Basis op orde in Breda

Overzicht van lasten en baten per thema / product

(Bedragen x € 1.000)

Totaal van de producten

Primitieve begroting
2016

Begroting 2016
na wijzigingen

Rekening
2016

per thema

Lasten

Baten

Lasten

baten

Lasten

Baten

Dienstverlening

Vergunningen

6.486

6.529

6.504

6.529

6.984

8.541

Publieksservice

9.421

3.944

10.007

3.944

12.719

6.785

Administratie en basisregistratie

8.990

502

8.990

502

8.995

525

Totaal van het thema

24.898

10.975

25.501

10.975

28.697

15.852

Beheer van de openbare ruimte

Afvalservice

24.795

25.062

25.479

26.144

22.583

23.641

Beheer openbare ruimte, groen

13.157

132

14.248

132

18.980

316

Beheer openbare ruimte, wegen

22.015

4.608

23.210

4.999

23.410

4.168

Riolering

13.660

14.895

13.963

15.298

15.463

16.693

Beheer openbare ruimte, begraafplaatsen

145

90

170

90

140

87

Groen en water

882

193

1.085

193

1.447

233

Totaal van het thema

74.654

44.980

78.155

46.855

82.023

45.139

Veilig Breda

Preventie en bestrijding criminaliteit

3.268

176

3.388

176

3.751

592

Regionale brandweer

10.419

10.419

10.406

Toezicht en handhaving

8.151

3.472

8.233

3.472

8.526

3.913

Totaal van het thema

21.838

3.649

22.040

3.649

22.682

4.505

Open overheid

College en ondersteuning college

17.107

16.736

100

16.658

167

Raad, commissie en griffie

2.218

2.218

2.350

Rekenkamer

189

189

160

Totaal van het thema

19.513

19.142

100

19.168

167

Beheer van het gemeentelijk vastgoed

Vastgoedbeheer

24.901

13.829

26.173

14.488

28.993

14.656

Vastgoedbeheer, sportaccommodatie

1.581

1.760

20

1.752

19

Totaal van het thema

26.482

13.829

27.934

14.508

30.745

14.675

Verbindend bestuur

Samenwerking

1.526

135

1.526

135

1.222

160

Totaal van het thema

1.526

135

1.526

135

1.222

160

Totaal exploitatie

168.911

73.567

174.298

76.222

184.538

80.498

Mutaties Reserves

Reserve Afvalservice

Reserve Riolering

Reserve Groenfonds

25

500

25

500

70

Totaal Mutaties Reserves

25

500

25

500

70

Totaal

168.936

74.067

174.323

76.722

184.538

80.568