Investeringen en subsidies

Investeringen

De besluiten van de raad over toekomstige investeringen staan in een meerjareninvesteringsplan (MIP). In deze planning zijn de beschikbare investeringsvolumes verdeeld. Op een later tijdstip (jaar van uitvoering) stelt de raad de bijbehorende investeringskredieten beschikbaar. Voor kredieten lager dan € 1 miljoen gebeurt de votering bij het vaststellen van de begroting.
Op basis van de door de raad vastgestelde Financiële Verordening Breda ex artikel 212 van de Gemeentewet kan met het vaststellen van de begroting de raad in principe ook de hele jaarschijf van de investeringskredieten van dat begrotingsjaar autoriseren. Zij kan bij de begroting expliciet aangeven welke investeringsprojecten ter besluitvorming terug moeten komen. Voor 2016 is zo bij de begroting € 29,9 miljoen gevoteerd: € 6,4 miljoen voor bedrijfsmiddelen, € 11,1 miljoen voor instandhoudingsinvesteringen en € 2,3 miljoen voor overige investeringen onder € 1 miljoen en voor het uitvoeringsprogramma Mobiliteit € 10,1 miljoen.
In de loop van 2016 voteerde de raad voor projecten € 29,1 miljoen, waarvan € 18,1 miljoen een administratieve aanpassing omtrent de grondexploitatie Stationskwartier betrof, zodat in 2016 een totaalbedrag van € 59,0 miljoen aan nieuwe kredieten beschikbaar was.

In 2016 gevoteerde kredieten

(bedragen x € 1.000.000)

Omschrijving

Bedrag

  1. Bij Begroting 2016

Bedrijfsmiddelen

6,4

Diverse instandhoudingsinvesteringen

11,1

Overige investeringen < € 1 miljoen

2,3

Uitvoeringsprogramma Mobiliteit

10,1

Subtotaal

29,9

  1. In de loop van het jaar gevoteerd

Investeringen vanuit grondexploitatie Stationskwartier

18,1

VANG (tranisitie afvalservice

8,0

Aankoop Koetshuis

1,0

Openbare ruimte winkelcentra Breda-West

0,9

Waterrecreatie singels

0,5

Overige

0,6

Totaal:

59,0

Totaal beschikbaar investeringsvolume in 2016

Naast de nieuw gevoteerde kredieten in 2016 was nog € 51,3 miljoen onderhanden aan lopende kredieten uit voorgaande jaren.
In totaal was voor 2016 een investeringsvolume beschikbaar van € 110,3 miljoen.

Investeringen in 2016

Van het totaal beschikbare investeringsbedrag is in 2016 € 54,8 miljoen besteed. Deze uitgaven zijn voor € 19,8 miljoen gedekt door subsidies van rijk en provincie, investeringsreserve en uit overige bijdragen. Bij de Programma's staat een specificatie van de investeringen. Hieronder staan de belangrijkste investeringsprojecten in 2016.

(bedragen x € 1.000.000)

Omschrijving

Bedrag

Riolering

12,6

Via Breda

11,3

Mobiliteit (inclusief HOV-busbaan)

12,4

Bedrijfsmiddelen

5,9

Amphia

3,1

Parkeren

1,7

Infrastructuur Hoogeind

1,5

Bedrijventerreinen

1,2

Haagweg - Haagdijk

1,0

Overige

4,1

Totaal geïnvesteerd in 2016

54,8

Lopende kredieten per 31-12-2016
Per 31-12-2016 resteert een totaal investeringsvolume van € 52,6 miljoen na vrijval van € 2,9 aan restantkredieten. Het merendeel van de investeringen ronden we af in 2017. Vooral de investeringen Via Breda en Mobiliteit kennen een langere looptijd.
In de bijlagen staat een specificatie van de lopende kredieten.

Subsidies

De Gemeente Breda gebruikt inkomende subsidieregelingen van Europa, het Rijk en de provincie. Ze zijn een belangrijke inkomstenbron voor dekking en uitvoering van beleid en projecten. EU-subsidies zijn vaak ook de basis voor internationale samenwerking en kennisuitwisseling.
Ze vertegenwoordigen zo'n € 158 miljoen aan inkomsten verdeeld over 66 subsidies, waarvan een aanzienlijk deel (€ 65 miljoen) voor de uitvoering van de wet BUIG en het Participatiebudget.
Deze subsidies zijn als volgt onderverdeeld:

(bedragen x € 1.000)

omschrijving

Subsidiebedrag

aantallen

Aanvraagfase

5.795

23

Uitvoeringsfase

138.296

30

Verantwoordingsfase

14.309

13

Totaal

158.400

66

Van deze 66 subsidies zijn er 8 van Europa, 10 van het rijk, 44 van de provincie en 4 van een andere instantie.