Inleiding

Deze jaarstukken zijn een verantwoording over het gevoerde beleid en beheer over de in de Begroting 2016 opgenomen voornemens en financiële verwachtingen.

Dit onderdeel geeft een algemeen beeld van de financiële positie van Breda, weerstandsvermogen en belangrijkste risico's, het uiteindelijk financieel resultaat ten opzichte van eerdere prognoses en een totaalbeeld van de investeringen 2016.

De financiële gegevens in deze jaarstukken komen via een geautomatiseerd proces uit het Bredase financieel systeem. Bedragen worden afgerond op € 1.000, waardoor in de jaarstukken mogelijk afrondingsverschillen zitten.
Het rekeningresultaat 2016 is € 26,9 miljoen positief. In de 2e Bestuursrapportage was een voordelig resultaat verwacht van € 27,4 miljoen.

Bij de Programma’s staat een korte toelichting op de financiële resultaten ten opzichte van de ramingen in de begroting.