Productenoverzicht (cijfers en doelstellingen)

Vitaal en sociaal Breda

1. Vitaal en Sociaal Breda

Wat is de (gewenste) output van de producten in dit thema?

(Hoe werken deze producten mee aan het realiseren van het thema?)

Thema 1.1: Opgroeien

Product 1: Jeugdhulp

Wat wilden we hiervoor doen

Veranderingen in de jeugdzorg doorvoeren, samen met ouders, kinderen en professionals. Ouders en kinderen dichtbij huis met de juiste zorg ondersteunen, waar nodig met specialistische zorg. - Generalistische hulpverlening door het CJG (vrij toegankelijke hulpverlening). - Preventieve hulpverlening en niet vrij toegankelijke hulpverlening door het CJG. Wijken en woonomgeving verbeteren zodat jeugd er veilig kan spelen en opgroeien. Een actieve en gezonde levensstijl voor jeugd stimuleren door onder andere meer bewegen en gezond eten. Zorgen dat jeugd optimaal toegang heeft tot sport en cultuur.

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Gerealiseerd

Toelichting

De genoemde activiteiten zijn uitgevoerd en zijn terug te vinden in de jeugdmagazines uit 2016 en 2017, welke ter informatie zijn verzonden aan de gemeenteraad.

 

 

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

Cliënten Jeugdhulp

(Het aantal cliënten dat jeugdhulp ontvangt)

Status van de indicator

Op schema

Realisatie
2015

Begroting
2016

Realisatie
2016

Het aantal cliënten dat jeugdhulp ontvangt

150

2.490

Het aantal cliënten dat niet vrij toegankelijke jeugdhulp heeft ontvangen in de eerste helft van 2015 bedroeg  2.715. Dit is 8,9% van alle jongeren tot 18 jaar. In de eerste helft van 2016 hebben 2.490  jeugdigen jeugdhulp ontvangen, dat is 6,4% van alle jeugdigen in Breda.

Transformatie Monitor Jeugd

(Uitvoeren regionale Transformatie Monitor Jeugd)

Status van de indicator

Gereed

De Regionale Transformatiemonitor Jeugd is in februari 2017 opgeleverd. Tevens vindt er een populatieonderzoek gecombineerd met een cliënt ervaringsonderzoek plaats. De resultaten hiervan worden medio juli 2017 opgeleverd.

Maatwerkvoorzieningen Jeugdzorg

(Aantal maatwerkvoorzieningen naar aard)

Status van de indicator

Gereed

Realisatie
2015

Begroting
2016

Realisatie
2016

Aantal maatwerkvoorzieningen naar aard

2.490

In de jeugdhulp onderscheiden we ambulante hulpverlening en verblijfszorg.

 

Totaal:

In 2015 hebben in de eerste helft van het jaar in totaal 2.715 jeugdigen 1 of meer vormen van jeugdhulp ontvangen. In de tweede helft van 2015 was dit 3.055 jeugdigen en in de eerste helft van 2016 2.490 jeugdigen.

 

Ambulant:

In de Jeugdhulp zonder verblijf waren dat in de eerste helft van 2015 in totaal 2.845 trajecten, 3.355 trajecten in de tweede helft van 2015 en 2.690 trajecten in de eerste helft van 2016.

 

Verblijfszorg:

In de verblijfszorg waren dit respectievelijk 405 trajecten in de eerste helft van 2015, in de tweede helft 2015 410 trajecten en 335 trajecten in de eerste helft van 2016.

 

 

Thema 1.2: Inkomensverwerving

Product 1: Wet BUIG

Wat wilden we hiervoor doen

Maximaal inzetten op werk, meer uitstroom dan instroom in uitkeringen en binnen de grenzen blijven van het budget voor de uitkeringen (BUIG= Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten). Mensen uit de doelgroep ondersteunen. Begeleiden van werkzoekenden die kunnen werken (inclusief mensen met een beperking) en uitzicht hebben op betaald werk, al dan niet beschut. Prioriteit voor mensen met een uitkering boven niet-uitkeringsontvangers. Investeren in dienstverlening aan jongeren onder de 27 jaar met én zonder uitkering. Investeren in de aanpak van (kwetsbare) jongeren. Investeren in projecten voor motivatie en gedragsverandering bij niet-gemotiveerden.

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Gerealiseerd

Toelichting

Ondanks de, nog bescheiden, groei in werkgelegenheid is in 2016  het aantal huishoudens met een bijstandsuitkering gestegen van 4.700 naar 4.945, een stijging met 5,3%. Dit is iets hoger dan het landelijk gemiddelde. Er is weliswaar sprake van een dalende werkloosheid, maar effecten van Rijksbeleid, zoals de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd en gewijzigde regelgeving ten aanzien van mensen met een beperking, evenals extra instroom door statushouders, zorgen voor een opwaarts effect. We zien dus verhoudingsgewijs steeds meer ouderen, mensen met een beperking en statushouders in de bijstand.

 

Om de tekorten op het inkomensbudget (BUIG) en Participatie (inclusief SW) te reduceren zijn diverse acties ondernomen. In december is de gemeenteraad geïnformeerd over de analyse van mogelijke oorzaken en de omvang van het BUIG tekort. Daarin is een actualisatie gegeven van de activiteiten op de terreinen werk, inkomen en activering waarvan we effect verwachten om te komen tot een reductie van het BUIG tekort. Op basis hiervan kunnen we een beroep doen op de landelijke vangnetregeling.

 

Zoals in december gerapporteerd hebben we in 2016 onder meer ingezet op

1. Preventie (instroombeperking) door:

a. Voorkomen oneigenlijk gebruik aan de poort;

b. Samenwerking onderwijs, uwv, bedrijfsleven en Mee in Baan Brekend Breda;

c. Jongeren die uitvallen matchen op werk;

d. Pilot gestart in oktober 2016 voorkomen doorstroom WW naar Participatiewet.

2. Uitstroom naar werk/zelfstandig ondernemerschap:

a. Intensivering samenwerking uitzendbranche en diverse projecten;

b. Plan van aanpak statushouders, waaronder statushouders bemiddelen naar werk;

c. Switch;

d. Coöperatief ondernemen vanuit de bijstand;

e. Beleid social return herijkt.

3. Voorkomen oneigenlijk gebruik:

a. We maken werk van preventie door goede voorlichting te geven. Wanneer onrechtmatigheden worden geconstateerd, wordt voordat actie wordt ondernomen ten aanzien van het wijzigingen of beëindigen van de uitkering, gekeken naar de persoonlijke omstandigheden van de cliënt en proberen we gedragsverandering te realiseren.

 

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

Bredanaars met een uitkering

(Het aantal Bredanaars met een uitkering)

Status van de indicator

Gereed

Realisatie
2015

Begroting
2016

Realisatie
2016

Het aantal Bredanaars met een uitkering

4.945

Ondanks de, nog bescheiden, groei in werkgelegenheid is in 2016  het aantal huishoudens met een bijstandsuitkering gestegen van 4.700 naar 4.945, een stijging met 5,3%. Dit is iets hoger dan het landelijk gemiddelde.

 

De opbouw van ons klantenbestand wijzigt substantieel. Het aantal mensen ouder dan 65 jaar is per 31 december 2016 ten opzichte van 1 januari 2016 gestegen met 106,9 % (1,1 % van het totale bestand), en het aantal jongeren onder 27 jaar steeg met 23,8 % (9,4 % van het totale bestand). De stijging onder het aantal jongeren is vooral veroorzaakt door een toename van de jongeren met een arbeidsbeperking. De totale groep mensen met een arbeidsbeperking met arbeidsvermogen vormt inmiddels 1,7 % van het totale bestand. Deze groep neemt naar verwachting nog verder in omvang toe. Het aantal statushouders is met 55,7 % gestegen (12,7 % van het totale bestand).

 

Product 2: Sociale werkvoorziening

Wat wilden we hiervoor doen

Cliënten begeleiden, ondersteunen, bemiddelen en plaatsen op reguliere en gesubsidieerde werkplekken. Bemiddelen bij externe en interne werkstages. Cliënten plaatsen bij reguliere werkgevers in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening. Zorgen voor interne werkplekken in de Wet Sociale Werkvoorziening voor wie dat nodig is. Zorgen voor verantwoorde begeleiding en organisatie. Voorlichting, ondersteuning, bemiddeling en plaatsing voor de invulling van baanafspraken (Quotumwet).

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Gerealiseerd

Toelichting

Het beleid is er op gericht om personen in de WSW (1.214 personen in 2016) te plaatsen op een zo regulier mogelijke werkplek. Inmiddels werkt ongeveer 2/3 van deze mensen in de WSW op een externe werkplek in groepsdetachering, individuele detachering of begeleid werken bij externe werkgevers. In 2016 zijn in totaal 165 personen op individuele basis geplaatst waarvan 135 via individuele detachering en hebben 30 personen een begeleid werken plek, waarbij zij een arbeidscontract hebben bij een werkgever.

 

Soms komt het voor dat extern geplaatsten, al dan niet tijdelijk, moeten terugvallen op een interne werkplek bij de ATEA-groep. Oorzaken hiervan kunnen zijn: het vervallen van de functie bij de externe werkgever óf een (tijdelijke of structurele) toename van de beperkingen bij de betrokken persoon waardoor externe functievervulling (tijdelijk) te zwaar is. Aan de andere kant ontwikkelen intern geplaatsen (ook de zwakste doelgroepen) zich door de geboden ondersteuning zich ook regelmatig zodanig dat externe plaatsing wel tot de mogelijkheden gaat behoren. Dit laatste wordt mede gestimuleerd doordat vanuit het BSW Werkbedrijf samen met reguliere werkgevers bedrijfs- en werkprocesanalyses worden gemaakt waarbij reguliere functies/vacatures ook ‘passend’ worden gemaakt voor deze groep SW-medewerkers en waarbij tegelijkertijd toch de rendementsdoelstellingen van de betreffende bedrijven behaald blijven worden. Door middel van individuele trajectbegeleiding, job coaching, opleiding en persoonlijke ontwikkelingsplannen wordt deze dynamiek in interne en externe plaatsingen gefaciliteerd.

 

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

Trajecten WSW

(Het aantal door het Rijk toegewezen trajecten)

Status van de indicator

Gereed

Realisatie
2015

Begroting
2016

Realisatie
2016

Het aantal door het Rijk toegewezen trajecten

1.196

1.204

In 2016 zijn 1.204 trajecten WSW gerealiseerd.

Werkstages

(Het aantal interne- en externe werkstages)

Status van de indicator

Gereed

Realisatie
2015

Begroting
2016

Realisatie
2016

Het aantal interne- en externe werkstages

400

614

In 2016 zijn 614 werkstages (in- en extern) ingezet.

Arbeidsbemiddeling en plaatsing

(Het aantal cliënten voor arbeidsbemiddeling en plaatsing)

Status van de indicator

Aandachtspunt

Realisatie
2015

Begroting
2016

Realisatie
2016

Het aantal cliënten voor arbeidsbemiddeling en plaatsing

4.400

3.835

In 2016 hebben in totaal 3.835 cliënten een traject gericht op arbeidsbemiddeling of activering doorlopen. Bij het opstellen van de begroting 2016 is een ruwe inschatting gemaakt van het aantal benodigde trajecten.

Begeleide zoekperiode cliënten

(Het aantal cliënten dat begeleid wordt)

Status van de indicator

Aandachtspunt

Realisatie
2015

Begroting
2016

Realisatie
2016

Het aantal cliënten dat begeleid wordt

1.900

1.517

De begeleide zoekperiode is een onderdeel van het uitstroomprogramma dat wordt ingezet bij personen die een uitkering aanvragen.  Bij het opstellen van de begroting 2016 was het beeld dat alle nieuwe instromers de begeleide zoekperiode aangeboden kregen. Later is er een andere inhoudelijke invulling gegeven. De begeleide zoekperiode is ingezet bij kandidaten van wie verwacht kon worden dat ze snel naar werk begeleid konden worden. In 2016 zijn in totaal 583 trajecten begeleide zoekperiode gestart.

E-support aan cliënten

(Het aantal cliënten dat door E-support ondersteund wordt)

Status van de indicator

Gereed

Realisatie
2015

Begroting
2016

Realisatie
2016

Het aantal cliënten dat door E-support ondersteund wordt

1.200

3.418

In de begeleide zoekperiode kregen kandidaten toegang tot de e-support, bestaande uit LDC en AtMonday. In 2016 zijn 584 personen gestart in de begeleide zoekperiode. Deze personen hebben in 2016 dus een actief aanbod in e-support gekregen. Het hoogtepunt van het totaal aantal werkzoekenden die stonden geregistreerd op At Monday uit Breda was afgelopen jaar 3.418. Het aantal Bredase bedrijven dat via een account met regelmaat zoekt in dat bestand is 195 (ook kunnen bedrijven buiten Breda zoeken in het bestand met Bredase kandidaten).

4x4-diagnose

(Aantal cliënten met 4x4-diagnose)

Status van de indicator

Aandachtspunt

Realisatie
2015

Begroting
2016

Realisatie
2016

Aantal cliënten met 4x4-diagnose

300

153

Er zijn 153 trajecten 4x4 diagnose uitgevoerd. Dit aantal blijft achter omdat de werkzaamheden voor een groot deel van de cliënten niet geschikt bleek.

Product 3: Re-integratie publieke taken

Wat wilden we hiervoor doen

Publieke taken uitvoeren: opstellen plan van aanpak, ondersteuning re-integratie, administratieve registratie, in- en externe leerwerkstages en activeringsplekken, vacatureverwerving, jobcarving, arbeidsbemiddeling en monitoren voortgang re-integratie. Samen met het (speciaal) onderwijs en zorginstellingen zorgen voor werk-dagbesteding voor AWBZ-cliënten.

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Gerealiseerd

Toelichting

De verschillende re-integratietaken zijn uitgevoerd. Conform uitvoeringsplan zijn cliënten ondersteund in de re-integratie op basis van een plan van aanpak. Daarbij zijn instrumenten ingezet als leer-werktrajecten en arbeidsbemiddeling. Door middel van een actieve werkgeversbenadering binnen het WSP zijn vacatures verworven voor deze doelgroep. Voor de nieuwe doelgroepen voor mensen met beperking zijn instrumenten als job coaching en loonwaardebepaling ingezet.

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

Mate van arbeidsparticipatie

(Mate van arbeidsparticipatie voor mensen met een uitkering of gesubsidieerde baan in de Participatiewet of Wet Sociale Werkvoorziening)

Status van de indicator

Gereed

Genoemde activiteiten zijn uitgevoerd conform het Uitvoeringsplan Participatie. Maatwerkvoorziening 2016: 1.955 arbeidsbemiddeling, 2.990 zorg en activering en 1.204 (oude) SW.

Arbeidsmatige dagbestedingsplaatsen

(Het aantal arbeidsmatige dagbestedingsplaatsen)

Status van de indicator

Aandachtspunt

Realisatie
2015

Begroting
2016

Realisatie
2016

Het aantal arbeidsmatige dagbestedingsplaatsen

100

37

In de samenwerking met Amarant (Pauwer) en GGZ biedt de gemeente enkele plekken voor arbeidsmatige dagbesteding binnen de muren van de ATEA-groep. Daarbij is de verdeling gemaakt dat ATEA-groep voor de ruimte en de acquisitie van werk zorgt. De zorgpartners zijn verantwoordelijk voor de begeleiding van de mensen in de dagbesteding.

 

Ten aanzien van de 100 arbeidsmatige dagbestedingstrajecten, zijn er (exclusief de leerlijnen in het kader van de VSO) bij ATEA als onderaannemer 37 dagbestedingswerkplekken gerealiseerd die in 2016 zijn ingevuld met 71 personen. Daarnaast zijn er overeenkomsten gesloten met zowel GGZ- als VG-organisaties om dit aantal te laten toenemen en waarbij ATEA als samenwerkingspartner ook een intensievere rol krijgt op basis van het vergoedingenstelsel Wlz.

 

Sociale activerings- en werkgewenningplekken

(Het aantal sociale activerings- en werkgewenning plekken)

Status van de indicator

Gereed

Realisatie
2015

Begroting
2016

Realisatie
2016

Het aantal sociale activerings- en werkgewenning plekken

500

591

In 2016 zijn 591 trajecten voor sociale activering en werkgewenning gerealiseerd. Daarnaast zaten 564 cliënten in een hulpverleningstraject.

Stageplekken leerlingen praktijk- en speciaal onderwijs

(Het aantal stageplekken voor leerlingen van het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs)

Status van de indicator

Op schema

Realisatie
2015

Begroting
2016

Realisatie
2016

Het aantal stageplekken voor leerlingen van het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs

50

48

In 2016 zijn 48 stageplekken voor praktijk- en speciaal onderwijs ingevuld.

Product 4: Participatie

Wat wilden we hiervoor doen

Rechtmatigheids-, re-integratie- en doelmatigheidstaken uitvoeren voor cliënten. Beoordelen en toekennen van aanvragen (onder andere levensonderhoud WWB, loonwaardebepaling, doelgroepenregister en Bijzondere Bijstand). Terugdringen van het (financieel) beroep op uitkeringen in de Participatiewet. Samenwerken met Stichting Werk aan de Wijk en andere maatschappelijke organisaties aan werk en sociale activering. Inzetten van sociale activeringsprojecten en –trajecten en werkgewenningsplekken voor activeringskandidaten. Gebruik van de Alfacheque stimuleren.

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Gerealiseerd

Toelichting

Voor alle Bredanaars met een gemeentelijke uitkering zijn rechtmatigheids- re-integratie en doelmatigheidstaken uitgevoerd door de Participatiecoaches. In 2016 zijn 2388 aanvragen levensonderhoud beoordeeld en 1470 toegekend. Om de tekorten op het inkomensbudget (BUIG) en Participatie (inclusief SW) te reduceren zijn diverse acties ondernomen (zie onder product 1).

 

Kandidaten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt zijn begeleid richting participatie door de participatiecoaches. Meestal is activering, door middel van het verrichten van maatschappelijk nuttig werk, de beste manier om te werken aan hun re-integratie. Veel mensen zijn al actief in hun buurt of in verenigingen en leveren een maatschappelijke bijdrage. Participatiecoaches begeleiden de klanten die dat nog niet doen naar een geschikte plek. Daarbij werkten we intensief samen met diverse partners, want die plekken zijn vooral bij de talrijke maatschappelijke organisatie in stad, wijk en dorp te vinden.

 

Sommige kandidaten hebben meer begeleiding nodig. In succesvolle activeringsprojecten zoals Scoor een Baan, het winkeltje in het Elisabeth en de Belastingtuin leiden een intensieve begeleiding door de klantmanager, training on-the-job, de mix van doelgroepen en het werken in een ‘echte organisatie’ tot tevreden cliënten die weer het gevoel krijgen mee te tellen in de samenleving.

 

In 2016 is een verkenning uitgevoerd naar herpositionering van Werk aan de Wijk. In 2017 wordt op basis van deze verkenning een inrichtings- en verbeterplan gemaakt voor de toekomst van Werk aan de Wijk. De dienstverlening wordt voortgezet en er wordt ingezet op kwaliteitsverbetering, een meer commerciële bedrijfsvoering en mogelijkheden onderzoeken om  bepaalde diensten over te dragen aan marktpartijen.

 

Verder hebben we in 2016 nieuwe stappen gezet in de doorontwikkeling van het coöperatief ondernemen dat door de Bredase coöperaties de Vrije Uitloop en Ons coöperatief landelijk op de kaart is gezet. In november 2016 heeft dit geleid tot toetreding van de gemeente als sociaal aandeelhouder van De Vrije Uitloop. We blijven hier ruimte voor bieden en gaan in samenwerking met beide coöperaties door met het ontwikkelen van deze nieuwe vorm van participatie.

 

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

Garantiebanen

(Aantal garantiebanen in de regio en bij de overheid)

Status van de indicator

Gereed

Realisatie
2015

Begroting
2016

Realisatie
2016

Aantal garantiebanen in de regio en bij de overheid

715

1.189

In de ‘Regionale trendrapportage derde kwartaal 2016’ van het UWV is te zien dat er in West-Brabant reeds 1.189 baanafspraken zijn, ruim boven de doelstelling van 715 voor eind 2016. Een groot deel hiervan zijn extra detacheringen vanuit de SW. Exclusief SW detacheringen zijn er in West-Brabant in totaal 367 baanafspraken gerealiseerd.

 

Hoewel we regionaal goed in de pas lopen met het aantal baanafspraken, blijven de plaatsingen vanuit de gemeentelijke doelgroep in Breda achter. Als we de SW detacheringen en de personen met WAJONG uitkering buiten beschouwing laten zijn er in Breda in 2016 in totaal 11 personen geplaatst op een baanafspraak. Dit aantal willen we minimaal verdubbelen in 2017 en nogmaals verdubbelen in 2018.

 

Positief is dat we voorop lopen in de uitvoering van Beschut werk (inmiddels verplicht gesteld door het Rijk). In april 2016 waren er landelijk slechts 115 plekken voor beschut werk gerealiseerd. De gemeente Breda had op dat moment 15 medewerkers in dienst in het beschut werk, inmiddels zijn dat er 29.

 

Product 5: Re-integratie

Wat wilden we hiervoor doen

Uitvoeren van re-integratietaken voor cliënten, zoals: Opstellen plan van aanpak; Ondersteuning re-integratie; Administratieve registratie; Invullen leer-werktrajecten; Vacatureverwerving; Jobcarving; Loonwaardebepaling; Arbeidsbemiddeling; Monitoren van de voortgang van de re-integratie.

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Gerealiseerd

Toelichting

De verschillende re-integratietaken zijn uitgevoerd. Conform het uitvoeringsplan zijn cliënten ondersteund in de re-integratie op basis van een plan van aanpak. Daarbij zijn instrumenten ingezet als leer-werktrajecten en arbeidsbemiddeling. Door middel van een actieve werkgeversbenadering binnen het werkgeversservicepunt (WSP) zijn vacatures verworven voor onze doelgroep. Voor de nieuwe doelgroepen van mensen met beperkingen zijn instrumenten als job coaching en loonwaardebepaling ingezet.

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

Re-integratietrajecten

(Uitgevoerde re-integratietrajecten voor cliënten)

Status van de indicator

Op schema

Realisatie
2015

Begroting
2016

Realisatie
2016

Uitgevoerde re-integratietrajecten voor cliënten

1.290

Kandidaten die bemiddeld konden worden naar werk volgden het uitstroomprogramma. Het uitstroomprogramma kan uit verschillende onderdelen bestaan:

 

Begeleide zoekperiode (periode van 4 weken met directe bemiddeling en inzet op lichte begeleiding sollicitatievaardigheid voor aanvang uitkering);

 

Toppersaanpak (weinig talentontwikkeling nodig, directe bemiddeling en ondersteuning sollicitatievaardigheden);

 

Aanbodversterking (inzet op talentontwikkeling, vervolgens  bemiddeling en ondersteuning sollicitatievaardigheden);

 

Switch (traject gericht op motivatie- en gedragsverandering).

 

Op 1 januari 2017 waren er2.329 personen met een uitkering die een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Daarvan waren 1.290 klanten actief binnen het uitstroomprogramma.

 

In onderstaande tabel is te zien hoe vaak één van bovenstaande trajecten uit het uitstroomprogramma is gestart in 2016 en hoe veel kandidaten in 2016 één van bovenstaande trajecten hebben afgerond.

 

                           Start traject in 2016 Traject afgerond in 2016

Begeleide zoekperiode               583                                588

Toppersaanpak                            221                                   266

Aanbodversterking                      641                                   508

switch                                              72                                     88

TOTAAL UP                                 1.517                                1.450

 

Op 1 januari 2017 waren er 3.362 cliënten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Daarvan volgden 668 personen een activeringstraject, 564 personen een hulpprogramma, 208 personen een combinatie van beiden en 242 personen volgden een ander traject.

 

Naast de trajecten die door gemeente zelf zijn uitgevoerd zijn in 2016 ook diverse trajecten en initiatieven van externe partijen ingezet, bijvoorbeeld vanuit de re-integratieproeftuin. Enkele goede voorbeelden hiervan zijn een inspiratie workshop ontwikkeld door een ervaringsdeskundige uit de doelgroep, een aanpak voor alleenstaande moeders en een platform voor en door werkzoekenden. Maar ook buiten de re-integratieproeftuin zijn diverse trajecten en samenwerkingen opgezet. Bijvoorbeeld met sportverenigingen binnen het project Scoor een Baan, waarin de vereniging een werkervaringsplaats biedt en hun netwerk inzet om kandidaten te bemiddelen naar werk.

 

Thema 1.3: Vrijwillige zorg waar het kan, professioneel waar het moet

Product 1: Maatwerk Wmo

Wat wilden we hiervoor doen

Client-ondersteuning en -begeleiding. Maatwerkvoorzieningen voor huishoudelijke zorg, woon-, rolstoel-, vervoers- en sportvoorzieningen. Specialistische zorg voor cliënten met een zintuigelijke beperking. De PGB regeling voor de Wmo uitvoeren. Inloop bij de GGZ en ondersteuning via de wijkteams. Transformatie binnen de Wmo en de innovatie van de zorg.

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Gerealiseerd

Toelichting

De bovenstaande activiteiten zijn uitgevoerd c.q. gerealiseerd. De transformatie en innovatie is nog volop in ontwikkeling. Zie hiervoor ook hetgeen opgenomen is onder “geboden zorg”. De specialistische zorg voor cliënten met een zintuiglijke beperking wordt landelijk ingekocht en door ons afgenomen daar waar deze specifieke ondersteuning nodig is. Alle cliënten die een maatwerkvoorziening nodig hebben voor hun ondersteuning krijgen de keuze tussen een voorziening in natura of een PGB. Ook binnen de voorziening in natura hebben we een breed scala aan aanbieders gecontracteerd. Bij het PGB wordt wel altijd een afweging gemaakt of de cliënt hier ook mee om kan gaan.

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

Monitor Sociaal Domein

(Uitvoeren Monitor Sociaal Domein)

Status van de indicator

Gereed

De Monitor Sociaal Domein is in 2016 twee maal aan de Gemeenteraad aangeboden. Voor de inhoud wordt verwezen naar de monitor zelf.

Klanttevredenheid

(Uitvoeren klanttevredenheidsonderzoek)

Status van de indicator

Gereed

Bij de uitbreiding van de Wmo hebben we de GGD gevraagd om een monitor Wmo op te zetten en daarbij de samenwerking met AVANS op te zoeken. Nog in 2015 werd echter duidelijk dat het Rijk een verplicht format ging ontwikkelen voor een cliëntervaringsonderzoek en in Breda werd volop gebouwd aan een monitor Sociaal Domein. De voorgeschreven wijze van enquêtering door het Rijk maakte dat de beoogde bijdrage door AVANS niet haalbaar bleek.

 

In 2016 is een cliëntervaringsonderzoek (landelijk gehanteerde term voor klantbelevingsonderzoek) uitgevoerd.. Deels betrof dit de landelijke set van vragen met een verplichte werkwijze. Deze gegevens te raadplegen op de website “Waar staat je gemeente”. Daarnaast zijn er door ons aanvullende vragen geformuleerd. Deze informatie is in een presentatie gedeeld met Gemeenteraad en de klankbordgroep.

 

In de Monitor Sociaal Domein zien we de resultaten van het cliëntervaringsonderzoek terugkomen. Hieruit blijkt dat:

 

50% van de Wmo cliënten met een maatwerkvoorziening ontving in 2015 mantelzorg;

 

18% van de Wmo cliënten met een maatwerkvoorziening ontving in 2015 hulp van een vrijwilliger;

 

77% van de Wmo cliënten met een maatwerkvoorziening is tevreden over de kwaliteit van de ondersteuning, 12 procent is niet tevreden en de overige cliënten zijn neutraal is tevreden over de ontvangen ondersteuning;

 

70% van de Wmo cliënten met een maatwerkvoorziening vindt dat hij/zij snel geholpen is met zijn/haar hulpvraag, 14 procent vindt dit niet en de overige cliënten zijn neutraal;

 

76% van de Wmo cliënten met maatwerkvoorziening is in meer of mindere mate tevreden over het leven.

 

Herindicaties PGB

(Uitvoeren herindicaties PGB)

Status van de indicator

Gereed

Alle heronderzoeken (herindicaties) zijn in 2016 afgerond en waar mogelijk opnieuw gedaan. Dit betreft zowel de zorg in natura als het PGB.

Maatwerkvoorzieningen Wmo

(Aantal maatwerkvoorzieningen naar aard)

Status van de indicator

Gereed

Realisatie
2015

Begroting
2016

Realisatie
2016

Aantal maatwerkvoorzieningen naar aard

18.488

2016 laat het onderstaande beeld zien:

 

Huishoudelijke verzorging: 4.253 klanten              

Begeleiding: 1.574 klanten

 

Voor huishoudelijke verzorging en begeleiding zijn per categorie unieke klanten aangegeven omdat het in de praktijk vaak voorkomt dat er verschillende voorzieningen (ook per categorie) voorkomen. Het kan wel zo zijn dat een unieke klant in zowel huishoudelijke verzorging als begeleiding voorkomt. Hetzelfde geldt voor de overige voorzieningen, dit is ook de reden dat hier het aantal voorzieningen is aangegeven.

 

Ten opzichte van 2015 zien we dat de dalende trend bij huishoudelijke verzorging zich ook in 2016 voortzet. Bij begeleiding hebben we in 2016 een beter beeld omdat alle niet verzilverde indicaties zijn stopgezet die we met de decentralisatie over hebben gekregen.

 

Product 2: Maatwerk dienstverlening volwassenen

Wat wilden we hiervoor doen

Huishoudelijke ondersteuning aan cliënten. Nazorg aan volwassen gedetineerden. Informele zorg, maatschappelijk werk en GGZ Preventie. Ouderen en volwassen gehandicapten ondersteunen.

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Gerealiseerd

Toelichting

Huishoudelijke verzorging is één van de maatwerkvoorzieningen die we leveren. In 2016 konden inwoners hierbij kiezen voor zorg in natura of een PGB met tevens de Alfacheque als bijzondere vorm van het PGB. Eind 2016 heeft het ministerie aangegeven dat in 2017 de alfacheque regeling moet worden afgebouwd. Reden hiervoor is dat we met deze constructie geen gebruik maken van de SVB als beheerder van het PGB en het ministerie bij de gemeentelijke voorzieningen de inzet van de regeling dienstverlening aan huis wil verbieden.

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

Maatwerkvoorzieningen

(Aantal maatwerkvoorzieningen naar aard)

Status van de indicator

Gereed

Informele zorg: er is een impuls gegeven aan een nieuw Bredase platform om koppelingen tussen vrijwilligers en mensen met (zorg) vragen tot stand te laten komen. Daarnaast is de jaarlijkse Dag van de Mantelzorg georganiseerd.

 

Ondersteuning ouderen: er is een (reguliere) subsidie verstrekt aan WIJ om ouderen in Breda onder de vlag van ZorgvoorelkaarBreda te ondersteunen met het accent op eigenaarschap bij de ouderen zelf.

 

Maatschappelijk werk: er zijn (reguliere) subsidies verstrekt aan IMW en WIJ. O.a. sociaal raadsliedenwerk en ondersteuning bij financiële of zorg vraagstukken.

 

Ondersteuning gehandicapten: hier zijn verschillende activiteiten van het BCG uitgevoerd. O.a. voorlichting op scholen.

 

Statushouders: zie hetgeen hierover opgenomen is onder "Huisvesting statushouders".

 

Kwetsbare groepen: zie hiervoor hetgeen is opgenomen onder “Opvang en ondersteuning volwassenen” (product 4), “Opvang” (product 1.6)  en “Inburgering/participatie”.

 

 

 

Product 3: Maatwerk dienstverlening jongeren

Wat wilden we hiervoor doen

Generalistische en ambulante speciale zorg. Pleegzorg, verblijfszorg en crisishulp. Plaatsingscoördinatie Jeugdzorg Plus. Toegang tot zorg (lokaal en spoedeisend). Veilig Thuis (voormalig AMK) voor ondersteuning van cliënten. Uitvoeren regeling PGB Jeugdzorg. Jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Gerealiseerd

Toelichting

In de jeugdhulp onderscheiden we ambulante hulpverlening en verblijfszorg.

 

Totaal:

In 2015 hebben in de eerste helft van het jaar in totaal 2.715 jeugdigen 1 of meer vormen van jeugdhulp ontvangen. In de tweede helft van 2015 was dit 3.055 jeugdigen en in de eerste helft van 2016 2.490 jeugdigen.

 

Ambulant:

In de Jeugdhulp zonder verblijf waren dat in de eerste helft van 2015 in totaal 2.845 trajecten, 3.355 trajecten in de tweede helft van 2015 en 2.690 trajecten in de eerste helft van 2016.

 

Verblijfszorg:

In de verblijfszorg waren dit respectievelijk 405 trajecten in de eerste helft van 2015, in de tweede helft 2015 410 trajecten en 335 trajecten in de eerste helft van 2016.

 

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

Transformatie Monitor Jeugd

(Uitvoeren regionale Transformatie Monitor Jeugd)

Status van de indicator

Gereed

De Regionale Transformatiemonitor Jeugd is in februari 2017 opgeleverd. Tevens vindt er een populatieonderzoek gecombineerd met een cliënt ervaringsonderzoek plaats. De resultaten hiervan worden medio juli 2017 opgeleverd.

Herindicaties PGB

(Uitvoeren herindicaties PGB)

Status van de indicator

Gereed

Alle heronderzoeken (herindicaties) zijn in 2016 afgerond en waar mogelijk opnieuw gedaan. Dit betreft zowel de zorg in natura als het PGB.

Product 4: Opvang en Ondersteuning Volwassenen

Wat wilden we hiervoor doen

Ambulante begeleiding en GGZ Opvang.

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Gerealiseerd

Toelichting

In 2016 is gewerkt aan de uitvoering en doorontwikkeling van het Stedelijk Kompas; een samenwerking van diverse organisaties op het gebied van maatschappelijke opvang, GGZ en verslavingszorg. De convenantafspraken van het oorspronkelijke Stedelijk Kompas liepen eind 2015 ten einde. Op initiatief van de gemeente werd daarom het traject ‘‘Convenant Vervolgtraject Stedelijk Kompas 2016-2018’ ingegaan en zijn nieuwe afspraken gemaakt welke momenteel worden uitgevoerd.  De uitgangspunten hiervan zijn:

• Niemand leeft vrijwillig op straat;

• Vrijblijvendheid voorbij;

• Integraal beleid;

• Een integrale visie op gezondheid en maatschappelijke zorg;

• Passende zorg;

• Voorkomen dat inwoners in de problemen komen;

• Zo goed en zo snel mogelijk de juiste ondersteuning;

• Het innoveren van de huidige ondersteuning aan cliënten;

• Toekomstbestendig maken van de opvang.

 

Naast de uitvoering en doorontwikkeling van het Stedelijk Kompas is gewerkt aan:

 

Oprichting en uitvoering van de thematafel Regio Breda Vangt Op inclusief een uitvoeringsplan met daarin de gemaakte afspraken en doelen;

 

Inhoudelijke doorontwikkeling van ambulante begeleiding, samen met aanbieders;

 

Afstemming van zorgvraag en -aanbod ‘in de wijk’ met partners;

 

Inventarisatie van vraag en aanbod beschermd wonen;

 

Diverse werkgroepen waarin voldoende passende ondersteuning wordt geboden en ontwikkeld.

 

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

Herindicaties PGB

(Uitvoeren herindicaties PGB)

Status van de indicator

Gereed

Alle heronderzoeken (herindicaties) zijn in 2016 afgerond en waar mogelijk opnieuw gedaan. Dit betreft zowel de zorg in natura als het PGB.

Product 5: Volksgezondheid

Wat wilden we hiervoor doen

Lokaal gezondheidsbeleid, de regeling GROGZ, de GGD en Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) uitvoeren.

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Gerealiseerd

Toelichting

In Breda kennen we met ingang van 2016 geen specifieke nota Gezondheidsbeleid meer. Gezondheidspreventie maakt integraal deel uit van het beleidskader ‘Breda Doet’.

De GGD West-Brabant sluit met haar focuspunten goed aan op het gemeentelijke beleid binnen het sociaal domein:

 

De GGD heeft in 2016 verder invulling gegeven aan het uitgangspunt “De GGD staat voor kwetsbare burgers”;

 

De GGD biedt vooral een vangnet, maar neemt daarbij niet het werk van ketenpartners over;

 

Versterking van eigen kracht, het voeren van eigen regie en optimale participatie staan centraal;

 

Zorg voor kwetsbare kinderen: de kinderen en het gezin zijn het uitgangspunt;

 

Inzet op vernieuwing van de basistaken rond jeugdgezondheidszorg (JGZ). Dit leidt steeds meer tot grotere focus op kwetsbare kinderen;

 

In het overgangsjaar 2017 zal verder vorm gegeven worden aan het vernieuwde basispakket JGZ;

 

(Sociale) veiligheid: meldpunt Zorg & Overlast inzetten voor sluitende aanpak, bijvoorbeeld voor de  vangnetfunctie in relatie tot zorgwekkende zorgmijders. Hierbij wordt goed samengewerkt met ketenpartners als GGz Breburg, IMW en Novadic-Kentron als uitvoerders van de bemoeizorg in Breda. De GGD is uitvoerder van sociaal-medische zorg voor dak- en thuislozen;

 

De GGD geeft vorm aan een stevige verbinding tussen zorg en veiligheid.

 

In Breda kennen we met ingang van 2016 geen specifieke nota Gezondheidsbeleid meer. Gezondheidspreventie maakt integraal deel uit van het beleidskader ‘Breda Doet’.

De GGD West-Brabant sluit met haar focuspunten goed aan op het gemeentelijke beleid binnen het sociaal domein:

 

De GGD heeft in 2016 verder invulling gegeven aan het uitgangspunt “De GGD staat voor kwetsbare burgers”;

 

De GGD biedt vooral een vangnet, maar neemt daarbij niet het werk van ketenpartners over;

 

Versterking van eigen kracht, het voeren van eigen regie en optimale participatie staan centraal;

 

Zorg voor kwetsbare kinderen: de kinderen en het gezin zijn het uitgangspunt;

 

Inzet op vernieuwing van de basistaken rond jeugdgezondheidszorg (JGZ). Dit leidt steeds meer tot grotere focus op kwetsbare kinderen;

 

In het overgangsjaar 2017 zal verder vorm gegeven worden aan het vernieuwde basispakket JGZ;

 

(Sociale) veiligheid: meldpunt Zorg & Overlast inzetten voor sluitende aanpak, bijvoorbeeld voor de  vangnetfunctie in relatie tot zorgwekkende zorgmijders. Hierbij wordt goed samengewerkt met ketenpartners als GGz Breburg, IMW en Novadic-Kentron als uitvoerders van de bemoeizorg in Breda. De GGD is uitvoerder van sociaal-medische zorg voor dak- en thuislozen;

 

De GGD geeft vorm aan een stevige verbinding tussen zorg en veiligheid.

 

Zie hiervoor ook hetgeen opgenomen onder JOGG in Thema 1.1 Opgroeien.

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

Regelingen

(Uitvoering regelingen)

Status van de indicator

Gereed

Medio april 2017 heeft de GGD haar Jaarstukken over 2016 aan de Raad aangeboden. De GGD brengt daarbij per Productgroep (zoals Infectieziektebestrijding, Jeugd en Gezin/JGZ, Lokaal gezondheidsbeleid, Gezonde en veilige leefomgeving) de belangrijkste resultaten in beeld. In 2016  heeft de GGD op inhoudelijk en financieel gebied een verbeterslag in gang gezet met de bedoeling dat in de Beleidsbegroting 2017 per Productgroep inzichtelijk is wat de basistaken (inclusief het Maatwerk preventieprogramma’s) zijn en wat de kosten per productgroep voor de gemeente zijn. Op deze wijze kan beter gevolgd worden wat wij als gemeente precies afnemen en wat het ons kost. In 2017 zijn vernieuwde prestatie- en beleidsindicatoren beschikbaar.

Thema 1.4: Bestrijding armoede

Product 1: Bijzondere bijstand

Wat wilden we hiervoor doen

Zelfredzaamheid van burgers bevorderen (geldzaken: laagdrempelig, toegankelijk, in de wijk, dichtbij). Wie gezond is kan meedoen. Daarom bieden we een uitgebreid verzekeringspakket aan, ook aan mensen met een chronische ziekte of handicap. Ondersteunen van mensen door onder andere het Sterk Netwerk, initiatieven uit de stad, dorpen en wijken (onder andere de voedsel- en kledingbank) en vrijwilligers. Kinderen uit gezinnen met een laag inkomen laten meedoen door bijvoorbeeld het Jeugdsport- en cultuurfonds. Goede on- en offline bereikbaarheid.

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Gerealiseerd

Toelichting

De genoemde activiteiten zijn gerealiseerd en hebben doorlopend onze aandacht. Ook in 2016 werd het verzekeringspakket aangeboden aan mensen met een minimuminkomen  en konden kinderen terecht bij het Jeugdsport- en jeugdcultuurfonds. Via de thematafels zijn organisaties en andere initiatieven in de gemeente in de gelegenheid gesteld om subsidie te vragen voor onderwerpen op het gebied van armoede en mee te denken over (beleids)voornemens.

 

Communicatie over welke regelingen/mogelijkheden er zijn was in 2016 een belangrijk aandachtspunt. Er zijn verbeteringen doorgevoerd en ook in 2017 heeft communicatie,  over bijvoorbeeld de nieuwe website, onze aandacht. Ook de armoede ambassadeurs hebben hier een bijdrage aan geleverd.

 

 

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

Regelingen

(Uitvoering regelingen)

Status van de indicator

Aandachtspunt

De regelingen op het gebied van de bijzondere bijstand zijn in 2016 niet gewijzigd. Wel is gebleken dat de regelingen niet altijd aansloten bij wat inwoners nodig hebben, zodat vaker maatwerk is toegepast. De regelingen zelf worden in 2017 tegen het licht gehouden. Waar mogelijk worden ze vereenvoudigd.

Product 2: BredaPas

Wat wilden we hiervoor doen

De BredaPas ondersteunt mensen met een laag inkomen (tot 110% van de bijstandsnorm).

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Gerealiseerd

Toelichting

Het verstrekken van de BredaPas is een reguliere activiteit en we blijven het aanbod via de BredaPas vernieuwen. Het blijkt steeds meer dat de grens van 110% van de bijstandsnorm een belemmering is voor bepaalde groepen die het ook niet makkelijk hebben. Dit wordt in 2017 nader tegen het licht gehouden.

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

Pashouders

(Aantal verstrekte BredaPassen)

Status van de indicator

Gereed

Realisatie
2015

Begroting
2016

Realisatie
2016

Aantal verstrekte BredaPassen

7.038

In 2016  hebben 7.038 huishoudens een Bredapas gekregen. De stijging ten opzichte van 2015 (toen waren er 6.459) komt doordat statushouders in 2016 ook in aanmerking kwamen voor een Bredapas. De kans bestaat dat het aantal Bredapassen (maar dan in een andere vorm) de komende jaren zal stijgen. Niet omdat er meer mensen komen met een laag inkomen, maar omdat de Bredapas zal worden doorontwikkeld met als doel het bereik te verhogen.

Product 3: Schuldhulpverlening

Wat wilden we hiervoor doen

De schuldregeling Breda (subsidie) ondersteunt financieel kwetsbare mensen.

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Gerealiseerd

Toelichting

In 2016 is het nieuwe meerjarenplan Samen uit de schulden vastgesteld door de gemeenteraad.   Daarmee is de koers van de schuldhulpverlening veranderd. De laatste jaren hebben vooral geleerd dat schuldhulpverlening veel meer impliceert dan sec het aflossen van schulden. Schuldproblematiek staat zelden op zichzelf en voorkomen is beter dan genezen. Uiteraard blijven we focus houden op het aflossen van schulden, maar tegelijkertijd zijn we meer focus gaan leggen op het voorkomen van schulden en het beheersbaar maken van schuldsituaties die niet of nog niet opgelost kunnen worden. We zijn er niet alleen voor mensen met problematische schuldensituaties maar voor iedereen met een financieel vraagstuk.In de praktijk hebben we een stap naar voren gedaan. Daarnaast zijn we nog meer aandacht gaan besteden aan nazorg. Het oplossen van de schuldenproblematiek impliceert namelijk niet automatisch dat veel van de huishoudens die hiermee te maken hebben volledig uit de kwetsbare doelgroep verdwijnen.

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

Beroep op schuldhulpverlening

(Minder mensen doen een beroep op de noodfondsen)

Status van de indicator

Gereed

Realisatie
2015

Begroting
2016

Realisatie
2016

Minder mensen doen een beroep op de noodfondsen

78

In 2013 zijn er 143 WSNP verklaringen verzonden. Met deze verklaring kan de klant de rechtbank verzoeken om toelating tot de Wet Schuldsanering  Natuurlijke Personen, in 2016 waren dit er 78. In 2013  waren er 1.621 aanmeldingen schuldhulpverlening, in 2016 waren dit er 1.014. Op 31 dec 2016 liepen er 905 producten (niet allemaal ook in 2016 verstrekt, sommige lopen langer door), in 2013 waren dat er 1.059.

 

Deze daling is op zich een positieve ontwikkeling. De gemeente maakt daarnaast, samen met haar partners, meer de beweging naar de voorkant. We spreken mensen eerder dan voorheen en het lukt steeds meer om alternatieve, betere oplossingen te bieden dan de reguliere schuldhulpsaneringstrajecten. Hierdoor worden  problemen eerder gesignaleerd,  waardoor mogelijk meer mensen in beeld komen voor een van deze trajecten. Dit kan van invloed zijn op het op het aantal aanmeldingen: ons bereik neemt dan toe.

 

Beroep op noodfondsen

(Minder mensen doen een beroep op de noodfondsen)

Status van de indicator

Gereed

Realisatie
2015

Begroting
2016

Realisatie
2016

Minder mensen doen een beroep op de noodfondsen

131

In 2013 dienden 240 Bredanaars een verzoek in bij het Hibo (Hulp in bijzondere omstandigheden, een particulier noodfonds) waarvan er 151 werden toegekend. In 2016 waren dit 131 verzoeken waarvan er 112 werden toegekend. Verder werden er in 2013 1.066 verzoeken door Stichting Leergeld toegekend en in n 2016 waren dit er 587.  

 

De daling van het beroep op deze twee noodfondsen komt waarschijnlijk onder meer doordat we op een andere manier zijn gaan werken (meer maatwerk) en nieuwe voorzieningen hebben (woonlastenfonds, sinds 2015 uitbreiding van het schoolstartpakket).

 

Bedacht moet worden dat deze cijfers alleen een indicatie geven. Er zijn meer fondsen of verenigingen die  mensen in nood helpen.  Daarnaast kunnen de bij die fondsen of verenigingen beschikbare middelen  per jaar variëren en dus ook de mogelijkheden om aanvragen in behandeling te nemen of te honoreren.

 

 

 

Product 4: Kredietbank West-Brabant

Wat wilden we hiervoor doen

Kwetsbare mensen ondersteunen met budgetbeheer, persoonlijke leningen, schuld- en sociale regelingen.

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Gerealiseerd

Toelichting

Met de nieuwe werkwijze, zoals vastgesteld in het meerjarenplan Samen uit de Schulden, blijken we nog meer in staat te zijn om de inwoners op maat te ondersteunen.  Zo is de samenwerking met het CJG, UWV en SVB versterkt en zijn nieuwe afspraken gemaakt met “Over Rood” (voor hulp aan zelfstandigen).  Ook zijn de voorbereidingen gestart voor het in het meerjarenplan aangekondigde project NIHS en voor het project “Vroeg erop af” (in samenwerking met de woningcorporaties, IMW, CZ en energiebedrijven). Met dit laatste project komen door vroegsignalering financiële problemen eerder in beeld.   

 

Elke statushouder is gewezen op de mogelijkheid van budgetbeheer, waarmee financiële (start)problemen ondervangen kunnen worden.

 

Tenslotte kan worden gemeld dat het  aantal budgetcursussen is toe genomen o.a. door aanmeldingen via de in 2016 gelanceerde site Grip op Geld Breda.

 

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

Ondersteuning

(Beroep op ondersteuning van burgers)

Status van de indicator

Gereed

Realisatie
2015

Begroting
2016

Realisatie
2016

Beroep op ondersteuning van burgers

1.366

Er is in totaal in 1.366 keer een beroep gedaan op diensten van de Kredietbank door inwoners. We spreken steeds meer mensen en dit resulteert in diverse oplossingen en niet altijd noodzakelijkerwijs in een aanvraag voor schuldhulpverleningstraject.

Thema 1.5: Leefbaarheid in wijken en dorpen

Product 1: Wijkontwikkeling

Wat wilden we hiervoor doen

Herontwikkelen van de Driesprong (aanleggen openbare ruimte). Pilot ID Lab en studentenwerkplaats3D met Avans. Herinrichten van de openbare ruimte in Linie/Doornbos (groenstempels in de openbare ruimte van Liniekwartier-Noord). Uitvoeren van het Masterplan Hoge Vucht; verbeteren toegankelijkheid van Park Hoge Vught en de aanleg van park Geeren Zuid. Aanpakken van de pleinen in Tuinzigt. Activeringsprogramma IngenHouszplein en Haagweg (ondersteuning van activiteiten en initiatieven die samen met de bewonersgroep Behaaglijk Haagdijk worden georganiseerd en uitgevoerd).

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Gerealiseerd

Toelichting

Het herontwikkelen van de Driesprong (aanleggen openbare ruimte) is in uitvoering en wordt in 2017 afgerond.

 

De Werkplaats Sociaal Domein is opgericht met Avans. Stadslab Breda is operationeel; evenals PakhuisB en de City Of Imagineers. De uitdaging is om lab-partijen en stadmakers aan elkaar te verbinden .

 

De eerste groenstempel is aangelegd; aan de tweede wordt gewerkt; voor de derde en vierde groenstempel is de ontwerpfase gestart.

 

Ter verbetering van de toegang van park Hoge Vucht zijn in 2016 parkeerplaatsen en bruggen aangelegd; dit project is gereed. De aanleg van park Geeren-Zuid was in 2016 op de beplanting na gereed. De beplanting heeft plaatsgevonden in het voorjaar 2017 en de opening van het park was in mei 2017. Daarmee is het project gereed.

 

Typisch Tuinzigt is opgeleverd in 2016. In 2016 is ook gestart met de voorbereidingen van de inrichting van Nelson Mandelaplein.

 

Het activeringstraject is afgerond in 2016. De opdracht is uitgevoerd door B-Inmotion. Met zoveel mogelijk bewoners, ondernemers en andere partijen is een programma van activiteiten georganiseerd met als doel een levend netwerk op en om het plein en Haagweg te realiseren. Dit is gelukt.

 

 

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

Realisatie projecten

(Realisatie van de projecten van Wijkontwikkeling )

Status van de indicator

Gereed

Deze projecten zijn grotendeels conform schema afgerond. Het programma Wijkontwikkeling, 2.0, burgerkracht was per 31 december 2014 afgerond. Vanuit het positieve resultaat is budget beschikbaar gesteld om een aantal wijkontwikkelingsprojecten af te ronden. Eind 2016 zijn deze projecten definitief afgerond. Deze projecten zijn genoemd onder product 1 Wijkontwikkeling.

Product 2: Wijkgericht werken

Wat wilden we hiervoor doen

Wijkcentra spelen een belangrijke rol en blijven zo veel mogelijk open. Voorzieningen in de meest kwetsbare wijken worden zoveel mogelijk open gehouden.

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Gerealiseerd

Toelichting

In 2016 heeft een integraal onderzoek plaatsgevonden naar wijkcentra. Dit onderzoek is afgerond en heeft geresulteerd in een visie op (gemeentelijk) vastgoed. De visie is opgehaald in de stad en dorpen. Met stakeholders, besturen van wijkcentra et cetera zijn verschillende gesprekken gevoerd. De nota Beleid Wijkcentra is in het 1e kwartaal 2017 aangeboden aan de raad.  

 

In deze nota is het volgende opgenomen:

We streven als gemeente naar een vitaal en sociaal Breda; een samenleving waarin mensen mee kunnen doen, hun talenten kunnen ontplooien, regie kunnen voeren op hun leven en een “thuis” hebben. Een van de thema’s binnen deze doelstelling is het thema “Betrokken zijn”. Bewoners zijn actief betrokken bij hun woonomgeving en voelen zich gesteund bij het nemen en realiseren van initiatieven en het doen van vrijwilligerswerk.

 

Een ander thema hierin is het thema “Ontmoeten”. De contacten met andere mensen dragen voor veel mensen bij aan zich thuis voelen in hun stad, wijk of dorp. Contact met mensen in de omgeving voorkomt eenzaamheid. Wanneer mensen een eigen netwerk hebben, kunnen zij daar vaak ook op steunen wanneer het (even) niet goed met ze gaat. Zo creëren bewoners hun eigen sociaal vangnet.

 

Een derde thema dat bijdraagt aan een vitaal en sociaal Breda is het thema “Opgroeien”. Om invulling te geven aan deze drie thema’s zijn ruimtes nodig waar mensen activiteiten kunnen organiseren, elkaar tegen kunnen komen en waar voorzieningen en activiteiten voor kinderen en jongeren plaatsvinden die aansluiten op hun behoeften. Denk hierbij aan maatschappelijke voorzieningen zoals scholen, sportkantines, sportzalen, scoutinggebouwen en (commerciële) ontmoetingsruimten in woonzorgresidenties, maar ook wijkcentra en multifunctionele accommodaties.

 

De gemeente zal de besturen van de wijkcentra integraal gaan ondersteunen met kennis en daar waar nodig met (financiële) middelen. Uitgangspunt daarbij is dat in de gratis ter beschikking gestelde accommodaties betaald personeel niet gesubsidieerd wordt.

 

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

Verantwoordelijkheid leefomgeving

(Meer verantwoordelijkheid voor de leefomgeving)

Status van de indicator

Gereed

Medio 2016 zijn we gestart met de inrichting van wijkplatforms waarbij we samen met de wijk, bewoners, ondernemers, vrijwilligers en professionals uitvoering geven aan het verleggen van zeggenschap naar de bewoners. In veel wijken hebben een aantal bijeenkomsten plaatsgevonden om tot de inrichting van wijkplatforms te komen. Eind 2016 zijn een aantal wijkplatforms goed van start gegaan. Instrumenten om tot medeverantwoordelijkheid te komen, zijn: Breda Begroot, Breda Breed, City Challenge Breda, Opgeruimd Breda, Wijkdeals, etc. De ervaring leert dat bewoners zich meer betrokken en gehoord voelen.  Kwalitatieve meting van betrokken zijn wijst dit ook uit. Eind 2017 vindt een volgend onderzoek hiernaar plaats (Gemeentelijke beleidsmonitor, inclusief de meting van sociale kracht).

 

De cijfers  zijn voor 2016 niet bekend, deze volgen uit de gemeentelijke beleidsmonitor welke tweejaarlijks wordt uitgevoerd (laatste keer in 2015).

 

Bijdragen aan de buurt

(Bijdrage van bewoners aan de buurt)

Status van de indicator

Op schema

Cijfers ten aanzien deze indicator komen uit de Gemeentelijke Beleidsmonitor. Deze monitor wordt tweejaarlijks uitgevoerd. De laatste gegevens dateren van 2015. Het volgende onderzoek start eind 2017 en levert gegevens over 2017 in het eerste kwartaal van 2018.

Tevredenheid over de buurt

(Stijging van de tevredenheid over de buurt)

Status van de indicator

Op schema

Cijfers ten aanzien deze indicator komen uit de Gemeentelijke Beleidsmonitor. Deze monitor wordt tweejaarlijks uitgevoerd. De laatste gegevens dateren van 2015. Het volgende onderzoek start eind 2017 en levert gegevens over 2017 in het eerste kwartaal van 2018.

Product 3: Sociale infrastructuur

Wat wilden we hiervoor doen

Sociale infrastructuur: Verder ontwikkelen van een eigen aanpak voor wijken en dorpen. Samenbrengen van de wensen en ideeën uit wijken en dorpen en uit het gemeentelijke beleid, om tot mooie resultaten te komen. Wijkimpuls: Mensen staan centraal bij de uitvoering van vernieuwende projecten. Er is ruimte voor sociaal economische experimenten. Er komt een platform waar wijken, bewoners en nieuwe samenwerkingsverbanden van elkaar kunnen leren. We investeren in het IDLab Breda en de praktijklabs van studenten in de wijk. Samen met onderwijspartners, ondernemers en inwoners verkennen we de toekomst van Breda. Samen met de Bredase kennisinstellingen werken we aan vernieuwing in de wijk.

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Gerealiseerd

Toelichting

In 2016 hebben we gewerkt aan het kader “Breda Doet, Samen verder”. Wijkgericht werken en werken met wijkplatforms maken onderdeel uit van dit kader. Het kader is vastgesteld en is er uitvoering gegeven aan het inrichten van wijkplatforms in de wijken en dorpen. Subsidieregels en budgetten zijn hierop aangepast en ingericht. Actieve voorlichting en vooral gesprekken met deelnemers aan wijkplatforms hebben plaatsgevonden. Aan de wijkplatforms neemt een gemixt gezelschap van ondernemers, professionals, vrijwilligers en actieve wijkbewoners deel. Samen hebben zij inspraak op de activiteiten in de wijken en dorpen. Dit geldt ook voor de Wijkimpuls wijken. Elke wijkimpuls wijk heeft een operationeel wijkplatform waar wensen en ideeën van bewoners samenkomen.

 

In de wijkimpuls wijken lag de focus op het stimuleren van participatie, werkgelegenheid en leefbaarheid. Vooral de 3 Bredase corporaties hebben geïnvesteerd in leefbaarheid. Wij hebben participatie projecten gesubsidieerd en hebben innovatieve projecten ondersteund. Samen met initiatiefnemers hebben we gewerkt aan een vernieuwende wijze van monitoren, waarbij een lerende aanpak centraal stond. Tijdens bijeenkomst beoordeelden de initiatiefnemers elkaars projecten en resultaten en deelden zij kennis door  verhalen van mensen en beeldmateriaal. Daarnaast is een aantal experimenten gestart, zoals Bredabreed crowdfunding en City Challenge Breda. Deze experimenten zijn tot stand gekomen in samenwerking met stadsmakers en bedrijfsleven, zoals onder andere Pakhuis B, de Stadsambassade, Maatschappelijk Betrokken Ondernemers, Rabobank en Avans. Met deze experimenten stimuleren wij initiatieven en faciliteren wij middelen en innovaties voor en door bewoners.

 

Een pilot ID lab is niet opgericht; wel kennen we sinds 2016 een Werkplaats Sociaal Domein met Avans, een Stadslab Breda, Pakhuis B, Stadsambassade. Er liggen lijnen met Avans en NHTV-Performatory. Studenten doen opdrachten binnen sociaal domein. Een ID lab oprichten lijkt geen noodzaak meer; wel is het belangrijk om te verbinden en stimuleren.

 

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

Wijkimpuls

(Voortgang uitvoering Wijkimpuls)

Status van de indicator

Gereed

De activiteiten en projecten uit het beleidskader zijn gerealiseerd c.q. uitgevoerd conform planning.

Thema 1.6: Opvang

Product 1: Inburgering/ participatie

Wat wilden we hiervoor doen

Huisvesten van verblijfsvergunninghouders en COA plaatsingen (de woningbouwcorporaties zijn verantwoordelijk voor de woningtoewijzing). Verstrekken van uitkeringen inclusief bijzondere bijstand voor o.a. inrichtingskosten via ATEA. Vaststellen van de afstand tot de arbeidsmarkt om zo een activeringstraject of een leerwerktraject in te zetten.

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Gerealiseerd

Toelichting

Statushouders zijn conform de taakstelling vanuit het Rijk voor 2016 gehuisvest. Het verstrekken van uitkeringen en bijzondere bijstand maakt onderdeel uit van het totaal aanpak voor statushouders richting werk, activering en integratie volgens het Plan van Aanpak “Een nieuw thuis in Breda”. Statushouders zijn direct na aankomst in Breda opgeroepen door de klantmanagers statushouders. Met hen is  een persoonlijk plan gemaakt, onder meer op basis van de afstand tot de arbeidsmarkt.

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

Huisvesting statushouders

(Er is in Breda (en de regio) voldoende capaciteit beschikbaar voor huisvesting statushouders)

Status van de indicator

Gereed

Realisatie
2015

Begroting
2016

Realisatie
2016

Er is in Breda (en de regio) voldoende capaciteit beschikbaar voor huisvesting statushouders

400

480

De taakstelling in 2016 bedroeg het huisvesten van 480 statushouders (inclusief het niet behaalde aantal huisvestingen uit 2015. Deze taakstelling is behaald in 2016, waarmee dus tevens de achterstand uit 2015 is ingelopen.

Terugkeer naar land van herkomst

(Zorgen dat asielzoekers en andere vluchtelingen zonder permanente status of verblijfsvergunning terugkeren naar hun land van herkomst.)

Status van de indicator

Gereed

Via speciale programma's van SNV (Vluchtelingenwerk) wordt aan uitgeprocedeerden hulp en ondersteuning geboden om terug te keren naar huis. De organisatie Barka ondersteunt vanuit landelijke financiering terugkeertrajecten voor dak en thuislozen uit Midden- en Oost-Europese landen. Zij zijn ook in Breda actief als daar aanleiding toe is. Er is in 2016 geen aanleiding geweest om een beroep op deze stichting te doen.

 

 

Huisvesting arbeidsmigranten

Status van de indicator

Niet gestart

Het opsporen van illegaal gehuisveste migranten ligt bij de Vreemdelingenpolitie. Binnen de gemeente is hierover geen verdere informatie bekend. Dit punt staat per abuis in de begroting 2016 en is in de begroting 2017 niet meer als zodanig opgenomen.

Thema 1.7: Sport

Product 1: Sportbeleid

Wat wilden we hiervoor doen

Stimuleren van sportbeoefening voor wie achterblijven in deelname aan sport. Steun voor kinderen en jongeren uit gezinnen met onvoldoende financiële draagkracht. Beschikbare sportlocaties en voorzieningen. Sportverenigingen en andere aanbieders krijgen de ruimte voor nieuwe activiteiten. Steun voor talenten, topsporters en sportverenigingen met topsportambities. Samenwerken met sportaanbieders, onderwijs, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en regiogemeenten voor betere sport. Groot onderhoud van gemeentelijke sportvoorzieningen en een nieuwe trainingshal voor het (top-)turnen. Cofinanciering van nieuwe initiatieven, die een impuls geven aan de Bredase sportvoorzieningen. Investeren in de openbare ruimte, bijvoorbeeld loop- en wandelroutes, mountainbikeroutes, fitnesstoestellen en trimparcoursen. Voortdurende inzet van de sport- en cultuurcoaches.

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Gerealiseerd

Toelichting

In 2016 zijn onderstaande activiteiten uitgevoerd:

 

Naast de inzet van 20,5 fte sportcoaches die zich vooral richten op sport- en beweegparticipatie van kinderen, zijn er sport- en beweegactiviteiten voor ouderen en bijzondere doelgroepen (zoals maatschappelijke opvang) gefaciliteerd.

 

Inzet Jeugdsportfonds (JSF): in 2016 hebben ca. 700 kinderen van het JSF een bijdrage ontvangen om te kunnen sporten. Bijna 900 kinderen hebben met een financiële ondersteuning zwemlessen kunnen volgen.

 

Het aantal gemeentelijke sportlocaties en voorzieningen is in stand gehouden.

 

Door de inzet van sportcoaches  krijgen talenten aanvullende trainingen van techniektrainers. Ook worden zij mentaal begeleid en krijgen sportverenigingen met een topsportambitie ondersteuning, onder ander door ‘train de trainer’ programma’s.

 

Het onderhoud aan de gemeentelijke sportvoorzieningen is volgens planning uitgevoerd. De turnhal is al in 2015 geopend.

 

Diverse sportverenigingen met een eigen accommodatie hebben subsidie aangevraagd en gekregen voor duurzame investeringen. Hierdoor kunnen ze als vereniging besparen en hun exploitatie verbeteren.

 

Er is specifiek geïnvesteerd in een Free Run Parkoers en een Richard Krajicek court. In het nieuwe beleidskader sport wordt sterk ingestoken op verdere investeringen in de openbare ruimte.

 

 

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

Vitaal Breda

(Maatschappelijke verbanden stimuleren samen mensen tot voldoende beweging en gezond eten)

Status van de indicator

Gereed

In oktober 2016 zijn 2.864 Bredanaars, representatief voor de bevolking van 6 jaar en ouder, bevraagd. Het doel van het onderzoek was om een beeld te krijgen van de sportparticipatie van Bredanaars en de mate van bewegen. De uitkomsten daarvan waren:

 

• 69% van de Bredanaars sport (meer dan 12 keer per jaar);

• 88% van de kinderen tot 18 jaar sport. Dit aantal schommelt sinds 2007 rond de 90%;

• 66% van de volwassenen sport. Het aantal volwassenen dat sport stijgt sinds 2005 licht.

 

Van de Bredanaars van 18 jaar en ouder voldoet 50% aan de norm. Volwassenen bewegen gemiddeld 4,3 dagen per week 30 minuten matig intensief. Dit laat sinds 2007 (4,9) een daling zien.

 

Met kinderen en jongeren bedoelen we de leeftijdsgroep van 4 tot 18 jaar. Van deze groep voldoet 31% aan de norm. Kinderen bewegen gemiddeld 5 dagen per week 60 minuten matig intensief. Dit laat sinds 2007 (4,7) een lichte stijging zien. Het gemiddeld aantal dagen dat Bredanaars bewegen is hoger bij kinderen en verschilt maar beperkt per volwassen leeftijdsgroep.

 

Top in Breda

(Breda faciliteert en stimuleert topsport en talentontwikkeling)

Status van de indicator

Gereed

In 2016 zijn, met steun van de gemeente, diverse topsportevenementen georganiseerd zoals de jaarlijks terugkerende Singelloop, een etappe van de Eneco Tour en een oefeninterland dames hockey Nederland – Spanje.

 

In samenwerking met de regio is de ondersteuning van talenten via Deltalent voortgezet en uitgebreid met handbal. Samen met regiogemeenten en de provincie Noord-Brabant is een ‘Bestuurlijke Kopgroep Wielerplan West-Brabant’ opgericht en zijn eerste stappen gezet voor een gezamenlijke meerjarenwieler kalender. In B5 verband is er aandacht voor talentontwikkeling binnen Urban Culture Sports and Art en is een onderzoek uitgevoerd om een ‘Special-Olympics-European-Event’ in 2018 te hosten. De voortzetting en uitbreiding van het Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO) Zuid biedt Breda en de regio nieuwe kansen.

 

Tijdens het sportgala zijn de Bredase sporters met uitzonderlijke prestaties, waarvan enkele op wereldniveau, in het zonnetje gezet en geëerd.

 

Kaart van Breda

(Voldoende, kwalitatief hoogwaardige binnen- en buitensportaccommodaties en sport- en beweegvoorzieningen in de openbare ruimte)

Status van de indicator

Gereed

In 2016 is de notitie ‘Gebruik van de gemeentelijke buitensportcomplexen en te verwachten ontwikkelingen op die complexen’ uitgewerkt en aangeboden aan de gemeenteraad. Meerdere complexen kennen een capaciteitstekort. Door nog beschikbare eenmalige middelen uit 2016 en 2017 kan dit deels aangepakt worden. In 2016 is het natuurgras hoofdveld op Blauwe Kei omgevormd naar kunstgras. Op sportcomplex de Wisselaar is gestart met het  gefaseerd herinrichten van het wedstrijdvoetbalveld naar een wedstrijdrugby veld. Overige investeringen staan voor 2017 op de rol; uitbreiding van veldcapaciteit op de voetbalcomplexen Roosberg en Heikant.

 

Evenals voor de buitensport is in 2016 een soortgelijk onderzoek voor de binnensportaccommodaties uitgevoerd. Ook is, samen met onderwijspartners , in 2016 gestart met het onderzoek naar een mogelijke realisatie van een Topsporthal voor trainingen en competitiewedstrijden.

 

De formatieve capaciteit voor de daadwerkelijke ondersteuning van talenten is in 2016 uitgebreid.

 

In 2016 is een eerder onderzoek naar de toegankelijkheid en bruikbaarheid van sportaccommodaties voor sporters met een beperking opnieuw opgepakt. Inmiddels hebben we gewijzigde inzichten met betrekking tot multifunctioneel gebruik. Dat heeft er toe geleid dat met  het nieuwe beleidskader sport gewerkt gaat worden aan clustering van sporten die vergelijkbare eisen stellen aan de accommodatie.

 

Overzicht van lasten en baten per thema / product

(Bedragen x € 1.000)

Totaal van de producten

Primitieve begroting
2016

Begroting 2016
na wijzigingen

Rekening
2016

per thema

Lasten

Baten

Lasten

baten

Lasten

Baten

Opgroeien

Jeugdzorg

2.641

168

2.641

168

2.578

171

Totaal van het thema

2.641

168

2.641

168

2.578

171

Inkomensverwerving

Participatie

1.376

1.452

1.783

Reïntegratie

2.908

69

4.986

69

3.929

3

Reintegratie publieke taken

8.672

8.022

7.251

176

8.178

797

Sociale werkvoorziening

40.557

7.524

43.601

16.049

46.646

18.681

Wet BUIG

59.215

59.946

62.618

64.148

71.513

67.474

Totaal van het thema

112.728

75.562

119.909

80.442

132.048

86.955

Vrijwillige zorg waar het kan, professioneel waar het moet

Maatwerk dienstverlening jongeren

63.911

25.128

62.712

23.285

59.880

25.765

Maatwerk dienstverlening volwassenen

5.403

145

5.388

145

5.416

145

Maatwerk WMO

42.287

4.910

47.063

5.360

37.066

3.911

Volksgezondheid

3.619

196

3.694

196

3.585

219

Opvang en Ondersteuning Volwassenen

42.467

1.547

42.733

1.547

41.357

1.728

Totaal van het thema

157.686

31.927

161.588

30.533

147.304

31.768

Bestrijding armoede

Bijzondere bijstand

4.088

575

4.292

575

5.763

1.615

Bredapas

249

32

249

32

187

14

Kredietbank West-Brabant

5.298

2.196

5.458

2.146

5.793

2.481

Schuldhulpverlening

82

459

418

Totaal van het thema

9.717

2.803

10.459

2.753

12.160

4.109

Leefbaarheid in wijken en dorpen

Sociale infrastructuur

1.458

1.458

1.367

22

Wijkgericht werken

1.921

188

1.681

88

1.719

88

Wijkontwikkeling

5.874

1.800

6.092

1.800

2.341

1.135

Totaal van het thema

9.253

1.988

9.231

1.888

5.427

1.245

Opvang

Inburgering/ participatie

100

1.795

780

1.472

780

Totaal van het thema

100

1.795

780

1.472

780

Sport

Sportbeleid

3.213

3.624

3.568

Totaal van het thema

3.213

3.624

3.568

Totaal exploitatie

295.337

112.447

309.246

116.564

304.557

125.028

Mutaties Reserves

ATEA algemene reserve

474

627

200

Reserve Atea Sociaal Domein

Reserve SZ en Werkgelegenheid

Reserve Wijkontwikkeling

3.777

6.131

3.482

Reserve Wmo/Zorgfonds

Reserve SZ en werkgelegenheid BB

Reserve SZ en Werkgelegenheid Reintegratie

304

798

304

59

Reserve WMO / Zorgfonds

Reserve Sociaal Domein

753

753

Reserve Armoedebeleid

Totaal Mutaties Reserves

4.554

798

7.815

4.495

Totaal

295.337

117.002

310.044

124.379

304.557

129.523

Ondernemend Breda

2. Ondernemend Breda

Wat is de (gewenste) output van de producten in dit thema?

(Hoe werken deze producten mee aan het realiseren van het thema?)

Thema 2.1: Stimuleren economische ontwikkeling in Breda

Product 1: Grondexploitatie voor bedrijventerreinen

Wat wilden we hiervoor doen

Uitvoeren van de gemeentelijke grondexploitaties met betrekking tot het realiseren van bedrijventerrein, zoals Rithmeesterpark en Heilaar-Noord. In 2016 zijn alle projecten zover gevorderd dat gronden uitgegeven kunnen worden en bedrijven zich kunnen vestigen. De BrIM wordt ingezet op acquisitie van nieuwe bedrijven.

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Gerealiseerd

Toelichting

De opleving in de markt van bedrijventerreinen is in Breda goed merkbaar. Het Rithmeesterpark is op het juiste moment beschikbaar gekomen in de markt. Er is grote interesse van bedrijven om zich in Breda te vestigen. Over deze positieve ontwikkeling op de markt (en op het resultaat grondbedrijf) voor bedrijventerreinen en andere economische sectoren wordt in het Meerjarenperspectief Programmering en Grondbeleid (MPG) inzicht gegeven. Voor de activiteiten van de BrIM wordt verwezen naar product 2 Economische Zaken.

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

Grondexploitaties

(Uitvoering van gemeentelijke grondexploitaties)

Status van de indicator

Gereed

Realisatie
2015

Begroting
2016

Realisatie
2016

Uitvoering van gemeentelijke grondexploitaties

2,6 ha

6,3 ha

De realisatie van de grondexploitaties bedroeg in 2016 in totaal 6,3 ha. Het verschil met de begroting is met name het gevolg van de levering van het Douaneterrein, die bij het opstellen van de begroting nog in 2015 was verwacht. De grondexploitaties Adriaan Klaassen Bedrijven en het Douaneterrein zijn geliquideerd. De gronden voor de bewaakte truckparking zijn eind 2016 in erfpacht uitgegeven (grondexploitatie Douaneterrein). De laatste percelen van Adriaan Klaassen Bedrijven zijn verkocht. De grondexploitatie Werkdonken is in 2016 afgesplitst van Waterdonken omdat woningbouw en bedrijventerreinen afzonderlijk gepresenteerd moeten worden vanuit de jaarrekeningvoorschriften.

Product 2: Economische zaken

Wat wilden we hiervoor doen

Top Dienstverlening aan ondernemers in onze stad, dorpen en wijken. Actualiseren van de Visie Binnenstad. Werkgelegenheid stimuleren in met name maintenance, logistiek, biobased economy, creatieve industrie, leisure en zorg. Vernieuwing en economische ontwikkelingen in kansrijke sectoren. Verdere samenwerking op concurrentiekracht, arbeidsmarkt en vestigingsklimaat (onder andere regionaal platform Arbeidsmarkt West-Brabant (rpA), Brabantse Ontwikkel Maatschappij (BOM), Regionale Ontwikkelingsmaatschappij voor West-brabant (REWIN) en Strategic Board Delta Region). Sociaal economische samenwerkingsafspraken uitvoeren met gemeenten uit de regio. Verbindingen leggen en ruimte maken voor onderwijs en bedrijfsleven. Verbinding leggen met ondernemers bij uitvoeren van de Participatiewet. Stimuleren en mogelijk maken van start-ups. Tegengaan van leegstand van kantoren, winkels en zorgvastgoed (inventieve oplossingen). Benutten en stimuleren van de juridische mogelijkheden om vormen van tijdelijk gebruik toe te kunnen staan. Verbinding leggen met het proces van Breda Next en uitwerking van de visie binnenstad om leegstand tegen te gaan. Meedoen in de proeftuin compacte en vitale winkelgebieden (project van het Ministerie van Economische Zaken). (Vrijwillige) stedelijke ruilverkaveling (bijdrage aan het compacter maken van binnensteden). Ruimte voor nieuwe initiatieven en experimenten (onder andere Stadslabs). De gebiedsprofielen van Breda Next uitwerken en centrum-management inrichten. Bestedingsplan Binnenstad uitvoeren. Ondernemersfonds Breda opzetten en inrichten. Breda wordt ‘smart data city’ (digitale binnenstadsontwikkeling). Samen met de VVV, Stichting Toeristisch fonds, ondernemers en de NHTV het toerisme en de promotie van Breda stimuleren. Citymarketing breed opzetten en inrichten, samen met partners in de binnenstad.

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Gerealiseerd

Toelichting

Economische stimulering:

Ondernemers zijn betrokken bij het verbeteren van de dienstverlening door middel van een Peiling Ondernemersklimaat, de nieuwe website en de procedures voor vestiging.  Starters werden in 2016 via diverse programma’s ondersteund: naast het basisprogramma Business Coach Breda en de huisvesting in Incubator Breda waren er speciale trajecten voor uitkeringsgerechtigden, statushouders, innovatieve -en  gaming-startups.

 

Voor de kansrijke sectoren zijn diverse samenwerkingen opgezet, meestal in triple helix verband (met onderwijs/kennisinstellingen en bedrijfsleven), onder meer  NHTV, Avans en ROC, en de kennisinstituten zoals World Class Maintenance, Dinalog, KDC (kennis distributie centrum) Logistiek, City of Imagineers, Expertisecuntrum BBE en BAC (biopolymeren applicatie centrum). De innovatiekracht vanuit het onderwijs door kennisdisseminatie draagt bij aan de innovatiegraad van het bedrijfsleven en daarmee de concurrentiepositie.  Daarnaast is het doel om juist gekwalificeerde studenten te laten instromen op de arbeidsmarkt. Verder worden diverse projecten voor Business Development in de regionale topsectoren Logistiek, Maintenance en Biobased zoals afgesproken grotendeels uitgevoerd door REWIN. Daarnaast is door REWIN en de Gemeente Breda een gezamenlijk project opgezet “Kansrijk MKB”.

 

Een actief promotie- en acquisitiebeleid (NV BrIM) heeft ertoe geleid dat we in 2016 een aantal spraakmakende bedrijven hebben weten te overtuigen om zich in Breda te vestigen. Onderdeel van deze aanpak is uiteraard intensieve samenwerking met partijen als BOM en REWIN. Voorbeelden van nieuwvestigers zijn onder meer Vroon, Janssen-Cilag, Galderma, DHL Express, QNP, Zuyderleven, Kapimex en Carl Zeiss.

 

Binnenstad:

De actualisatie van de Visie Binnenstad zal in 2017 onderdeel gaan uitmaken van de nieuw geformuleerde Opgave Binnenstad. In 2016 is via de landelijke Retaildeal verder samengewerkt met partijen aan een gezonde toekomst voor de binnenstad en voor de lokale en regionale detailhandelsstructuur. Onderdeel daarvan was het op regionaal niveau in beeld brengen van alle plancapaciteit, inventariseren van kansrijke en kansarme gebieden en het opstellen van een regionale uitvoeringsagenda. Dit op basis van de eerder vastgestelde regionale detailhandelsstructuurvisie voor West-Brabant.

 

Met partijen is verder gewerkt aan het draagvlak voor het Ondernemersfonds in de binnenstad. De gebiedsprofielen en het ‘Plan van aanpak’ vormden daarbij de basis. Op 1 januari 2016 is het Ondernemersfonds voor de binnenstad van Breda van start gegaan waarmee alle ondernemers in de binnenstad via reclamebelasting € 330.000,- opbrengen. Deze middelen worden door het Ondernemersfonds ingezet  om het economisch functioneren van de binnenstad te verbeteren.  Dit fonds wordt ook betrokken bij de aanpak van leegstand, bijvoorbeeld door het onderzoeken van (vrijwillige) stedelijke ruilverkaveling.

 

In de Willemstraat en Valkenberg is de ondergrondse infrastructuur door de aanleg van elektriciteits- en glasvezelnetwerken volledig voorbereid op toekomstige Smart City projecten. Via de living labs smart city worden 15 projecten uitgevoerd. Momenteel zijn er drie uitgevoerd, wifi in de binnenstad, slimme verlichting en passantentelling/crowdmanagement. Het living lab Willemstraat is voorzien van hoogwaardige infrastructuur en het bedrijfsleven wordt uitgenodigd te experimenteren met innovatieve toepassingen op het gebied van beheer, evenementen en retail.

 

Om het toeristisch bezoek te verhogen is met name promotie gemaakt voor grote Bredase evenementen; bestaande, maar ook nieuwe zoals Winterland. Ook is er aantal publicaties over toeristisch Breda tot stand gekomen en is een passantensteiger aangelegd.  Daarnaast is ook geïnvesteerd in de aankleding van de binnenstad tijdens Serious Request en Winterland. Samen met partners in de gemeente is een plan ontwikkeld voor de citymarketingorganisatie. Op basis van dit plan wordt de nieuwe citymarketingorganisatie in 2017 gerealiseerd. In deze nieuwe organisatie worden de VVV taken ondergebracht.

 

Ruimtelijk-economisch:

In 2016 is circa 35.000 m2 kantoren omgezet naar andere functies. Hierin zijn onder meer de herontwikkeling van Gasthuyspoort, de transformatie van kantoren naar studentenhuisvesting aan de Tramsingel en de transformatie van een kantoorpand naar onderwijsdoeleinden voor Avans aan de Claudius Prinsenlaan in opgenomen. Via Business Coach Breda worden startende bedrijven gekoppeld aan leegstaand vastgoed in de binnenstad en aanloopstraten. Zie hetgeen is opgenomen onder de indicator Leegstand.

 

Samenwerking:

Er zijn in flinke stappen gezet in de doorontwikkeling van de regionale samenwerking. Met BOM en REWIN zijn de nieuwe samenwerkingsafspraken gemaakt. De governance structuur in de regio West-Brabant is onder de loep genomen met een herijking van de taken en het onderling functioneren van Strategic Board, RWB en REWIN. Er komt meer focus komt te liggen op ruimtelijke en economische thema's. Qua beleid is er afstemming geweest over diverse thema's zoals werklocaties, breedband, vrije tijd en arbeidsmarkt. Voor economische stimulering heeft REWIN een belangrijk aandeel in de uitvoering gehad (acquisitie, business development en kansrijke sectoren).

 

Op het gebied van arbeidsmarkt geven we samen met de partners in de regio invulling aan het regionale Uitvoeringsprogramma “West Brabant werkt aan morgen 2016-2020” onder verantwoordelijkheid van het regionaal platform Arbeidsmarkt West-Brabant. In het Werkgeversservicepunt Breda trekken het UWV, de Sociale Werkvoorziening en de werkgeversadviseurs van de gemeente samen op richting werkgevers. Enkele projecten gericht op een flexibele arbeidsmarkt zijn: Flexicurity, Sociale innovatie, Grensoverschrijdend werken en kennispact.  Voor wat betreft aansluiting op de vraag van het bedrijfsleven hebben we projecten zoals: beroepennavigatie , Stage- en leerbanenoffensief, projecten voor extra (zij)instroom in kansrijke sectoren, zorgpact en Centrum voor mobiliteit en logistiek. Voor de inzet op een inclusieve arbeidsmarkt hebben we o.a. projecten voor jongeren, ouderen, realiseren van de baanafspraken en social return. Er zijn diverse innovatieve projecten en trajecten in de re-integratieproeftuin uitgevoerd en er heeft doorontwikkeling van coöperatief ondernemerschap (de vrije uitloop / ons coöperatief) plaatsgevonden.

 

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

Visie Binnenstad

(Actualiseren Visie Binnenstad)

Status van de indicator

Gereed

Er is in 2016 een inventarisatie gemaakt van de stand van zaken met betrekking tot de opgaven voortkomend uit de Visie Binnenstad. Hierbij is ook geïnventariseerd welke nieuwe ontwikkelingen en opgaven er zijn. De actualisatie van de Visie Binnenstad is hiermee vervangen door de Opgave Binnenstad.

Tevredenheid ondernemers

(Meting tevredenheid ondernemers)

Status van de indicator

Gereed

Realisatie
2015

Begroting
2016

Realisatie
2016

Meting tevredenheid ondernemers

6,1

De specifieke mening van Bredase ondernemers over Topdienstverlening wordt niet gemeten. Wel wordt de waardering van ondernemers voor de dienstverlening van de gemeente gemeten in de Peiling Ondernemersklimaat. Het algemene rapportcijfer voor de dienstverlening van de gemeente is een 6,1 (het Nederlandse gemiddelde is 6,0 bron: Totta/Ecorys).

Werkgelegenheid

(Uitvoering activiteiten en regelingen om werkgelegenheid te stimuleren)

Status van de indicator

Op schema

In 2016 is de Economische Agenda Breda aangenomen. Deze bevat een plan en focus om te komen tot werkgelegenheidsgroei in de komende jaren. In 2016 zijn impulsgelden beschikbaar gesteld die als volgt zijn ingezet:

 

Het stimuleren van de creatieve sector, ondersteuning van de verdere professionalisering van City of Imagineers en onderzoek naar het opzetten van een Centre of Excellence voor de creatieve sector.

 

Het stimuleren van startende bedrijven, versterken van het ondernemerschap van ZZP-ers en de doorgroei van startende bedrijven.  Acties die zijn ingezet zijn onder meer:

 

Een groot ZZP-congres in samenwerking met de Kamer van Koophandel;

 

Een e-learning platform in samenwerking met Starterscentra West-Brabant;

 

Ondersteuning van de Starterslift voor innovatieve Bredase ondernemers die niet aan kennisinstellingen zijn verbonden;

 

De Groei-ondernemers Challenge (pilot doorgroei jonge bedrijven);

 

Kansrijk MKB (extra inzet accountmanagement op innovatieve bedrijven en potentiële groeiers, in samenwerking met REWIN);

 

Ook hebben we meegewerkt aan een Living Lab van logistieke startup Parcer.

 

Bestedingsplan Binnenstad

(Uitvoering Bestedingsplan Binnenstad)

Status van de indicator

Op schema

De uitvoering van het bestedingsplan ligt op schema. Ook is er grote vooruitgang in het draagvlak onder ondernemers. Het vervolg van de uitvoering van het bestedingsplan wordt meegenomen in de Opgave Binnenstad.

Ondernemersfonds

(Opzetten Ondernemersfonds Breda)

Status van de indicator

Gereed

In 2016 is het Ondernemersfonds voor de binnenstad van Breda opgericht, waaraan alle ondernemers bijdragen. Er wordt samengewerkt aan het versterken van de binnenstad, ondermeer door profilering en promotie, uitstraling, veiligheid en communicatie.

 

 

Bezoekers binnenstad

(Stijging van het aantal bezoekers in de binnenstad)

Status van de indicator

Op schema

Realisatie
2015

Begroting
2016

Realisatie
2016

Stijging van het aantal bezoekers in de binnenstad

947.000

Het aantal bezoeken aan Breda door Nederlandse dagtoeristen bedroeg in 2015 (Bron NBTC-NIPO):

 

2.214.000 bezoeken (een daling van circa 20% ten opzichte van 2014);

947.000 bezoekers (ongeveer gelijk gebleven).

 

In 2016 zijn als belangrijkste acties om het toerisme te stimuleren uitgevoerd:

 

Impuls gegeven aan het watertoerisme door het realiseren van aanlegsteigers (Koningssteiger is in 2016 geopend, de andere steigers volgen in 2017);

 

Lichtplan uitgevoerd voor Willemstraat en Grote Kerk. De dynamische verlichting geeft een impuls aan de sfeer in de binnenstad;

 

Aan de Nijverheidssingel zijn 8 camperplaatsen geopend. Om nieuwe doelgroepen naar Breda te trekken;

 

Er is met diverse stakeholders in de gemeente gewerkt aan de totstandkoming van een citymarketingorganisatie;

 

Er is een ontwerp visie hotelbeleid vastgesteld;

 

Breda nam deel aan Brabantbrede promotie acties zoals Brabantnacht en het JeroenBoschjaar.

 

 

Product 3: ESC Europese betrekkingen/ subsidies en citymarketing

Wat wilden we hiervoor doen

Het budget wordt op basis van de Bredase agenda voor public affairs en lobby gericht ingezet voor versterking van de positie van Breda in relatie tot (de agenda’s van) de regio, de Provincie, Rijk en Europese Unie. Versterking van onze public affairs en lobbykracht dient te leiden tot een beter inzicht in elkaars agenda's, tot het gericht onderhouden en uitbouwen van de ambtelijk, bestuurlijke en politieke netwerken en tot betere benutting van (co)financiering door de EU, het Rijk en de provincie. Dit is noodzakelijk voor gerichte beleidsbeïnvloeding, reputatiemanagement en financiële samenwerking om de inhoudelijke ambities en belangen van Breda goed te kunnen behartigen. Het budget wordt tevens ingezet voor ondersteuning van verwerving van provinciale, nationale en Europese inkomende subsidies, die worden benut als (co)financiering om Bredase beleidsambities te realiseren. De doelen die we in 2016 gaan realiseren zijn public affairs versterken en het binnenhalen van subsidies om beleidsambities te behalen.

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Gerealiseerd

Toelichting

Om de Bredase beleidsambities te realiseren en haar public affairs te realiseren zijn in 2016 tal van activiteiten uitgevoerd c.q. opgestart. Deze zijn opgenomen onder de indicatoren “Public affairs” en “Subsidies”.

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

Public affairs

(Versterken van de public affairs)

Status van de indicator

Gereed

Het ESC budget is op basis van de Bredase agenda voor public affairs en lobby gericht ingezet voor versterking van de positie van Breda in relatie tot de agenda’s van de regio, de Provincie, het Rijk en de Europese Unie. In 2016 heeft hiertoe een scala aan activiteiten plaatsgevonden. Hiervan wordt een deel (mede-) bekostigd uit het werkbudget ESC:

 

Deelname aan de Acces City Award (er is budget ingezet voor een extern bureau dat het proces heeft gecoördineerd);

 

Organisatie van het COREPER werkbezoek in het kader van het Nederlands EU voorzitterschap;

 

Het naar Breda halen en mede organiseren van verschillende Interreg bijeenkomsten (programma’s Vlaanderen-Nederland en Interreg 2Seas);

 

Deelname aan het Eurocities netwerk;

 

Werkbezoek aan het Comité van de Regio’s te Brussel in het kader van deelname aan MOOC ‘EU funding for regions and cities’.

 

Subsidies

(Toegekende subsidies)

Status van de indicator

Gereed

In 2016 zijn verschillende Europese projecten gehonoreerd, waarmee we cofinanciering hebben verkregen om Bredase projecten te realiseren, waaronder:

 

BISEPS (Interreg 2seas): subsidie voor het intensiveren van het gebruik van duurzame energieopwekking op bedrijventerrein Hazeldonk;

 

See2Do (Interreg Vlaanderen-Nederland): binnen dit project wordt onderzocht hoe particulieren via warmtebeelden gestimuleerd kunnen worden tot het nemen van maatregelen en hoe hieruit optimaal informatie kan worden afgeleid;

 

Triple A (Interreg 2seas): binnen dit project worden andere manieren onderzocht om bewoners tot energiezuinig gedrag en energiemaatregelen te bewegen. Dit gebeurd onder andere via slimme digitale "instrumenten", waarmee het energieverbruik wordt teruggekoppeld naar de bewoner.

 

Product 4: Evenementen

Wat wilden we hiervoor doen

Ruimte maken voor de organisatoren van evenementen. Verder op de kaart zetten van Breda met aansprekende evenementen, zoals Serious Request 2016. Breda promotioneel, economisch, cultureel en toeristisch op de kaart zetten, samen met de Bavelse Berg en andere partners. Een programmering maken voor evenementen waarbij de lasten en baten voor de binnenstad worden meegewogen in het bepalen van de locatie. Herzien van het kader en het stelsel van leges en precario voor de (grote) evenementen.

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Gerealiseerd

Toelichting

Wat evenementen betreft was 2016 een dynamisch jaar, waarin Breda promotioneel, economisch, cultureel en toeristisch goed op de kaart is gezet. Het aantal evenementen dat zich in onze gemeente vestigt groeit nog steeds, waaronder enkele interessante nieuwkomers. Dit zorgt enerzijds voor een levendig klimaat en vraagt anderzijds om aandacht voor de balans tussen leefbaarheid en vermaak. Uitdaging hierbij is een programmering waarbij de lasten en baten voor de binnenstad worden meegewogen, bijvoorbeeld bij het bepalen van de locatie. Daarom zal locatiebeleid een belangrijk onderdeel gaan uitmaken van het evenementenbeleid. Op dit gebied is in 2016 wat geëxperimenteerd. Zo vond een meerdaags dancefeest plaats aan de Lage Aard, kon Ginneken voor het eerst genieten van een eigen Nederlandstalig poppodium, kwam Redbull met een nieuw parcoursevenement voor wielrenners naar Breda en vond het eerste wijkgerichte foodtruck evenement in het Van Sonsbeeckpark plaats. In voorbereiding op het evenementenbeleid is uitgebreid gesproken met organisatoren, omwonenden en andere belanghebbenden.

 

Op 5 mei is een langgekoesterde ambitie verwezenlijkt met de opening van het buitenterrein van Breepark, de nieuwe evenementenlocatie van Breda. De eerste buitenevenementen hebben er plaatsgevonden en aan de evenementenhal, De Bree, die tevens zal voorzien in diverse horeca en overige leisure, werd druk gebouwd.

 

Ook is er een start gemaakt met een hopelijk structurele winterprogrammering. Aanleiding is de verwelkoming van het Glazen Huis van 3FM, dat in het kader van Serious Request voor de tweede keer in Breda landde. Het Glazen Huis stond op de Grote Markt en trok veel bezoekers naar de stad. Dit heeft er, in combinatie met de uitgebreide  aandacht in de (landelijke) media, voor gezorgd dat het evenement promotioneel van grote waarde is geweest voor de gemeente. Breda kwam bovendien op haar mooist in beeld omdat enkele Bredase ondernemers de gelegenheid aangrepen om een nieuw, grootschalig winterfestival te lanceren: Winterland. Het evenement zorgde voor een winterse aankleding en belichting van de binnenstad, compleet met ijsbaan, familiekermis en kerstmarkt en heeft de ambitie uitgesproken jaarlijks te willen terugkeren. Hiermee komt wellicht een langgekoesterde wens in vervulling van Bredase ondernemers en inwoners: een jaarlijks winterevenement met een brede programmering dat niet alleen levendigheid en sfeer in de gemeente brengt, maar ook de lokale economie een boost geeft, goed is voor de stadspromotie en een waardevolle aanvulling is op het evenementenaanbod, dat zich tot op heden bijna uitsluitend op het zomerseizoen richtte.

 

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

Programmering

(Uitvoering programmering evenementen)

Status van de indicator

Gereed

De uitvoering van de programmering van evenementen is verlopen conform planning. Daarbij hebben enkele nieuwe evenementen plaatsgevonden die vooraf niet voorzien waren. Zie hiervoor hetgeen opgenomen is, onder product 4 Evenementen.

Thema 2.2: Grote projecten in de stad

Product 1: Via Breda

Wat wilden we hiervoor doen

De OV-Terminal en de ruimte er omheen inrichten. Van het Stationskwartier maken we een hoogwaardig gebied voor wonen en werken op topniveau. Gebied ontwikkelen van Drie Hoefijzers Noord. Strategie en stappenplan voor het Havenkwartier vaststellen. Veranderen van delen van het Havenkwartier en vervolg van het experiment Via Breda Broeit.

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Gerealiseerd

Toelichting

De opening van de OV-Terminal (twee maanden eerder dan gepland) op 8 september was een majeure mijlpaal in de realisatie van de programmadoelen. Met het Gerechtsgebouw in aanbouw, de succesvolle tender voor de Coulissen West met de gunning voor het plan 5 Tracks, het vastgestelde bestemmingsplan Drie Hoefijzers Noord en realisatie van de buitenruimte zijn daarnaast bepalende stappen gezet. Het betekent dat fysieke inspanningen van gemeente en andere overheden voorspoedig verlopen en ook marktpartijen zich aan de realisatie programmadoelen verbinden. Met de start van de treinbediening via het HSL-spoor naar België straks zijn de randvoorwaarden compleet.

 

Het behaalde tempo betekent ook dat de inspanningen verschuiven van voornamelijk door overheid geïnitieerde activiteiten naar inspanningen die vooral samen met marktpartijen, partners uit het veld en de stad en dorpen tot stand gaan komen. Het binden en verbinden van deze partijen aan de doelen vraagt om nieuwe inzet en perspectief op de ontwikkeling van Via Breda en de gemeente. Heel concreet worden nieuwe contouren zichtbaar in de gebiedsontwikkeling van het Havenkwartier waarvoor gestart is met een visieontwikkeling. Of de daar inmiddels gevestigde cultuurinitiatieven kunnen doorgroeien naar een hoger niveau is een vraag die nu te beantwoorden is. Het gehele Havenkwartier lijkt in een versnelling te komen op basis van bewegingen in de markt. Dit leidt tot een snellere investeringsbehoefte dan eerder voorzien. Daarnaast wordt duidelijk dat de verdere gebiedsontwikkeling gebaat is bij duidelijkheid over verbeteringen in de verkeersstructuur ten noordwesten van de binnenstad zoals deze nu in het kader van de Markoevers studie wordt verkend.

 

Het blijvend op de kaart zetten van Via Breda als onderdeel van “het verhaal van Breda” is wezenlijk in de verdere ontwikkeling van Via Breda. Daarnaast is de opening van de treinverbinding met België van belang om het internationaal perspectief op de kaart te zetten. Hier moeten de laatste hobbels snel weggenomen worden.

 

De verandering van een door de overheid geïnitieerde operatie naar een door markt geadopteerde opgave vergt nieuwe inspanningen en een doordachte marktbenadering die niet alleen in het perspectief van Via Breda maar juist vanuit de kwaliteiten van de stad en dorpen als geheel is op te pakken. De markt is hierin breed te benaderen. Het gaat daarbij zowel om vastgoedpartners als om partijen uit het culturele veld die door kunnen groeien. Bereikbaar, bourgondisch, internationaal, dynamisch zijn hierin de kernbegrippen voor Via Breda.

 

Een aantal basisdoelen is gerealiseerd. In financiële zin nemen risico’s substantieel af en zet ook de ontwikkeling van de businesscase de stabiele positieve trend door. Voor het Havenkwartier komen echter nieuwe (ook financiële) keuzes aan de orde voor de inzet van middelen voor de komende periode. Daarnaast is aan de orde een goede overdracht aan beheer vorm te geven en de ontwikkeling van de Spoorbuurt onder de loep te nemen.

 

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

OV-terminal

(Voortgang realisatie OV-terminal en buitenruimte)

Status van de indicator

Op schema

De opening van de OV-Terminal (twee maanden eerder dan gepland) op 8 september was een majeure mijlpaal in de realisatie van de programmadoelen. Met het Gerechtsgebouw in aanbouw, de succesvolle tender voor de Coulissen West met de gunning voor het plan 5 Tracks, het vastgestelde bestemmingsplan Drie Hoefijzers Noord en de realisatie van de buitenruimte zijn daarnaast bepalende stappen gezet. Het betekent dat fysieke inspanningen van gemeente en andere overheden voorspoedig verlopen en ook marktpartijen zich aan de realisatie programmadoelen verbinden. Daarnaast is aan de orde een goede overdracht aan beheer vorm te geven en de ontwikkeling van de Spoorbuurt onder de loep te nemen.

 

 

Stationskwartier

(Voortgang realisatie Stationskwartier)

Status van de indicator

Op schema

Met het Gerechtsgebouw in aanbouw, de succesvolle tender voor Coulissen West met de gunning voor het plan 5 Tracks en de realisatie van de buitenruimte zijn bepalende stappen gezet. Het betekent dat fysieke inspanningen van gemeente en andere overheden voorspoedig verlopen en ook marktpartijen zich aan de realisatie programmadoelen verbinden.

Drie Hoefijzers Noord

(Verder met uitvoering van Drie Hoefijzers Noord)

Status van de indicator

Op schema

Het bestemmingsplan 3 Hoefijzers Noord is in 2016 vastgesteld.

Havenkwartier

(Vervolg uitvoering Havenkwartier en Via Breda Broeit)

Status van de indicator

Op schema

In 2016 zijn de nieuwe contouren zichtbaar in de gebiedsontwikkeling van het Havenkwartier zichtbaar geworden. Hiervoor is gestart met een visieontwikkeling. Of de daar inmiddels gevestigde cultuurinitiatieven kunnen doorgroeien naar een hoger niveau is een vraag die nu beantwoord kan worden. Het gehele Havenkwartier lijkt in een versnelling te komen op basis van bewegingen in de markt. Dit leidt tot een snellere investeringsbehoefte dan eerder voorzien. Daarnaast wordt duidelijk dat de verdere gebiedsontwikkeling gebaat is bij duidelijkheid over verbeteringen in de verkeersstructuur ten noordwesten van de binnenstad zoals deze nu in het kader van de Markoevers studie wordt verkend.

Thema 2.3: Dynamische stad

Product 1: Cultureel erfgoed

Wat wilden we hiervoor doen

Versterken van de unieke combinatie erfgoed, beeld en verbeelding (beeldcultuur), samen met ondernemers en City of Imagineers. Concept Stadsverhalen voor beleefbaar Bredaas erfgoed uitwerken. Uitvoeren van de herziene erfgoedvisie ‘Erfgoed in Context’ (o.a. de nieuwe Erfgoedwet, Omgevingswet en het Omgevingsplan). Erfgoed van de kunstenaar Van Gogh nauwer verbinden met de regio West-Brabant geeft een toeristische en economische impuls aan Breda en de regio.

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Gerealiseerd

Toelichting

In toenemende mate wordt uitvoering gegeven aan de combinatie erfgoed, beeld en verbeelding (beeldcultuur). Voorbeelden hiervan zijn het project Blind Walls Galerie en de realisatie van een nieuwe fontein op het kasteelplein. Waar mogelijk worden (cultureel) ondernemers en de City of Imagineers betrokken bij projecten. Het Stedelijk Museum Breda wordt een belangrijke pijler in de combinatie erfgoed en beeldcultuur. In 2016 zijn hierin de eerste stappen gezet.

 

Zowel het stadsarchief als de Nieuwe Veste hebben projecten opgestart om verhalen van inwoners van de gemeente Breda op te halen. De nieuwe citymarketingorganisatie heeft beschikking over deze verhalen om lading te geven aan het Verhaal van Breda.

 

Na het jubileumjaar zijn diverse projecten tot stand gekomen rond het thema Van Gogh. De pop-up tentoonstelling in het station is succesvol en wordt in 2017 gecontinueerd. Er is in 2016 een intensivering  van de samenwerking met Zundert en EttenLeur tot stand gebracht. Deze samenwerking is zowel publiek als privaat (stichting Cultuurbehoud Breda) en wordt in 2017 verder uitgewerkt.

 

In 2016 is een start gemaakt met het organiseren van de viering en herdenking van de Vrede van Breda. In de zomer van 2017 is het 350 jaar geleden dat dit verdrag in het Kasteel van Breda gesloten werd.  Gedurende de zomerperiode in 2017 zal door en met de stad en dorpen voor een breed publiek een aantrekkelijke manifestatie worden georganiseerd.

 

Voor de realisering van een Generaal Maczek memorial aan de Ettensebaan is een plan van aanpak en schetsontwerp gerealiseerd voor de ontwikkeling van het memorial. De intentie is om het memorial eind 2018 te realiseren, vooruitlopend op het themajaar Crossroads 1940-145, 75 jaar bevrijding van Brabant.

 

 

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

Erfgoedvisie

(Voortgang realisatie Erfgoedvisie)

Status van de indicator

Aandachtspunt

Uitgangspunten erfgoedvisie: in 2016 zijn op basis van een aantal kampvuursessies met het erfgoedveld de hoofdlijnen voor een nieuw erfgoedbeleid verkend. De focus ligt hierbij op een verbreding van het begrip erfgoed, de kansen om met erfgoed het Verhaal van Breda meer zeggingskracht te geven (historisch Breda vermarkten) en een sterke samenwerking tussen de gemeente en het erfgoedveld. Daarnaast geeft veranderende wet- en regelgeving, zoals de Omgevingswet, aanleiding om de inzet van erfgoed in het ruimtelijk domein tegen het licht te houden en aan te passen.

 

De uitgangspunten voor een erfgoedvisie zijn in het voorjaar 2017 aan de gemeenteraad voorgelegd.

 

Product 2: Cultuurpresentatie

Wat wilden we hiervoor doen

Samen met de stad, dorpen en wijken vorm geven aan cultuur in Breda. Plannen van de online / offline community uitvoeren. Er komen kaders voor de Rijkskunstenplanperiode 2017-2020. We geven een toeristische en economische impuls aan kunst en cultuur in Breda en de regio, door evenementen als Breda Photo, het Graphic Design Festival, de projectie op het Spanjaardsgat, “muren van de stad” en invulling van het havenkwartier/spoorzone.

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Gerealiseerd

Toelichting

In het kader van de nieuwe Rijkskunstenplanperiode 2017-2020 zijn meerjarenafspraken gemaakt met culturele organisaties in het kader van de Culturele Hoofdstructuur. De hoofdstructuur is uitgebreid en versterkt met de volgende organisaties: BredaPhoto, Graphic Design Festival (Blind Walls Gallery), Schippers&VanGucht en  LeineRoebana. In het kader van de gebiedsontwikkeling in het Havenkwartier is met culturele organisaties een artistiek profiel opgesteld dat de basis vormt voor de businesscase van een culturele hub in dit gebied, die in 2017 wordt ontwikkeld. Daarnaast wordt cultuur ook besproken in de geplande Krachtateliers in 2017. Dit zijn bijeenkomsten om input te krijgen voor het gebiedsperspectief, van bewoners, ondernemers, innovators en andere betrokken partijen. In het eerste krachtatelier in november 2016 is de identiteit en de kwaliteit van het gebied besproken. Daarnaast vormt CultuurBreda het on- en offline platform voor cultuur.

 

Voor het rijkskunstenplan is er een aanvang gemaakt met een taskforce  waarin de B5 en de provincie samenwerken om te komen tot een duurzaam Brabants groeimodel, waarin bewoners en bezoekers kunst en cultuur meemaken als vitaal onderdeel van een betekenisvol bestaan in een dynamische gemeenschap. Producenten en presentatieplekken maken de gemeente mee als essentiële bouwstenen van een levendige en leefbare gemeente. Doel is een betere samenhang  en integrale aanpak voor cultuur in Brabant en afstemming en samenwerking hierover met het rijk. In 2017 zal dit leiden tot een concreet voorstel waarin een koers gericht op vernieuwing en doorontwikkeling van de kunsten is opgenomen.

 

In 2016 heeft de editite van BredaPhoto meer dan 80.000 bezoekers bereikt in Breda. In het kader van Blind Walls (de muren van de stad) is een flink aantal muren opgeleverd, onder andere in de Haagdijk, de wijk Linie langs de spoorlijn, de Lunettunnel en in het nieuwe station aan de Stationslaan.   

 

Eind 2016 is de gemeente akkoord gegaan en heeft budget beschikbaar gesteld voor de uitvoering van noodzakelijke aanpassingen aan het pand Keizerstraat 101, waar poppodium Mezz is gevestigd. Gemeente Breda werkt samen met Mezz en de architect de plannen verder uit, waarna de verbouwing vermoedelijk in de zomer van 2018 plaats gaat vinden.

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

Factor C

(Evaluatie en herijking Factor C)

Status van de indicator

Gereed

Het actualiseren van de huidige beleidsnota gebeurt met het traject CultuurBreda. In het kader van CultuurBreda zijn met de gemeente drie richtinggevende thema’s bepaald voor de toekomst:

 

Excellentie (zogenoemde ‘Briljantjes’): het versterken van de internationale / nationale topkwaliteit in het cultuuraanbod;

 

Makersklimaat: het versterken van de positie van culturele en creatieve makers in Breda;

 

Verbindingen: het versterken van de relatie tussen cultuur en andere sectoren

 

De procesgroep CultuurBreda is opgegaan in de on- en offline community CultuurBreda. In de community is gewerkt aan het uitbouwen van CultuurBreda door co-creatie en delen. Dat heeft concreet geleid tot de start van een tweemaandelijks terugkerend cultuurcafé en het delen van plannen in de community. In dat kader zijn plannen ontwikkeld door culturele initiatiefnemers in projecten onder ander op het gebied van dance, het Makersklimaat in Breda en de verbinding met de wijk, bijvoorbeeld in het kader van cultuureducatie en -participatie. Daarnaast is er een regeling ontwikkeld voor excellente plannen en planvorming in het kader van de bovengenoemde thema’s en is er een aanvulling gemaakt op de nadere regels voor subsidieverstrekking in het cultuurveld.

 

Product 3: Musea

Wat wilden we hiervoor doen

Eén stedelijk aantrekkelijk museum met de thema’s “Het verhaal van Breda” en “Beeld en Verbeelding”.

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Gerealiseerd

Toelichting

MOTI en het Bredaas Museum zijn per 1 januari 2017 gefuseerd tot het Stedelijk Museum Breda, met een vaste locatie aan de Boschstraat. In de eerste maanden van 2017 is de locatie aan de Boschstraat verbouwd.

 

 

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

MOTI

(Realisatie oprichting Stedelijk museum)

Status van de indicator

Gereed

In 2016 heeft MOTI 10 tentoonstellingen en 14 projecten gerealiseerd waarin wordt samengewerkt met partners in binnen en buitenland, lokaal en internationaal, o.a. de tentoonstellingen Crypto design challenge, Nieuwe lusten in het kader van het Jeroen Bosch Jaar, de Van Gogh mini’s en het online project Beeldjagers. Het aantal bezoekers in 2016 bedroeg 48.832 (inclusief 3.140 bezoekers voor de reizende tentoonstelling).

Product 4: Bredaas museum

Wat wilden we hiervoor doen

Eén stedelijk aantrekkelijk museum met de thema’s “Het verhaal van Breda” en “Beeld en Verbeelding”.

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Gerealiseerd

Toelichting

Het Bredaas museum en MOTI zijn per 1 januari 2017 gefuseerd tot het Stedelijk Museum Breda, met een vaste locatie aan de Boschstraat. In de eerste maanden van 2017 is de locatie aan de Boschstraat verbouwd.

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

Bredaas museum

(Realisatie oprichting Stedelijk museum)

Status van de indicator

Gereed

In 2016 is een voorlopig ondernemingsplan ontwikkeld, een directie aangesteld en de stichting MOTI omgevormd tot de stichting Stedelijk Museum Breda. In het voorlopige ondernemingsplan  wordt uitwerking gegeven aan de museale visie en programmering voor 2017, inclusief een uitwerking aan de relatie en rol ten aanzien van het lokale en bovenlokale netwerk.  Het beheer en beleid van de museale collectie en de daaraan gekoppelde vraagstuk voor een nieuwe depot voorziening ( door het wegvallen van het pand aan de Parade) wordt in 2017 als een apart traject samen met museum, gemeente en  collectie eigenaren verder uitgewerkt.

 

De activiteiten van het Stedelijk Museum Breda zijn in het eerste half jaar van 2017 vooral gericht op de ontwikkeling, programmering en inrichting van het nieuwe museum. In juni 2017 gaat het Stedelijk Museum Breda open voor het publiek, locatie Boschstraat ( voormalig MOTI). Voor het pand aan de Parade, waar voorheen het Bredaas Museum was gevestigd, wordt momenteel een nieuwe bestemming gezocht.

 

In 2016 hebben in Bredaas Museum 5 tentoonstellingen plaatsgevonden, waarvan 2 in samenwerking met Breda Photo. Er is door Bredaas Museum stevig geïnvesteerd om het collectiebeheer op orde te krijgen  en is in samenwerking met de collectie eigenaren en relevante partners uitvoering  gegeven aan de operatie Collectiebeheer. Het aantal bezoekers in 2016 bedroeg 3.140 aan de Parade en 51.162 in de dependances (zijnde Grote Kerk en begijnhofmuseum).  

 

 

Product 5: Media

Wat wilden we hiervoor doen

Plannen van de online / offline community uitvoeren.

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Gerealiseerd

Toelichting

Door een wijziging in het convenant vanuit het ministerie is het streefbedrag per woonruimte bijgesteld naar een streefbedrag per huishouden. Dit streefbedrag  per huishouden wordt gebruikt als kader voor het verlenen van de bekostiging aan de lokale omroep. In dat kader is voor het jaar 2016 het volgende bedrag toegekend: € 111.000,-  

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

Status van de indicator

Thema 2.4: Onderwijs

Product 1: Onderwijsbeleid

Wat wilden we hiervoor doen

Een leeromgeving voor taal en techniek, waar kinderen spelenderwijs leren en zich ontwikkelen. Afspraken over tijd en ruimte voor kinderen om te bewegen, sporten en leren gezond te eten en drinken. Betere aansluiting van opleidingen en bedrijfsleven. Creativiteit in de leerlijn, zodat kinderen kennis maken met cultuur, techniek en wetenschap. Basis- en voortgezet onderwijs hebben aandacht voor maatschappelijk betrokken onderwijs (onder andere ouderparticipatie en –betrokkenheid). Jongeren zijn zich bewust van de betekenis van samenleven (ervaring opdoen bij bedrijven, maatschappelijke organisaties en instellingen). De regeling Kostwinnersgezinnen en de Taalprogramma’s blijven. Samen met onderwijs investeren in de verbinding tussen jeugd en ouderen. Samen met studenten vormgeven aan de introductie in 2016 en aanstellen van de studentenraad 'Breda Studentenstad'. Relatie leggen tussen jeugdhulp en onderwijs voor passend onderwijs op maat voor alle Bredase leerlingen. Tegengaan van voortijdig schoolverlaten, begeleiden van jongeren naar school, vervolgonderwijs of werk. Samen met de provincie onderzoeken we de mogelijkheid van een Graduateschool voor bijvoorbeeld logistiek en security in Breda.

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Gerealiseerd

Toelichting

In de Strategische Onderwijsagenda Breda zijn met het onderwijs en de partners de thema’s en ambities voor de komende jaren bepaald. Daarin staan de pijlers taal en techniek centraal. Hierover zijn afspraken gemaakt en activiteiten uitgevoerd in het kader van de doorgaande leerlijn. Er wordt een rijke leeromgeving voor taal en techniek ingericht, waar kinderen spelenderwijs leren en zich ontwikkelen. In de basis van de taal scoort VVE en het onderwijs hoog in inspectierapporten met de aanpak VVE, Eerste Opvang Anderstaligen en andere activiteitengericht op taal.  In 2016 is een pop-up versie van De Uitvindfabriek in de Faam ingericht. Er is gewerkt aan de “Ladekast voor Wetenschap en Techniek” en  deskundigheidsbevordering van de techniek coördinatoren in primair onderwijs. Er zijn 603 leerkrachten bereikt en meer dan 150 scholen met onder meer een sneakpreview in de Faam. De Uitvindersfinale heeft plaatsgevonden waaraan door 480 leerlingen uit de regio is deelgenomen. De finale in de Faam heeft 150 leerlingen bereikt en is beoordeeld door een jury van stakeholders. In de pop up Uitvindfabriek zijn 400 leerlingen in de faam ontvangen. De Uitvindfabriek geeft een boost aan het technisch onderwijs door het stimuleren van leerlingen om bewust te kiezen voor een opleiding in de techniek waar de komende jaren grote tekorten worden verwacht door vergrijzing en onvoldoende afgestudeerden (in lijn met Techniek Pact).

 

Er is samen wordt met het onderwijs en partners inhoud gegeven aan het thema creativiteit, cultuur en techniek. In onder meer de creatieve industrie is de behoefte aan 21ste-eeuwse vaardigheden zoals creativiteit, vermogen tot samenwerken, mediawijsheid en kritisch denken groot. Het Platform Onderwijs2032 signaleert ‘dat onderwijs de creativiteit en de nieuwsgierigheid van leerlingen moet prikkelen en toekomstige burgers moet helpen buiten bestaande kaders te leren denken en werken.’ Juist in cultuur- en techniekonderwijs worden deze vaardigheden geleerd. Daar zet Breda op in met de inrichting van creatieve leeromgevingen voor onderzoekend en ontdekkend leren in de Uitvindfabriek, Nieuwe Veste en binnen het onderwijs zelf. Datzelfde gebeurt in het hoger onderwijs. Zo is Imagineering is het thema waar veel van de creatieve expertise van ondernemers aan kan worden gelinkt. Dit is een logisch gevolg van de verschillende opleidingen bij Avans (inclusief Akademie voor Kunst en Vormgeving St. Joost, AKV St. Joost), NHTV en het ROC West-Brabant. Beeld en verbeelding staan bij veel van de opleidingen centraal zoals Communications and Multimedia Design van Avans, bij Creative Media and Game Technologies van NHTV en bij Grafisch Ontwerp van AKV St. Joost. Kennis is de motor van innovatie en voedt de verbeelding. De topsectorenaanpak versnelt innovatief ondernemerschap, jaagt de verdienkracht aan en stimuleert creatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen.

 

Cultuureducatie: bijna vijftig Bredase basisscholen volgen jaarlijks het programma van De Ontdekking. Dit betekent dat meer dan 650 groepen, ofwel meer dan 16.000 leerlingen en hun leerkrachten en begeleiders met een of meerdere aspecten van het culturele aanbod in aanraking komen. Bijna alle (gedeeltelijk) gesubsidieerde culturele instellingen participeren samen in De Ontdekking. De Culturele Ladekast biedt leerkrachten houvast bij het kiezen van programma's. De cultuuraanbieders hebben met de Culturele Ladekast een houvast voor de ontwikkeling van een cultuuraanbod dat naadloos aansluit op de vraag van de school.

 

In het voortgezet onderwijs is het Bredase model voor Maatschappelijk Betrokken onderwijs uitgevoerd op 6 scholen. Er zijn twee nieuwe scholen aangesloten aan de ISB. In totaal hebben 200 leerlingen in Breda deelgenomen. Ook is Dé Vrijwilligersmarkt georganiseerd waaraan door 600 jongeren van 6 scholen (waarvan 2 nieuwe scholen) en 60 maatschappelijke organisaties is deelgenomen. In samenwerking met onder andere De Rooi Pannen, Popcorner, Breda Fietst, et cetera O.  

 

De denkkracht en innovatie van jeugd en jongeren zelf wordt gebruikt in het vormgeven van opgaves in de gemeente door een meerjaren samenwerking met Missing Chapter Foundation (MCF). In 2016 benaderde de MCF de gemeente om samen te kijken naar een samenwerking en een Raad van Kinderen in te stellen. Er is in lijn met de Voorjaarsnota besloten een samenwerking te starten over de schooljaren 2016/2017, 2017/2018 en 2018/2019. Breda is de eerste gemeente in Nederland waar de MCF mee gaat samenwerken. De uitkomsten en aanpak zijn daarmee ook interessant voor andere gemeenten. Het inzetten van een Raad van Kinderen draagt bij aan de structurele inzet van kinderen om mee te denken over maatschappelijke vraagstukken binnen de gemeente. Deze resultaten zijn inspiratie voor mogelijke toekomstige besluitvormingsprocessen, wat aansluit bij de ambitie Kindvriendelijke stad. Na een intensieve voorbereiding met Bestuurlijk Overleg Breda (BOB) en scholen start het traject voor het schooljaar 2016/2017 met de John F. Kennedy school (JFK school). Zij doen een onderzoek naar het voorgelegde dilemma met betrekking tot het thema Armoede.

 

De Regeling Kostwinnersgezinnen Kinderopvang is bedoeld om ouders / verzorgers van peuters / kleuters die geen tegemoetkoming in de kosten kinderopvang van het rijk ontvangen, van gemeentewege tegemoet te komen. In 2016 zijn circa 200 peuters bereikt. Dat is ongeveer evenveel als in 2015. Per begin 2016 is de folder ‘Peuterkorting Breda 2016’ opgesteld om de regeling extra bekendheid te geven. De folder is huis-aan-huis verspreid en gepubliceerd op de gemeentelijke website. In 2016 is de ouderbijdrage verder omlaag gebracht zodat het voor ouders / verzorgers nog aantrekkelijker wordt hun kind naar de kinderopvang te laten gaan. De regeling maakt onderdeel uit van het Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB) Gezien het feit dat het OAB onderhevig is aan verandering, bestaat de kans dat de regeling in de loop van 2017 komt te vervallen.

 

De Studentenraad is in 2016 formeel opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met een bestuur bestaande uit studenten. De Studenteraad ontvangt steun en raad vanuit de hogescholen in Breda. De Studentenraad heeft 2016 gebruikt om zich te organiseren en om verbindingen aan te gaan met de verschillende studie- en studentenverenigingen. Belangrijke opgave voor de Studentenraad is om te bepalen welke onderwerpen zij van belang vinden om te agenderen en op in te zetten zoals het belang van een gezamenlijke (Avans en NHTV) stadsbrede introductieperiode bij het begin van het studiejaar. De gemeente heeft gevraagd om voor 2017 aan te geven waar de Studentenraad voor staat en hen uitgenodigd voor inhoudelijk overleg. De onderwijsinstellingen en wethouder Onderwijs hechten aan het betrekken van mbo studenten bij de Studentenraad. De Studentenraad zal in 2017 deze punten verder ontwikkelen.

 

Met de invoering van passend onderwijs in 2015 hebben alle scholen zorgplicht. Soms heeft een leerling meer zorg en begeleiding nodig dan gebruikelijk is voor een kind van een bepaalde leeftijd. Vaak gaat het om maatwerk en zijn standaardoplossingen niet voorhanden.  Onderwijszorgarrangementen vragen bij uitstek om samenwerking en flexibiliteit van gemeenten, samenwerkingsverbanden passend onderwijs en jeugdhulporganisaties. Bundeling van middelen uit onderwijs en jeugdhulp zijn hier ook voor nodig. In 2017 wordt er extra geïnvesteerd in het informeren en arrangeren van verdere ontwikkelingen van onderwijs- en zorgarrangementen.

 

De inzet van de gemeente is vooral gericht geweest op het stimuleren van de structurele samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven door middel van de clusters die de afgelopen jaren zijn opgebouwd op het gebied van Logistiek, Maintenance en Biobased Economy. Het bedrijfsleven neemt deel aan werkveld adviesraden waar de inhoud van het onderwijs (curricula) wordt besproken en waar de vraag beantwoord moet worden of het onderwijs nog goed aansluit bij de behoefte van het bedrijfsleven. Vaak zijn deze bedrijven al verbonden met het onderwijs door het begeleiden van stagiaires. Tegelijkertijd worden bedrijven steeds vaker gevraagd om praktijk lessen te verzorgen in het onderwijs. Op deze wijze wordt het onderwijs steeds meer praktijkgericht waarbij ook al met multidisciplinaire teams wordt gewerkt en de echte wereld wordt geïntegreerd in het onderwijs. Dit gebeurt zowel op mbo als op hbo niveau.

 

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

Brede ontwikkeling taal

(Uitvoeren Brede ontwikkeling Taal: kinderen leren spelend en onderzoekend zelf taal ontdekken)

Status van de indicator

Gereed

In 2016 hebben 450 kinderen (2,5 - 4 jaar) met taal achterstand 10 uur per week voorschoolse educatie gekregen. Alle kinderen in Breda kregen bij 7 maanden Boekstart.

 

In leeftijd van 16- 20 maanden kregen 120 ouders van VVE kinderen gedurende 10 weken wekelijks ondersteuning in de thuissituatie van Dreumes Spel Thuis en Video-hometraining.

 

Op de leeftijd van 2,5 jaar kregen 180 ouders van VVE kinderen gedurende 20 weken wekelijks VVE Spel Thuis aangeboden.

 

In totaal 120 ouders van 4 jarige VVE kinderen kregen gedurende 20 weken wekelijks de VoorleesExpress aangeboden.

 

In 2016 hebben 190 kinderen (4-6jr) met taalachterstand een  speciaal aanbod gekregen.

 

Aan 150 leerlingen is Eerste Opvang Anderstaligen aangeboden.

 

In 2016 zijn 368 leerlingen ondersteund in Schakelklassen.

 

Internationale Schakelklassen op het ROC: 287 leerlingen in het schooljaar 2016/2017 (in vergelijking: 173 leerlingen in het schooljaar 2015/2016).

 

Op het gebied van taal is naast het reguliere aanbod van Logo 3.000, Schakelklassen en eerste opvang anderstaligen een extra impuls gedaan op extra taalondersteuning in het 2e en 3e jaar na de Eerste Opvang Anderstaligen. Met VVE Taalmaatjes werden laaggeletterde ouders ondersteund bij het programma LOGO 3000.

 

Daarnaast is een intensief traject voor statushouders gestart in de bibliotheek door stichting Welkomsttaal. Hier zijn tevens het taalspreekuur en taalcafé ingericht om te zorgen voor een laagdrempelig aanbod voor de diverse doelgroepen. Het netwerk BredaTaal is steviger gestructureerd en verbindt de diverse groep aan taalaanbieders. Daarnaast is de groep aanbieders rondom inburgering bijeen gebracht om te zorgen voor meer uitwisseling van informatie over deelnemers en betere afstemming van het aanbod. In totaal werden meer dan 200 statushouders bereikt met een aanbod via welkomsttaal. Daarnaast werd in het kader de WEB door ROC en de Bibliotheek een groot aantal niet taalvaardige Bredanaars bereikt.

 

Creativiteit, Techniek en Cultuur

(Meer aandacht voor Creativiteit, Techniek en Cultuur in onderwijs in samenwerking met bedrijfsleven)

Status van de indicator

Op schema

In de onderwijsagenda wordt met onderwijs en partners inhoud gegeven aan het thema creativiteit, cultuur en techniek. In onder meer de creatieve industrie is de behoefte aan 21ste-eeuwse vaardigheden zoals creativiteit, vermogen tot samenwerken, mediawijsheid en kritisch denken groot. Het Platform Onderwijs 2032 signaleert ‘dat onderwijs de creativiteit en de nieuwsgierigheid van leerlingen moet prikkelen en toekomstige burgers moet helpen buiten bestaande kaders te leren denken en werken.’ Juist in cultuur- en techniekonderwijs worden deze vaardigheden geleerd. Daar zet Breda op in met de inrichting van creatieve leeromgevingen voor onderzoekend en ontdekkend leren in de Uitvindfabriek, Nieuwe Veste en binnen het onderwijs zelf. Datzelfde gebeurt in het hoger onderwijs. Zo is Imagineering het thema waar veel van de creatieve expertise van ondernemers aan kan worden gelinkt. Dit is een logisch gevolg van de verschillende opleidingen bij Avans (inclusief Academie voor Kunst en Vormgeving St. Joost, AKV St. Joost), NHTV en het ROC West-Brabant. Beeld en verbeelding staan bij veel van de opleidingen centraal zoals Communications and Multimedia Design van Avans, bij Creative Media and Game Technologies van de NHTV en bij het Grafisch Ontwerp van AKV St. Joost. Kennis is de motor van innovatie en voedt de verbeelding. De topsectorenaanpak versnelt innovatief ondernemerschap, jaagt de verdienkracht aan en stimuleert creatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen.

 

Na een uitgebreid gezamenlijk onderzoek in 2015 is in 2016 een begin gemaakt voor een gezamenlijk introductieprogramma voor de nieuwe studenten aan het begin van het nieuwe studiejaar. In 2016 is er overeenstemming én afstemming gekomen tussen Avans en de NHTV over één gezamenlijke week voor de introductie. In 2017-2018 zal de introductie uit een paar gezamenlijke onderdelen bestaan op de dinsdagmiddag en -avond in de vorm van een gezamenlijke lunch, informatiemarkt, voorstelling in het Chassé Theater afgesloten met een Kroegentocht. Ook is er in 2016 een aanzet gegeven voor het programma vanaf 2018 waarbij Breda zich zal inzetten om verschillende partners te betrekken bij de introductie zoals culturele partners. In de loop 2017 wordt begonnen met de voorbereidingen voor 2018 door een gezamenlijk projectteam.

 

 

Sport en bewegen

(Meer ruimte om te bewegen op scholen in de buurt)

Status van de indicator

Gereed

De buurtsportcoaches werken voortdurend samen met sportaanbieders en het onderwijs op het gebied van sporten en bewegen voor kinderen en jongeren. Voor een verder overzicht ten aanzien van uitgevoerde activiteiten, wordt verwezen naar Programma 1 thema 1.7 “Sport”.

Betrokken onderwijs

(Grotere maatschappelijke betrokkenheid van het onderwijs)

Status van de indicator

Op schema

Om de maatschappelijke betrokkenheid van het onderwijs verder te stimuleren is gestart met de voorbereidingen van de missing chapter foundation in Breda. Het traject is gestart met de JFK school in Breda, met het thema armoedebeleid. Ook is er een koppeling gemaakt met vier andere scholen tijdens de verkiezing van de kindercultuurnachtburgemeester.

Maatwerk

(Meer maatwerk in extra ondersteuning)

Status van de indicator

Op schema

Voor een overzicht ten aanzien van de uitgevoerde activiteiten, wordt verwezen naar Programma 1 thema 1.1 “Opgroeien”.

Product 2: Onderwijshuisvesting

Wat wilden we hiervoor doen

Building Breda (voortgezet onderwijs) voert projecten uit voor renovatie, up-to-date brandveiligheid en nieuwbouw(uitbreiding) van schoollocaties. BreedSaam (primair en speciaal onderwijs) voert projecten uit voor uitbreiding en nieuwbouw.

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Gerealiseerd

Toelichting

De gemeente Breda heeft de zorg voor onderwijshuisvesting overgedragen aan de schoolbesturen. Building Breda heeft aantal projecten lopen voor renovatie, up-to-date brengen van de brandveiligheid en nieuwbouw(uitbreiding). Building Breda heeft de opdracht om tijdelijke huisvesting te vervangen door permanente huisvesting.

 

Lopende projecten zijn:

 

Markenhage : Op de huidige locatie van het Markenhage College (Emerweg), worden drie middelbare scholen, namelijk het Markenhage College, Michaël College en Orion Lyceum, samengevoegd. Het bestaande gebouw van Markenhage wordt volledig verbouwd en daarnaast vindt nieuwbouw plaats in de vorm van een theaterzaal/CV-cluster. Oplevering is voorzien in het 4e kwartaal 2016.  Dit betekent dat het gebouw van het Michaëlcollege aan de Vijverstraat in Prinsenbeek beschikbaar komt voor een andere invulling. De nieuwbouw voor het Orion Lyceum aan de Emerweg betreft een  uitbreiding. De huidige locatie blijft ook in gebruik.

 

Mencia de Mendoza/Internationale School Breda: Dit betreft de renovatie van een bestaand complex en nieuwbouw van circa 5.000 m². Oplevering van de nieuwe school is voorzien 3e en 4e kwartaal 2017 afhankelijk van bezwaren.

 

De verwachting is dat de komende jaren géén panden worden afgestoten naar de gemeente. Het ROC is wel op zoek naar een nieuwe invulling voor het Michaëlcollege.

 

BreedSaam heeft een aantal projecten in gang gezet voor uitbreiding en nieuwbouw:

 

Brede school Geeren-Zuid: nieuwbouw, oplevering april 2017;

 

De Wisselaar/IKC Wishof: nieuwbouw, oplevering augustus 2017;

 

Bavel: Nieuwbouw Spindel en Tourmalijn, oplevering  zomer 2018.

 

 

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

Status van de indicator

Overzicht van lasten en baten per thema / product

(Bedragen x € 1.000)

Totaal van de producten

Primitieve begroting
2016

Begroting 2016
na wijzigingen

Rekening
2016

per thema

Lasten

Baten

Lasten

baten

Lasten

Baten

Dynamische stad

Cultureel erfgoed

1.664

258

1.664

258

1.926

164

Cultuurpresentatie

18.067

32

18.850

32

18.667

105

Musea

2.391

3.791

2.711

Breda's Museum

1.236

136

1.236

136

1.516

416

Media

111

111

111

Totaal van het thema

23.469

426

25.652

426

24.932

685

Grote projecten in de stad

Via Breda

4.223

2.590

8.830

14.177

3.474

12.742

Totaal van het thema

4.223

2.590

8.830

14.177

3.474

12.742

Onderwijs

Onderwijsbeleid

16.932

8.029

18.921

9.723

17.005

8.573

Onderwijshuisvesting

15.604

17.328

17.372

20

Totaal van het thema

32.536

8.029

36.249

9.723

34.377

8.594

Stimuleren economische ontwikkeling in Breda

Economische zaken

3.541

831

4.926

1.131

6.223

1.531

Grondexploitatie ten behoeve van bedrijfsterreinen

5.725

4.624

7.049

4.624

9.196

12.231

Evenementen

874

1.064

1.115

30

ESC Europese betrekkingen/ subsidies en citymarketing

114

114

67

Totaal van het thema

10.255

5.455

13.153

5.755

16.601

13.793

Totaal exploitatie

70.483

16.500

83.884

30.081

79.384

35.813

Mutaties Reserves

Investeringsreserve Via Breda

164

Investeringsreserve Bedrijventerreinen

1.000

1.000

569

Reserve Onderwijshuisvesting

Reserve Toeristenbelasting

56

56

186

130

Reserve SZ en Werkgelegenheid

Reserve culturele hoofdstad

Algemene reserve Via Breda

573

573

Totaal Mutaties Reserves

56

1.737

56

1.759

698

Totaal

70.539

18.237

83.941

31.839

79.384

36.512

Duurzaam wonen in Breda

3. Duurzaam wonen in Breda

Wat is de (gewenste) output van de producten in dit thema?

(Hoe werken deze producten mee aan het realiseren van het thema?)

Thema 3.1: Wonen in Breda

Product 1: Wonen

Wat wilden we hiervoor doen

Uitvoeren van de Woonvisie, het Uitvoeringsprogramma en de Alliantie-afspraken, meer specifiek: Uitvoeren van de regeling Geschikt Wonen voor Iedereen. Uitvoeren van de Taskforce Beschikbaarheid en Betaalbaarheid. Afwikkelen van de verplaatsing van kermisexploitanten. Coördineren van de opvang en huisvesting van specifieke doelgroepen (statushouders, arbeidsmigranten). Uitvoeren en evalueren van de Startersleningen. Stimuleren van initiatieven vanuit Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Uitvoeren van de Gebiedsdoelen Wonen. Uitvoeren en evalueren van het Actieplan Studentenhuisvesting. Opstellen aanpak (particulier) woningbezit, waaronder de Blijverslening SVn. Binnen het reguliere beleid betreft het bevorderen van wonen en zorg om mensen zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen. Regie voeren op het scheiden van wonen en zorg.

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Toelichting

In 2016 is uitvoering gegeven aan de Woonvisie en het Uitvoeringsprogramma alsook aan de Alliantie-afspraken. Meer specifiek: er is in april 2016 een onderzoek uitgevoerd naar de omvang van de sociale woningvoorraad en aanvullend daarop heeft er in de periode mei t/m juni een Woonlastenonderzoek plaatsgevonden. Beide onderzoeken zijn benut voor de aanvulling op de Woonvisie. Centraal in de aanvulling op de Woonvisie is het programma sociale woningbouw (1.600 woningen voor de komende 10 jaar). Voor o.a. de huisvesting van vergunninghouders en verruiming van de sociale voorraad is de Taskforce Betaalbaarheid en Beschikbaarheid in het leven geroepen. De Taskforce heeft zich o.a. gericht op specifieke opgaven zoals woningdelen en tijdelijke huisvesting voor vergunninghouders (bijv. Koetshuis). Om tot versnelling van de opgave te komen is een Projectenoverleg (Aanjaagteam) in het leven geroepen. In 2016 zij 2 studentenprojecten in aanbouw genomen. Het betreffen voornamelijk zelfstandige woningen voor deze doelgroep. Voor 2016 is in Alliantieverband een Jaarschijf vastgesteld. Nadruk in de Jaarschijf waren de onderwerpen arbeidsmigranten). Uitvoeren en evalueren van de Startersleningen. Stimuleren van initiatieven vanuit Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO).  Uitvoeren van de Gebiedsdoelen Wonen. Uitvoeren en evalueren van het Actieplan Studentenhuisvesting. Opstellen aanpak (particulier) woningbezit, waaronder de Blijverslening SVn. Binnen het reguliere beleid betreft het bevorderen van wonen en zorg om mensen zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen. Regie voeren op het scheiden van wonen en zorg.

Onderwerpen Betaalbaarheid, Beschikbaarheid en Duurzaamheid.

In 2016 is de gebiedscampagne Wonen met  Gemak van start gegaan en zijn campagnes gevoerd in Prinsenbeek en Heusdenhout/Brabantpark. Ginneken/Blauwe Kei, Teteringen en Ijpelaar/Overakker.  Wonen met Gemak wil bewoners bewust maken en activeren om te zorgen voor een geschikte woonsituatie waardoor men zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen.  Daarbij gaat het niet alleen om manieren om comfortabel en veilig te kunnen blijven wonen in de koopwoning en de huurwoning, maar ook om met wonen verbonden zaken als gezondheid, zorg  voor elkaar, dementie en veiligheid. Per gebied vond gedurende twee maanden intensieve communicatie plaats en konden bewoners van 65 jaar en ouder deelnemen aan een breed programma.  In de campagne werkten diverse organisaties zoals gemeente, WIJ, wijk- en dorpsraden, maatschappelijke organisaties en vrijwilligers nauw samen. In 2016 is een begin gemaakt met het instellen van de Blijverslening en is gewerkt aan uitvoering van de Starterslening. De Starterslening  Breda bestaat sinds augustus 2009. De lening voorziet nog steeds in een behoefte van koopstarters tot en met 35 jaar bij de aankoop van hun eerste woning. De lening overbrugt het verschil tussen de te verkrijgen hypotheek bij de reguliere hypotheekverstrekkers en de totale verwervingskosten van de woning. Het college heeft in december 2016 het voorstel aan de raad vastgesteld om extra leencapaciteit te creëren voor koopstarters die een energieneutrale of nul-op-de-meter nieuwbouwwoning kopen. Daarnaast heeft het college besloten de leningen van de woningcorporaties AlleeWonen, Laurentius en WonenBreburg. Dit is noodzakelijk geworden als gevolg van verscherpte uitvoering regelgeving. De Blijverslening Breda biedt mogelijkheden in de financiering die hiervoor nodig is. Mensen met een zorgvraag kunnen een beroep blijven doen op de Wmo, maar kunnen, vanuit de gedachte van zelfredzaamheid, in plaats daarvan ook gebruik maken van de Blijverslening. Het college heeft in december 2016 het voorstel aan de raad vastgesteld waarin gevraagd wordt om akkoord te gaan met de voorgestelde voorwaarden voor de Blijverslening en  een krediet beschikbaar te stellen voor het kunnen verstrekken van de lening.

Sinds 2014 kunnen via het Nationaal Energiebespaar Fonds (NEF) laagrentende leningen voor energiemaatregelen (Energiebespaarlening) verstrekt worden aan particuliere woningeigenaren. Doel van het fonds is het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad, minder CO2 uitstoot en lagere energielasten. Met de Energiebespaarlening Breda, die de vorm heeft van een rentekortingregeling, gaat de gemeente de rente (volledig of gedeeltelijk) overnemen van mensen die deze lening afsluiten. Het college heeft hiervoor € 500.000,- beschikbaar gesteld. De Energiebespaarlening Breda loopt van 2017t/m 201 8of totdat het door de gemeente Breda beschikbaar gestelde budget uitgeput is.

Het Geschikt Wonen voor Iedereen-beleid (GWI-beleid) is met de invoering van Breda Doet een toetsingskader geworden, wat geraadpleegd wordt bij met name de uitvoering van het ruimtelijk beleid. De in 2015 geactualiseerde gebiedsbeschrijven van de GWI-gebieden vormen hierbij de richtsnoer. Ook ten aanzien van de extramuralisering en ambulantisering van de zorg zijn de beschrijvingen zoveel mogelijk richtinggevend voor de spreiding van zorg en wonen in de gemeente Breda. Met zorgaanbieders van de sectoren Verzorging & Verpleging en Beschermd wonen zijn in 2016 gesprekken gevoerd waar voor hen de kansen en uitdagingen liggen bij het leegkomend vastgoed en het zo lang mogelijk en weer thuis gaan wonen. Die gesprekking krijgen in 2017 een vervolg.

 

 

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

Realisatie wonen

(Voortgang realisatie woonactiviteiten)

Status van de indicator

Voorzien was om 5 Woonproducten op te leveren, waaronder Jaarschijf, beantwoording motie 11., onderzoek omvang sociale voorraad, Woonlastenonderzoek en Actualisering aktieplan Studentenhuisvesting. In verband met de drie aangenomen moties zijn meer activiteiten gerealiseerd, waaronder Aanvulling op de Woonvisie, de Verordening Doelgroepen en Woonstart

 

monitor 'sociale woningbouw'

In het kader van de Alliantie-afspraken wordt jaarlijks een monitor ‘sociale voorraad Breda’ opgesteld. Met de monitor wordt door de corporaties inzicht gegeven in de ontwikkeling van de kernvoorraad sociale huurwoningen in Breda. De monitor is tevens graadmeter of aan de gemaakte prestatie-afspraken over het behoud van de totale sociale voorraad (afspraak 2.2.1 en 2.2.2 Alliantie 2015-2018) wordt voldaan.

 

De ontwikkeling van de sociale voorraad in Breda 2016 kan als volgt worden weergegeven.

Bredase Corporaties 1-1-2016 31-12-2016           Ondergrens Alliantie 2015-2018

Kernvoorraad zelfstandig 22.199 21.713                   21.500

Goedkoop  3.123  3.052                     2.320

Betaalbaar 15.057 15.060                     geen afspraak

Bereikbaar  4.019  3.601                     geen afspraak

 

Bovenstaande tabel laat zien dat de sociale voorraad in 2016 met 486 woningen is afgenomen. De afname van de totale sociale huurvoorraad  is overigens conform de in 2015 ondertekende Alliantieafspraken. De Alliantie-partijen maken zich echter zorgen over de afname van de sociale voorraad. Inmiddels is de ‘Aanvulling op de Woonvisie’ vastgesteld (november 2016) en worden op basis hiervan enkele aanvullende prestatieafspraken gemaakt die gericht zijn op het vergroten van de voorraad huurwoningen in de sociale sector, door bijvoorbeeld terugkoop van Koopgarantwoningen door de corporaties en het versnellen van de nieuwbouwrealisatie. Net als bij de monitor over 2015 ligt de zorg ook nog bij de afname van de goedkope en met name de betaalbare voorraad als wordt gekeken naar streefhuurprijzen. Indien de voorraad per huurprijsklasse op basis van actuele netto huurprijzen wordt vergeleken met de voorraad per huurprijsklasse op basis van streefhuren, vindt bezien over de totale Bredase voorraad een toename plaats van het aantal bereikbare en dure huurwoningen en een afname van de goedkope en de

betaalbare voorraad. Deze monitor over 2016 laat wat betreft de betaalbare voorraad wel een positiever beeld zien dan de monitor over 2015; de afname van de betaalbare voorraad is op basis van de cijfers in deze monitor minder dan de monitor over 2015 liet zien

 

monitor 'sociale woningbouw'

Status van de indicator

Thema 3.2: Verdeling beschikbare ruimte

Product 1: Stedelijke planning en programmering

Wat wilden we hiervoor doen

Voor de komende tien jaar maken we afspraken met marktpartijen en corporaties en verankeren deze in planologisch juridische producten. Nieuwbouw en hergebruik van bestaand vastgoed in stad en dorpen. Aandacht voor specifieke doelgroepen (studenten, arbeidsmigranten, ouderen en jongen). Samen met marktpartijen stellen we projecten bij, die niet tot ontwikkeling komen. Periodiek overzicht van het stedelijk programma en ontwikkelingen in bestaand vastgoed. Afzonderlijke projecten wegen in de context van de totale stad. Ze krijgen een plek in bestuurlijke besluitvorming. Inzetten van een breed palet aan maatregelen voor het terugdringen en voorkomen van leegstaand vastgoed, waarbij ook herbestemmen en sloop opties zijn. Braakliggende terreinen krijgen een tijdelijke invulling om initiatieven waar nodig te stimuleren en faciliteren. Tijdelijke invulling van locaties stimuleren tussen planvorming en realisatie. Beleids- en projectadvisering bij ruimtelijke vertaling van maatschappelijke vragen. Accountmanagement bij fysieke ontwikkelingen van bedrijven, instellingen en particulieren. Regionale samenwerking (onder andere West-Brabant, B5, Rijn-Schelde-Delta en de G32). Stimuleren van de transformatie van bestaand vastgoed (kantoren en zorg- en maatschappelijk vastgoed). Daar waar nodig het beleid aanpassen aan de maatschappelijke ontwikkelingen.

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Toelichting

Het MPG 2016 is op 18 oktober 2016 vastgesteld door het college en 2 november 2016 behandeld in de gecombineerde raadscommissie Bestuur en Ruimte. Vervolgens is het MPG 2016 op 13 december 2016 gepresenteerd aan externe partijen. Het MPG 2016 is voor het eerst een digitaal product en staat op de site “Het geld van Breda”.

http://2016.mpgbreda.nl/

 

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

Stedelijke planning en programmering

(Stedelijke planning en programmering)

Status van de indicator

Product 2: Ruimtelijke ordening

Wat wilden we hiervoor doen

Actuele bestemmingsplannen waarbij we al rekening houden met de invoering van de Omgevingswet in 2018. Begeleiden van nieuwe initiatieven, waarbij we de doorlooptijden van verzoeken blijven optimaliseren.

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Toelichting

Het vaststellen van bestemmingsplannen met verruimde reikwijdte (vanuit een pilot vooruitlopend op de invoering van de nieuwe omgevingswet) kent een langere doorlooptijd. Dit wordt veroorzaakt door het in een vroeg stadium betrekken van alle disciplines binnen de gemeentelijke organisatie, die betrokken zijn bij de fysieke leefomgeving en de grotere inbreng van (burger)participatie. Hierdoor ontstaat een integraler product. Door deze experimenten vindt de integrale afstemming en de aanpassing van de werkwijze, houding en gedrag reeds plaats voor invoering van de Nieuwe Omgevingswet in 2019, hetgeen de implementatie van die nieuwe wet straks vergemakkelijkt.

 

In 2016 hebben we:

10 Omgevingsvergunningen met afwijking (afwijkingsbesluiten) verleend (hieraan werkt de afdeling Ruimte mee);

11 Bestemmingsplannen vastgesteld om initiatieven in de gemeente te faciliteren;

8 wijzigingsplannen vastgesteld om initiatieven in de gemeente te faciliteren.

 

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

Bestemmingsplannen

(Vaststellen van bestemmingsplannen (meer reikwijdte))

Status van de indicator

Realisatie
2015

Begroting
2016

Realisatie
2016

Vaststellen van bestemmingsplannen (meer reikwijdte)

3

2

Voor het bestemmingsplan Claudius Prinsenlaan wordt eerst een gebiedsvisie opgesteld en is daarom niet in 2016 afgerond.

Thema 3.5: Breda is een duurzame en bestendige stad

Product 1: Milieubeheer

Wat wilden we hiervoor doen

Afval: Gefaseerde uitvoering rijksbeleid: In 2030 naar nagenoeg 0 kg restafval per inwoner per jaar. Bodem: In 2020 alle risico’s van bodemverontreinigingen beheerst. Bouwstoffen: Vóór 2020 gemeentelijk depot voor milieu hygiënisch verantwoord hergebruik van grond en bouwstoffen. Energie en klimaat: Breda CO2 neutraal in 2044. Externe veiligheid: Risico’s bij BRZO bedrijven (Besluit risico zware ongevallen) zijn in beeld en beheerst. Geluid: Breda blijft een levendige gemeente met rustige plekken. Buitengebied is geschikt voor rustige recreatie en natuurontwikkeling. Geur: Breda kent geen ernstige geurhinder. Luchtkwaliteit: Actief werken aan gezondheid inwoners gebied van luchtkwaliteit. infrastructurele en ruimtelijke projecten blijven mogelijk. Natuur en ecologie: Natuur draagt positief bij aan de beleving van Breda. Door natuur is het goed toeven voor mensen en (wilde-)dieren in Breda. Waterkwaliteit: Kansen en kwaliteiten van water gebruiken bij ontwikkeling. Klimaatbestendigheid (adaptatie): Breda voorbereiden op de gevolgen klimaatverandering.

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Toelichting

Luchtkwaliteit:

Afval: In 2016 is de gefaseerde invoering gestart van het anders inzamelen gericht op het maximaliseren van de afvalscheiding en het hergebruik. De 1e fase betreft de huishoudens die geen gebruik kunnen gaan maken van ondergrondse restafvalcontainers en een deel van de huishoudens die wel gebruik gaan maken van een ondergrondse container voor het huishoudelijk restafval.

Bodem: In 2016 is door onderzoek, monitoring en sanering een aantal bodemverontreinigingen met risico’s beheerst.

Bouwstoffen: in 2016 is voorbereiding getroffen voor pilot gronddepot  2017.

Energie en klimaat: vele projecten gerealiseerd  zoals zonneweide, greendeals e.d.

Geluid: een aantal wegen is conform actieplan ingericht een met stiller asfalt.

 

Geur: een aantal geurklachten gemeld, afgehandeld door OMWB, geen actie van gemeente verwacht.

Luchtkwaliteit: In 2016 zijn diverse luchtkwaliteitsprojecten verder uitgevoerd. Verder is het thema gezondheid verkend binnen de pilot omgevingsplan.

Natuur en ecologie: In 2016 is er gewerkt aan de natte natuurparel Lage Vuchtpolder en Weerijs-Zuid, daarnaast is er aantal faunapassages gerealiseerd.  Verder zijn er voorbereidingen getroffen voor een aantal EVZ’s zoals Rudonk, Hazeldonk en Boomkikker. Tenslotte is er onder de noemer LandStad De Baronie gewerkt aan de versterking van de relatie stad-land.

Klimaatbestendigheid (adaptatie): zowel landelijk, regionaal als lokaal is de (bestuurlijke) aandacht toegenomen. Breda participeert in diverse (bestuurlijke) landelijke, provinciale en regionale platforms. Daarnaast wordt klimaatadaptatie ook binnen de organisatie meer en meer opgepakt, bijv. door de realisatie van het waterspelen op het Kasteelplein, de plannen voor de (tijdelijke) adaptieve inrichting van de Oude Vest en de vergroening van de gevel van parkeergarage de Barones.

Diverse Green Deals zijn afgesloten, o.a.:

Geothermie: Met de intentie om aardwarmte daadwerkelijk inzetbaar te krijgen voor de verduurzaming van de warmtebehoefte in Noord-Brabant is in 2016 de Green Deal De Geothermie BV afgesloten met de provincie, gemeenten Tilburg, Helmond en Breda,  Brabant Water en andere stakeholders en marktpartijen.

 

Milieuthermometer Zorg: Met 9 intramurale zorginstellingen is afgesproken dat de instellingen minimaal niveau brons gaan halen op de Milieuthermometer Zorg. Hierbij is ‘samendoen’ het uitgangspunt.

 

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

Afval

(Het reduceren van het aantal kilogram restafval lukt niet met enkel een technische maatregel, bewoners moeten afvalbewust worden. Ook hier zet Breda op in; met een communicatietraject op maat.)

Status van de indicator

Realisatie
2015

Begroting
2016

Realisatie
2016

Het reduceren van het aantal kilogram restafval lukt niet met enkel een technische maatregel, bewoners moeten afvalbewust worden. Ook hier zet Breda op in; met een communicatietraject op maat.

5

In 2016 is de gefaseerde invoering gestart van het anders inzamelen gericht op het maximaliseren van de afvalscheiding en het hergebruik. De 1e fase betreft de huishoudens die geen gebruik kunnen gaan maken van ondergrondse restafvalcontainers en een deel van de huishoudens die wel gebruik gaan maken van een ondergrondse container voor het huishoudelijk restafval ( zie thema niveau)

Beheersing risico`s bodemverontreiniging

(Na 2020 oppakken van resterende verontreinigingen. Focus op kracht natuurlijk kapitaal van bodem(bodemenergie, basis biobased economy en waterberging.)

Status van de indicator

In 2016 is door onderzoek, monitoring en sanering een aantal bodemverontreinigingen met risico’s beheerst.

Bouwstoffen

(Actuele bodemkwaliteitskaart is basis voor hergebruik grond en is houdbaar tot 2020.))

Status van de indicator

In 2016 is voorbereiding getroffen voor pilot gronddepot  2017.

Risico`s bij BRZO-bedrijven (besluit risico zware ongevallen)

(Informatie- en kennisinfrastructuur op orde; lokaal extern veiligheidsbeleid garandeert dat omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s adequate geborgde uitvoering houden.))

Status van de indicator

Externe Veiligheid wordt in een vroeg stadium van plantontwikkelingen en bestemmingsplannen meegenomen en is daarmee voorwaarde scheppend, zoals de bij de ontwikkeling van de Spoorzone.

Stiller wegdek

Status van de indicator

Een aantal wegen is conform actieplan ingericht een met stiller asfalt. Bijvoorbeeld Haagweg, Gilzeweg, Roosbergseweg.

Voorkomen ernstige geurhinder

(Geurcontouren van bedrijven inzichtelijk maken. Bij geurgevoelige objecten vergunning niet of onder voorwaarden verlenen.)

Status van de indicator

Een aantal geurklachten gemeld, afgehandeld door OMWB, geen actie van gemeente verwacht.

Maatregelen luchtkwaliteit

(Komende jaren continu zoeken naar passende maatregelen en slimme oplossingen.)

Status van de indicator

In 2016 zijn diverse luchtkwaliteitsprojecten verder uitgevoerd zoals e-laadpalen, milieuzone, doorstroming verkeer (zie thema 3.4). Verder is het thema gezondheid verkend binnen de pilot omgevingsplan.

Realisatie ecologische hoofdstructuur

(De Ecologische Hoofdstructuur in 2027 gereed. )

Status van de indicator

In 2016 is er gewerkt aan de natte natuurparel Lage Vuchtpolder en Weerijs-Zuid, daarnaast is er aantal faunapassages gerealiseerd.  Verder zijn er voorbereidingen getroffen voor een aantal EVZ’s zoals Rudonk, Hazeldonk en Boomkikker. Tenslotte is er onder de noemer LandStad De Baronie gewerkt aan de versterking van de relatie stad-land.

Versterking watergebonden activiteiten

Status van de indicator

Realisatie van het waterspelen op het Kasteelplein, Week van het water.

Gevolgen van klimaatverandering

(Klimaatbestendigheid (aanpassing).)

Status van de indicator

Zowel landelijk, regionaal als lokaal is de (bestuurlijke) aandacht toegenomen. Breda participeert in diverse (bestuurlijke) landelijke, provinciale en regionale platforms. Daarnaast wordt klimaatadaptatie ook binnen de organisatie meer en meer opgepakt, bijv. door de realisatie van het waterspelen op het Kasteelplein, de plannen voor de (tijdelijke) adaptieve inrichting van de Oude Vest en de vergroening van de gevel van parkeergarage de Barones.

Klimaatmitigatie

(Met klimaatuitvoeringsprogramma jaarlijks reduceren en monitoren van CO2 uitstoot om duurzame werkgelegenheid te bevorderen en energielasten te beheersen.)

Status van de indicator

Verschillende energie en klimaat projecten zijn gerealiseerd zoals zonnewijde, greendeals of geïnitieerd zoals Zonnebank en Wind A16.

Product 2: Natuur- en milieueducatie

Wat wilden we hiervoor doen

Natuur- en milieueducatie draagt bij aan bewustzijn en -wording en het biedt handvatten voor natuur- en duurzaamheidsthema’s. Educatie en communicatie richt zich op alle onderwijs en burgers en is niet exclusief gekoppeld aan een afdeling of programma. We werken samen met maatschappelijke organisaties én bedrijven voor natuur, milieu en duurzaamheid. Boerderij Wolfslaar is de etalage voor duurzaamheid en bedrijven, thuisbasis voor groengroepen, lezingen, cursussen en natuuractiviteiten. Ze verbindt doelgroepen zoals jeugd en onderwijs, geeft informatie over het gebied en is onderdeel van de Natuurpoort Wolfslaar.

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Toelichting

2016 was voor Boerderij Wolfslaar een zeer succesvol jaar. Dit jaar hebben ruim 200.000 mensen boerderij Wolfslaar bezocht en hebben er naast de reguliere boerderijactiviteiten  circa 100 publieksactiviteiten plaatsgevonden voor diverse doelgroepen. Enkele van de meest succesvolle waren:  de lente- en winterfair, boomfeestweek, de publieksdag Landgoed Wolfslaar, de workshop zelf zuurkool maken, met de boerin op stap en de no wast taste.

Alle activiteiten komen tot stand in nauwe samenwerking met partners uit de stad, dorpen en regio waarbij de volgende thema’s leidend zijn: stadslandbouw, natuurrecreatie, duurzaamheid en cultuurhistorie.

Alles wat op boerderij Wolfslaar gebeurt, heeft tot doel bezoekers te inspireren en op een vanzelfsprekende manier te enthousiasmeren om duurzame keuzes te maken in het dagelijks leven. Daarbij gaat het naast kennisaanbod vooral om beleving. Daarbij werd ook in 2016 uitgegaan van een gedifferentieerde aanpak: vanuit een goede basis de etalage zijn van gemeentelijk duurzaamheidsbeleid, samenwerking met en ondersteuning van scholen (vraaggestuurd) organisaties en bedrijven in stad, dorpen en regio, organiseren van workshops op het eigen terrein om mensen handvatten te bieden om vooral zelf te doen en een thematische programma’s aansluitend op lokale of landelijke aandachtspunten (bv de week van ons water of de dag van de duurzaamheid).

 

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

Vermindering afval per inwoner

Status van de indicator

In 2016 is de gefaseerde invoering gestart van het anders inzamelen gericht op het maximaliseren van de afvalscheiding en het hergebruik. De 1e fase betreft de huishoudens die geen gebruik kunnen gaan maken van ondergrondse restafvalcontainers en een deel van de huishoudens die wel gebruik gaan maken van een ondergrondse container voor het huishoudelijk restafval. ( zie thema 3.5)

 

Natuur en ecologie

Status van de indicator

In 2016 is er gewerkt aan de natte natuurparel Lage Vuchtpolder en Weerijs-Zuid, daarnaast is er aantal faunapassages gerealiseerd.  Verder zijn er voorbereidingen getroffen voor een aantal EVZ’s zoals Rudonk, Hazeldonk en Boomkikker. Tenslotte is er onder de noemer Land-stad De Baronie gewerkt aan de versterking van de relatie stad-land ( zie thema 3.5)

 

Product 3: Groenfonds

Wat wilden we hiervoor doen

De ontwikkelingen van het grondfonds kent in 2016 uitgaven ten laste van de reserve Groenfonds. Deze reserve is opgenomen in het financieel overzicht in dit programma Duurzaam wonen in Breda.

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Toelichting

zit in programma 4

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

Status van de indicator

Thema 3.3: Grote woonprojecten in de stad

Product 1: Grondexploitaties ten behoeve van de woningbouw

Wat wilden we hiervoor doen

Uitvoeren vastgestelde grondexploitaties met woningbouw. In 2016 start bouwrijp maken en gronduitgifte van Eikberg en Heilaarpark. Snelle uitgifte gronden in lopende projecten Teteringen en andere gebieden.

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Toelichting

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

Aantal woningen waarvoor grond is uitgegeven

(Uitgave grond voor X woningen)

Status van de indicator

Realisatie
2015

Begroting
2016

Realisatie
2016

Uitgave grond voor X woningen

187

In 2016 zijn voor 106 woningen gronden uitgegeven.

In Teteringen zijn voor ruim 100 woningen overeenkomsten gesloten, die niet meer in 2016 maar begin 2017 worden geleverd.  Dit verklaart het achterblijven van de realisatie bij de begrote uitgifte in 2016.

In 2016 zijn de kavels in Eikberg, Meulenspie, Heilaarpark (Adriaan Klaassen Landgoed), Roosberg en Nieuw Wolfslaar in verkoop gegaan. De interesse voor deze kavels was groot en van deze kavels resteert per eind 2016 nog 1 kavel in Nieuw Wolfslaar. Daarmee zijn op een enkele (grotere) kavel na, alle kavel voor woningbouw uitgegeven. In de lopende grondexploitaties worden alleen nog in Eikberg kavels voor particulier opdrachtgeverschap in verkoop gebracht.  

 

 

 

 

Realisatie Teteringen

(Ontwikkel- en Realisatiestrategie Teteringen 2015-2023 )

Status van de indicator

Realisatie
2015

Begroting
2016

Realisatie
2016

Ontwikkel- en Realisatiestrategie Teteringen 2015-2023

100

17

In Teteringen zijn voor de 100 woningen overeenkomsten gesloten waarvan de overdracht voor een groot deel begin 2017 plaatsvindt. Voor de deelgebieden betreft dit:

 

Waterdonken

In 2016 was voorzien dat OntwikkelingCombinatie Waterdonken 21 woningen zou realiseren in project 21Wijds. 21Wijds is uitverkocht, de gronden zijn begin 2017 geleverd en de bouw is gestart.  Daarnaast werd verwacht dat 25 woningen op de voormalige Bouwfondsplot, nu van Slokker, ofwel project Waterweijde, in 2016 geleverd zouden worden. Waterweijde zal ook in 2017 worden gerealiseerd.

 

Bouverijen

Bouverijen betreft deelplan 2, waarvan alleen het CPO met 9 kavels is getransporteerd in 2016. NBU ontwikkelt 44 woningen in het middeldure huursegment. Omdat deze worden gebouwd in het middeldure huursegment moet NBU een overeenkomst sluiten met een belegger. Het maken van deze afspraken duurt langer dan verwacht, dat is de reden dat nog geen omgevingsvergunning is ingediend en de kavels waarschijnlijk pas in het 2e kwartaal van 2017 worden afgenomen.

 

Haenen-Zuid

Haenen zuid betreft de 4 woningen aan het Zuringveld en de 12 woningen aan de Langelaar van projectontwikklaar Van Wanrooij. Deze worden medio februari gepasseerd.  De reden dat dit net niet in 2016 is gepasseerd heeft te maken met de omgevingsvergunning welke pas in januari 2016 is verleend.

 

Thema 3.4: Bereikbaar Breda

Product 1a: Mobiliteit

Wat wilden we hiervoor doen

Bereikbaarheid: Ruimte voor auto- en vrachtverkeer. Bundelen autoverkeer op enkele stedelijke assen. In 2016 betere doorstroming bij ontsluitingswegen en economische toplocaties. Reistijd- en meerjarige trendmetingen. DRIP’s (dynamische route informatie paneel) spelen in op actuele verkeerssituaties in en rond Breda (operationeel verkeersmanagement). Fiets: Uitvoeren schaalsprong Stedelijke autoritten ombuigen naar fietsritten met meer snelfietsroutes en betere fietsbeleving op basis van lifestyleonderzoek. Openbaar Vervoer: Veranderd stedelijk OV systeem Meer aansluiten bij behoefte (vraaggericht en maatwerk) en optimaal inspelen op (inter-)lokaal vervoer, regionale en nationale netwerken (pilot in 2016). Verkeersveiligheid: geen dodelijke slachtoffers. Aanpak top 3 verkeersonveilige locaties in 2016.

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Toelichting

De uitwerking van de mobiliteitsaanpak(MAB) is vertaald naar het meerjarenuitvoerings programma mobiliteit, in 2016 zijn verschillende projecten voor de verschillende modaliteiten tot uitvoering  gebracht:

Bereikbaarheid: herinrichting krp. NRW-Westerparklaan, voorbereiding fase 3 aansluiting Breda-Noord-A16-Haagse Beemden, Voorbereiding vergroten afwikkelcapaciteit op ZRW-Fatimastraat.

Drips zijn actief, reistijdmetingen werken.

Singel mijden is gestart

 

Fiets: uitbouwen van de “076” fietsmarketing. Experiment Singelmijden loopt. Voorbereiding groene golf fiets C. Prinsenlaan

OV: buslijn naar Breepark gerealiseerd. OV pilot “laag 3” (kleinschalig OV op wijk niveau)

HOV fase 1 Claudius Prinsenlaan gerealiseerd

Verkeersveiligheid:

Realisatie kruispunt Kapittelweg-Baliëndijk

Kruispunt Bavelselaan-Allerheiligenweg is gerealiseerd

 

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

Doorstroming en reistijdmetingen

Status van de indicator

Doorstroming: herinrichting kruispunt NRW-Westerparklaan, voorbereiding fase 3 aansluiting Breda-Noord-A16-Haagse Beemden, Voorbereiding vergroten afwikkelcapaciteit op ZRW-Fatimastraat.

Reistijdmetingen: in 2016 is voor het eerst een volledig jaar reistijd gemeten op de stadsontsluitingswegen. Vanaf 2017 (resultaten in 2018) is een eerste vergelijking/trendbepaling mogelijk.  

 

Uitbreiding snelfietsroutes

Status van de indicator

Onder andere het project Boschstraat Fietsstraat is gerealiseerd en de voorbereiding voor snelfietsroute Oost is begonnen.

Aansluiting bij aanwezige vervoersbehoefte

Status van de indicator

Over deze indicator zijn geen norm en realisatiegegevens beschikbaar.

Aanpak verkeersonveilige locaties

Status van de indicator

Realisatie
2015

Begroting
2016

Realisatie
2016

3

Onder andere realisatie kruispunt Kapittelweg-Baliëndijk en kruispunt Bavelselaan-Allerheiligenweg.

Product 1b: Mobiliteit (aanvulling)

Wat wilden we hiervoor doen

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Toelichting

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

Status van de indicator

Product 2: Parkeren

Wat wilden we hiervoor doen

Breda heeft vijf parkeergarages, drie parkeerterreinen en zes bewaakte gratis fietsenstallingen. (12 maal per jaar) controleren weesfietsen en fietswrakken bij station, NAC en in binnenstad. Dagelijkse controle op gevaarlijk en hinderlijk gestalde fietsen bij station en in binnenstad.

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Toelichting

Na een aantal jaren waarin de parkeerinkomsten terugliepen zien we nu een licht herstel.  Per ingang van 1 januari 2016 is het eerste kwartier gratis in de inloopstraten ingevoerd. Of dit het gewenste effect heeft voor de aantrekkelijkheid van de binnenstad en de inkomsten voor ondernemers is onderwerp van een evaluatie begin 2017. De financiële consequenties van deze maatregel drukken het positieve jaarrekening resultaat.

 

Een andere belangrijke maatregel is het invoeren van parkeerregulering  in de Belcrum, Drie hoefijzers zuid en de Linie per 1 oktober. Dit proces is in nauwe samenspraak met vertegenwoordigers uit de wijk tot stand gekomen.  Afgesproken de maatregelen te monitoren en begin 2017 een eerste evaluatie te maken.

 

De lekkage Chasséparking is in 2016 binnen budget opgelost.

 

Ten aanzien van het bewaakt  fietsparkeren zien we een groei van circa 29% ten opzichte van 2015. Ongeveer 725.000 fietsparkeerders hebben hun fiets of scooter afgelopen jaar in een bewaakte stalling geplaatst.  

 

Qua fietshandhaving zijn er 7478 fietsen gelabeld waarvan er 5549 daadwerkelijk zijn overgebracht naar het fietsdepot, daarvan waren 4258 fietsen gevaarlijk of hinderlijk gestald.  Daarvan is ruim 56,8 % weer opgehaald door de eigenaar

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

(Fiets)parkeercapaciteit

Status van de indicator

De fietsenstallingen zien een groei in het gebruik naar 725.000 fietsparkeerders in 2016. De opening van de fietsenstalling aan de zuidzijde van het station en de oplevering van circa 500 plaatsen op maaiveld draagt eveneens bij aan een opgeruimde en bereikbare openbare ruimte.

% van de parkeerders betaalt parkeertarief

Status van de indicator

Realisatie
2015

Begroting
2016

Realisatie
2016

91%

In 2016 heeft geen betalingsbereidheidsonderzoek plaatsgevonden. Dit heeft meerdere oorzaken, de belangrijkste is gelegen in de variëteit aan betaalmogelijkheden en parkeren op kenteken, mobiel en met kort parkeerticket die leiden tot verwerkingsproblemen bij het onderzoeksbureau. Om die reden is besloten eerst alles op kenteken te laten registreren en dan met een nieuw bureau een doorstart te maken. Dat zal medio 2017 mogelijk zijn.

 

Het streven is de betalingsbereidheid zo hoog mogelijk te krijgen, handhaving is daarvoor een belangrijk middel. De afgelopen jaren was de betalingsbereidheid gemiddeld 90%. Het streven is dit percentage in de komende jaren te laten groeien naar  minimaal 95% door een andere aanpak van de ficale handhaving (meer variatie, minder voorspelbaar, meer digitaal,  inzetten op de hotspots).

Terugdringen overlast van gevaarlijk en hinderlijk gestalde fietsen

Status van de indicator

Zes dagen per week wordt gehandhaafd in de binnenstad en bij het station op 4 typen fietsen, gevaarlijk gestald, hinderlijk gestald, weesfietsen en fietswrakken. Daarbij wordt samengewerkt met ondernemers en wijkorganisaties.  Het depot nabij het station draagt er toe bij dat een groot percentage van de geruimde fietsen ook weer wordt opgehaald. Een goed communicatiemoment met de “fout”parkeerder

Product 3: Parkeerbelasting

Wat wilden we hiervoor doen

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Toelichting

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

Status van de indicator

Overzicht van lasten en baten per thema / product

(Bedragen x € 1.000)

Totaal van de producten

Primitieve begroting
2016

Begroting 2016
na wijzigingen

Rekening
2016

per thema

Lasten

Baten

Lasten

baten

Lasten

Baten

Breda is een duurzaam en bestendige stad

Natuur- en milieueducatie

934

309

902

250

914

291

Milieubeheer

3.128

1.104

3.104

1.114

3.188

563

Totaal van het thema

4.062

1.413

4.006

1.363

4.102

855

Verdeling beschikbare ruimte

Ruimtelijke ordening

1.550

390

1.650

390

1.540

305

Stedelijke planning en programmering

2.059

250

1.742

250

2.891

271

Totaal van het thema

3.608

640

3.391

640

4.431

577

Bereikbaar Breda

Parkeren

11.124

6.996

11.068

7.130

10.932

7.429

Parkeerbelasting

6.779

6.779

6.864

Mobiliteit

7.048

278

6.035

228

5.732

219

Totaal van het thema

18.172

14.053

17.103

14.137

16.665

14.513

Grote woonprojecten in de stad

Grondexploitatie ten behoeve van de woningbouw

29.954

23.711

30.553

23.711

17.433

23.673

Totaal van het thema

29.954

23.711

30.553

23.711

17.433

23.673

Wonen in Breda

Wonen

735

59

770

59

1.165

245

Totaal van het thema

735

59

770

59

1.165

245

Totaal exploitatie

56.531

39.876

55.823

39.909

43.796

39.862

Mutaties Reserves

Reserve Bodemfonds

429

256

429

256

429

Reserve Klimaatfonds

248

150

248

150

249

44

Totaal Mutaties Reserves

677

406

677

406

678

44

Totaal

57.207

40.282

56.499

40.315

44.474

39.905

Basis op orde in Breda

4. Basis op orde in Breda

Wat is de (gewenste) output van de producten in dit thema?

(Hoe werken deze producten mee aan het realiseren van het thema?)

Thema 4.1: Veilig Breda

Product 1: Preventie en bestrijding criminaliteit

Wat wilden we hiervoor doen

In het meerjarenprogramma Veiligheid 2015-2018 ligt de focus op het bestrijden van de handel en overlast van soft- en harddrugs, het verminderen van het aantal woninginbraken, overvallen en straatroven en de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Met Veilig Thuis pakken we huiselijk geweld, kindermishandeling en eerwraak aan proberen we te voorkomen dat in zo min mogelijk Bredase gezinnen en huishoudens geweld voor komt en zoveel mogelijk kinderen opgroeien in een veilige thuisomgeving en zich ontwikkelen op een normale wijze én dat zoveel mogelijk ouderen een onbekommerde oude dag beleven. Via het Veiligheidshuis zetten we in op het doorbreken van criminele carrières. De bijzondere opsporingsambtenaren (BOA’s) staan midden in de samenleving en vervullen onze oor- en oogfunctie. Met de activiteiten beschreven in ons meerjarig programma Toezicht en Handhaving werken we aan de bereidheid van burgers en bezoekers om zich aan de regels te houden. We borgen veiligheid in de openbare ruimte. We reguleren veiligheidsrisico’s door middel van het toetsen van vergunningsaanvragen.

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Toelichting

Zie tekst Begroting.

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

Veiligheidsgevoel in de wijken

(• Alle wijken in Breda krijgen gemiddeld een zeven als het gaat om veiligheid;)

Status van de indicator

Realisatie
2015

Begroting
2016

Realisatie
2016

• Alle wijken in Breda krijgen gemiddeld een zeven als het gaat om veiligheid;

7 gemiddeld

Veiligheidsbeleving wordt alleen in de oneven jaren gemeten. Deze informatie is pas begin 2018 beschikbaar.

 

Verlaging van het aantal woninginbraken

(Verlaging van het aantal woninginbraken ten opzichte van 2013)

Status van de indicator

Het aantal woninginbraken is in 2016 verder gedaald naar 629. Dit is een daling van 21% tov 2015.

 

Daling van het aantal overvallen en straatroven

(Daling van het aantal overvallen en straatroven ten opzichte van 2013)

Status van de indicator

Zowel het aantal overvalllen als het aantal straatroven is in 2016 verder gedaald naar 61 totaal. Dit is een daling van 30% tov 2015.

 

Daling aantal geweldsincidenten

(daling aantal geweldsincidenten ten opzichte van 2013)

Status van de indicator

Het totaal aantal geweldsmisdrijven is met 100 misdrijven afgenomen in 2016 tot 1444 (daling van 7% tov 2015)

 

Product 2: Regionale brandweer

Wat wilden we hiervoor doen

Er wordt invulling gegeven aan de wettelijke taak van de brandweer zoals deze staat beschreven in de Wet Veiligheidsregio’s. Hierover wordt gerapporteerd in de begroting en jaarrekening/jaarverslag van de Veiligheidsregio.

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Toelichting

Documenten jaarverslag en jaarrekening regionale Brandweer zijn nog niet beschikbaar

 

 

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

Status van de indicator

Product 3: Toezicht en handhaving

Wat wilden we hiervoor doen

Het Toezichtsprogramma geeft de Bredase kaders weer met betrekking tot de uitvoering van toezicht en de handhaving door de Gemeente. De kaders zijn gestoeld op wettelijke en plaatselijke regelgeving. De dynamiek in de samenleving en het budget vereist continue prioritering van taken. De prioritering vindt plaats op basis van risico inschatting. De resultaten van de uitvoering worden vastgelegd in het jaarverslag Toezicht en Handhaving.

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Toelichting

Jaarverslag nog niet beschikbaar, uiterlijk 1 mei 2017

 

 

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

Toezichtsplan

Status van de indicator

Thema 4.2: Dienstverlening

Product 1: Publieksservice

Wat wilden we hiervoor doen

Publieksservice is de ingang voor de gemeentelijke dienstverlening door middel van verschillende kanalen. Daarnaast levert zij ook zelf producten, zoals de verstrekking van reisdocumenten, en organiseert zij verkiezingen. Ook wordt hier de basisregistratie Personen beheert.

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Toelichting

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

Status van de indicator

Product 2: Administratie en basisregistratie

Wat wilden we hiervoor doen

Ten behoeve van de basisregistraties vinden administratieve werkzaamheden plaats die te maken hebben met de uitvoering van de Wmo, de uitvoering van de Participatiewet, de uitvoering van de wet op de Schuldhulpverlening en enkele kleinere wetten. Ook worden hier de basisregistraties BAG en WOZ beheert en wordt de grondslag voor onroerend zaakbelasting vastgesteld.

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Toelichting

In 2016 is inzichtelijk gemaakt welke capaciteit nodig is om de basisregistraties Adressen Gebouwen (BAG) en WOZ op het gewenste niveau te brengen en te houden.

 

Voor 2017 is een substantieel bedrag beschikbaar gesteld om het uitvoeringsplan hiervoor te realiseren. In 2016 zijn er extra middelen beschikbaar gesteld zodat al met het uitvoeringsplan kon worden begonnen.  Het aantrekken van specialisten voor de uitvoering heeft langer geduurd, zodat niet het volledige bedrag in 2016 is besteed.

 

Op basis van aangepaste wetgeving krijgen gebruikers van woningen een WOZ-beschikking. Vanaf 1 oktober 2015 heeft de WOZ-waarde van woningen een grotere invloed op de maximale huurwaarde van huurwoningen.  Bij de 2e Berap is aangegeven dat niet kon worden voorzien wat de invloed is op de uitvoeringskosten door het versturen van ongeveer 28.000 informatiebrieven naar de gebruikers van woningen over de WOZ-waarde. Gebleken is dat deze actie een geringe invloed heeft gehad op de uitvoeringskosten. Er zijn naar aanleiding van de informatiebrieven op verzoek 151 WOZ-beschikkingen verzonden naar de gebruikers van woningen. Daarop zijn 18 bezwaren door gebruikers ingediend. Hiervan is 1 bezwaar gegrond verklaard, zijn er 11 ongegrond verklaard en zijn er 6 bezwaren ingetrokken.

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

Status van de indicator

Product 3: Vergunningen

Wat wilden we hiervoor doen

Het toetsen van vergunningsaanvragen van onder andere omgevingsrecht, Opiumwetgeving en Drank- en Horecawet en borgen van de voorgeschreven kwaliteit- en veiligheidseisen. Ook wordt een algemene belasting opgelegd: de precario.

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Toelichting

In het fysieke domein is met name de snelheid waarmee wij vergunningsaanvragen beoordelen van belang. De wettelijke termijn is acht weken, onze doorlooptijd is gemiddeld 4,9 week. Het lukt ons om in 98% van de aanvragen de vergunning binnen de termijnen te verlenen.

 

Daarnaast werden er in 2016, 4392 besluiten genomen op vergunningsaanvragen in het fysieke domein. In 2016 zijn er 304 procedures gevoerd (bezwaar, beroep, voorlopige voorziening en dergelijke). Hiervan waren er 51 gegrond/toegewezen en 127 ongegrond/afgewezen.

 

 

 

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

Status van de indicator

Thema 4.3: Beheer van de openbare ruimte

Product 1: Beheer openbare ruimte, wegen

Wat wilden we hiervoor doen

We zorgen er voor dat de openbare ruimte veilig, functioneel en duurzaam gebruikt kan worden. Dit betekent dat de Bredanaars en bezoekers nu en ook straks de openbare ruimte, zonder reële risico’s en hinder kunnen gebruiken. Achterstanden in het onderhoud worden ingelopen.

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Gerealiseerd

Toelichting

We zetten in op de asfaltwegen, omdat de kapitaalvernietiging het grootst is. Daarmee hebben we gerealiseerd dat nog slechts 8,9% van de asfaltwegen niet voldoet aan de inspectienorm. Daar staat wel tegenover dat bij de open verharding 21,7% niet voldoet, maar hier speelt de factor kapitaalvernietiging nauwelijks.

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

Onderhoud wegen

(Percentage van de wegen vertoont geen ernstige schade)

Status van de indicator

Realisatie
2015

Begroting
2016

Realisatie
2016

Percentage van de wegen vertoont geen ernstige schade

87,5%

85%

Door een gerichte aanpak is het “overall” percentage van 87,5% niet gerealiseerd.

 

Uit de 2 jaarlijkse inspectie blijkt dat we 1e kwartaal 2016 op 83,5% zaten. Op basis van dit cijfer is onze verwachting dat we aan het einde van dat jaar 2016 op 84 á 85% zaten.

De reden dat we de streefwaarde niet hebben gehaald is dat onze inzet in de jaren 2014, 2015, 2016 voornamelijk gericht is geweest op het wegwerken van de grote ernstige schades in asfalt hoofdwegen.

Dit hebben we gedaan om;

- de grootste hinder voor de stad als eerste weg te nemen

- kapitaalvernietiging tegen te gaan. Voor open verharding, veelal in woongebieden, geldt de kapitaalvernietiging niet.

Met deze aanpak hebben we bereikte dat nog maar 8.9 % van de asfaltwegen niet voldoet aan de inspectienorm.

 

Doordat de asfaltwegen nu ruimschoots op schema liggen, kunnen we nu onze focus ook gaan verleggen naar, de veelal kleine ernstige schades, aan de open verharding.

 

Product 2: Beheer openbare ruimte, groen

Wat wilden we hiervoor doen

We zorgen er voor dat de gemeentelijke bomen gezond en veilig zijn.

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Gerealiseerd

Toelichting

Openbaar groen (bomen)

(Percentage bomen dat aan de veiligheidsnormen voldoet)

Bomen worden eens per drie jaar geïnspecteerd. 95% moet aan de veiligheidsnormen voldoen.

Uitdaging

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Openbaar groen (bomen)

 

95%

95%

95%

95%

95%

 

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

Openbaar groen (bomen)

(Percentage bomen dat aan de veiligheidsnormen voldoet)

Status van de indicator

Realisatie
2015

Begroting
2016

Realisatie
2016

Percentage bomen dat aan de veiligheidsnormen voldoet

95%

95%

Gerealiseerd

Product 3: Beheer openbare ruimte, begraafplaatsen

Wat wilden we hiervoor doen

Groenonderhoud aan de twee openbare begraafplaatsen in Ulvenhout en Bavel. De begraafplaatsen zijn gesloten om te begraven en worden onderhouden als park. Dit is inclusief de paden en bomen. De grafstenen worden op basis van melding onderhouden. Op dit moment loopt een verkooptraject voor de Lichtenberg. Een aantal partijen heeft belangstelling om deze begraafplaats te kopen. Met deze partijen gaan we in gesprek. Het streven is om in 2016 de verkoop rond te hebben.

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Gerealiseerd

Toelichting

Het traject rondom de verkoop heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd. Het college beraadt zich op het vervolg van het traject.

 

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

tevredenheid gebruiker bezoeker

Status van de indicator

Gerealiseerd; er is op de gesloten begraafplaatsen in 2016 één melding van een verzakte grafsteen ontvangen.

Product 4: Riolering

Wat wilden we hiervoor doen

De riolering en de waterwegen onderhouden we zo dat deze goed functioneren, we droge voeten houden en het water schoon blijft. Zo dragen we ook bij aan een gezond leefmilieu. We hebben een verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP 2014-2018) opgesteld waarin deze ambities vervat zijn. Opmerking: Het totaal van de baten overschrijdt het totaal van de lasten. Het verschil wordt veroorzaakt door de afdracht van BTW. De riool- en afvalstoffenheffing wordt inclusief BTW geïnd, de exploitatie lasten van de gemeentebegroting worden exclusief BTW getoond. Het verschil is een vast bedrag en wordt op concernniveau verrekend met het BTW-compensatiefonds’.

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Toelichting

Wateroverlast

(Beperken van wateroverlast door middel van maatregelen)

We beperken de wateroverlast door middel van maatregelen zodat er in het stadshart er gemiddeld maximaal maar 1x 2 jaar wateroverlast door zware hoosbuien voor komt en in de rest van Breda dit gemiddeld maar maximaal 1x per jaar gebeurt.

 

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

Wateroverlast

(Beperken van wateroverlast door middel van maatregelen)

Status van de indicator

Product 5: Afvalservice

Wat wilden we hiervoor doen

We leveren een bijdrage aan de circulaire economie door huishoudelijk afval anders in te gaan zamelen. Hiermee sluit Breda aan bij het landelijke doel van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het doel van de regio om in 2020 het restafval aanzienlijk te verminderen en de focus te verleggen van afval naar grondstof. Opmerking: Het totaal van de baten overschrijdt het totaal van de lasten. Het verschil wordt veroorzaakt door de afdracht van BTW. De riool- en afvalstoffenheffing wordt inclusief BTW geïnd, de exploitatie lasten van de gemeentebegroting worden exclusief BTW getoond. Het verschil is een vast bedrag en wordt op concernniveau verrekend met het BTW-compensatiefonds’.

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Deels gerealiseerd

Toelichting

In 2016 zijn we gestart met het gefaseerd invoeren van afvalinzameling gericht op maximalisering van de afvalscheiding en het hergebruik. De 1e fase betreft de huishoudens die geen gebruik kunnen gaan maken van  ondergrondse restafvalcontainers en een deel van de huishoudens die wel gebruik gaan maken van een ondergrondse container voor het huishoudelijk restafval.

In 2016 is bij 3300 huishoudens de afvalinzameling al veranderd en 44000 huishoudens zijn de veranderingen reeds aangekondigd. Ook zijn informatiebijeenkomsten georganiseerd om meer informatie over de veranderingen te geven.  

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

Huishoudelijk afval

(Afvaltransitie)

Status van de indicator

Product 6: Groen en water

Wat wilden we hiervoor doen

Natuur levert een positieve bijdrage aan de belevenis van Breda en zorgt dat het goed toeven is voor mensen en (wilde-)dieren in Breda. De Ecologische Hoofdstructuur is in 2027 gerealiseerd. De buiten de Ecologische Hoofdstructuur vallende groenblauwe structuren worden robuust ingericht zodat ze kunnen dienen als waterretentie en ecologische verbindingszones. Er wordt ingezet op het openbaar toegankelijk maken van de groene terreinen langs de binnensingel. Kansen en kwaliteiten van het water worden gebruikt bij ontwikkeling. Voor wat betreft de binnenstad worden watergebonden activiteiten versterkt en vormt de derde fase van de Nieuwe Mark een speerpunt. Meer in het algemeen richt de visie zich op het creëren van economische kansen door de bereikbaarheid van bedrijven per water beter te benutten (bijvoorbeeld Krouwelaarshaven). In stedelijk gebied zal water vaker worden ingezet als identiteit en kwaliteitsdrager van de openbare ruimte (zoals de singels).

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Toelichting

Ecologische hoofdstructuur

In 2027 is de Ecologische Hoofd Structuur afgerond.

Uitvoeringprogramma groen en water.

We rapporteren over de voortgang van het Uitvoeringsprogramma Groen en Water.

 

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

Ecologische hoofdstructuur

Status van de indicator

Uitvoeringprogramma groen en water

Status van de indicator

Thema 4.4: Beheer van gemeentelijk vastgoed

Product 1: Vastgoedbeheer

Wat wilden we hiervoor doen

We zorgen er voor dat het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed veilig, functioneel en duurzaam gebruikt kan worden. Voor het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed betekent dit dat het duurzaam op orde moet zijn; het vormt namelijk een fundament waarop de verdere ontwikkeling van onze stad, wijken en dorpen wordt gestoeld. Een duurzaam fundament betekent dat onzekerheden over voortbestaan en veiligheid van de gebouwen zo veel als mogelijk worden weggenomen. Duurzaam betekent ook dat we bijdragen aan onze klimaatdoelstellingen.

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Toelichting

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

Gemeentelijk vastgoed

(Gebouwenscan)

Status van de indicator

Voor Legionella zijn afgelopen jaren keurringen uitgevoerd en beheersplannen met maatregelen opgesteld. Elektra wordt periodiek terugkerend gekeurd en de installatie onderhouden. voor Asbest is in 2016 een brede inventarisatie uitgevoerd waarbij maatregelen in 2017 worden uitgevoerd en de acute maatregelen reeds in 2016 zijn uitgevoerd. Voor Brandveiligheid geldt dat 2016 m.n. is gebruikt om een systematiek te bepalen en met een tweetal pilotprojecten deze systematiek te toetsen. Vanaf 2017 e.v. zal de uitvoering plaatsvinden.

 

Product 2: Vastgoedbeheer, sportaccommodaties

Wat wilden we hiervoor doen

De sportaccommodaties vallen onder het product vastgoedaccommodaties.

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Toelichting

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

Status van de indicator

Thema 4.5: Open overheid

Product 1: College en ondersteuning college

Wat wilden we hiervoor doen

Uitvoering geven aan het Bestuursakkoord 2015-2018 en de uitwerking daarvan in de begroting 2016.

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Toelichting

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

Status van de indicator

Product 2: Raad, commissies en griffie

Wat wilden we hiervoor doen

De samenleving verandert in hoog tempo. Wij willen de energie die er in Breda is aanjagen en versterken, en met daadkracht aan het werk gaan om de ambities zoals verwoord in het Bestuursakkoord 2015-2018 samen met de Bredanaars te realiseren.

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Toelichting

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

Gemeenteraadsverkiezingen

(Opkomst gemeenteraadsverkiezingen 2018)

Status van de indicator

Insprekers

(Aantal insprekers commissievergaderingen)

Status van de indicator

Realisatie
2015

Begroting
2016

Realisatie
2016

Aantal insprekers commissievergaderingen

146

Burgerinitiatieven

(Aantal burgerinitiatieven)

Status van de indicator

Product 3: Rekenkamer

Wat wilden we hiervoor doen

De rekenkamer versterkt met haar onderzoek(en) de positie en het functioneren van de gemeenteraad. Ze verhoogt hiermee het vertrouwen van de burger in de raad en het gemeentebestuur. Daarnaast onderzoekt de rekenkamer de doeltreffendheid en doelmatigheid van het bestuurlijk handelen van de gemeente.

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Toelichting

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

Rapportage rekenkamer

Status van de indicator

Thema 4.6: Verbindend bestuur

Product 1: Samenwerking

Wat wilden we hiervoor doen

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Toelichting

Met de parallelle aanscherping in 2016 van o.a. de Economische Agenda, het Verhaal van Breda, de agenda voor Brabantstad, West-Brabant en de subregio Baronie enerzijds en van onze public-affairs en lobby- en internationaliseringsagenda anderzijds, zijn we steeds beter in staat Breda te positoneren als regionale centrumstad en (inter)nationale en regionale schakelstad in Brabant en de Zuidwestelijke Delta. Zo wordt het in de (boven)regionale samenwerking voor andere partijen steeds duidelijker welke toegevoegede waarden Breda op welk schaalniveau kan en wil bieden.  

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

Benutten kansen voor internationale samenwerking.

Status van de indicator

Met het Verhaal van Breda, de Economische Agenda en de internationaliseringsstrategie die in ontwikkeling is,  werken we gerichter aan de mondiale bewustwording en het benutten van kansen voor Breda op internationale schaal. De VN Global-goals vormen daarbij een mooie nieuwe beleidskapstop voor onze activititeiten.

Versterken van positie als internationale schakelstad.

Status van de indicator

Samen met de internationaliseringstrategie die in ontwikkeling is zoeken wij gericht de samenwerking met internationale partijen in de gemeente en met name bedrijven en kennisinstellingen om de internationale positie uit te bouwen en kansen te benutten.  

Centrumstad van West-Brabant

Status van de indicator

De gelijktijdige doorontwikkeling van de RWB, REWIN en Delta Netwerk zoals we die in 2016 in gang hebben gezet moet een grote impuls geven aan de economische structuurversterking en slagkracht van West-Brabant ook ten opzichte van andere regio’s. We hebben in 2016 geinvestereerd in zowel onze centrumpositie in West-Brabant als in de verbinding met de buurgemeenten in onze subregio zoals Oosterhout, Etten-Leur, Zundert, Moerdijk en Drimmelen.

Beter vestigingsklimaat

Status van de indicator

Met de het vaststellen van de Economische Agenda hebben wij stimuleren van  Ondernemerschap in brede zin als belangrijke pijler benoemd. In de implementatie zetten wij in op vier aanjagers: internationaal, technologie, creativiteit en beleving.

Samen werken bedrijfsvoering

Status van de indicator

Breda werkt op diverse terreinen van bedrijfsvoering reeds samen met andere overheden en gemeenten. Soms bilateraal en in maatwerk, soms met meerdere partijen tegelijk (bijv. Kredietbank). Wij hebben  onze samenwerking op dit gebied verder uitgebouwd in het bijzonder met gemeenten in onze subregio.  

Aansturing en informatievoorziening verbonden partijen.

Status van de indicator

Wij hebben in 2016 grote stappen gezet in de implementatie van de  nota Verbonden partijen; zowel in de beoordeling van de begroting en het opstellen van de begrotingsrichtlijnen en kaderbrieven hebben we – in samenwerking met de raadswerkgroep regio – het inzicht in en de sturing van de verbonden partijen vergroot. Ook zijn we gestart met het periodiek tegen het licht houden van elke verbonden partij, steeds beginnend met een Quick Scan.

Overzicht van lasten en baten per thema / product

(Bedragen x € 1.000)

Totaal van de producten

Primitieve begroting
2016

Begroting 2016
na wijzigingen

Rekening
2016

per thema

Lasten

Baten

Lasten

baten

Lasten

Baten

Dienstverlening

Vergunningen

6.486

6.529

6.504

6.529

6.984

8.541

Publieksservice

9.421

3.944

10.007

3.944

12.719

6.785

Administratie en basisregistratie

8.990

502

8.990

502

8.995

525

Totaal van het thema

24.898

10.975

25.501

10.975

28.697

15.852

Beheer van de openbare ruimte

Afvalservice

24.795

25.062

25.479

26.144

22.583

23.641

Beheer openbare ruimte, groen

13.157

132

14.248

132

18.980

316

Beheer openbare ruimte, wegen

22.015

4.608

23.210

4.999

23.410

4.168

Riolering

13.660

14.895

13.963

15.298

15.463

16.693

Beheer openbare ruimte, begraafplaatsen

145

90

170

90

140

87

Groen en water

882

193

1.085

193

1.447

233

Totaal van het thema

74.654

44.980

78.155

46.855

82.023

45.139

Veilig Breda

Preventie en bestrijding criminaliteit

3.268

176

3.388

176

3.751

592

Regionale brandweer

10.419

10.419

10.406

Toezicht en handhaving

8.151

3.472

8.233

3.472

8.526

3.913

Totaal van het thema

21.838

3.649

22.040

3.649

22.682

4.505

Open overheid

College en ondersteuning college

17.107

16.736

100

16.658

167

Raad, commissie en griffie

2.218

2.218

2.350

Rekenkamer

189

189

160

Totaal van het thema

19.513

19.142

100

19.168

167

Beheer van het gemeentelijk vastgoed

Vastgoedbeheer

24.901

13.829

26.173

14.488

28.993

14.656

Vastgoedbeheer, sportaccommodatie

1.581

1.760

20

1.752

19

Totaal van het thema

26.482

13.829

27.934

14.508

30.745

14.675

Verbindend bestuur

Samenwerking

1.526

135

1.526

135

1.222

160

Totaal van het thema

1.526

135

1.526

135

1.222

160

Totaal exploitatie

168.911

73.567

174.298

76.222

184.538

80.498

Mutaties Reserves

Reserve Afvalservice

Reserve Riolering

Reserve Groenfonds

25

500

25

500

70

Totaal Mutaties Reserves

25

500

25

500

70

Totaal

168.936

74.067

174.323

76.722

184.538

80.568

Organisatie en Financiën van Breda

5. Organisatie en financiën van Breda

Wat is de (gewenste) output van de producten in dit thema?

(Hoe werken deze producten mee aan het realiseren van het thema?)

Thema 5.1: Een toekomstbestendige organisatie

Product 1: Servicebedrijf

Wat wilden we hiervoor doen

Het Servicebedrijf verzorgt naast interne dienstverlening (automatisering, financiën, juridische zaken en personeel) aan externe partners, bijvoorbeeld MOTI en Nieuwe Veste, ook service aan externe, aan de gemeente gelieerde partners.

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Gerealiseerd

Toelichting

De toelichting staat aangegeven bij het thema Toekomstbestendige organisatie.

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

Servicebedrijf en overige onderdelen organisatie

(Voortgang ontwikkelingen bedrijfsvoering)

Status van de indicator

Product 2: Bedrijfsvoering Dienstverlening

Wat wilden we hiervoor doen

Interne verrekening van kosten voor specifieke onderdelen van de gemeente kent geen indicatoren.

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Gerealiseerd

Toelichting

De toelichting staat aangegeven bij het thema Toekomstbestendige organisatie.

 

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

Status van de indicator

Product 3: Bedrijfsvoering Ontwikkeling

Wat wilden we hiervoor doen

Interne verrekening van kosten voor specifieke onderdelen van de gemeente kent geen indicatoren.

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Gerealiseerd

Toelichting

De toelichting staat aangegeven bij het thema Toekomstbestendige organisatie.

 

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

Status van de indicator

Product 4: Bedrijfsvoering Beheer

Wat wilden we hiervoor doen

Interne verrekening van kosten voor specifieke onderdelen van de gemeente kent geen indicatoren.

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Gerealiseerd

Toelichting

De toelichting staat aangegeven bij het thema Toekomstbestendige organisatie.

 

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

Status van de indicator

Product 5: Bedrijfsvoering Overige (extern)

Wat wilden we hiervoor doen

Interne verrekening van kosten voor specifieke onderdelen van de gemeente kent geen indicatoren.

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Gerealiseerd

Toelichting

De interne verrekening van kosten voor specifieke onderdelen heeft plaatsgevonden.

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

Status van de indicator

Thema 5.2: Solide financiën

Product 1: Overige baten en lasten

Wat wilden we hiervoor doen

Hier staan baten en lasten, die niet toe te rekenen zijn aan specifieke programma`s, speerpunten of andere onderdelen in de begroting.

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Gerealiseerd

Toelichting

Op dit product staan algemene posten die niet aan een specifiek product zijn toe te rekenen. Structureel zijn dat de rentelasten van de centrale activa. In 2016 zijn hier de eenmalige storting in de personeelsvoorziening in verband met de invoering van het individueel keuze budget (IKB) verantwoord. Ook de belasting naheffing vanuit BTW-controle valt onder deze post.

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

Status van de indicator

Product 2: Gemeentefonds

Wat wilden we hiervoor doen

De jaarlijks te ontvangen rijksbijdrage komt uit het Gemeentefonds en maakt onderdeel uit van de algemene middelen.

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Gerealiseerd

Toelichting

De gemeentefondsuitkering is ontvangen en maakt onderdeel uit van de algemene middelen.

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

Status van de indicator

Product 3: Onroerende Zaak Belasting (OZB)

Wat wilden we hiervoor doen

De door Bredase inwoners en bedrijven betaalde Onroerende Zaakbelasting is onderdeel van de algemene dekkingsmiddelen.

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Gerealiseerd

Toelichting

De werkelijke opbrengsten 2016 vanuit de onroerende zaakbelasting blijven achter bij de begrote opbrengsten met per saldo € 0,48 miljoen. Het grootste (nadelige) verschil doet zich voor bij de ozb-opbrengst van de woningen. Het nadeel is € 0,6 miljoen. verklaring oorzaak (waarde-ontwikkeling).

Bij de ozb-opbrengst van de niet-woningen is een verschil te zien in de verhouding tussen de opbrengst van het eigenarendeel (nadeel van € 0,2 miljoen) en het gebruikersdeel (voordeel van € 0,3 miljoen). Jaarlijks worden de te hanteren ozb-tarieven gebaseerd op de te realiseren opbrengsten en de (op dat moment bekende) waarde-ontwikkelingen. De werkelijke waarde-ontwikkelingen kunnen in de praktijk afwijken van de op het moment van tariefsbepaling bekende waarden, waardoor de werkelijke opbrengsten afwijken van de begroting.

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

Status van de indicator

Product 4: Treasury

Wat wilden we hiervoor doen

De rente die de gemeente betaalt over leningen, wordt verdeeld over alle investeringen. Dit gebeurt op basis van een vast percentage. Het verschil tussen betaalde rente en doorberekende rente is het netto treasuryresultaat. In de cijfers is het netto resultaat en de toe te rekenen rente aan reserves en voorzieningen opgenomen.

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Gerealiseerd

Toelichting

Het netto resultaat bedraagt bijna € 3 miljoen.

Het bedrag aan toe te rekenen rente aan reserves en voorzieningen bedraagt ruim € 8 miljoen.

Totaal komt het resultaat op deze wijze bepaald uit op € 11 miljoen.

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

Status van de indicator

Product 5: Dividenden

Wat wilden we hiervoor doen

De dividenden die de gemeente van derden ontvangt maken deel uit van de algemene dekkingsmiddelen.

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Gerealiseerd

Toelichting

De ontvangen dividenden maken onderdeel uit van de algemene dekkingsmiddelen.

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

Status van de indicator

Product 6: Stelposten

Wat wilden we hiervoor doen

Het `product` Stelposten is een verzameling onderwerpen die op het moment van opstellen van de begroting nog niet in de cijfers zijn verwerkt. Door middel van begrotingswijzigingen worden de bedragen overgeboekt naar de betreffende programma`s/ thema`s.

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Gerealiseerd

Toelichting

De overschotten en tekorten op de afzonderlijke stelposten zijn geanalyseerd. Bij de resultaatbestemming wordt voorgesteld een deel via bestemmingsreserves te reserveren om in komende jaren te realiseren. Het restant valt vrij ten gunste van de Algemene Reserve.

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

Status van de indicator

Product 7: Onvoorzien

Wat wilden we hiervoor doen

Een beperkt bedrag is gereserveerd om de eerste financiële gevolgen te dekken van onvoorziene omstandigheden.

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Gerealiseerd

Toelichting

deze post is in 2016 niet benodigd geweest.

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

Status van de indicator

Overzicht van lasten en baten per thema / product

(Bedragen x € 1.000)

Totaal van de producten

Primitieve begroting
2016

Begroting 2016
na wijzigingen

Rekening
2016

per thema

Lasten

Baten

Lasten

baten

Lasten

Baten

Een toekomstbestendige organisatie

Bedrijfsvoering Beheer

-861

-1.042

60

-248

136

Bedrijfsvoering Dienstverlening

344

98

1.485

Bedrijfsvoering Ontwikkeling

-66

-105

-289

Servicebedrijf

52

604

Bedrijfsvoering Overige (extern)

4.751

2.083

5.064

2.083

5.064

2.083

Totaal van het thema

4.168

2.083

4.067

2.143

6.616

2.220

Solide financiën

Overige baten en lasten

55

3.979

4.279

17

Gemeentefonds

305.049

313.332

314.065

Onroerende Zaak Belasting (OZB)

34.616

33.932

1

33.453

Treasury

10.650

11.762

21.295

32.247

Dividenden

168

362

376

Stelposten

2.991

4.832

Onvoorzien

300

300

Totaal van het thema

3.346

350.483

9.111

359.389

25.574

380.158

Totaal exploitatie

7.513

352.566

13.178

361.532

32.190

382.377

Mutaties Reserves

Algemene reserve

2.650

-599

7.417

3.802

7.417

3.802

Exploitatiereserve

225

25

431

6.998

431

6.998

Begrotingsreserve

189

1.508

189

1.508

189

1.508

Investeringsreserve

500

2.470

12.230

11.156

12.230

11.156

Bespaarde rente naar reserves

2.461

Centrale bedrijfsreserve

Totaal Mutaties Reserves

6.025

3.404

20.266

23.463

20.266

23.463

Totaal

13.538

355.970

33.444

384.995

52.456

405.841