Totaal overzicht van baten en lasten

In de 'financiële rekening' staat een verkorte weergave van de exploitatieonderdelen, reserves en voorzieningen zoals opgenomen binnen de programma's. Het is een toelichting in grote lijnen van het resultaat 2016. De Programma's gaan uitvoerig in op de inhoudelijke en financiële verantwoording.

(Bedragen x € 1.000)

Totaaloverzicht van baten en lasten per programma

Primitieve begroting
2016

Begroting 2016
inclusief wijzigingen

Jaarrekening
2016

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

baten

Programma

Vitaal en Sociaal Breda

295.337

112.447

309.246

116.564

304.557

125.028

Ondernemend Breda

70.483

16.500

83.884

30.081

79.384

35.813

Duurzaam wonen in Breda

56.531

39.876

55.823

39.909

43.796

39.862

Basis op orde in Breda

168.911

73.567

174.298

76.222

184.538

80.498

Organisatie en financiën van Breda

7.513

352.566

13.178

361.532

32.190

382.377

Totaal programma`s

598.775

594.957

636.429

624.307

644.466

663.578

(Bedragen x € 1.000)

Totaaloverzicht mutaties in reserves per programma

Primitieve begroting
2016

Begroting 2016
inclusief wijzigingen

Jaarrekening
2016

Storting

Ont- trekking

Storting

Ont- trekking

Storting

Ont- trekking

Vitaal en Sociaal Breda

4.554

798

7.815

4.495

Ondernemend Breda

56

1.737

56

1.759

698

Duurzaam wonen in Breda

677

406

677

406

678

44

Basis op orde in Breda

25

500

25

500

70

Organisatie en financiën van Breda

6.025

3.404

20.266

23.463

20.266

23.463

Totaal mutaties in reserves

6.783

10.601

21.822

33.943

20.944

28.770

(Bedragen x € 1.000)

Totaaloverzicht baten en lasten inclusief mutaties in reserves

Primitieve begroting
2016

Begroting 2016
inclusief wijzigingen

Jaarrekening
2016

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

baten

Programma

Vitaal en Sociaal Breda

295.337

117.002

310.044

124.379

304.557

129.523

Ondernemend Breda

70.539

18.237

83.941

31.839

79.384

36.512

Duurzaam wonen in Breda

57.207

40.282

56.499

40.315

44.474

39.905

Basis op orde in Breda

168.936

74.067

174.323

76.722

184.538

80.568

Organisatie en financiën van Breda

13.538

355.970

33.444

384.995

52.456

405.841

Totaal programma`s inclusief mutaties in reserves

605.558

605.558

658.251

658.251

665.409

692.348

Resultaat 2016                              26.939 voordelig

VPB-last 2016                               € 0

Voor de mutaties in de reserves wordt verwezen naar de bijlagen, onderdeel reserves, voorzieningen en jaaroverstijgende subsidie.

De specificatie van de algemene dekkingsmiddelen is als volgt:

Gemeentefonds

305.049

OZB

34.616

Resultaat treasury

10.650

Dividenden

168

350.483

Verder wordt opgemerkt:

  • Er zijn geen verrekeningen in 2016 voor de Vennootschapsbelasting. De feitelijke VPB-last 2016 is nihil.
  • Voor een toelichting op de afwijkingen van de realisatie ten opzichte van de begroting wordt verwezen naar onderstaand overzicht en de toelichtingen bij de specifieke programma's.
  • Er is in 2016 geen beroep gedaan op de post onvoorzien.
  • In de bijlagen is een overzicht opgenomen van de incidentele lasten en baten per programma.
  • Ten laste van de begrotingsreserve is in 2016 € 1,5 miljoen ten gunste van de exploitatie gebracht. Dit betreft een structurele onttrekking. Er zijn geen structurele toevoegingen aan de reserves.

Het voordelige resultaat 2016 is in grote lijnen als volgt te verklaren:

(bedragen x € 1 miljoen)

Sociaal Domein

- SW

             0,5

N

- Wet BUIG

             4,8

N

- Opvang en ondersteuning volwassenen

             1,6

V

- Maatwerk dienstverlening jongeren

             5,3

V

- Maatwerk Wmo

             8,5

V

- Bestrijding armoede

             0,3

N

- Leefbaarheid in wijken en dorpen

             0,5

V

- Opvang

             0,3

V

Economische Zaken

             0,9

N

Grondexploitatie t.b.v. bedrijventerreinen

             5,0

V

Via Breda

             3,3

V

Dynamische Stad

             0,9

V

Onderwijs

             0,7

V

Grote woonprojecten in de stad

          13,0

V

Verdeling openbare ruimte

             1,1

N

Beheer openbare ruimte en vastgoed

             6,5

N

Leges nieuwe bouwprojecten

             1,2

V

Bedrijfsvoering organisatie

             1,5

N

Overige algemene middelen

             4,8

V

Op de afzonderlijke onderdelen van het zogenaamde Sociaal Domein zijn verschillende financiële resultaten gerealiseerd. Binnen het thema Inkomensverwerving is het nadelige saldo op de uitvoering van de Wet BUIG substantieel. Een stijging van het klantenbestand is hier onder andere debet aan.
Tegenover deze nadelen staan op het vlak van het thema ‘Vrijwillige zorg waar het kan, professionele zorg waar het moet’ substantiële voordelige resultaten. Deels als gevolg van terugvorderingen van niet uitgenutte subsidies, deels voor maatwerk bij dienstverlening aan jongeren en Wmo. Voor een groot deel betreft het hier incidentele voordelen, aangezien vanaf 2017 de beschikbare middelen fors dalen.

Op het terrein van economische zaken is door onder andere veiligheidsmaatregelen rondom Serious Request / Winterland Breda en het niet realiseren van een hogere opbrengst uit toeristenbelasting een tekort ontstaan. Door onder andere gewijzigde BBV regelgeving, waardoor de voorziening negatieve planresultaten kon worden verlaagd, is daar tegenover een positief resultaat gerealiseerd op de grondexploitatie van bedrijventerreinen, grote woonprojecten en Via Breda.
In 2016 is de voorbereiding getroffen voor de samenvoeging van MOTI en het Breda's Museum. Niet alle beschikbare middelen zijn echter uitgenut. Zo zullen in 2017 nog verbouwingskosten volgen, waarbij de bedoeling is deze uit de restantmiddelen te dekken.
Op het terrein van het onderwijsbeleid zijn ook niet alle beschikbare middelen uitgenut doordat onder andere minder gebruik is gemaakt van beschikbare regelingen en een doorloop van activiteiten naar het komende jaar.

In 2016 is tevens een verkoopresultaat ontstaan op gronden en panden vanuit met name de verkoop van gronden rondom het Amphia Ziekenhuis. Een herwaardering van de verwerving van het belastingkantoor en rechtbank heeft geleid tot een vrijval van de voorziening verlieslatende contracten, hetgeen een voordelig effect op het resultaat 2016 heeft gehad. Ook de liquidatie van grondexploitaties heeft bijgedragen aan het voordelige rekeningresultaat. Hier staat een nadeel tegenover doordat kosten voor werkzaamheden voor de in het kader van het faciliterend grondbeleid met derden afgesloten (anterieure) overeenkomsten en kosten voor het wijzigen van bestemmingsplannen niet volledig op derden kunnen worden verhaald.

Het BBV biedt de mogelijkheid om investeringen met een maatschappelijk nut tot en met 2016 in één keer af te schrijven. Hiervan is gebruik gemaakt, als ook van de mogelijkheid om in het geval er sprake was van duurzame waardevermindering ook activa met economisch nut te corrigeren. Dit heeft geleid tot een voordelig effect op het resultaat 2016.
Er is daarnaast ook sprake van extra (incidentele) legesopbrengsten vanuit een grote bouwontwikkeling.

De nieuwe CAO heeft in 2016 tot hogere lasten dan waarmee in de begroting rekening was gehouden. Voor de realisatie van voorbereidingen van een aantal nieuwe ontwikkelingen (waaronder de invoering van de vennootschapsbelastingplicht) heeft inhuur van deskundigheid plaatsgevonden. Tot slot was in 2016 sprake van een positief begrotingsresultaat en is op enkele overige centrale posten (zoals een stelpost voor kapitaallasten en de post onvoorzien) een lager of geen beroep gedaan, wat een voordelig rekeningresultaat tot gevolg heeft gehad.

Voor een meer uitgebreide toelichting op de verschillende onderdelen van het positieve jaarrekeningresultaat wordt verwezen naar de toelichtingen bij de verschillende programma's.

In de zogenaamde Kadernota Rechtmatigheid is voorgeschreven, dat in de jaarrekening een toelichting worden gegeven omtrent de onzekerheid vanuit de omvang en hoogte van de eigen bijdrage ontvangen vanuit het CAK. Een aanvrager van een voorziening, hulp in de huishouding, zorg in natura of een financiële tegemoetkoming (persoonsgebonden budget) is op grond van de WMO een eigen bijdrage verschuldigd. De wetgever heeft bepaald dat de berekening, oplegging en incasso van deze eigen bijdrage wordt uitgevoerd door het CAK. De informatie van het CAK (om privacy redenen beperkt) is ontoereikend om als gemeente de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen. Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen op grond van de WMO geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dit betekent dat door de gemeenten geen zekerheden omtrent omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen worden verkregen.