Verbindend bestuur

Thema 4.6: Verbindend bestuur

Product 1: Samenwerking

Wat wilden we hiervoor doen

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Toelichting

Met de parallelle aanscherping in 2016 van o.a. de Economische Agenda, het Verhaal van Breda, de agenda voor Brabantstad, West-Brabant en de subregio Baronie enerzijds en van onze public-affairs en lobby- en internationaliseringsagenda anderzijds, zijn we steeds beter in staat Breda te positoneren als regionale centrumstad en (inter)nationale en regionale schakelstad in Brabant en de Zuidwestelijke Delta. Zo wordt het in de (boven)regionale samenwerking voor andere partijen steeds duidelijker welke toegevoegede waarden Breda op welk schaalniveau kan en wil bieden.  

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

Benutten kansen voor internationale samenwerking.

Status van de indicator

Met het Verhaal van Breda, de Economische Agenda en de internationaliseringsstrategie die in ontwikkeling is,  werken we gerichter aan de mondiale bewustwording en het benutten van kansen voor Breda op internationale schaal. De VN Global-goals vormen daarbij een mooie nieuwe beleidskapstop voor onze activititeiten.

Versterken van positie als internationale schakelstad.

Status van de indicator

Samen met de internationaliseringstrategie die in ontwikkeling is zoeken wij gericht de samenwerking met internationale partijen in de gemeente en met name bedrijven en kennisinstellingen om de internationale positie uit te bouwen en kansen te benutten.  

Centrumstad van West-Brabant

Status van de indicator

De gelijktijdige doorontwikkeling van de RWB, REWIN en Delta Netwerk zoals we die in 2016 in gang hebben gezet moet een grote impuls geven aan de economische structuurversterking en slagkracht van West-Brabant ook ten opzichte van andere regio’s. We hebben in 2016 geinvestereerd in zowel onze centrumpositie in West-Brabant als in de verbinding met de buurgemeenten in onze subregio zoals Oosterhout, Etten-Leur, Zundert, Moerdijk en Drimmelen.

Beter vestigingsklimaat

Status van de indicator

Met de het vaststellen van de Economische Agenda hebben wij stimuleren van  Ondernemerschap in brede zin als belangrijke pijler benoemd. In de implementatie zetten wij in op vier aanjagers: internationaal, technologie, creativiteit en beleving.

Samen werken bedrijfsvoering

Status van de indicator

Breda werkt op diverse terreinen van bedrijfsvoering reeds samen met andere overheden en gemeenten. Soms bilateraal en in maatwerk, soms met meerdere partijen tegelijk (bijv. Kredietbank). Wij hebben  onze samenwerking op dit gebied verder uitgebouwd in het bijzonder met gemeenten in onze subregio.  

Aansturing en informatievoorziening verbonden partijen.

Status van de indicator

Wij hebben in 2016 grote stappen gezet in de implementatie van de  nota Verbonden partijen; zowel in de beoordeling van de begroting en het opstellen van de begrotingsrichtlijnen en kaderbrieven hebben we – in samenwerking met de raadswerkgroep regio – het inzicht in en de sturing van de verbonden partijen vergroot. Ook zijn we gestart met het periodiek tegen het licht houden van elke verbonden partij, steeds beginnend met een Quick Scan.