Verbonden partijen

Inleiding

Een verbonden partij is een instelling buiten de eigen organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Verbonden partijen zijn in elk geval alle gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt en alle NV’s en BV’s waarvan ze aandeelhouder is (inclusief een aantal kleinere NV/BV's, opgericht bij de verkoop van de Essent-aandelen ). Een verbonden partij is één van de drie vormen voor de Gemeente Breda om haar taken uit te (laten) voeren: eigen activiteiten, een commerciële partij of door een verbonden partij.
Verbonden partijen leveren soms bestuurlijk complexe verhoudingen op, omdat de gemeente bestuurder en klant is. Bovendien doen meestal meerdere partijen mee aan de verbonden partij. De Gemeente Breda is dan niet de enige bestuurder en niet de enige klant. Zij moet haar bestuurlijke doelen en wensen afstemmen met die van de andere deelnemers. Dit kan de aansturing complex maken. Voordelen van verbonden partijen zijn de grotere schaal en de regionale aanpak van een regionaal onderwerp.

In overeenstemming met de aanpassingen op het Besluit Begroting en Verantwoording wordt vanaf de Begroting 2017 de informatie over een verbonden partij opgenomen bij het programma waartoe de verbonden partij bijdraagt aan de realisatie van het betreffende programma. In deze paragraaf wordt alleen nog een totaaloverzicht van de partijen opgenomen met een verwijzing naar het programma.

Visie en beleid

In aansluiting op landelijke ontwikkelingen volgen we sinds 2014 de eigenaar-positie vanuit stabiliteit en kwetsbaarheid. Stabiliteit is de ontwikkeling van de exploitatieresultaten en kwetsbaarheid de ontwikkeling in het risicoprofiel in relatie tot het vermogen.

Naar aanleiding van het rapport van de Rekenkamer (2015) over de verbonden partijen is bestuurlijk in regionaal verband gedacht over aansturing. De gestarte regionale ontwikkelingen krijgen een vervolg. We gaan experimenteren met nieuwe vormen van verantwoorden en betrekken daarbij de adviezen van de Rekenkamer.

Vernieuwing is nodig. Hoe meet je bijvoorbeeld of de zorg verbetert, terwijl een instelling zijn interne bureaucratie vanwege kostenreductie significant vermindert? We gaan horizontaal toezicht onderzoeken, met als centrale waarden onderling vertrouwen en openheid. We verwachten dat professionals op die manier hun werk beter kunnen doen, er een betere verbinding is tussen alle partijen en een wederzijdse leercyclus op gang komt. Kortom: vakmanschap, verbinding en vertrouwen van alle betrokken stakeholders. Zo ontstaat meer doeltreffendheid en doelmatigheid.

Volgens spelregel 4 uit de nota “Verbonden Partijen, zes kaderstellende regels” verstrekken de deelnemers richtlijnen mee aan een verbonden partij. Hierdoor kunnen de deelnemers sturen op de beleidsmatige en financiële kaders van een verbonden partij. Het opstellen van de richtlijnen gebeurt zoveel mogelijk in overleg met de andere deelnemers van een verbonden partij, zodat het draagvlak groot is. Bij voldoende draagvlak moet een verbonden partij de richtlijnen verwerken in de Kaderbrief, die als opmaat dient voor de begroting 2018. De richtlijnen die wij als gemeente meegeven aan onze verbonden partijen worden door de gemeenteraad vastgesteld. Separaat aan onze gemeentebegroting worden deze richtlijnen aan de raad aangeboden, zodat de raad deze in november 2016 kan behandelen

De verbonden partijen

Totaalbeeld verbonden partijen

Partijen