Resultaat in relatie tot prognoses

Bij de Tweede Bestuursrapportage 2016 werd een voordelig resultaat verwacht van € 27,4 miljoen. Dit bedrag was opgebouwd vanuit de te verwachten resultaten per programma. Het voordelige begrotingssaldo van € 3,1 miljoen maakte van dit bedrag onderdeel uit.
In de praktijk heeft een aantal onderdelen zich in de lijn van de toenmalige verwachting ontwikkeld. Deze worden op hoofdlijn met name veroorzaakt door  uitvoering van de motie 'incidenteel afschrijven, structureel besparen' met incidentele afwaarderingen tot gevolg. Op andere onderdelen zijn echter ook afwijkingen te onderkennen, die hebben geleid tot afwijkingen van de verwachting in de Tweede Bestuursrapportage.
Tegenover de nadelige effecten van de bovengenoemde onderwerpen hebben de resultaten binnen de grondexploitaties en Via Breda zich positiever ontwikkeld dan bij de bestuursrapportage werd verwacht.