Organisatie en Financiën van Breda

Overzicht van lasten en baten per thema / product

(Bedragen x € 1.000)

Totaal van de producten

Primitieve begroting
2016

Begroting 2016
na wijzigingen

Rekening
2016

per thema

Lasten

Baten

Lasten

baten

Lasten

Baten

Een toekomstbestendige organisatie

Bedrijfsvoering Beheer

-861

-1.042

60

-248

136

Bedrijfsvoering Dienstverlening

344

98

1.485

Bedrijfsvoering Ontwikkeling

-66

-105

-289

Servicebedrijf

52

604

Bedrijfsvoering Overige (extern)

4.751

2.083

5.064

2.083

5.064

2.083

Totaal van het thema

4.168

2.083

4.067

2.143

6.616

2.220

Solide financiën

Overige baten en lasten

55

3.979

4.279

17

Gemeentefonds

305.049

313.332

314.065

Onroerende Zaak Belasting (OZB)

34.616

33.932

1

33.453

Treasury

10.650

11.762

21.295

32.247

Dividenden

168

362

376

Stelposten

2.991

4.832

Onvoorzien

300

300

Totaal van het thema

3.346

350.483

9.111

359.389

25.574

380.158

Totaal exploitatie

7.513

352.566

13.178

361.532

32.190

382.377

Mutaties Reserves

Algemene reserve

2.650

-599

7.417

3.802

7.417

3.802

Exploitatiereserve

225

25

431

6.998

431

6.998

Begrotingsreserve

189

1.508

189

1.508

189

1.508

Investeringsreserve

500

2.470

12.230

11.156

12.230

11.156

Bespaarde rente naar reserves

2.461

Centrale bedrijfsreserve

Totaal Mutaties Reserves

6.025

3.404

20.266

23.463

20.266

23.463

Totaal

13.538

355.970

33.444

384.995

52.456

405.841