Voorwoord

Voor u liggen de Jaarstukken over het jaar 2016. Daarin legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af over het gevoerde beleid in 2016. De kaders hiervoor waren vastgelegd in de Begroting 2016.
De verantwoording staat in de verschillende onderdelen van deze jaarstukken opgenomen. De belangrijkste ontwikkelingen die zich in 2016 hebben voorgedaan zijn in deze jaarstukken verwoord. Daarnaast wordt onderscheid gemaakt in verantwoordingen over de voorgenomen activiteiten en doelstellingen enerzijds en de financiële resultaten anderzijds.
Deze jaarstukken laten zien dat de financiële positie solide is, die vertrouwen geeft deze collegeperiode positief af te ronden.

Het college van burgemeester en wethouders.