Inleiding programma`s

De Begroting 2016 kent ten opzichte van de voorgaande jaren een andere programma-indeling. Waar in het verleden een directe relatie zichtbaar was met de indeling van de organisatie, is dit met ingang van de Begroting 2016 op initiatief van de gemeenteraad gewijzigd in een indeling die gericht is op de te realiseren maatschappelijke effecten. Dit heeft geleid tot een vijftal nieuwe programma's, welke op hun beurt zijn opgebouwd vanuit thema's en onderliggende producten. In dit hoofdstuk wordt gerapporteerd over de realisatie van de in de begroting op programmaniveau en themaniveau voorgenomen doelstellingen c.q. de te realiseren maatschappelijke effecten.

Ook met de beschrijving van te realiseren indicatoren zijn in de Begroting 2016 stappen gezet door het formuleren van 'uitdagingen'. Nog niet op alle fronten was binnen de Begroting 2016 al sprake van concrete streefwaarden, waarover verantwoord moet worden. In overleg met de gemeenteraad is in 2016 verder gewerkt aan een uitbouw en verfijning van de in de Begroting 2016 opgenomen indicatoren.