Open overheid

Thema 4.5: Open overheid

Product 1: College en ondersteuning college

Wat wilden we hiervoor doen

Uitvoering geven aan het Bestuursakkoord 2015-2018 en de uitwerking daarvan in de begroting 2016.

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Toelichting

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

Status van de indicator

Product 2: Raad, commissies en griffie

Wat wilden we hiervoor doen

De samenleving verandert in hoog tempo. Wij willen de energie die er in Breda is aanjagen en versterken, en met daadkracht aan het werk gaan om de ambities zoals verwoord in het Bestuursakkoord 2015-2018 samen met de Bredanaars te realiseren.

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Toelichting

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

Gemeenteraadsverkiezingen

(Opkomst gemeenteraadsverkiezingen 2018)

Status van de indicator

Insprekers

(Aantal insprekers commissievergaderingen)

Status van de indicator

Realisatie
2015

Begroting
2016

Realisatie
2016

Aantal insprekers commissievergaderingen

146

Burgerinitiatieven

(Aantal burgerinitiatieven)

Status van de indicator

Product 3: Rekenkamer

Wat wilden we hiervoor doen

De rekenkamer versterkt met haar onderzoek(en) de positie en het functioneren van de gemeenteraad. Ze verhoogt hiermee het vertrouwen van de burger in de raad en het gemeentebestuur. Daarnaast onderzoekt de rekenkamer de doeltreffendheid en doelmatigheid van het bestuurlijk handelen van de gemeente.

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Toelichting

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

Rapportage rekenkamer

Status van de indicator