Overzicht incidentele baten en lasten

(bedragen x € 1.000)

Bergroting 2016 na wijziging

Jaarstukken 2016

Omschrijving

Nr.

Programma/Thema

Lasten

Baten

Lasten

Baten

1

Vitaal en Sociaal Breda

1.2

Inkomensverwerving

580

-

197

-

Algemene middelen

1.360

-

1.360

-

Decentralisatieuitkering Herstructurering Wsw sector

806

-

806

-

Integratieuitkering Sociaal Domein

1.3

Vrijwillige zorg waar het kan, professioneel waar het moet

221

-

408

-

Algemene middelen

656

-

431

-

Integratieuitkering Sociaal Domein: Wmo

-1.050

-1.848

-5.429

-1.418

Integratieuitkering Sociaal Domein: Jeugd

-22

-

-22

-

Decentralisatieuitkering Vrouwenopvang

64

-

-33

-

Decentralisatieuitkering Maatschappelijke Opvang

137

-

-76

-

Integratieuitkering Wmo

1.4

Bestrijding armoede

100

-

100

-

Algemene middelen

1.5

Leefbaarheid in wijken en dorpen

250

2.124

-

2.124

Algemene middelen

1.6

Opvang

815

-

815

-

Decentralisatieuitkering Verhoogde asielinstroom

44

-

108

-

Decentralisatieuitkering Faciliteitenbesluit opvangcentra

1.7

Sport

220

-

186

-

Algemene middelen

Subtotaal programma

4.180

276

-1.149

706

2

Ondernemend Breda

2.1

Stimuleren economische ontwikkeling in Breda

778

-

778

-

Algemene middelen

1.342

-

1.342

-

Aanpassingen BBV-ontwikkelingen

2.2

Grote projecten in de stad

264

-

264

-

Algemene middelen

4.223

11.391

4.148

11.391

Aanpassingen BBV-ontwikkelingen

2.3

Dynamische stad

2.183

-

874

-

Algemene middelen

2.4

Onderwijs

1.958

-

1.858

-

Algemene middelen

98

-

98

Decentralisatieuitkering Voorschoolse voorziening peuters

Subtotaal programma

10.845

11.391

9.361

11.391

3

Duurzaam wonen in Breda

3.2

Verdeling beschikbare ruimte

200

-

100

-

Algemene middelen

3.3

Grote woonprojecten in de stad

750

-

750

-

Algemene middelen

Subtotaal programma

950

-

850

-

4

Basis op orde in Breda

4.2

Dienstverlening

585

-

215

-

Algemene middelen

4.4

Beheer van gemeentelijk vastgoed

523

-

523

-

Algemene middelen

Subtotaal programma

1.108

-

738

-

5

Organisatie en financiën van Breda

5.1

Een toekomstbestendige organisatie

536

-

200

-

Algemene mdidelen

Subtotaal programma

536

-

200

-

Totaal

17.619

11.667

10.000

12.098