Programma 3Duurzaam wonen in Breda

* (exclusief) reserves
Begroot € 55.823
Realisatie € 43.796
Verschil * € -12.027
Begroot € 39.909
Realisatie € 39.862
Verschil * € -48

Onze ambitie in de Begroting 2016

Breda wilt  compact en duurzaam zijn. Vormgegeven vanuit kernwaarden en sterke punten, met veel ruimte voor initiatief uit de stad, dorpen en wijken. Samen met de partners wordt hieraan invulling gegeven.

We steken in op realiseren van een bij Breda passende woningbouwopgave: Duurzaam en betaalbaar. We vermijden en herbestemmen leegstand vastgoed.

We werken toe naar optimaal hergebruik en een sterke reductie van restafval.

De huidige structuurvisie transformeert zich naar een nieuwe omgevingsvisie.

De binnenstad is toegankelijk, bereikbaar en gastvrij voor bezoekers en inwoners.  

Externe ontwikkelingen in het afgelopen jaar

De economie heeft sterke tekenen van herstel getoond. Ook de woningmarkt trekt aan. In het Meerjarenperspectief Programmering en Grondbeleid  2016 (MPG) is uitgebreid verslag gedaan van de verschillende vastgoedsegmenten. Voor uitgebreide verslaglegging over 2016 verwijzen wij op deze plek dan ook naar dit MPG.

Geconcludeerd kan worden dat de omvang van leegstaand vastgoed afneemt voor de segmenten bedrijven en detailhandel. Wonen is het enige vastgoedsegment waar groei is voorzien. Deze groei komt voort uit de groei van het aantal huishoudens. We zien een groei als ook een positieve binnenlandse migratie (lees: instroom) van één- en tweepersoonshuishoudens.

In het stedelijk woningbouwprogramma is voor meer dan 5 jaar programma opgenomen in vastgestelde bestemmingsplannen. Dat betekent dat vooral moet worden ingezet op realisatie van het stedelijk woningbouwprogramma en het faciliteren van projecten die aanvullend zijn op het bestaande vastgoed en de huidige planvoorraad. Er is voldoende flexibiliteit in het stedelijk woningbouwprogramma om ook in de jaren hierna voldoende woningen toe te voegen.

De gemeentelijke grondexploitaties staan er financieel beter voor. Echter het aantal gemeentelijke grondexploitaties loopt steeds verder terug, waardoor het gemeentelijk aandeel in de woningbouwprogrammering ook afneemt. Nader onderzoek hierna vindt plaats.

Uit onderzoek is vast komen te staan dat de omvang van de goedkope en betaalbare huurvoorraad de komende jaren zal afnemen, o.a. door sloop, verkoop en streefhuurbeleid. De doelgroep daarentegen laat de komende jaren een toename zien. Vastgesteld is dat er een netto uitbreidingsbehoefte is van 1.640 betaalbare huurwoningen. Dit is aanleiding geweest tot de aanvulling op de Woonvisie en het maken van aanvullende prestatie-afspraken (Allonge op de Alliantie) met de woningcorporaties.

De thema`s

Grote woonprojecten in de stad

Wat wilden we bereiken?

Het ontwikkelen en realiseren van een elkaar aanvullend woningaanbod (stedelijk, groenstedelijk, dorps, et cetera).  

De tijd van grote VINEX-locaties is voorbij. We maken de bestaande grote projecten af en daarnaast richten we ons op kleinschalige, vraaggerichte ontwikkelingen die kwaliteit toevoegen aan het bestaande woningaanbod.

Wat wilden we hiervoor doen?

Uitvoeren vastgestelde grondexploitaties met woningbouw. In 2016 start bouwrijp maken en gronduitgifte van Eikberg en Heilaarpark. Snelle uitgifte gronden in lopende projecten Teteringen en andere gebieden.

Wat hebben we ervoor gedaan?

Het betreft hier de gemeentelijke grondexploitaties als aandeel in de totale woonopgave.

Het gemeentelijk aandeel in het woningbouwprogramma loopt sterk terug. Of de gemeente al dan niet een actiever beleid moet voeren, wordt met de raad in 2017 besproken.

Teteringen is de grootste grondexploitatie voor woningbouw. In Teteringen worden volgens plan tot 2023 nog ruim 800 toegevoegd. Hiermee vertegenwoordigt Teteringen ruim 50% van de totale ontwikkelcapaciteit voor woningen voor het Bredaas gemeentelijk grondbedrijf. Omdat voor ruim 100 woningen overeenkomsten zijn gesloten die niet meer in 2016, maar begin 2017 worden geleverd, blijft de realisatie achter bij de begrote uitgifte in 2016.

De verkoop aan particulieren en CPO trekt duidelijk aan. Voor beide segmenten zijn op dit moment geen aanvullende locaties beschikbaar.

Wat was de uitdaging?

Ontwikkelingen

(Sturen op ontwikkelingen)

Bijsturen van ontwikkelingen die niet aansluiten bij de maatschappelijke doelen.

Status van de indicator

Bijsturen van ontwikkelingen die niet aansluiten bij de maatschappelijke doelen. Dit is toegelicht bij thema 3.2.

Achterliggende documenten

Maand / JaarKaderstellend / Rapporterend / EvaluerendDocument
2015KaderstellendStructuurvisie Breda 2030

Gerelateerde producten

Risico's

Verdeling beschikbare ruimte

Wat wilden we bereiken?

We willen de komende jaren verder uitvoering geven aan Structuurvisie Breda 2030. Hierbij is aandacht dat de projecten aansluiten op de woningbehoefte op zowel korte als lange termijn, rekening houdend met demografische ontwikkelingen. Maximale aansluiting tussen vraag en aanbod. Zorgvuldig worden nieuwe bedrijventerreinen uitgegeven.  

Bestaande bedrijventerreinen blijven duurzaam beschikbaar voor bedrijven.  

Leegstaande panden (in inmiddels alle vastgoedsectoren) worden opnieuw ingevuld of aangepast.  

Braakliggende terreinen worden (tijdelijk) ingevuld.  

Vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet in 2018 aan de slag gaan met eenvoudigere en betere ruimtelijke procedures.  

Alle bestemmingsplannen zijn actueel. Eenvoudige goede plannen bieden ruimte voor initiatieven in de stad, dorpen en wijken. Bescherming van de cultuurhistorische- en landschappelijke waarden van het buitengebied.

Extra dynamiek op een aantal strategische plaatsen zoals onder andere Achter de Lange Stallen, de Gasthuisvelden, de Klokkenberg, de Techlog Campus en het CSM-terrein.

Wat wilden we hiervoor doen?

In het leven roepen van een Fonds Stedelijke Ontwikkeling, in combinatie met Europese en provinciale bijdragen, als vliegwiel voor grootstedelijke ontwikkelingen.

Afspraken maken met marktpartijen en woningcorporaties voor de komende tien jaar voor de realisering van de woonvisie. Nieuwbouw en hergebruik van bestaand vastgoed in de stad, de dorpen en de wijken.

Speciale aandacht voor studenten, arbeidsmigranten, statushouders, ouderen en jongeren.

Projecten die niet van de grond komen, stellen we bij in overleg met de markt.

Zorgen voor minder, of in elk geval een gelijk blijvend aantal, leegstaand vastgoed.

Tijdelijke invulling stimuleren van braakliggende terreinen en van locaties die leeg zijn tussen plan en uitvoering.

Actuele bestemmingsplannen waarbij we al rekening houden met de invoering van de Omgevingswet in 2018. Deze kennis delen we met andere gemeenten.

Ruimte voor nieuwe initiatieven en snelle doorlooptijden van vragen.

Actieve inzet op verwerven van Europese, provinciale en andere bijdragen om stedelijke ontwikkelingen (sneller) mogelijk te maken.

Partijen verbinden om ontwikkelingen mogelijk te maken.

Wat hebben we ervoor gedaan?

In 2016 zijn voor twee grote gebiedsontwikkeling belangrijke stappen gezet. Voor het gebied Gasthuisvelden heeft de raad een ruimtelijke visie vastgesteld. Deze visie vormt de basis voor de uitwerking van het gebied in drie delen:

- Doortrekken van de Nieuwe Mark 3e fase, Seelig Noord, UWV-gebouw/Markendaalseweg

- Seelig Zuid en Belastingkantoor

- Rechtbank en omgeving

Vanwege de dynamiek in het gebied is een start gemaakt met de voorbereiding van deelprojecten. Hiervoor zijn kosten gemaakt die niet in de begroting 2016 waren opgenomen. Met ingang van 2017 is dat wel het geval. Volgens planning is het belastingkantoor in 2016 in eigendom overgedragen van het Rijk naar de gemeente.

Andere grote gebiedsontwikkeling is het Havenkwartier met aanliggend het voormalige CSM terrein. Met de eigenaar Corbion is een verkenning gestart naar een toekomstige invulling van het gebied. Tegelijkertijd is een start gemaakt om te komen tot een gebiedsvisie voor het Havenkwartier.

Het Fonds Stedelijke Ontwikkeling is ingesteld en zal met ingang van 2017 worden gebruikt.

Naast nieuwbouw voor de verschillende vastgoedsegmenten is hergebruik van bestaand vastgoed speerpunt van beleid. Hoewel de leegstand in met name kantoren nog hoog is, boeken we ook aansprekende resultaten in het terugdringen daarvan. Zo zijn in het afgelopen jaar kantoren omgezet naar andere functies. We hebben onze aanpak geconcretiseerd in een plan, dat naar verwachting begin 2017 vastgesteld zal worden.

Wat was de uitdaging?

Leegstand

(Opstellen visie leegstand)

Opstellen van een visie op leegstand en door middel van een breed palet aan maatregelen leegstand voorkomen en waar mogelijk terug te dringen. Herbestemming en sloop zijn hierbij opties. We staan open voor experimenten vanuit de markt om leegstand aan te pakken.

Status van de indicator

Zie ook de toelichting bij het thema. De concretisering van onze aanpak in een plan stellen we naar verwachting begin 2017 vast.

Studentenhuisvesting

(Actualiseren opgave studentenhuisvesting)

De totale opgave voor studentenhuisvesting bedraagt 1.170 eenheden. Het aantal geplande woningen voor studenten overstijgt inmiddels de behoefte. Mede daardoor komen plannen niet tot realisatie. De opgave van het benodigde aantal studenteneenheden zal in het najaar 2015 in overleg met studenten, onderwijsinstellingen en corporaties worden herijkt . Ingezet wordt op realisatie van de studenteneenheden die opgenomen zijn in de harde plancapaciteit. Het is met name van belang om de projecten te realiseren die betaalbare huisvesting bieden voor studenten en die de juiste ligging hebben. Wanneer projecten niet tot realisatie komen, wordt gestuurd op ombuiging naar een programma voor doelgroepen waar wel behoefte aan is of op het schrappen van het programma om dit in te zetten bij projecten die wel tot realisatie komen.

Status van de indicator

Realisatie
2015

Begroting
2016

Realisatie
2016

Studentenhuisvesting

500

200

Wat betreft specifieke studentenhuisvesting zijn er in 2016 twee projecten opgeleverd, nl. Smederijstraat en Tramsingel, een totaal van 184 studio’s. Het totaal over de stad bedraagt ongeveer 200 eenheden. In 2016 zijn de locaties Tramsingel (219 eenheden) en Rat Verlegh (224 eenheden) in ontwikkeling genomen. De oplevering wordt vóór de zomer van 2017 verwacht. Opvolgende locaties zijn o.a. Beverweg en Teteringsedijk.

Aansluiting marktvraag

(Projecten aansluiten op marktvraag)

Het bijstellen van bestaande projecten naar de marktvraag. Daarbij houden we rekening met de bestaande voorraad.

Status van de indicator

Bouverijen wordt per deelgebied bijgesteld zodat ingespeeld kan worden op de marktvraag. Het huidige – al eerder bijgestelde bestemmingsplan – biedt de ruimte hiertoe. Voor projecten van derden wordt op een natuurlijk moment bijgesteld en dat is bij vastgestelde bestemmingsplannen het moment waarop de grondeigenaar het verzoek doet. Indien de gemeente zelf tot aanpassing overgaat, is sprake van  financiële compensatie. De marktpartijen zijn hier zelf verantwoordelijk voor. In 2016 zijn gesprekken gevoerd over het plan Klokkenberg en is ook het aangepaste plan Drie Hoefijzers Noord bijgesteld.

In 2016 is de aanvulling op de woonvisie 2016 vastgesteld. Sowieso moeten alle nieuwe projecten aan het aangepaste beleid voldoen. Indien sprake is van bijstelling van bestaande projecten (zijnde reeds vastgestelde of al eerder in procedure gebracht) worden op natuurlijke momenten in het planproces de bijgestelde beleidskaders zoals verwoord in deze beleidsnota ook als uitgangspunt genomen.

 

Achterliggende documenten

Maand / JaarKaderstellend / Rapporterend / EvaluerendDocument
2015KaderstellendStructuurvisie Breda 2030

Gerelateerde producten

Risico's

Bereikbaar Breda

Wat wilden we bereiken?

Breda is een toegankelijk en gastvrij en goed bereikbaar, duurzaam en veilig. Speciale aandacht hierbij voor de economische toplocaties en de binnenstad.  

Wat wilden we hiervoor doen?

Onze visie (mobiliteitsaanpak Breda) vertalen en samen met partijen in Breda en regio projecten uitvoeren en initiatieven trekken voor verbeteringen ; bijvoorbeeld het toekomstbestendig maken van de noordelijke rondweg. Het aanpakken van enkele knooppunten op de zuidelijke rondweg, sterk maken voor verbreding A27 en A58 en de realisatie spoorlijn Breda-Utrecht.

Afronden van het meerjaren uitvoeringsprogramma Mobiliteit gericht op beter auto- en vrachtverkeer op stedelijke assen, meer ruimte voor de fiets, een begin maken met (inter)lokaal openbaar vervoer en verkeersonveilige plekken aanpakken.
Tevens zetten we in op modernisering van parkeerfaciliteiten (het mobiel en achteraf afrekenen), het gratis parkeren voor het eerste kwartier voor de toeleidingstraten van de binnenstad en het continueren van gratis fietsparkeren.


Wat hebben we ervoor gedaan?

De projecten op de hoofdstructuur die zijn opgenomen in het uitvoeringsprogramma mobiliteit zijn gerealiseerd.

De minister heeft inmiddels een besluit genomen over de aanpak van de A27, inclusief een fasering   voor  het knooppunt Hooipolder. De planstudie A58 loopt.  

Wat was de uitdaging?

Meerjaren uitvoeringsprogramma Mobiliteit

In 2016 is het meerjaren uitvoeringsprogramma Mobiliteit gereed en zijn de (meerjarige) projecten (uvp 2016) gerealiseerd dan wel gestart. In 2016 wordt het auto- en vrachtverkeer op stedelijke assen gefaciliteerd, gewerkt aan de schaalsprong voor de fiets, de transitie van (inter) lokaal openbaar vervoer in gang gezet en worden verkeersonveilige plekken aangepakt.

Status van de indicator

De uitwerking van de mobiliteitsaanpak(MAB) is vertaald naar het meerjarenuitvoerings programma mobiliteit, in 2016 zijn verschillende projecten voor de verschillende modaliteiten tot uitvoering  gebracht.

 

[Bereikbaarheid: herinrichting krp. NRW-Westerparklaan, voorbereiding fase 3 aansluiting Breda-Noord-A16-Haagse Beemden, Voorbereiding vergroten afwikkelcapaciteit op ZRW-Fatimastraat. Drips zijn actief, reistijdmetingen werken. Fiets: uitbouwen van de “076” fietsmarketing. Experiment Singelmijden loopt. Voorbereiding groene golf fiets C. Prinsenlaan. OV: buslijn naar Breepark gerealiseerd. OV pilot “laag 3” (kleinschalig OV op wijk niveau) HOV fase 1 Claudius Prinsenlaan gerealiseerd. Verkeersveiligheid: o.a. Realisatie krp. Kapittelweg-Baliëndijk en Krp. Bavelselaan-Allerheiligenweg is gerealiseerd.]

 

Achterliggende documenten

Maand / JaarKaderstellend / Rapporterend / EvaluerendDocument

Gerelateerde producten

Risico's

HOV busbaan langs het spoor

Na 9 maanden vertraging is op 27 mei jl. de onderdoorgang Doornboslaan open gesteld. Eerder, maar ook met vertraging, is in december vorig jaar het fietspad en de busbaan langs het spoor voor de nieuwe dienstregeling OV in gebruik genomen.

De uiteindelijke vertraging heeft in dit project fors onvoorzien meerwerk met zich meegebracht. Het project is nog steeds niet definitief opgeleverd. Met de aannemerscombinatie zijn we de onderhandeling gestart over de daadwerkelijke meerkosten en wie voor welk deel verantwoordelijk is voor de vertraging. Gezien de complexiteit en de omvang van de extra kosten worden we ondersteund door expertise van AKD. De verwachting is dat het project meteen fors tekort zal worden afgesloten, waardoor een beroep op het weerstandsvermogen gedaan zal worden

Wonen in Breda

Wat wilden we bereiken?

Het is goed wonen in Breda. De woonomgeving is aantrekkelijk en duurzaam. In Breda is er voor iedereen een geschikte en betaalbare woning.

Wat wilden we hiervoor doen?

Samen met maatschappelijke en private partners voeren we de woonvisie en de uitvoeringsagenda alsmede de Alliantie-afspraken 2015-2018 uit. We zetten volop in op het realiseren van nieuwe woningen, die goed aansluiten op de huidige, maar vooral toekomstige woningvraag.

Verder leggen we een sterke focus op het herbestemmen van leegstaand vastgoed. Zowel in de nieuwbouw als bestaande voorraad wordt veel aandacht besteed aan duurzaamheid met extra aandacht voor energiezuinige woningen (nul-op-de-meter).

Tevens bereiden we ons voor op de invoering van de Omgevingswet

Wat hebben we ervoor gedaan?

We hebben voor meer dan 5 jaar programma in de harde plancapaciteit voor de realisatie van woningen. Een deel van deze plannen komt in de tweede 5 jaarsperiode tot ontwikkeling. Hierdoor is er flexibiliteit in het programma om mee te werken aan kwalitatief goede projecten die eerder worden gerealiseerd. In 2016 zijn initiatiefplannen voor de bouw van 1.030 woningen (bruto) ingediend. Een deel hiervan betreft vervangende nieuwbouw, waardoor de toevoeging aan de woningvoorraad (netto 930 woningen)  lager uitvalt. Een aantal projecten is positief ontvangen door het college en voor de bouw van 400 woningen (netto toevoeging) is een positief principebesluit genomen en zijn de woningen gereserveerd in het programma. Voor ongeveer 100 woningen (netto toevoeging) loopt het beoordelingsproces nog. Bij een deel van de initiatiefplannen zijn nog onzekerheden over de uitwerking. Hierbij is gekozen om in samenwerking met de initiatiefnemer een haalbaarheidsstudie te doen. Als blijkt dat het project haalbaar is, wordt programma gereserveerd door het nemen van een collegebesluit. Een aantal initiatiefplannen is daarnaast negatief beoordeeld vanuit de geldende kaders, omdat er onvoldoende kwaliteit werd aangetoond.  

Een aantal ontwikkelingen zoals de huisvesting van statushouders, het langer zelfstandig blijven woningen van ouderen en bewoners met een beperking alsook het passend toewijzen brengt extra druk op de sociale huurvoorraad. Daarom wordt gewerkt aan uitbreiding van de sociale voorraad door nieuwbouw en transformatie.

Er zijn in 2016 een drietal moties aangenomen m.b.t. de opgave sociale woningbouw. De moties hebben geleid tot een aanvulling op de Woonvisie, waarin is opgenomen dat er de komende 10 jaar 1.640 sociaal/betaalbare huurwoningen worden gerealiseerd. Naast dit aantal zullen eveneens circa 800 middel dure huurwoningen worden gerealiseerd. Omtrent de aantallen zijn concrete afspraken gemaakt met de woningcorporaties. Zo is met de corporaties afgesproken om het streefhuurbeleid drastisch aan te pakken. Een en ander heeft ertoe geleid dat de komende jaren circa 5.000 woningen behouden blijven in het betaalbare segment en nog eens 1.900 behouden blijven in de sociale voorraad. Ook zijn er afspraken gemaakt met de corporaties omtrent de huisvesting van statushouders, waardoor de Bredase taakstelling (460 +20 achterstand) in 2016 behaald is. Inmiddels is er ook een aanzet gemaakt om te komen tot een Allonge op de prestatieafspraken (Alliantie). Daarnaast is een Projectenoverleg gestart, waarin samen met corporaties wordt gekeken hoe de diverse plannen kunnen worden versneld. Ook met marktpartijen vindt afstemming plaats over het aandeel sociale woningbouw binnen plannen en projecten.

Op sub-regionaal niveau (BOEL) heeft in 2016 een onderzoek plaatsgehad naar de bestaande woningvoorraad en de effectieve woningvraag. De uitkomsten van het onderzoek (FAKTON) worden benut om tot een meer gerichte en onderling afgestemde woningbouwprogrammering te komen. Inmiddels zijn ook de overige gemeenten in de regio Breda e.o. aangehaakt bij het onderzoek om de regionale afstemming nog breder in te zetten.

Wat was de uitdaging?

Goed wonen in Breda

Realiseren van 812 woningen per jaar, die kwaliteit toevoegen aan de stad en die vooral aansluiten op de huidige en toekomstige woningvraag. De beschikbaarheid en betaalbaarheid van huurwoningen vraagt aandacht. Het aanbod van de woningbouwcorporaties in het goedkope en betaalbare segment neemt af. Terwijl het aantal mensen die in aanmerking komen voor dit segment groeit. Er wordt ingestoken om het aandeel goedkope en betaalbare huurwoningen in de voorraad te vergroten. In de recent in het leven geroepen Taskforce Beschikbaarheid en Betaalbaarheid wordt hierop ingezet. De aanpak is gericht om op onorthodoxe wijze tot verruiming te komen (onder andere transformatie leegstand vastgoed, tijdelijke units, woningdeling).

Status van de indicator

Realisatie
2015

Begroting
2016

Realisatie
2016

Goed wonen in Breda

812

610

Het woningprogramma (taakstelling) is in 2015 door provinciale  woningafspraken verhoogd van jaarlijks 650 naar 820 woningen.

 

In het verslagjaar zijn bruto 1000 woningen toegevoegd aan de voorraad. Hiervan betreffen 582 woningen nieuwbouw en 418 woningen transformatie van bestaand vastgoed. Er zijn 390 woningen uit de voorraad gehaald, door sloop, intrekking bij splitsingen en transformaties en administratieve correcties. De netto toevoeging bedraagt hierdoor dus 610 woningen.

 

De netto toevoeging blijft achter bij de begroting (regionale afspraken) omdat de afspraken recent zijn verhoogd en het bouwtempo daar vertraagd op reageert. Daarnaast is het programma voor Rat Verlegh Studie Studio Park later gestart dan verwacht. Oplevering hiervan vindt in 2017 plaats.  In 2016 is een kentering teweeg gebracht, in die zin dat intensief is ingezet op het behoud en verruiming van de goedkope en betaalbare voorraad, waarbij vooral een halt is

Achterliggende documenten

Maand / JaarKaderstellend / Rapporterend / EvaluerendDocument
2015KaderstellendStructuurvisie Breda 2030

Gerelateerde producten

Risico's

Breda is een duurzame en bestendige stad

Wat wilden we bereiken?

Breda gaat voor de circulaire economie bedoeld om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren. Breda is CO2neutraal en klimaatbestendig.

Wat wilden we hiervoor doen?

Visies vertalen en samen met partijen in Breda en de regio projectenuitvoeren.

Wat hebben we ervoor gedaan?

Samen met derden is o.a. Zonneweide (bijna 7.000 zonnepanelen op Officepark Steenakker) gerealiseerd, Stichting Zonnebank opgericht (een initiatief van vier energiecoöperaties ondersteund door Gemeente Breda met als doel om eigenaren van (grotere) daken en terreinen te helpen bij het realiseren van zonne-energieprojecten) en wordt intensief overlegd over de toekomst van het warmtenet (Amer). ). Samen met provincie en 4 gemeenten  is het project Wind A16 opgericht tbv de realisatie van 100 MWatt windenergie.      

Wat was de uitdaging?

Klimaatneutraliteit

Breda is klimaatneutraal in 2044.

Status van de indicator

Realisatie
2015

Begroting
2016

Realisatie
2016

Klimaatneutraliteit

639 kton co2

no niet bekend

Verschillende energie en klimaat projecten zijn gerealiseerd zoals zonnewijde, greendeals e.d. of geïnitieerd zoals Zonnebank en Wind A16

Beheersen van plaatsen met actuele bodemverontreiniging

In 2020 beheersen we alle plaatsen met verspreidingsrisico’s van bodemverontreinigingen.

Status van de indicator

In 2016 is door onderzoek, monitoring en sanering een aantal bodemverontreinigingen met risico’s beheerst.

Afval per inwoner

In 2020 127 kilogram restafval per inwoner per jaar. Als tussenstap naar de rijksdoelstelling van nagenoeg 0 kilogram restafval per inwoner per jaar in 2030.

Status van de indicator

Realisatie
2015

Begroting
2016

Realisatie
2016

Afval per inwoner

nog niet bekend

In 2016 is de gefaseerde invoering gestart van het anders inzamelen gericht op het maximaliseren van de afvalscheiding en het hergebruik. De 1e fase betreft de huishoudens die geen gebruik kunnen gaan maken van ondergrondse restafvalcontainers en een deel van de huishoudens die wel gebruik gaan maken van een ondergrondse container voor het huishoudelijk restafval.

Klimaatbestendig

In 2050 is Breda klimaatbestendig.

Status van de indicator

Zowel landelijk, regionaal als lokaal is de (bestuurlijke) aandacht toegenomen. Breda participeert in diverse (bestuurlijke) landelijke, provinciale en regionale platforms. Daarnaast wordt klimaatadaptatie ook binnen de organisatie meer en meer opgepakt, bijv. door de realisatie van het waterspelen op het Kasteelplein, de plannen voor de (tijdelijke) adaptieve inrichting van de Oude Vest en de vergroening van de gevel van parkeergarage de Barones.

Achterliggende documenten

Maand / JaarKaderstellend / Rapporterend / EvaluerendDocument

Gerelateerde producten

Risico's

De kosten van dit programma

(bedragen x € 1.000)

ThemaPrimitieve begroting 2016Begroting 2016 na wijzigingRekening 2016Saldo 2016
Lasten
Breda is een duurzaam en bestendige stad4.0624.0064.102-96
Verdeling beschikbare ruimte3.6083.3914.431-1.040
Bereikbaar Breda18.17217.10316.665438
Grote woonprojecten in de stad29.95430.55317.43313.120
Wonen in Breda7357701.165-395
Totaal lasten56.53155.82343.79612.027
Baten
Breda is een duurzaam en bestendige stad1.4131.363855-509
Verdeling beschikbare ruimte640640577-63
Bereikbaar Breda14.05314.13714.513376
Grote woonprojecten in de stad23.71123.71123.673-38
Wonen in Breda5959245186
Totaal baten39.87639.90939.862-48
Mutaties in reserves
Stortingen677677678-1
Onttrekkingen40640644-363
Totaal reserves270270634-364
Totaal ten laste van de algemene middelen16.92516.1844.56811.615

Toelichting exploitatie / mutaties (op hoofdlijnen)

Het resultaat van dit programma bedraagt € 11,6 miljoen voordelig.
De belangrijkste oorzaak voor dit resultaat zijn de resultaten op de grote woonprojecten in de stad.

Het resultaat van de onder dit thema vallende onderdelen bedraagt per saldo € 13 miljoen voordelig. Belangrijkste aandeel hierin is het verkoopresultaat op gronden en panden vanuit met name de verkoop van gronden rondom het Amphia Ziekenhuis waarvan de levering in 2016 heeft plaatsgevonden. Een ander element in dit voordelige saldo is de vrijval van de voorziening verlieslatende contracten ad € 3,1 miljoen als gevolg van de herwaardering van de verwerving van het belastingkantoor en rechtbank aan de Gasthuisvelden. Als gevolg van gewijzigde regelgeving in het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) heeft een lagere rentetoerekening en een wijziging van de disconteringsvoet plaatsgevonden met een vrijval vanuit de voorziening negatieve planresultaten van per saldo € 3 miljoen tot gevolg. Het restant van het voordelige resultaat op dit thema is het saldo van voordelige resultaten als gevolg van liquidaties van grondexploitaties (€ 1,5 miljoen voordelig) (Haenen Noord, De Neel, Asterd en Leistraat) en winstneming de Roosberg (€ 1,9 miljoen voordelig) enerzijds en een noodzakelijke dotatie aan de voorziening groot onderhoud (€ 2,6 miljoen nadelig) anderzijds.

Naast het voordelige resultaat op het thema ‘Grote woonprojecten in de stad’ zijn op de andere thema’s binnen dit programma resultaten behaald die qua omvang minder substantieel zijn.

Het thema ‘Breda is een duurzame en bestendige stad’ sluit met een nadelig resultaat van € 0,6 miljoen. Met name de kapitaallasten binnen dit thema zijn hoger dan begroot als gevolg van incidentele afschrijvingen op activa met maatschappelijk nut. Deze kapitaallasten kunnen uiteindelijk gedekt worden uit de daarvoor in de Investeringsreserve beschikbare middelen.

Het thema ‘verdeling beschikbare ruimte’ heeft een nadelig resultaat van € 1,1 miljoen.
Belangrijkste oorzaken hiervoor zijn de kosten voor werkzaamheden binnen anterieure overeenkomsten, die voor een deel niet op derden kunnen worden verhaald. Anterieure overeenkomsten worden in het kader van faciliterend grondbeleid gesloten met derden (ontwikkelaars en bouwers), die ruimtelijke plannen ontwikkelen en uitvoeren binnen de gemeentelijke grenzen. Deze kosten worden zoveel mogelijk verhaald op de ontwikkelaars, maar voor een deel van de kosten is dit niet mogelijk. Dit geldt deels ook voor kosten die samenhangen met wijzigingen van bestemmingsplannen, die niet volledig verhaalbaar zijn op derden. Het restant wordt veroorzaakd door kosten die zijn gemaakt voor initiatieven in de stad waarvoor nog geen overeenkomsten zijn gesloten danwel ten behoeve van regionale samenwerking en de invoering van de Omgevingswet.

Het thema ‘Bereikbaar Breda’ kent een voordelig resultaat van € 0,8 miljoen als gevolg van met name een voordelig incidenteel resultaat op het onderdeel Parkeren.

Structureel zien we een daling van de losse verkoop. Dit is met name het gevolg van de invoering van het eerste kwartier gratis bij de inloopstraten ( derving inkomsten ca 0,2mln). Het negatieve resultaat 2016 op de losse verkoop is beperkt gebleven door eenmalig hogere opbrengsten in de maand december dankzij het glazen huis en Winterland. Daarnaast zijn er structureel hogere opbrengsten  door invoering vergunning parkeren in Belcrum, Drie Hoefijzers en Linie waar in de begroting 2016 nog geen rekening mee was gehouden. Eveneens zijn er positieve resultaten ten opzichte van begroot op de verkoop van uitrijkaarten, de digitale bezoekersregeling, de fietshandhaving en de inkomsten van de fietsenstallingen (kluishuur e.d.) .

Het thema ‘Wonen in Breda’ tenslotte laat een nadelig resultaat zien van € 0,2 miljoen.

In 2016 is door tal van maatschappelijke ontwikkelingen de druk op de sociale woningvoorraad enorm toegenomen. Bij de vaststelling van de Begroting 2016 en de Voorjaarsnota zijn moties aangenomen waarin het College is gevraagd om versneld met een actueel beeld te komen van de woningbehoefte in relatie tot de huidige woningvoorraad. En een plan van aanpak om de aanvullende woningbehoefte versneld in de komende drie jaar te realiseren. In 2016 is heeft dit geresulteerd in extra inzet van ambtelijke uren en inhuur van externe deskundigheid ten behoeve van de Taskforce Beschikbare en Betaalbare woningen.

Mutaties in reserves

(Bedragen x € 1.000)

Stand op

Mutaties

Stand op

Reserves programma 3

1-1-2016

31-12-2016

Parkeerbedrijf reserve

228.374

473.924

702.298

Parkeerfonds

420.000

125.000

545.000

Groenfonds Buitengebied

746.110

-70.318

675.792

Bodemfonds

1.450.536

429.122

1.879.658

Klimaatfonds

300.420

205.147

505.567

Totaal

3.145.440

1.162.875

4.308.315

Toelichting Reserve Parkeerbedrijf
Het Parkeerbedrijf heeft een positief resultaat van 0,5 mln gerealiseerd. Dit resultaat van het Parkeerbedrijf wordt toegevoegd aan de reserve parkeerbedrijf.

Toelichting Reserve Parkeerfonds
De storting in het Parkeerfonds betreft het bedrag van de resultaatsbestemming 2015
Toelichting Reserve Groenfonds
De groenreserve wordt gevuld door de verkoop van titels Buitenwonen aan de Linten. De gemeente Breda heeft hierover afspraken gemaakt met de provincie Noord-Brabant. Middels de groenreserve realiseert de gemeente projecten in het buitengebied van Breda. Enkele voorbeelden van projecten zijn: Ecologische Verbindingszone Bijlloop en Vierde Bergboezem. De beschikbare middelen zijn bestemd aan diverse projecten waar aan wordt gewerkt zoals EVZ Bavelse Leij en EVZ Hazeldonk.
Natuurontwikkelingsprojecten kennen een lange doorlooptijd vanwege onderhandelingen over grondtransacties, cofinanciering en afstemming met stakeholders. Er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van subsidies.
Toelichting Reserve Klimaatfonds (stand 31/12/16  € 0,506 miljoen)
Opbrengsten uit klimaatprojecten worden in deze reserve gestort waaruit de komende jaren weer nieuwe projecten uit gefinancierd kunnen worden.
Investeringen uit deze reserve die zich op termijn terug verdienen, worden teruggestort, waardoor de reserve Klimaatfonds deels een revolverend karakter heeft.

Het Klimaatfonds wordt gevoed met opbrengsten uit het project windturbines Hazeldonk. Hieruit heeft de gemeente Breda een bijdrage van € 0,249 miljoen in 2016 ontvangen (waarvan € 0,044 miljoen voor afdracht aan de afdeling vastgoedontwikkeling, resteert € 0,249 voor de reserve klimaatfonds). 

Toelichting Reserve Bodemfonds (stand 31/12/16  € 1,880 miljoen)
Door het Rijk beschikbaar gestelde gelden voor bodemsanering worden in één reserve gebracht.
Breda ontvangt 1 bodemgeldstroom: Wet bodembescherming(DU), deze wordt via het gemeentefonds beschikbaar gesteld. In 2016 is per saldo € 0,429 miljoen toegevoegd aan de reserve Bodem.

In 2016 waren géén kostbare actieve beheers-/saneringsmaatregelen noodzakelijk. Andere instrumenten zoals onderzoek en bemiddeling waren voor de beheersing van de humane risico’s toereikend.
In Breda is een groot aantal saneringen al voltooid. Het aantal spoedlocaties is verminderd tot ongeveer een dozijn. Locaties met humane risico’s zijn er niet meer, wel locaties waar verspreiding een risico vormt. In veel gevallen heeft gericht onderzoek kunnen aantonen dat een (spoed)sanering niet noodzakelijk is. We blijven dan het grondwater monitoren om de vinger aan de pols houden. Dat blijft in de toekomst geld kosten maar veel minder dan een sanering. Minstens voor de duur van de convenantsperiode (tot 31.12.2020) houden we bodemsaneringsgeld in reserve maar ook daarna voor situaties waarin, onverwacht of vanwege ruimtelijke ontwikkelingen, een sanering noodzakelijk wordt. Saneringskosten zijn vaak fors: van tonnen (bijv. Doornboslaan, Chr. Huijgensstraat, Molenkwartier, Klavers-Jansen) tot ruim een miljoen (bijv. Haagweg, Kop Kievitsloop, Gasfabriek) of meer: de sanering van tuinen bij 72 woningen aan de Hoornwerkstraat in 2001 kostte 6,5 miljoen.

Mutaties in voorzieningen

(Bedragen x € 1.000)

Stand op

Mutaties

Stand op

Voorziening programma 3

1-1-2016

31-12-2016

Vrz chasseparking / LED verlichting

235.994

-235.994

0

Vrz Parkeergarage de Prins

146.626

142.062

288.688

Vrz Parkeergarage Concordia

101.672

-29.227

72.445

Vrz Parkeergarage Barones

2.000.483

-897.774

1.102.709

Vrz Parkeergarage Chassé

-449.093

958.035

508.942

Vrz Parkeergarage Turfschip

331.106

16.980

348.086

Vrz Fietsenstalling Oude Vest

-9.654

27.522

17.868

Vrz Fietsenstalling Nieuwstraat

31.307

17.879

49.186

Vrz planmatig onderhoud VO

771.066

2.224.798

2.995.864

Vrz. verkeersregelinsta. (VRI's)

0

626.733

626.733

Vrz verlieslatende contracten

9.024.796

-4.228.435

4.796.361

Totaal

12.184.303

-1.377.420

10.806.883

Voorziening verkeersregelinstallatie (VRI's):
Met ingang van 2016 is voor de reguliere onderhoudsactiviteiten voor het in stand houden van de verkeersregelinstallaties een voorziening kapitaalgoederen gevormd. Jaarlijks wordt € 900.000 gedoteerd vanuit de exploitatie, de werkelijk kosten worden onttrokken uit de voorziening.
Parkeren
De mutaties betreffen de stortingen conform begroting 2016 en de onttrekkingen van de werkelijke onderhoudslasten

Verlieslatende contracten
Op basis van recente taxaties kan een deel van de voorziening vrijvallen.

Planmatig onderhoud
De voorziening planmatig onderhoud is opgehoogd met € 2,2 miljoen. Deze dotatie bestaat uit de jaarlijkse dotatie van € 0,57 miljoen. Aanvullend hierop is een dotatie van € 1,5 miljoen gedaan om de komende jaren binnen de begrote dotatie van € 0,57 miljoen te kunnen blijven. Daarnaast is in verband met de aankoop van Stationsplein 56 een dotatie van € 0,15 miljoen gedaan voor achterstallig onderhoud. Deze is benodigd om het pand weer (tijdelijk) verhuurbaar te maken.

Investeringen

Omschrijving

Beschikbare investeringen 2016

Werkelijke uitgaven
 tm 2016

Vrijval    2016

Nog beschikbaar eind 2016

Wat is meer/-minder nodig voor ctc

Verwachte uitgaven
2017

Verwachte uitgaven
2018

Verwachte uitgaven
2019 ev

3. Duurzaam wonen in Breda

Mobiliteit

24.632

12.439

-556

11.638

0

6.737

4.764

136

Parkeren

2.089

1.669

-155

265

0

265

0

0

Milieubeheer

145

78

0

67

0

67

0

0

Natuur- en milieueducatie

117

20

0

97

0

97

0

0

Grondexploitatie ten behoeve van de woningbouw

3.733

455

0

3.278

0

3.078

200

0

Stedelijke planning en programmering

9.453

4.568

0

4.886

0

4.454

432

0

Wonen

257

59

0

197

0

197

0

0

Totaal

40.427

19.287

-710

20.429

0

14.896

5.396

136

Wonen: Het betreft krediet Verplaatsing van kermisexploitanten.
Mobiliteit: Voor het programma Beter Benutten gaan de kosten gemaakt worden in 2017 en 2018, daarnaast dient het project HOV busbaan langs het spoor nog afgewikkeld te worden.
Parkeren: De vrijval van investeringen betreft een aanbestedingsvoordeel.
Stelselwijziging Grexen 2012: Het krediet voor de Stelselwijziging Grexen 2012 heeft een doorloop naar 2017  voor € 2,9 miljoen. Met betrekking tot de Princenhagelaan en Waterakkers. In 2018 zal er teven € 0,2 mio benodigd zijn voor het afronden van de werkzaamheden.
Amphia:Het krediet voor Amphia heeft een doorloop naar 2017 voor € 1,7 miljoen en 0,1 mio naar 2018. Na afronding van de bouwwerkzaamheden van Amphia zal het krediet voor € 3,7 mio doorlopen in 2019 en 2020.

Toelichting investeringen (op hoofdlijnen)

Mobiliteit: uitvoeringsprogramma 2016
Een deel van de maatregelen die opgenomen zijn in het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2014-2018 zijn begin 2015 ingebracht onder het programma Beter Benutten. In dit programma werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in de drukste regio's te verbeteren. Onder de naam Corridor-Zuid gaat het hierbij voor Breda om een samenhangend pakket van maatregelen waarmee de singelring kan worden ontlast, de binnenstad beter bereikbaar wordt en Breda laat zien dat ze meer is dan een autostad. Vanuit het programma Beter Benutten is inmiddels door het Rijk een bijdrage toegezegd van € 4,4 miljoen, daarnaast is aanvullende financiering vanuit de Provincie mogelijk; deze bijdragen zijn nu in het investeringsplan opgenomen.