Solide financiën

Thema 5.2: Solide financiën

Product 1: Overige baten en lasten

Wat wilden we hiervoor doen

Hier staan baten en lasten, die niet toe te rekenen zijn aan specifieke programma`s, speerpunten of andere onderdelen in de begroting.

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Gerealiseerd

Toelichting

Op dit product staan algemene posten die niet aan een specifiek product zijn toe te rekenen. Structureel zijn dat de rentelasten van de centrale activa. In 2016 zijn hier de eenmalige storting in de personeelsvoorziening in verband met de invoering van het individueel keuze budget (IKB) verantwoord. Ook de belasting naheffing vanuit BTW-controle valt onder deze post.

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

Status van de indicator

Product 2: Gemeentefonds

Wat wilden we hiervoor doen

De jaarlijks te ontvangen rijksbijdrage komt uit het Gemeentefonds en maakt onderdeel uit van de algemene middelen.

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Gerealiseerd

Toelichting

De gemeentefondsuitkering is ontvangen en maakt onderdeel uit van de algemene middelen.

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

Status van de indicator

Product 3: Onroerende Zaak Belasting (OZB)

Wat wilden we hiervoor doen

De door Bredase inwoners en bedrijven betaalde Onroerende Zaakbelasting is onderdeel van de algemene dekkingsmiddelen.

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Gerealiseerd

Toelichting

De werkelijke opbrengsten 2016 vanuit de onroerende zaakbelasting blijven achter bij de begrote opbrengsten met per saldo € 0,48 miljoen. Het grootste (nadelige) verschil doet zich voor bij de ozb-opbrengst van de woningen. Het nadeel is € 0,6 miljoen. verklaring oorzaak (waarde-ontwikkeling).

Bij de ozb-opbrengst van de niet-woningen is een verschil te zien in de verhouding tussen de opbrengst van het eigenarendeel (nadeel van € 0,2 miljoen) en het gebruikersdeel (voordeel van € 0,3 miljoen). Jaarlijks worden de te hanteren ozb-tarieven gebaseerd op de te realiseren opbrengsten en de (op dat moment bekende) waarde-ontwikkelingen. De werkelijke waarde-ontwikkelingen kunnen in de praktijk afwijken van de op het moment van tariefsbepaling bekende waarden, waardoor de werkelijke opbrengsten afwijken van de begroting.

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

Status van de indicator

Product 4: Treasury

Wat wilden we hiervoor doen

De rente die de gemeente betaalt over leningen, wordt verdeeld over alle investeringen. Dit gebeurt op basis van een vast percentage. Het verschil tussen betaalde rente en doorberekende rente is het netto treasuryresultaat. In de cijfers is het netto resultaat en de toe te rekenen rente aan reserves en voorzieningen opgenomen.

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Gerealiseerd

Toelichting

Het netto resultaat bedraagt bijna € 3 miljoen.

Het bedrag aan toe te rekenen rente aan reserves en voorzieningen bedraagt ruim € 8 miljoen.

Totaal komt het resultaat op deze wijze bepaald uit op € 11 miljoen.

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

Status van de indicator

Product 5: Dividenden

Wat wilden we hiervoor doen

De dividenden die de gemeente van derden ontvangt maken deel uit van de algemene dekkingsmiddelen.

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Gerealiseerd

Toelichting

De ontvangen dividenden maken onderdeel uit van de algemene dekkingsmiddelen.

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

Status van de indicator

Product 6: Stelposten

Wat wilden we hiervoor doen

Het `product` Stelposten is een verzameling onderwerpen die op het moment van opstellen van de begroting nog niet in de cijfers zijn verwerkt. Door middel van begrotingswijzigingen worden de bedragen overgeboekt naar de betreffende programma`s/ thema`s.

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Gerealiseerd

Toelichting

De overschotten en tekorten op de afzonderlijke stelposten zijn geanalyseerd. Bij de resultaatbestemming wordt voorgesteld een deel via bestemmingsreserves te reserveren om in komende jaren te realiseren. Het restant valt vrij ten gunste van de Algemene Reserve.

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

Status van de indicator

Product 7: Onvoorzien

Wat wilden we hiervoor doen

Een beperkt bedrag is gereserveerd om de eerste financiële gevolgen te dekken van onvoorziene omstandigheden.

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Gerealiseerd

Toelichting

deze post is in 2016 niet benodigd geweest.

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

Status van de indicator