Wet Normering Topinkomens

De Wet Normering Topinkomens (WNT) is met ingang van 1 januari 2013 van kracht. In deze wet staan bepalingen over de maximering en ontslagvergoeding van topfunctionarissen in de (semi)publieke sector.
Voor interim-functionarissen die geen topfunctie vervullen maken wij gebruik van de mogelijkheid in paragraaf 6 lid 2 van de Beleidsregels toepassing WNT voor de volledige openbaarmaking van deze functionarissen. Op basis van de Beleidsregels toepassing WNT kán en hoeven wij niet volledig te voldoen aan de verplichting voor openbaarmaking van deze interim-niet topfunctionarissen, zoals voorgeschreven in artikel 4.2 lid 2c van de WNT.
In 2016 waren er geen bezoldigingen boven de geldende bezoldigingsnorm.
De WNT verplicht de gemeente om jaarlijks in de jaarrekening de bezoldiging van iedere topfunctionaris en gewezen topfunctionaris op persoonsnaam op te nemen, ongeacht een eventuele overschrijding van het bezoldigingsmaximum. Dit houdt in dat de gemeentesecretaris en griffier opgenomen moeten worden in de jaarrekening.
In 2016 betreft dit de volgende personen:

WNT- Topfunctionaris

Gewezen topfunctionaris

Naam

Vermeer, C

Piket, P

Herk, G. van

Meulenbroek, R.J.P

Functie

Gemeente-secretaris

(2015: Gemeente-secretaris)

Griffier

(2015: Griffier)

Directeur Ontwikkeling
(tot 1-1-'16)

(2015: Gem.secr. Ai / Directeur)
*) zie toelichting

Concerncontroller
(tot 01-09-16)

(2015: Concern-controller)

Duur dienstverband in 2016

gehele jaar

(2015: va 01-09-'15)

gehele jaar

(2015: gehele jaar)

n.v.t.

(2015: gehele jaar)

gehele jaar

(2015: gehele jaar)

Omvang dienstverband in 2016

1 fte

(2015: 1 fte)

1 fte

(2015: 1 fte)

n.v.t.

(2015: 1 fte)

1 fte

(2015: 1 fte)

Dienstbetrekking

Vaste dienst

(2015: vaste dienst)

Vaste dienst

(2015: vaste dienst)

n.v.t.

(2015: vaste dienst)

Vaste dienst

(2015: vaste dienst)

Bezoldiging

Beloning

€ 128.576

(2015: € 39.406)

€ 121.328

(2015: 104.051)

€ 23.154

(2015: € 125.933)

€ 115.538

(2015: € 118.736)

Belastbare vaste en variable onkostenvergoedingen

€ 15

(2015: € 839)

€ 127

(2015: € 269)

€ -

(2015: € 166)

€ 152

(2015: € 229)

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 14.571

(2015: € 5.091)

€ 14.595

(2015: € 14.953)

€ -

(2015: € 15.680)

€ 15.083

(2015: € 15.853)

Totaal bezoldiging

€ 143.162

(2015: € 45.336)

€ 136.050

(2015: € 119.274)

€ 23.154

(2015: € 141.779)

€ 130.773

(2015: € 134.819)

Toepasselijk WNT-maximum

€ 179.000

(2015: € 59.496)

€ 179.000

(2015: € 178.000)

niet van toepassing

(2015: € 178.000)

€ 179.000

(2015: € 178.000)

Toelichting omvang bezoldiging

Functieboek

Functieboek

Functieboek

Functieboek

*) In bovenstaande tabel zijn ook de gegevens van de heer Van Herk opgenomen. Gedurende het jaar 2015 heeft hij de zowel rol van Gemeentesecretaris a.i. (vallend onder de definitie van topfunctionaris vanuit de WNT) als die van Directeur Ontwikkeling vervuld. Voor de WNT is een splitsing van beide functies in de cijferopzet noodzakelijk). Het betreft de volgende splitsing over het jaar 2015:

 

Gewezen topfunctionaris

Naam

Herk, G. van 

Functie

Gemeentesecretaris a.i.

Directeur Ontwikkeling

Duur dienstverband in 2015

tot 01-09-2015

vanaf 01-09-2015

Omvang dienstverband in 2015

1 fte

1 fte

Dienstbetrekking 2015

Vaste dienst

Vaste dienst

Bezoldiging 2015

Beloning

                               81.290

                               44.643

Belastbare vaste en variabele
onkostenvergoedingen

                                    159

                                        7

Beloningen betaalbaar op termijn

                               10.439

                                 5.241

Totaal bezoldiging 2015

                               91.888

                               49.891

Toepasselijk WNT-maximum

                            178.000

Toelichting omvang bezoldiging

Functieboek

Functieboek

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen ontvingen er geen overige functionarissen in 2016 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum. Er zijn in 2016 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen, die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (WOPT) of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.