Weerstandsvermogen en risico`s

Bij de Begroting 2017 is het gemeentebrede risicoprofiel wederom geactualiseerd. De risico's zijn op dat moment geschat op € 58,6 miljoen. Afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit leidde dit tot een weerstandsvermogen van per saldo € 47,7 miljoen. Bij de Begroting 2017 is op basis van deze stijgende lijn van het weerstandsvermogen besloten tot een onttrekking van € 2,0 miljoen voor oplossing van een aantal eenmalige capaciteitsvraagstukken.
Een actualisatie van de risico's voor dit jaarverslag leidt tot een benodigde weerstandscapaciteit (bedrag aan risico's) van € 57,9 miljoen. Hiervan worden twee risico's met een omvang van in totaliteit € 17,2 miljoen niet uit de Algemene Reserve, maar uit de Reserve Sociaal Domein gedekt.
Om de eventuele gevolgen van de risico's af te dekken is een weerstandscapaciteit nodig. Op basis van de actualisatie is een weerstandscapaciteit binnen de Algemene Reserve beschikbaar van € 103,6 miljoen. Hiervan moet € 40,7 miljoen (€ 57,9 miljoen aan risico's -/- € 17,2 miljoen gedekt uit de Reserve Sociaal Domein) gedekt worden. Het weerstandsvermogen (zijnde het verschil tussen de beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit) bedraagt dan € 62,9 miljoen. In de Paragraaf Risicomanagement en Weerstandsvermogen wordt een meer uitgebreide toelichting gegeven.