Lokale lastendruk

Algemeen

Binnen de begroting en de jaarrekening van de gemeente Breda zijn alle lasten en baten opgenomen in de verschillende programma's. Een deel ervan hangt samen met verschillende gemeentelijke heffingen. De verantwoording van de feitelijke opbrengsten die samenhangen met de heffingen vindt plaats in de programma's die met deze heffingen samenhangen.
Deze paragraaf 'Lokale lasten' geeft een integraal overzicht van de heffingen, waarbij de volgende onderwerpen aan de orde komen:

  • de jaarlijkse aanpassing van de tarieven;
  • de ontwikkeling van de lokale lastendruk (OZB, riool- en afvalstoffenheffing);
  • de overige gemeentelijke opbrengsten en tarieven (rechten en leges).

Jaarlijkse aanpassing tarieven

Het beleid ten aanzien van de lokale lastendruk is vastgelegd in het Bestuursakkoord 'Focus op Vooruitgang'. Zie ook hetgeen hieronder onder 'Ontwikkeling lastendruk' is verwoord.
Jaarlijks worden bij de opstelling van de belastingverordeningen de tarieven geactualiseerd. Daarbij is op de onderdelen waar dit mogelijk is het uitgangspunt dat het jaarlijkse inflatiecijfer wordt gehanteerd. Dit geldt in beginsel bij alle tarieven, met uitzondering van de limieten en rijksleges waarvoor een maximumbedrag geldt.
Evenals voorgaande jaren is ten aanzien van de ozb-opbrengsten het uitgangspunt gehanteerd, dat de periodieke hertaxaties in het kader van de Wet WOZ niet zullen leiden tot een hogere of lagere belastingopbrengst. De totale gemiddelde waardemutaties van woningen en niet-woningen zijn via de tarieven gecompenseerd. In 2016 heeft de herwaardering van alle onroerende zaken plaatsgevonden naar de waardepeildatum 1 januari 2015.

Ontwikkeling lastendruk

In het Bestuursakkoord 2015-2018 'Focus op Vooruitgang' is ten aanzien van de lastendruk (onroerende zaakbelasting (ozb), rioolheffing en afvalstoffenheffing samen) opgenomen, dat deze zich gedurende de resterende bestuursperiode gelijkmatig en voorspelbaar ontwikkelt. "Uitgangspunten daarbij zijn, dat de OZB voor woningbezitters jaarlijks daalt met 1% en dat de riool- en afvalstoffenheffing 100% kostendekkendheid zijn. Vanwege noodzakelijke vervanging van verouderde rioolstelsels stijgt de rioolheffing jaarlijks met 5%. Daar staat een jaarlijkse verlaging van 2,5% op de afvalstoffenheffing tegenover vanwege goedkopere contracten voor afvalverwerking en de ambitie om duurzamer in te zamelen. De OZB voor niet-woningen ontwikkelt zich ook gelijkmatig en volgt het inflatiecijfer dat voor de komende jaren gemiddeld op 1,25% is berekend."
In de tariefstelling 2016 is met deze uitgangspunten rekening gehouden.
De tarieven en opbrengsten hiervoor waren als volgt:

Overzicht Lokale lasten

2015

2016

Tarieven OZB *

Eigenaar woning

0,1058

%

0,1028

%

Eigenaar niet-woning

0,1858

%

0,1981

%

Gebruik niet-woning

0,1483

%

0,1584

%

(Bedragen x € 1.000)

Totale opbrengst

Begroot

Werkelijk

33.932

33.453

Rioolheffing

Waterverbruik 1- 500 m3

€ 183,60

€ 192,84

Waterverbruik 501- 1.001 m3

€ 385,32

€ 404,76

Waterverbruik 1.001- 10.000 m3

€ 0,38

per m3

€ 0,40

per m3

Waterverbruik > 10.000 m3

€ 0,35

per m3

€ 0,40

per m3

(Bedragen x € 1.000)

Totale opbrengst

Begroot

Werkelijk

14.998

15.172

Afvalstoffenheffing

Eenpersoonshuishoudens

€ 213,84

€ 213,84

Meerpersoonshuishoudens

€ 315,56

€ 315,56

Reinigingsrecht per extra container

125,04

(Bedragen x € 1.000)

Totale opbrengst

Begroot

Werkelijk

19.624

19.590

(Bedragen x € 1.000)

68.554

68.215

Overige tarieven

De overige gemeentelijke opbrengsten en tarieven worden verantwoord in de diverse programma's. Belangrijke tarieven en opbrengsten hierbij zijn:

Overige tarieven

(Bedragen x € 1.000)

Begroot

Werkelijk

Leges

6.213

9.229

Precario

944

1.042

Hondenbelasting

1.000

1.039

Havengelden

50

71

Marktgelden

201

216

Overige staangelden

576

402

Parkeren

13.657

13.738

Rechten lijkbezorging

75

102

Legestarieven en opbrengsten publieksservice
Bij de in de legesverordening 2016 vastgestelde tarieven Publieksservice is rekening gehouden met de wettelijjk voorgeschreven maximumtarieven.
Legestarieven omgevingsvergunning
Met betrekking tot de tarieven bouwen, afwijking bestemmingsplannen en monumenten geldt dat de tarieven in 2016 verhoogd zijn met 0,8%, conform de besluitvorming bij de Begroting 2016.

Parkeertarieven
De opbrengsten zijn, ondanks de lagere opbrengst op kort parkeren, hoger als gevolg van hogere opbrengsten vergunningen door vergunninggebieden, digitale bezoekersregeling door succesvol gebruik en fietshandhaving door een betere locatie van het fietsdepot.