Programma 4De basis op orde in Breda

* (exclusief) reserves
Begroot € 174.298
Realisatie € 184.538
Verschil * € 10.240
Begroot € 76.222
Realisatie € 80.498
Verschil * € 4.276

Onze ambitie in de Begroting 2016

In Breda vinden we bepaalde zaken vanzelfsprekend. Een veilige en prettige stad, die we met respect voor elkaar samen vormgeven. Het programma Basis op orde gaat over deze vanzelfsprekendheden. Ofwel: waar mogen Bredanaars en ondernemers op rekenen, wat is er gewoon goed geregeld? Wij willen voldoen aan vijf basisverwachtingen.  Ze staan voor al onze ambities.

1. Bredanaars, ondernemers en bezoekers voelen zich veilig en prettig in Breda.  

2. Breda heeft een flexibele en dienstverlenende ambtelijke organisatie, die Bredanaars en ondernemers adequaat, snel, eenvoudig en motiverend tegemoet treedt.  

3. Bredanaars, ondernemers en onze regiopartners mogen rekenen op een open overheid; een stadsbestuur dat graag samen met hen Breda bestuurt, en interactie mogelijk maakt.

4. Een professionele lobby met daarbij een sterke positie in het bestuurlijke krachtenveld.  

5. Mondiaal bewustzijn en bevordering van economie en handel.

Externe ontwikkelingen in het afgelopen jaar

De thema`s

Veilig Breda

Wat wilden we bereiken?

Ons uitgangspunt is dat het goed toeven is in Breda. Bredanaars en bezoekers voelen zich veilig in huis, dorp, wijk en buurt, stad en regio. Zij gaan er van uit dat iedereen zich aan de regels houdt. En dat wij, waar nodig, een vinger aan de pols houden.

Dat betekent naast preventie ook daadkrachtig optreden: high trust, high penalty.

Wat wilden we hiervoor doen?

We bestrijden de handel en overlast van soft- en harddrugs, verminderen van het aantal woninginbraken, overvallen en straatroven en pakken ondermijnende criminaliteit aan.

Met Veilig Thuis pakken we huiselijk geweld, kindermishandeling en eerwraak aan. Via het Veiligheidshuis doorbreken we criminele carrières.

Onze bijzondere opsporingsambtenaren (BOA’s) staan midden in de samenleving en zijn onze oren en ogen.

We zijn zichtbaar op straat, zodat burgers en bezoekers zich aan de regels houden.

We borgen veiligheid in de openbare ruimte.

We hebben regie op veiligheidsrisico’s door vergunningsaanvragen te toetsen.

Wat hebben we ervoor gedaan?

Er is in 2016 extra inspanning geweest op het thema ondermijnende criminaliteit door het leveren van personele capaciteit aan de Taskforce Brabant Zeeland, het verder bouwen aan het gemeentelijke informatieknooppunt om ondermijnende netwerken in beeld te brengen en te houden. De instrumenten Veilig Thuis en het Veiligheidshuis hebben in 2016 verder gewerkt om de samenwerking met het netwerk van de betrokken partijen bij de 3 decentralisaties verder te borgen om de veiligheidsinterventies mogelijk te maken.  De aanpak van overlast van hard- en softdrugs is een doorlopend aandachtspunt waarbij we de verplaatsingen van de overlast in verschillende gebieden hebben aangepakt. De cijfers rondom woninginbraken, overvallen en straatroven zijn in 2016 conform de dalende trend van 2015 verder gedaald.

Het gebiedsgericht werken van de BOA’s is verder geïntensiveerd, waardoor de zichtbaarheid in de wijken is verhoogd, Daarnaast is de samenwerking met de wijkagenten versterkt, in een aantal wijken door het instellen van een gezamenlijk wijkspreekuur. Daarnaast zijn er in specifieke gebieden intensieve acties gehouden bijvoorbeeld in het Bredase buitengebied, samen met netwerkpartners als Staatsbosbeheer en Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.

Met betrekking tot de veiligheid in de openbare ruimte is onder andere geïnvesteerd in extra toezicht en handhaving in het Valkenbergpark. Tevens zijn de vergunningen van evenementen getoetst op basis van de risicoanalyses waarbij de recente ontwikkelingen in binnen- en buitenland zijn verwerkt. Dit heeft geleid tot een intensievere inzet van zowel gemeente, als netwerkpartners en organisatoren van evenementen.

De veranderende omstandigheden rondom een veilige omgeving zoals waar te nemen waren, nationaal en internationaal hebben tevens geleid tot een verschuiving in prioriteiten in het Jaarprogramma Toezicht en Handhaving 2016. De effecten daar van zijn te zien in het Jaarverslag Toezicht en Handhaving wat uiterlijk 1 mei 2017 gereed is.

Medio 2016 is gestart met het herinrichten van de keten Veiligheid, Vergunningen, Toezicht en Handhaving waarbij onderwerpen als positionering stadsmarinier, themagerichte inrichting en beleidsversterking onderwerpen zijn geweest. De positie van de stadmariniers en inrichting van de keten gaan langs de lijnen van het Meerjarenprogramma Integrale Veiligheid 2018-2022, waarbij deelprogramma’s als Ondermijning, Fysieke Veiligheid, Sociale Veiligheid, Veelvoorkomende Criminaliteit en Overlast Openbare Ruimte richting geven voor de realisatie van de doelstellingen. In 2017 wordt het MJP Integrale Veiligheid opgesteld en de inrichting van de keten afgerond.

 

Wat was de uitdaging?

Veiligheid in de directe omgeving

In zo min mogelijk Bredase gezinnen en huishoudens is huiselijk geweld. Zoveel mogelijk kinderen groeien op in een veilige thuisomgeving en ontwikkelen zich op een normale manier. Zoveel mogelijk ouderen hebben een onbekommerde oude dag.

Status van de indicator

Indicatoren zijn gericht op 2018 bij evaluatie MJP veiligheid. Geen meting in 2016 en 2015

 

Bredanaars voelen zich veilig

Veiligheid heeft niet alleen te maken met feiten, maar ook met beleving. Deze beleving wordt periodiek gemeten. Belevingen over de veiligheid in de wijken, de veiligheid van de openbare ruimte en de veiligheid van het gemeentelijk vastgoed.

Status van de indicator

Op schema

Veiligheidsbeleving wordt alleen in de oneven jaren gemeten. Deze informatie is pas begin 2018 beschikbaar.

 

We voeren de plannen uit het Toezichtsprogramma uit

Het Toezichtsprogramma geeft de Bredase kaders weer met betrekking tot de uitvoering van toezicht en de handhaving door de Gemeente. De kaders zijn gestoeld op wettelijke en plaatselijke regelgeving. De dynamiek in de samenleving en het budget vereist continue prioritering van taken. De prioritering vindt plaats op basis van risico inschatting. De resultaten van de uitvoering worden vastgelegd in het jaarverslag Toezicht en Handhaving.

Status van de indicator

Wij vinden het belangrijk om  gezamenlijk  met de samenleving keuzes te maken voor thema’s waarvan naleving hoge prioriteit heeft. De uitkomsten hiervan hebben geleid tot aanpassingen. Deze aanpassingen zijn zichtbaar geworden in het programma Toezicht en Handhaving Breda 2016.

De resultaten van het Programma Toezicht en Handhaving Breda 2016 worden op dit ogenblik verzameld voor het Jaarverslag Toezicht en Handhaving 2016.

Dit jaarverslag wordt u vóór 1 mei 2017 aangeboden.

 

Achterliggende documenten

Maand / JaarKaderstellend / Rapporterend / EvaluerendDocument
Meerjarenprogramma veiligheid
2015KaderstellendToezichtsprogramma 2015
2015KaderstellendMeerjarig toezichtsprogramma

Gerelateerde producten

Risico's

De veranderende omstandigheden rondom een veilige omgeving zoals waar te nemen waren, nationaal en internationaal hebben tevens geleid tot een verschuiving in prioriteiten in het Jaarprogramma Toezicht en Handhaving 2016. De effecten daar van zijn te zien in het Jaarverslag Toezicht en Handhaving wat uiterlijk 1 mei 2017 gereed is.

Het niet meer mogen opleggen van leges voor de Bibob-toets is onderdeel van een bredere beschouwing over de wijze waarop de producten Vergunningen en Toezicht en Handhaving kosten dekkend kunnen zijn bij een verdere landelijke deregulering waarbij wel toezicht en handhaving benodigd blijft. De komst van de omgevingsdienst en de impactanalyse daar van zijn onderwerp van gesprek in 2017.

Dienstverlening

Wat wilden we bereiken?

We willen dat de gemeentelijke organisatie flexibel is en topdienstverlening levert. Een flexibele organisatie speelt in op de dynamiek in de samenleving en de veranderende rol van de overheid. Bredanaars en ondernemers kunnen het niet altijd alleen. Soms hebben zij onze steun, producten of hulp nodig. Bijvoorbeeld bij een vergunningaanvraag, een vraag om steun, een melding over de openbare ruimte, een vraag om handhaving, een klacht over een behandeling of bezwaar tegen een besluit. Wij spelen daar adequaat, snel, eenvoudig en motiverend op in. Zo leveren we Topdienstverlening. Dan zijn we een betrouwbare partner, die adequaat reageert vanuit mogelijkheden en niet vanuit beperkingen. Maar ook minder en makkelijkere regels zorgen voor betere dienstverlening.

Zonder barrières, op weg naar een verantwoordelijke samenleving in een leefbaar Breda. Een samenleving waar iedereen meedoet. Wie er niet in slaagt om op eigen kracht mee te doen, kan rekenen op onze steun.

Wat wilden we hiervoor doen?

We meten of de Bredanaar en ondernemer tevreden zijn over onze dienstverlening.

Topdienstverlening zorgt voor snellere, betere en klantvriendelijker producten en diensten.

We leren van ingediende bezwaarschriften en klachten en verbeteren onszelf.

Onze doorlooptijden en wachttijden zijn transparant.

Wat hebben we ervoor gedaan?

In 2016 is periodiek in de publiekshal de klanttevredenheid gemeten. De gemiddelde score hiervan was 8,9. Sinds eind 2016 wordt de klanttevredenheid gemeten via een methode van self-service met  een touchscreen. Hierdoor ontstaat een continue inzicht in de kwantiteit en kwaliteit van de dienstverlening.

Via het project klantbeleving, geïnitieerd en uitgevoerd door de baliemedewerkers zelf, is een belangrijke verbetering doorgevoerd op gebied van houding en gedrag.

Sinds1 april wordt er aan de balies volledig op afspraak gewerkt waardoor er geen wachttijden meer zijn.

De bezetting aan de balie en de telefoon is optimaal flexibel waardoor er sneller op de wensen en behoeften van de klanten kan worden ingespeeld. Hierdoor hebben wij tevens een grote aantrekkingskracht op klanten die zelf kunnen kiezen van welke gemeente zij hun dienstverlening kunnen betrekken.  

Wat was de uitdaging?

We meten op onderdelen de klanttevredenheid van Bredanaars en ondernemers.

Verschillende klantgroepen worden jaarlijks bevraagd over hun tevredenheid over de gemeentelijke dienstverlening. Deze klanttevredenheidsonderzoeken geven daarnaast ook inzichten ter verbetering. Waar klanttevredenheidsonderzoeken zijn uitgevoerd, zullen de resultaten inzichtelijk gemaakt worden.

Status van de indicator

Wie de gemeente belt krijgt zoveel mogelijk zonder doorverbinden snel een duidelijk antwoord.

Het “first time right” principe vinden we belangrijk. Zo willen we dat een verzoek om informatie dat telefonisch binnenkomt zo veel mogelijk kan worden afgehandeld in het eerste klantcontact, dus zonder doorverbinden. We maken dat als percentage inzichtelijk, want het vormt een indicator in hoeverre we de benodigde informatie voor een burger laagdrempelig weten te ontsluiten.

Status van de indicator

Realisatie
2015

Begroting
2016

Realisatie
2016

Wie de gemeente belt krijgt zoveel mogelijk zonder doorverbinden snel een duidelijk antwoord.

80%

 

De resultaten van Topdienstverlening zijn meetbaar en zichtbaar in kwalitatieve eindrapportages.

Stapsgewijs zullen de grootste klantketens worden doorgelicht en verbeterd. Dit programma Dienstverlening maakt de dienstverlening sneller en beter. De resultaten worden inzichtelijk gemaakt door kwalitatieve eindrapportages.

Status van de indicator

Het project Top Dienstverlening heeft de verbetering van de dienstverlening aan de klantgroep Horeca afgerond. De klanttevredenheid is gestegen van een 7 naar een ruime 8. Voor de klantgroepen Evenementen en Melding openbare ruimte zijn verschillende verbeteringen doorgevoerd. Verder zijn in het vierde kwartaal drie nieuwe klantgroepen opgestart: Jeugd, Sportaanbieders en Bedrijven die willen verplaatsen binnen/naar Breda. Hiervoor zijn de verbetermaatregelen benoemd en die worden in 2017 geimplementeerd. Naast de klantgroepen zijn er verder een kleine 10 leanprojecten afgerond. Dit heeft o.a. geleid tot een verkorting van de doorlooptijd van diverse producten. In totaal zijn er in 2016 voor de klantgroepen en leanprojecten ruim 50 diepte-interviews met klanten gehouden om in beeld te brengen wat goed gaat en wat beter kan in onze dienstverlening. Door onze klanten worden deze gesprekken zeer gewaardeerd. Er zijn 6 nieuwe medewerkers intern opgeleid tot leanexpert, waarmee het totaal nu op 70 opgeleide medewerkers is gekomen. Aan de interne opleiding hebben ook medewerkers van de gemeente Roosendaal en WonenBreburg deelgenomen.

Steeds meer gemeentelijke producten en diensten hebben kortere en transparante doorloop- en wachttijd.

Een topdienstverlening betekent dat wij waarde hechten aan het zo snel mogelijk afhandelen van verzoeken. Zeker in processen waar administratieve verwerking nodig is. Daar waar dit wordt bijgehouden, maken we de doorlooptijden en eventuele wachttijden inzichtelijk. Het is onze ambitie dat voor steeds meer processen te kunnen presenteren.

Status van de indicator

In 2016 zijn een kleine 10 leanprojecten afgerond. Dit heeft o.a. geleid tot een verkorting van de doorlooptijd van diverse producten.

Achterliggende documenten

Maand / JaarKaderstellend / Rapporterend / EvaluerendDocument
Programma Topdienstverlening
InformerendAWB algemene wet bestuursrecht
InformerendWet WOZ en uitvoeringsregeling instructie waardebepaling Wet WOZ

Gerelateerde producten

Risico's

Beheer van de openbare ruimte

Wat wilden we bereiken?

We zorgen nu en straks voor veilig, functioneel en duurzaam gebruik van de openbare ruimte. Vóór 2022 is achterstand in onderhoud opgelost. Riolering en waterwegen zijn goed onderhouden en functioneren goed. We hebben en houden droge voeten en het water is schoon. Bredanaars scheiden hun huishoudelijk afval. Er is minder restafval. Zo dragen we bij aan een prettig en gezond leefmilieu. We ronden de ecologische hoofdstructuur af.

Wat wilden we hiervoor doen?

We houden de openbare ruimte veilig, functioneel, schoon en duurzaam.

We lossen vóór 2022 de achterstand op in het onderhoud van de wegen.

We veranderen de service bij de afvalinzameling. Afval scheiden wordt makkelijker en weggooien van restafval moeilijker.

Wat hebben we ervoor gedaan?
Alle voorkomende dagelijkse onderhoudswerkzaamheden en grote projectmatige ingrepen in de gemeente. We hierbij extra ingezet op groot onderhoud aan asfaltwegen.

We zijn gestart met het gefaseerd invoeren van afvalinzameling gericht op maximalisering van de afvalscheiding en het hergebruik.

Wat was de uitdaging?

Bruikbare openbare ruimte

(Percentage van de Bredanaars dat tevreden is over de bruikbaarheid van de openbare ruimte )

Een en ander wordt gemeten in de jaarlijkse omnibusenquête.

Status van de indicator

Realisatie
2015

Begroting
2016

Realisatie
2016

Bruikbare openbare ruimte

70%

71%

Gerealiseerd; 71% van de Bredanaars is het helemaal eens / eens  dat de openbare ruimte goed bruikbaar is.  8% is het daar mee oneens / helemaal oneens.

In 2016 gaan we afval anders inzamelen, gericht op het maximaal hergebruik.

In 2016 starten we met het gefaseerd invoeren van afvalinzameling gericht op maximalisering van de afvalscheiding en het hergebruik.

Status van de indicator

Aandachtspunt; buitengebied is in 2016 uitgerold. Voor het overige is gekozen voor uitgebreidere communicatie gericht op creëren van draagvlak bij de burgers waardoor de overige uitrol is vertraagd. we zijn in 2016 gestart.• Bereikt 10% van de beoogde 60%

De openbare ruimte is schoon heel en veilig

(Percentage van Bredanaars dat de openbare ruimte als schoon, heel en veilig beleeft)

Status van de indicator

Realisatie
2015

Begroting
2016

Realisatie
2016

De openbare ruimte is schoon heel en veilig

80%

86%

Gerealiseerd; 14 % van de Bredanaars beleeft de openbare ruimte niet als schoon, heel en veilig.

Achterliggende documenten

Maand / JaarKaderstellend / Rapporterend / EvaluerendDocument
2009KaderstellendVisie openbare ruimte Breda 2020
KaderstellendBeleidskader kapitaalgoederen Openbare ruimte
KaderstellendVerbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (2014-2018)
InformerendRijksprogramma Van Afval Naar Grondstoffen
KaderstellendAfvalvisie regio West Brabant

Gerelateerde producten

Risico's

De ambitie om de afvalstoffenheffing te verlagen kan gevolgen hebben voor de hoge ambitie om de kwaliteit van de afvalservice te verhogen.

De dienstverlening is toegenomen door de zondag openstelling van de milieustraat. Ondanks de verlaging van de afvalstoffenheffing is dit in 2016 opgevangen door de vertraging van het VANG-traject.

Beheer van gemeentelijk vastgoed

Wat wilden we bereiken?

Bezit van vastgoed maakt onze maatschappelijke doelen mogelijk. Voorwaarde is dat wij het goed beheren. Het is veilig, gebruiksvriendelijk, duurzaam en goed onderhouden. Duurzaam betekent dat we besparen op het energieverbruik. Zo dragen we bij aan onze klimaatdoelstellingen.

Wat wilden we hiervoor doen?

Er komt een visie voor de toekomst van gemeentelijke gebouwen. Welke houden we, welke stoten we af, waar gaan we het gebruik combineren.

We zorgen voor goed en veilig gebruik van gemeentelijke gebouwen.

Energiebesparing in gemeentelijke gebouwen draagt bij aan de klimaatdoelstellingen. De gemeente heeft een voorbeeldfunctie.

De capaciteit en de toegankelijkheid van sportaccommodaties hebben onze speciale aandacht. We zorgen voor een nieuw tarievenstelsel en een goede systematiek van erfpacht.

We geven een impuls aan de accommodaties voor breedtesport.

Wat hebben we ervoor gedaan?
- Visie Vastgoed op 2 februari 2017 vastgesteld door de Raad.

- “Robuuste aanpak verduurzaming van de Bredase Vastgoedportefeuille” is in juli ’16 vastgesteld door de Raad.

- Tarievennota met daarin opgenomen een systematiek voor Erfpacht is in juli ’16  vastgesteld door de Raad.

- Impuls aan de accommodaties voor Breedtesport is in maart 2016 door de Raad vastgesteld.

Wat was de uitdaging?

Goed en veilig gebruik gemeentelijke gebouwen

(Scan van gemeentelijke gebouwen op risico’s voor brandveiligheid, legionella, elektra en asbest in 2016. Op basis van deze scan in 2016 e.v. een meerjarig uitvoeringsprogramma opstellen, monitoren en evalueren.)

In 2016 worden de gebouwen gescand op risico`s ten aanzien van de brandveiligheid, legionella, elektra en asbest. Op basis van deze scan wordt in 2016 en verder een meerjarig uitvoeringsprogramma opgesteld dat wordt gemonitord en geëvalueerd.

Status van de indicator

Voor Legionella zijn afgelopen jaren keuringen uitgevoerd en beheersplannen met maatregelen opgesteld. Elektra wordt periodiek terugkerend gekeurd en de installaties onderhouden. voor Asbest is in 2016 een brede inventarisatie uitgevoerd waarbij maatregelen in 2017 worden uitgevoerd en de acute maatregelen reeds in 2016 zijn uitgevoerd. Voor Brandveiligheid geldt dat 2016 m.n. is gebruikt om een systematiek te bepalen en met een tweetal pilotprojecten deze systematiek te toetsen. Vanaf 2017 e.v. zal de uitvoering plaatsvinden.

Verduurzaming gemeentelijk Vastgoed

(Opstellen meerjarig uitvoeringsprogramma in 2016, op basis van de uitkomsten van het onderzoek naar verduurzamingsmaatregelen. De maatregelen monitoren en evalueren.)

In 2016 wordt op basis van de uitkomsten van het onderzoek naar te nemen verduurzamingsmaatregelen een meerjarig uitvoeringsprogramma opgesteld. De te nemen maatregelen worden gemonitord en geëvalueerd.

Status van de indicator

Niet opgenomen in begroting 2016.

Het uitvoeringsprogramma verduurzaming is vastgesteld.

 

Visie Gemeentelijk Maatschappelijk vastgoed

(Opstellen visie over uitgangspunten, kaders en spelregels van het GMV. In visie aangeven wat behouden en wat afstoten, exploitatievraagstukken (wie en hoe?) en integrale aanpak veiligheid, gebruiksvriendelijkheid, onderhoud en duurzaamheid.)

Eind 2015/ begin 2016 wordt een visie opgesteld over uitgangspunten, kaders en spelregels van het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed. Duidelijkheid wordt wat behouden, wat afstoten, exploitatievraagstukken (wie en hoe) en de integrale aanpak veiligheid, gebruiksvriendelijkheid, onderhoud en duurzaamheid.

Status van de indicator

Visie Vastgoed is vastgesteld.

Achterliggende documenten

Maand / JaarKaderstellend / Rapporterend / EvaluerendDocument
InformerendEnergie-akkoord 2015

Gerelateerde producten

Risico's

Onderhoud Rat Verleghstadion

De wijziging op de huurovereenkomst die na drie jaar op 1 januari 2017 eindigde, is verlengd met een half jaar.

De in dit half jaar benodigde middelen van € 125.000 voor het onderhoud ter voorkoming van kapitaalvernietiging en het waarborgen van de veiligheid, zijn nog niet beschikbaar gesteld.

Huur inkomsten Stadskantoor C

Door het vertrek van het UWV zullen de huurinkomsten in 2017 met € 416.000 dalen. Voor de leegstaande ruimte zal een andere huurder gezocht worden.

Open overheid

Wat wilden we bereiken?

Bredanaars voelen en weten zich betrokken, gehoord en serieus genomen door politiek, bestuur en gemeentelijke organisatie.  

Het gemeentebestuur heeft een open houding, is inlevend, heeft een sociaal hart, een scherpziend oog en een luisterend oor.

De communicatie en informatie zijn begrijpelijk, toegankelijk en modern. De besluitvorming is goed te volgen en komt democratisch tot stand. De  verantwoording over besluiten is actief, helder en transparant.  

Wat wilden we hiervoor doen?

Bestuurlijke vernieuwing: we gaan andere ontmoetings- en werkvormen uitproberen. Initiatieven uit de samenleving beïnvloeden onze besluitvorming. Bredanaars kunnen zo direct meesturen en meebeslissen over vraagstukken die zij belangrijk vinden.

We verbeteren de gemeentelijke website en maken onze communicatie meer interactief door meer mee te doen op (social) media.

We verbeteren de manier waarop wij ons verantwoorden. De begroting en bestuurlijke rapportages zijn goed leesbaar op www.hetgeldvanbreda.nl .

Wat hebben we ervoor gedaan?

Breda Doet: In juli 2016 werden “Breda Doet, Samen Verder!” en “Aan Tafel!” door college en raad vastgesteld. Hiermee wijzigde de wijze van subsidiëring op het sociale domein ingrijpend. “Breda Doet, Samen Verder!” geeft het inhoudelijke kader en het is nu aan thematafels en wijkplatforms om te adviseren over de aanpak en activiteiten en de daarvoor in te zetten middelen. Er  wordt voor die middelen teruggevallen op het voor betreffende tafel of wijk vastgestelde subsidieplafond. Het college stelt deze plafonds vast. Door deze nieuwe werkwijze worden organisaties en bewoners ‘gedwongen’ eerst met elkaar te overleggen voordat een verzoek om subsidie bij de gemeente wordt ingediend. Hiermee ontstaat een situatie waarin organisaties en bewoners van elkaar kunnen leren, elkaar kunnen aanspreken en last but not least de ruimte krijgen om vanuit inhoudelijke kennis en ervaring voor de beste en een gedragen aanpak te gaan.

Stadslab: Stadslab is formeel opgericht en daadwerkelijk gestart, twee dozijn projecten op de agenda, prijsvraag DroomBreda! uitgeschreven en uitgevoerd maar bijvoorbeeld ook 1000 personen hebben zich geregistreerd op website de www.stadslabbreda.nl. Samenwerking met diverse ondernemers maar ook NHTV en PakhuisB.

Breda Begroot: De twee pilots in Prinsenbeek en Princenhage zijn uitgevoerd en afgerond. De ervaringen zijn weer teruggebracht naar de gemeenteraad en bestuur onder andere op het Festival van de Democratie. De stuurgroep zet in op een plan dat zich richt op de meedoen aan de democratie in de wijken. Omdat er na de zomer nog geen besluit is genomen over het vervolg is een gedeelte van het budget onbenut gebleven. (25.000 euro uitgenut op een budget van 75.000 euro)

Wijkdeals: De wijkdeals bestonden eind 2016 5 jaar. De werkwijze is tegen het licht gehouden om de succesfactoren en de effecten te beschrijven. In vijf jaar zijn 500 deals gesloten met deelname van 2000-2500 bewoners waarvan 8 hectare groenadoptie. In 2016 was er wederom een stijging van het aantal wijkdeals. Het programma heeft landelijk veel bekijks en staat bekend om zijn ‘loslaten’, ‘totaalaanpak’ en ‘zakelijkheid’. Kosten zijn vooral de tegenprestaties, deze zijn binnen de begroting gebleven.

Link700: INK700 is een ondernemers netwerk van maatschappelijk betrokken partijen in Brabantpark en Heusdenhout. Het netwerk maakt zich hard voor het ondersteunen en onder de aandacht brengen van initiatieven die de leefbaarheid in de wijken Brabantpark en Heusdenhout bevorderen. Waar nodig kunnen bewoners initiatieven vanuit LINK700 ook een kleine bijdrage krijgen. LINK 700 is inmiddels ook 1 van de partijen die aangesloten is bij het wijkplatform Brabantpark.

Het verhaal van Breda: Afgelopen jaar is met vele betrokken Bredanaars in allerlei werkvormen gesproken en gediscussieerd over de kwaliteiten van onze gemeente en onze kernwaarden. Wat maakt Breda uniek? Waarin zijn we onderscheidend? En wat zorgt er nu voor dat we nieuwe inwoners, studenten, bedrijven en bezoekers naar onze gemeente kunnen verleiden? Meer dan 2.000 betrokkenen hebben meegewerkt en gedacht. In december is het verhaal van Breda met de werktitel ‘Internationale schakelstad’ door de gemeenteraad vastgesteld.

Andere uitgevoerde instrumenten om tot een meer open overheid (in deze medeverantwoordelijkheid) te komen zijn: Breda Breed, City Challenge Breda, Opgeruimd Breda, Wijkplatformen, etc. En dit samen met vele partijen, naast de eerder genoemde, denk bijvoorbeeld aan de Stadsambassade, Maatschappelijk Betrokken Ondernemers, Rabobank. Avans en vele anderen. Maar vooral met bewoners.

De onderstaande specifieke projecten worden in andere paragrafen van de jaarstukken (uitgebreider) verantwoord. Voor de indicatoren (inclusief realisatie en begroting) verwijzen we daarom ook naar deze paragrafen.

Wat was de uitdaging?

Bestuurlijke vernieuwing

(In 2016 experimenteren we met Stadlabs, Breda Begroot, Wijkdeals, buurtpreventieteams, Breda Doet, Breda Broeit, Breda Next en Link700.)

Status van de indicator

Er zijn in 2016 in het kader van open overheid en bestuurlijke vernieuwing direct en indirecte experimenten en projecten uitgevoerd (zie hiervoor de verantwoording van de diverse projecten hierboven en op themaniveau). Gebleken is dat de uitdaging er vooral in zit om tot het volgende niveau te komen. Echt samen met elkaar. Denk aan samenwerken in de stad en dorpen (burgers, bedrijven, onderwijs, overheid), binnen het college, tussen de stad en dorpen en het gemeentelijke apparaat maar ook beter samenwerken binnen het ambtelijke apparaat. Daarvoor dienen we (indien zinvol) de reeds aanwezige verbindingen en samenwerkingen actief te verbreden en te versterken.

Het college heeft elkaar hierin gevonden. Samen besturen; samen met alle partijen die Breda vormen.

In 2016 is hard gewerkt hoe deze ‘’publieke innovatie’’ concreet te maken. Hiervoor is een plan opgesteld, dit is ingediend bij de huidige voorjaarsnota; voor zowel de korte als middellange termijn. Dit is onder andere gebaseerd op een intern onderzoek binnen de gemeentelijke organisatie en de resultaten van de raadswerkgroep Stadsinitiatieven en gesprekken met stadsmakers en bewoners. Ook hebben we extern advies ingewonnen bij Tilburg University en de NHTV. En hebben we formeel contact met (buitenlandse) steden om ervaringen uit te wisselen.

We concludeerde dat innovaties in de gemeente (initiatieven) en bestuurlijke innovaties niet los gezien kunnen worden van elkaar en deze ontwikkelingen hebben natuurlijk ook gevolgen voor de interne ambtelijke doorontwikkelingen. Het genoemde plan zorgt om zowel per innovatie thema (stad en dorpen, bestuur, organisatie) als tussen deze drie innovatiethema’s beter te verbinden en te schakelen. Dit samenhangend geheeld noemen we ‘’publieke innovatie’’. Om dit alles te realiseren zijn we in overleg met het college en de raad om gedurende 2017 gezamenlijk, gelijktijdig en samenhangend acties op te starten. Dit doen we in de stad en dorpen, bij het bestuur en in de ambtelijke organisatie.

Denk hierbij ook aan: benoemen leidende principes welke de basis vormen voor de uitvoerende projecten, maar ook integrale analyse van de experimenten (lessons learned), DNA abstraheren van Breda gebaseerd op bestaande initiatieven, actiever etaleren initiatieven, formele visie op dit gebied. Maar ook verbinden c.q. ontschotten van de ambtenaren.

Dit naast alle reeds lopende inhoudelijke initiatieven, als Breda Begroot, Wijkzaken, Breda Doet, Omgevingswet, Breda internationale schakelstad, et cetera.

 

Breda Begroot

(We experimenteren in het najaar van 2015 en voorjaar van 2016 in Prinsenbeek en Princenhage. We zetten alles op alles om bewoners te betrekken bij de Begroting 2016 en bij hun keuzes.)

Status van de indicator

Zie tekst op themaniveau.

We beheren en onderhouden Breda zoveel mogelijk in overleg en samen met de bewoners.

Status van de indicator

Zie tekst op themaniveau.

Breda Doet

(We hebben één overkoepelende visie voor Sociaal en Vitaal Breda en koppelen deze aan ons subsidiebeleid. )

Status van de indicator

Zie tekst op themaniveau.

Breda Doet geeft richting aan de vele beleidsterreinen binnen Sociaal Breda, is concreet, compact en overzichtelijk.

Status van de indicator

Zie tekst op themaniveau.

Achterliggende documenten

Maand / JaarKaderstellend / Rapporterend / EvaluerendDocument

Gerelateerde producten

Risico's

Verbindend bestuur

Wat wilden we bereiken?

Breda is goed verbonden met haar brede, regionale omgeving. Het besturen van Breda stopt immers niet bij de gemeentegrenzen. Integendeel. Steeds meer onderwerpen zijn regionaal en vragen voor een oplossing om samenwerking. Wij werken samen waar het past bij de opgave. Vaak is dat op wijkniveau, soms stedelijk, maar ook regionaal en samen met regio, provincie, Rijk en EU. In de regionale samenwerking in West-Brabant en in het netwerk van Brabantstad kiezen wij positie, zijn wij zichtbaarder en hebben sterke banden met Den Bosch, Den Haag en Brussel. Als ambassadeur van West Brabant dragen wij dat uit.

Wat wilden we hiervoor doen?

We gaan samen met de inwoners van Breda en de regio het “Verhaal van Breda” optekenen en uitdragen, voor een goede positionering van Breda.

We voeren de door de raad vastgestelde position paper regionale samenwerking uit.

We kiezen voor bestuurlijke samenwerking over gemeentegrenzen heen. We kijken gericht en selectief met wie wij welke ambitie uitvoeren.

We werken samen in de zuidwestelijke Delta (onder andere Deltri-verband, Drechtsteden, Regio West-Brabant) en in Brabantstad.

We versterken onze Externe Betrekkingen en vergroten onze netwerk- en lobbykracht samen met anderen.

Momenteel is er een versnippering aan organisaties betrokken bij de positionering van Breda. Regie hierop moet leiden tot een eenduidig verhaal en minder bureaucratische overlap. De focus ligt komende periode daarom op een agenda voor
lobby en public affairs.

We leggen de focus op bewustwording van het internationale karakter van onze stad. Wij brengen de bestaande internationale programma’s zoals Werelds Delen, de verschillende stedenbanden met China en Polen en Oranjesteden onder in een internationaal beleid. De relatie met Ekurhuleni gaan we omzetten in een duurzame samenwerking. We betrekken daar de verschillende partners in de stad bij. De huidige projectsubsidies die niet in lijn zijn met onze uitgangspunten ten aanzien van mondiaal bewustzijn en bevordering van handel en economie zetten we stop.

Wat hebben we ervoor gedaan?

Wij hebben in 2016 het Verhaal van Breda opgetekend, intensief gebruik makend van (benchmark)data, verdiepend en verkennend onderzoek en steeds on- en offline in co-creatie met de stad en dorpen en de regio. Het opgetekende en door de raad vastgestelde verhaal vormt de komende jaren de centrale inhoudelijke leidraad voor de beleidsontwikkeling in en de positionering, profilering en citymarketing/branding van Breda.

Op het gebied van regionale samenwerking hebben we in 2016 ingezet op het aanbrengen van focus van de samenwerking op drie schaalniveaus: Brabantstad, de Regio West-Brabant en de subregio van de Baronie. Met de provincie en Tilburg, Den Bosch, Eindhoven en Helmond hebben wij in 2016 de strategische werk- en lobby-agenda aangescherpt door als grootste steden het voortouw te nemen om het ‘ABC’ (Aantrekkelijk, Bereikbaar en Concurrerend) van Brabant te versterken. In het samenwerkingsverband van West-Brabant hebben wij eveneens ingezet op en het voortouw genomen in het aanbrengen van inhoudelijke focus en wel op de economisch-ruimtelijke opgaven en kansen in en de economische structuurversterking van de regio. Deze stevige heroriëntatie zal in 2017 tot aanpassing van zowel de vorm (governance) als de inhoud (strategische economische agenda) van de regio. Tegelijkertijd hebben wij in 2016 belangrijke stappen gezet om zowel de regionale uitvoeringskracht op het terrrein van acquisitie en business-development door REWIN als  de lobby-kracht vanuit een nieuw triple-helix verband significant te versterken. Om de gezamenlijke bestuurskracht in de subregio van de Baronie te versterken hebben wij in BOEL-M verband verdiepend onderzoek gedaan naar de economische kracht van de A16-corridor. Daarnaast hebben we in het triple-helix-verband van Landstad de Baronie een nieuw strategische agenda opgesteld en hierover samenwerkingafspraken met de provincie gemaakt,. Met onze buurgemeenten hebben we afspraken gemaakt om samen op te trekken bij de Omgevingswet en het formuleren van een gezamenlijke subregionale beleidsuitgangspunten en ambities voor de Omgevingsvisie die elke gemeente moet gaan maken..

Zoals we in de Voorjaarsnota 2015 en de Begroting 2016 hebben aangegeven hebben wij, in de tweede helft van 2016, de basis gelegd voor een strategische agenda voor onze public affairs en lobby richting de Provincie Noord-Brabant, het Rijk en de Europese Unie gebaseerd op onze vier leidende thema’s: het versterken van de economie, van de stad en dorpen en samenleving, van de innovatie in de gemeente en van onze kwaliteitsbasis. Met  die dynamische lobby-agenda kunnen we gerichter gaan  werken aan concrete issues en ambities die we zonder de steun van andere partijen niet kunnen realiseren. Met name in de versterking van onze Europese oriëntatie hebben we flinke stappen gezet, hetgeen geleid heeft tot deelname aan events, netwerken en diverse nieuwe (gesubsidieerde) Europese samenwerkingsprojecten.

Anticiperend op het ambitieprofiel van het Verhaal van Breda hebben wij, met behulp van een externe blik, onderzoek en advies gedaan naar de internationale kwaliteiten en kansen van Breda en manieren om deze te versterken en te benutten. Daarbij gaat het o.a. om  een internationaal acquisitieprogramma, internationale profiliering, expat-beleid, internationaal onderwijs, evenementen, handelsmissies en heroriëntatie op de huidige en nieuwe stedenbanden. Deze internationaliseringstrategie komt in het voorjaar van 2017 voor bespreking beschikbaar.

Wat was de uitdaging?

Strategische positionering

Sterke externe betrekkingen met regio, provincie, rijk en Europese unie ondersteund door en professionele, samenwerking, lobby en citybranding gericht op inhoudelijke samenwerking en versterking van elkaars agenda's en posities.

Status van de indicator

Met de parallelle aanscherping in 2016 van o.a. de Economische Agenda, het Verhaal van Breda, de agenda voor Brabantstad, West-Brabant en de subregio Baronie enerzijds en van onze public-affairs en lobby- en internationaliseringsagenda anderzijds, zijn we steeds beter in staat Breda te positoneren als regionale centrumstad en (inter)nationale en regionale schakelstad in Brabant en de Zuidwestelijke Delta.

Internationalisering

Mondiaal bewustzijn.

Status van de indicator

Met het Verhaal van Breda, de Economische Agenda en de internationaliseringsstrategie die in ontwikkeling is werken we aan de mondiale bewustwording en het benutten van kansen voor Breda op internationale schaal.

Achterliggende documenten

Maand / JaarKaderstellend / Rapporterend / EvaluerendDocument
2015KaderstellendPositionpaper regionale samenwerking

Gerelateerde producten

Risico's

De kosten van dit programma

(bedragen x € 1.000)

ThemaPrimitieve begroting 2016Begroting 2016 na wijzigingRekening 2016Saldo 2016
Lasten
Dienstverlening24.89825.50128.697-3.196
Beheer van de openbare ruimte74.65478.15582.023-3.868
Veilig Breda21.83822.04022.682-642
Open overheid19.51319.14219.168-26
Beheer van het gemeentelijk vastgoed26.48227.93430.745-2.811
Verbindend bestuur1.5261.5261.222304
Totaal lasten168.911174.298184.538-10.240
Baten
Dienstverlening10.97510.97515.8524.877
Beheer van de openbare ruimte44.98046.85545.139-1.716
Veilig Breda3.6493.6494.505857
Open overheid010016767
Beheer van het gemeentelijk vastgoed13.82914.50814.675166
Verbindend bestuur13513516025
Totaal baten73.56776.22280.4984.276
Mutaties in reserves
Stortingen2525025
Onttrekkingen50050070-430
Totaal reserves-475-475-70-405
Totaal ten laste van de algemene middelen94.86997.601103.970-6.369

Toelichting exploitatie / mutaties (op hoofdlijnen)

Het resultaat van dit programma bedraagt € 6,4 miljoen negatief. De belangrijkste afwijkingen die dit negatieve resultaat hebben veroorzaakt zijn de afwaardering van activa met zowel economisch nut als maatschappelijk nut.
De afwaardering van de activa heeft deels relatie met de door de gemeenteraad aangenomen motie 'Incidenteel afschrijven, structureel besparen'. De afwaardering levert op de thema's 'Beheer van de openbare ruimte' en 'Beheer van het gemeentelijk vastgoed' extra lasten op van per saldo € 6,5 miljoen.
Binnen het thema 'Beheer van de openbare ruimte' zijn naast de bovengenoemde onderdelen ook nadelige resultaten voor de speelplekken in het kader van 'Breda Kindvriendelijke stad' ad € 0,4 miljoen en kosten die samenhangen met de onvoorziene kosten van de vervanging van bruggen ad € 0,3 miljoen.
De resultaten op Afvalservice worden verrekend met de daarvoor aanwezige voorziening. Onderdeel van de mutatie in de voorziening is onder andere het bedrijfsvoeringsresultaat op dit organisatieonderdeel, welke zich binnen Programma 5 Organisatie en financiën heeft voorgedaan. Daarnaast is ook het positieve effect van de verwerkingskosten van de afvalstromen als gevolg van hogere opbrengsten van glas, papier en kunststofverpakkingen met de voorziening verrekend. Het project VANG (Van Afval Naar Grondstof) oftewel de Transitie is vertraagd omdat er gekozen is voor een uitgebreide intensieve communicatie gericht op het creëren van draagvlak bij de burgers van Breda onder andere door een zienswijze procedure gebonden aan wettelijke termijnen en het houden van informatie bijeenkomsten in de wijken. Door de vertraging zijn zowel investeringen als jaarbudgetten uitgesteld. Deze laatste wordt via de voorziening Afvalservice gereserveerd voor 2017 als de uitgaven wel worden gedaan.
Binnen het thema 'Dienstverlening' zijn hogere kosten verantwoord als gevolg van formatieve uitbreidingen die samenhangen met de ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein. Dit leidt tot een nadelig effect van ongeveer € 0,8 miljoen.
Tot slot zijn ook op enkele andere onderwerpen de kosten hoger dan geraamd, welke bijdragen aan het negatieve resultaat van dit programma. Voorbeelden hierbij zijn de kosten die samenhangen met de gladheidsbestrijding en het oplossen van calamiteiten en oliesporen.
Tegenover deze nadelige posten staan ook extra inkomsten uit met name leges van ruim € 2 miljoen. Een belangrijk deel hiervan is incidenteel en hangt samen met de ontvangen leges vanuit een incidentele grote bouwontwikkeling.

Mutaties in reserves

(Bedragen x € 1.000)

Stand op

Mutaties

Stand op

1-1-2016

31-12-2016

Totaal

Mutaties in voorzieningen

(Bedragen x € 1.000)

Stand op

Mutaties

Stand op

Voorziening programma 4

1-1-2016

31-12-2016

Vrz onderhoud gebouwen bedrijfsvoering VGB

3.862.850

228.208

4.091.058

Vrz sport VGB

9.441.960

-139.183

9.302.777

Vrz Welzijn VGB

152.877

125.228

278.105

Vrz Cultuur VGB

4.507.560

-441.099

4.066.461

Vrz Brede Scholen VGB

0

350.649

350.649

Vrz Rat Verlegh Stadion VGB

467.941

-260.358

207.583

Vrz Centraal VGB

1.417.911

0

1.417.911

Vrz AVS VGB

530.596

36.210

566.806

Voorziening verharding achterstallig onderhoud

14.224.611

-2.413.746

11.810.865

Vrz Rendabel overig VGB

414.651

396.505

811.156

Vrz Onrendabel overig VGB

0

76.500

76.500

Vrz Openbare Ruimte onderhoud

614.453

193.869

808.322

Vrz afvalservice

909.367

767.695

1.677.062

Vrz riolering

1.493.507

-1.043.303

450.204

Totaal

38.038.284

-2.122.825

35.915.459

Voorziening verharding achterstallig onderhoud
Gedurende het jaar is conform de planning invulling gegeven aan de voorziene jaarschijf van ca. 2,5 miljoen voor het wegwerken van ernstige schades aan asfaltverhardingen.
Voorzienigen onderhoud gebouwen VGB
De mutaties betreffen zoals gebruikelijk de stortingen conform de begrotingen en de onttrekking van de werkelijke onderhoudslasten 2016 voor het onderhoud van alle gemeentelijke gebouwen die in eigendom zijn van de afdeling Vastgoedbeheer (dit is inclusief het binnenonderhoud dat voor rekening van de gemeente komt), de vervanging van de binnensportinventaris en het civiel en cultuur-technisch onderhoud van de buitensportcomplexen.
Er heeft een onderlinge herverdeling plaatsgevonden tussen de verschillende voorzieningen.
Vrz openbare ruimte onderhoud
Gedurende het jaar is conform de planning een totaalbedrag van 6 miljoen gedoteerd voor de 5 kapitaalgoederen waarvan het groot onderhoud is ondergebracht in deze voorziening: verhardingen, bomen, openbare verlichting, waterwegen (Baggeren) en civieltechnische kunstwerken. Hiervoor is een groot aantal projecten uitgevoerd, veelal een combinatie van verschillende kapitaalgoederen. Dit resulteert in een positief saldo ultimo 2016 op deze voorziening.
Vrz Riolering
Dit is een egalisatievoorziening. Er vinden in principe geen begrote dotaties en onttrekkingen plaats. Uitsluitend het saldo op de exploitatiebegroting van riolering wordt met deze voorziening verrekend (positief of negatief). In 2015 is een groot bedrag, ca. 1 miljoen, gedoteerd, omdat er door hogere heffingsopbrengsten dan begroot een positief saldo op de exploitatiebegroting was ontstaan. Dit jaar is precies het tegenovergestelde  nodig: vanwege een aantal hogere kostenposten dan verwacht (oa. calamiteiten, meer storingen en hogere projectkosten dan geraamd, is ruim 1 miljoen onttrokken aan de voorziening, ter egalisatie. Hierna blijft nog circa 0,45 miljoen beschikbaar in de voorziening, ter dekking van mogelijke tegenvallers in de toekomst.

Investeringen

Omschrijving

Beschikbare investeringen 2016

Werkelijke uitgaven
 tm 2016

Vrijval    2016

Nog beschikbaar eind 2016

Wat is meer/-minder nodig voor ctc

Verwachte uitgaven
2017

Verwachte uitgaven
2018

Verwachte uitgaven
2019 ev

4. Basis op orde in Breda

Beheer openbare ruimte, groen

1.053

708

16

361

0

361

0

0

Beheer openbare ruimte, wegen

2.749

1.915

29

863

0

863

0

0

Groen, Water en Dierenwelzijn

2.778

252

-137

2.389

0

1.388

651

350

Riolering

10.913

12.552

0

-1.639

1.639

0

0

0

Vastgoedbeheer

2.469

498

43

2.014

0

2.014

0

0

Vastgoedbeheer, sportaccommodatie

1.064

645

7

425

0

425

0

0

Raad, commissie en griffie

64

44

0

20

0

20

0

0

Totaal

21.088

16.613

-43

4.433

1.639

5.071

651

350

SV:Groen, water en Dierenwelzijn
Betreft diverse projecten inzake gebiedsontwikkelingen, dekking vindt deels plaats uit de reserve Groenfonds

Beheer openbare ruimte groen en wegen
Enkele kredieten zijn geheel benut en afgesloten (oa Vincent van Goghstraat).
Budget is besteed oa aan aanleg Kogingssteiger, maatregelen voor klimaatadaptate, kleine herinrichtingen in de openbare ruimte, omvormingen in groen en vervanging speelvoorzieningen. Tevens vervanging bomen langs singels. Ook de herinrichting van openbare ruimte rond winkelcentra in de Haagse Beemden maakt onderdeel uit van dit krediet. Deze loopt nog door in 2017. Tenslotte is de revitalisering van Haagweg - Nieuwe Haagdijk vanuit dit krediet uitgevoerd.
Riolering
De geplande jaarschijf uit het verbreed gemeentelijk rioleringsplan (vGRP 2014-2018 is geheel uitgenut. Tevens is een deel van de geplande overprogrammering, mn. in de wijk IJpelaar voortvarend gerealiseerd. Daardoor is een tekort ontstaan, dat aangevuld zal worden uit de reeds gevoteerde jaarschijf 2017. Daarmee zal aan het eind van 2017 dit tekort weer weggewerkt zijn.
Vastgoedbeheeer
Een groot aantal (deel)projecten zijn gerealiseerd en zijn afgesloten. De duurzaamheidsmaatregelen van Galderseweg 15 zijn, in afwachting van het EPA-U onderzoek, nog niet uitgevoerd. Het restantkrediet op de verbouwing (€ 147.000,-) wordt daarom ingezet bij de verduurzaming.