Overzicht beschikbare kredieten

Omschrijving

Beschikbare investeringen 2016

Werkelijke uitgaven
tm 2016

Vrijval 2016

Nog beschikbaar eind 2016

Wat is meer/-minder nodig voor ctc

Verwachte uitgaven
2017

Verwachte uitgaven
2018

Verwachte uitgaven
2019 ev

1. Vitaal en Sociaal Breda

Wijkontwikkeling

169

82

0

88

0

88

0

0

Statushouders

995

0

0

995

0

995

0

0

ATEA

1.439

571

-868

0

0

0

0

0

Totaal

2.603

653

-868

1.083

0

1.083

0

0

2. Ondernemen in Breda

Via Breda

24.493

11.343

-7

13.142

0

7.861

3.857

1.424

Economische zaken

4.110

1.583

-1.342

1.185

0

1.145

40

0

Grondexploitatie ten behoeve van bedrijfsterreinen

75

7

0

68

0

68

0

0

Totaal

28.678

12.933

-1.349

14.396

0

9.075

3.897

1.424

3. Duurzaam wonen in Breda

Mobiliteit

24.632

12.439

-415

11.778

0

6.878

4.764

136

Parkeren

2.089

1.669

-337

83

0

83

0

0

Milieubeheer

145

78

1

68

0

68

0

0

Natuur- en milieueducatie

117

20

0

97

0

97

0

0

Grondexploitatie ten behoeve van de woningbouw

3.733

455

0

3.278

0

3.278

0

Stedelijke planning en programmering

9.453

4.568

0

4.886

0

4.454

432

0

Wonen

257

59

0

197

0

197

0

0

Totaal

40.427

19.287

-752

20.387

0

15.054

5.196

136

4. Basis op orde in Breda

Beheer openbare ruimte, groen

1.053

708

16

361

0

361

0

0

Beheer openbare ruimte, wegen

2.749

1.915

-16

819

0

819

0

0

Groen, Water en Dierenwelzijn

2.778

252

-137

2.389

0

1.388

651

350

Riolering

10.913

12.552

0

-1.639

1.639

0

0

0

Vastgoedbeheer

2.469

498

43

2.014

0

2.014

0

0

Vastgoedbeheer, sportaccommodatie

1.064

645

7

425

0

425

0

0

Raad, commissie en griffie

64

44

0

20

0

20

0

0

Totaal

21.088

16.613

-87

4.388

1.639

5.027

651

350

5. Organisatie en financiën van Breda

Bedrijfsvoering Beheer

13.263

3.506

-61

9.696

0

9.063

633

0

Bedrijfsvoering Dienstverlening

1.130

313

-9

808

0

808

0

0

Servicebedrijf

3.065

1.545

111

1.632

0

1.422

210

0

Totaal

17.458

5.364

41

12.136

0

11.293

843

0

Totaal

110.255

54.849

-3.016

52.390

1.639

41.532

10.586

1.911