Sport

Thema 1.7: Sport

Product 1: Sportbeleid

Wat wilden we hiervoor doen

Stimuleren van sportbeoefening voor wie achterblijven in deelname aan sport. Steun voor kinderen en jongeren uit gezinnen met onvoldoende financiële draagkracht. Beschikbare sportlocaties en voorzieningen. Sportverenigingen en andere aanbieders krijgen de ruimte voor nieuwe activiteiten. Steun voor talenten, topsporters en sportverenigingen met topsportambities. Samenwerken met sportaanbieders, onderwijs, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en regiogemeenten voor betere sport. Groot onderhoud van gemeentelijke sportvoorzieningen en een nieuwe trainingshal voor het (top-)turnen. Cofinanciering van nieuwe initiatieven, die een impuls geven aan de Bredase sportvoorzieningen. Investeren in de openbare ruimte, bijvoorbeeld loop- en wandelroutes, mountainbikeroutes, fitnesstoestellen en trimparcoursen. Voortdurende inzet van de sport- en cultuurcoaches.

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Gerealiseerd

Toelichting

In 2016 zijn onderstaande activiteiten uitgevoerd:

 

Naast de inzet van 20,5 fte sportcoaches die zich vooral richten op sport- en beweegparticipatie van kinderen, zijn er sport- en beweegactiviteiten voor ouderen en bijzondere doelgroepen (zoals maatschappelijke opvang) gefaciliteerd.

 

Inzet Jeugdsportfonds (JSF): in 2016 hebben ca. 700 kinderen van het JSF een bijdrage ontvangen om te kunnen sporten. Bijna 900 kinderen hebben met een financiële ondersteuning zwemlessen kunnen volgen.

 

Het aantal gemeentelijke sportlocaties en voorzieningen is in stand gehouden.

 

Door de inzet van sportcoaches  krijgen talenten aanvullende trainingen van techniektrainers. Ook worden zij mentaal begeleid en krijgen sportverenigingen met een topsportambitie ondersteuning, onder ander door ‘train de trainer’ programma’s.

 

Het onderhoud aan de gemeentelijke sportvoorzieningen is volgens planning uitgevoerd. De turnhal is al in 2015 geopend.

 

Diverse sportverenigingen met een eigen accommodatie hebben subsidie aangevraagd en gekregen voor duurzame investeringen. Hierdoor kunnen ze als vereniging besparen en hun exploitatie verbeteren.

 

Er is specifiek geïnvesteerd in een Free Run Parkoers en een Richard Krajicek court. In het nieuwe beleidskader sport wordt sterk ingestoken op verdere investeringen in de openbare ruimte.

 

 

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

Vitaal Breda

(Maatschappelijke verbanden stimuleren samen mensen tot voldoende beweging en gezond eten)

Status van de indicator

Gereed

In oktober 2016 zijn 2.864 Bredanaars, representatief voor de bevolking van 6 jaar en ouder, bevraagd. Het doel van het onderzoek was om een beeld te krijgen van de sportparticipatie van Bredanaars en de mate van bewegen. De uitkomsten daarvan waren:

 

• 69% van de Bredanaars sport (meer dan 12 keer per jaar);

• 88% van de kinderen tot 18 jaar sport. Dit aantal schommelt sinds 2007 rond de 90%;

• 66% van de volwassenen sport. Het aantal volwassenen dat sport stijgt sinds 2005 licht.

 

Van de Bredanaars van 18 jaar en ouder voldoet 50% aan de norm. Volwassenen bewegen gemiddeld 4,3 dagen per week 30 minuten matig intensief. Dit laat sinds 2007 (4,9) een daling zien.

 

Met kinderen en jongeren bedoelen we de leeftijdsgroep van 4 tot 18 jaar. Van deze groep voldoet 31% aan de norm. Kinderen bewegen gemiddeld 5 dagen per week 60 minuten matig intensief. Dit laat sinds 2007 (4,7) een lichte stijging zien. Het gemiddeld aantal dagen dat Bredanaars bewegen is hoger bij kinderen en verschilt maar beperkt per volwassen leeftijdsgroep.

 

Top in Breda

(Breda faciliteert en stimuleert topsport en talentontwikkeling)

Status van de indicator

Gereed

In 2016 zijn, met steun van de gemeente, diverse topsportevenementen georganiseerd zoals de jaarlijks terugkerende Singelloop, een etappe van de Eneco Tour en een oefeninterland dames hockey Nederland – Spanje.

 

In samenwerking met de regio is de ondersteuning van talenten via Deltalent voortgezet en uitgebreid met handbal. Samen met regiogemeenten en de provincie Noord-Brabant is een ‘Bestuurlijke Kopgroep Wielerplan West-Brabant’ opgericht en zijn eerste stappen gezet voor een gezamenlijke meerjarenwieler kalender. In B5 verband is er aandacht voor talentontwikkeling binnen Urban Culture Sports and Art en is een onderzoek uitgevoerd om een ‘Special-Olympics-European-Event’ in 2018 te hosten. De voortzetting en uitbreiding van het Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO) Zuid biedt Breda en de regio nieuwe kansen.

 

Tijdens het sportgala zijn de Bredase sporters met uitzonderlijke prestaties, waarvan enkele op wereldniveau, in het zonnetje gezet en geëerd.

 

Kaart van Breda

(Voldoende, kwalitatief hoogwaardige binnen- en buitensportaccommodaties en sport- en beweegvoorzieningen in de openbare ruimte)

Status van de indicator

Gereed

In 2016 is de notitie ‘Gebruik van de gemeentelijke buitensportcomplexen en te verwachten ontwikkelingen op die complexen’ uitgewerkt en aangeboden aan de gemeenteraad. Meerdere complexen kennen een capaciteitstekort. Door nog beschikbare eenmalige middelen uit 2016 en 2017 kan dit deels aangepakt worden. In 2016 is het natuurgras hoofdveld op Blauwe Kei omgevormd naar kunstgras. Op sportcomplex de Wisselaar is gestart met het  gefaseerd herinrichten van het wedstrijdvoetbalveld naar een wedstrijdrugby veld. Overige investeringen staan voor 2017 op de rol; uitbreiding van veldcapaciteit op de voetbalcomplexen Roosberg en Heikant.

 

Evenals voor de buitensport is in 2016 een soortgelijk onderzoek voor de binnensportaccommodaties uitgevoerd. Ook is, samen met onderwijspartners , in 2016 gestart met het onderzoek naar een mogelijke realisatie van een Topsporthal voor trainingen en competitiewedstrijden.

 

De formatieve capaciteit voor de daadwerkelijke ondersteuning van talenten is in 2016 uitgebreid.

 

In 2016 is een eerder onderzoek naar de toegankelijkheid en bruikbaarheid van sportaccommodaties voor sporters met een beperking opnieuw opgepakt. Inmiddels hebben we gewijzigde inzichten met betrekking tot multifunctioneel gebruik. Dat heeft er toe geleid dat met  het nieuwe beleidskader sport gewerkt gaat worden aan clustering van sporten die vergelijkbare eisen stellen aan de accommodatie.