Bedrijfsvoering

Het Bestuursakkoord 2015-2018 Focus op Vooruitgang, vastgesteld in de gemeenteraad op 2 september 2015, geeft bestuurlijk nadrukkelijk richting aan de gewenste en nodige organisatieverandering . De transitie naar een meer participerende, faciliterende overheid en meer betrokkenheid en invloed van burgers, bedrijven en organisaties, vraagt zowel van het gemeentebestuur als van de ambtelijke organisatie om flexibeler te zijn en te opereren. Kortom het aanpassingsvermogen moet zodanig zijn dat snel nieuwe bestuurlijke keuzes kunnen worden gemaakt op basis van kansrijke initiatieven. De inzet van financiële middelen, de inzet van ambtelijk personeel en de inrichting van werkprocessen moeten direct kunnen worden aangepast aan gewijzigde omstandigheden.  Hierbij is een open houding, lef, vertrouwen en bereidheid tot co-creatie met partijen in de stad, dorpen en wijken en in de regio noodzakelijk. Via initiatieven zoals Breda Begroot, Breda Doet en Opgeruimd Breda hebben we dit gedachtegoed verder ontwikkeld.
We hebben in 2016 stappen gezet om als één organisatie te denken en te handelen, We werken vanuit de opgave in het totale belang van Breda. Onze sturingsfilosofie is hierop aangepast en we hebben voorbereidingen getroffen om vanaf 2017 flexibeler te kunnen werken op basis van opgave gestuurd werken.  
Er is in deze bestuursperiode een impuls van € 2 miljoen beschikbaar gesteld om onze uitgangspunten voor een nieuwe flexibele organisatie waar te maken. De door het college geformuleerde opdrachten voor het Programma Doorontwikkeling Financiële Huishouding en Sturing (23 juni 2015) zijn in lijn met deze gewenste organisatieverandering.
De richting van de gewenste organisatieverandering vraagt om verdere uitwerking. Hiervoor hebben we een compleet uitvoeringsprogramma opgesteld onder de noemer ‘Bedrijfsvoering Maakt Mogelijk’.

Bedrijfsvoering Maakt Mogelijk kijkt door de ogen van de vier organisatieprincipes van Breda. Het vraagt van ons om continu vanuit de klant, vanuit de opgave (van groot tot klein) en als één organisatie te denken in mogelijkheden. Het vraagt van ons om flexibel te zijn in mens en middelen, de ondernemende werknemer ruimte te geven en om ons doelmatig te organiseren.
We bereiken deze ambitie door te investeren in de vier sporen en aan te sluiten bij bestaande projecten als Top Dienstverlening en de regionale samenwerking. Dit zijn:

  1. A great place to work
  2. Data maakt mogelijk
  3. Fitte Financiën
  4. Slim organiseren van de Bedrijfsvoering

De behaalde resultaten zijn vermeld onder de thema’s binnen het programma Organisatie en Financiën