Overzicht reserves, voorzieningen en jaaroverstijgende subsidies

Reserves

(Bedragen x € 1.000)

Reserves

31 december 2015

Bij

Af

31 december 2016

Algemene reserve

79.243

5.416

3.802

80.858

Reserves Atea

7.253

-7.253

0

0

WMO/Zorgfonds

4.361

-4.361

0

0

Reserve Sociaal Domein

0

21.205

1.013

20.192

Exploitatiereserve

2.918

7.055

6.998

2.976

Begrotingsbeeld

4.836

189

1.508

3.517

Investeringsreserve

20.025

13.714

11.725

22.014

Onderwijshuisvesting

2.021

-2.021

0

0

Parkeerbedrijf reserve

228

474

0

702

Parkeerfonds

420

125

0

545

Groenfonds Buitengebied

746

0

70

676

Armoedebestrijding

413

-413

0

0

Reserve sociale zaken en werkgelegenheid

1.238

-1.238

0

0

Wijkontwikkeling

6.486

697

3.482

3.702

Reserve Toeristenbelasting

41

89

130

0

Bodemfonds

1.451

429

0

1.880

Klimaatfonds

300

249

44

506

Totaal Reserves

131.980

34.356

28.770

137.566

Voorzieningen

(bedragen x € 1.000)

Voorzieningen

31 december 2015

Bij

Af

31 december 2016

Achterstallig onderhoud verhardingen

14.225

18

2.432

11.811

Brede Scholen

0

550

199

351

Centrale personeelsvoorziening

2.630

4.553

1.160

6.023

ECO-Cultuur

8

12

14

6

Huisvesting Slingerweg/AVS

531

133

96

567

Mobiliteit

0

900

273

627

Onderhoud Bedrijfsvoering

3.863

1.295

1.066

4.091

Onderhoud cultuur

4.508

784

1.226

4.066

Onderhoud gebouwen Sport

9.442

2.656

2.796

9.303

Onderhoud parkeerbedrijf

2.388

682

682

2.388

Onderhoud welzijnsgebouwen

153

427

302

278

Overige gebouwen

1.418

77

0

1.494

Planmatig onderhoud VO

771

2.225

0

2.996

Rat Verlegh Stadion

468

0

260

208

Rendabel overig

415

789

392

811

Verlieslatende contracten

9.025

-4.228

0

4.796

Voorziening afvalservice

909

970

203

1.677

Voorziening riolering

1.494

0

1.043

450

Voorziening wet AppA

8.468

788

773

8.484

Vrz openbare ruimte onderhoud

614

6.815

6.621

808

Totaal Voorzieningen

61.329

19.444

19.538

61.235

Jaaroverstijgende subsidies

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving

31 december 2015

Bij

Af

31 december 2016

ONTW MM

0

25

0

25

ONTW VO

1.362

0

1.196

166

Subs. Verbetering LKP

116

0

116

0

Subs. lokaal openbaar vervoer

131

9

119

21

Subs. Jeugdwerkloosheid (regio)

0

0

0

0

Subs. Zorg,Maatsch.begeleiding

216

0

216

0

Subs. Volksgezondheid

15

-15

0

0

Subs. Onderwijskansenbeleid

1.259

-189

-100

1.171

RMC middelen

314

-7

0

307

Subsidie AMIF 2014-2020 (integratie)

597

0

435

162

Subsidie OCW-Educatie SISA

89

0

11

78

Subs ECO Reintegratie/Jeugd WW

56

0

0

56

Donkere dagen offensief 2015-2016

300

0

300

0

Corridor Zuid-Breda (NBR-BBV-006)

1.349

669

0

2.018

Ontsluiting Krouwlaarhaven (PHP 14-07)

479

0

479

0

Trace

88

0

60

28

Versterking bestuurlijke weerbaarheid&integriteit

83

0

83

0

Innovatieaanpassing uitgaansgeweld

45

0

45

0

Voortijdig schoolverlaten 2017

0

791

0

791

Totaal

6.500

1.282

2.959

4.823