Vitaal en sociaal Breda

Overzicht van lasten en baten per thema / product

(Bedragen x € 1.000)

Totaal van de producten

Primitieve begroting
2016

Begroting 2016
na wijzigingen

Rekening
2016

per thema

Lasten

Baten

Lasten

baten

Lasten

Baten

Opgroeien

Jeugdzorg

2.641

168

2.641

168

2.578

171

Totaal van het thema

2.641

168

2.641

168

2.578

171

Inkomensverwerving

Participatie

1.376

1.452

1.783

Reïntegratie

2.908

69

4.986

69

3.929

3

Reintegratie publieke taken

8.672

8.022

7.251

176

8.178

797

Sociale werkvoorziening

40.557

7.524

43.601

16.049

46.646

18.681

Wet BUIG

59.215

59.946

62.618

64.148

71.513

67.474

Totaal van het thema

112.728

75.562

119.909

80.442

132.048

86.955

Vrijwillige zorg waar het kan, professioneel waar het moet

Maatwerk dienstverlening jongeren

63.911

25.128

62.712

23.285

59.880

25.765

Maatwerk dienstverlening volwassenen

5.403

145

5.388

145

5.416

145

Maatwerk WMO

42.287

4.910

47.063

5.360

37.066

3.911

Volksgezondheid

3.619

196

3.694

196

3.585

219

Opvang en Ondersteuning Volwassenen

42.467

1.547

42.733

1.547

41.357

1.728

Totaal van het thema

157.686

31.927

161.588

30.533

147.304

31.768

Bestrijding armoede

Bijzondere bijstand

4.088

575

4.292

575

5.763

1.615

Bredapas

249

32

249

32

187

14

Kredietbank West-Brabant

5.298

2.196

5.458

2.146

5.793

2.481

Schuldhulpverlening

82

459

418

Totaal van het thema

9.717

2.803

10.459

2.753

12.160

4.109

Leefbaarheid in wijken en dorpen

Sociale infrastructuur

1.458

1.458

1.367

22

Wijkgericht werken

1.921

188

1.681

88

1.719

88

Wijkontwikkeling

5.874

1.800

6.092

1.800

2.341

1.135

Totaal van het thema

9.253

1.988

9.231

1.888

5.427

1.245

Opvang

Inburgering/ participatie

100

1.795

780

1.472

780

Totaal van het thema

100

1.795

780

1.472

780

Sport

Sportbeleid

3.213

3.624

3.568

Totaal van het thema

3.213

3.624

3.568

Totaal exploitatie

295.337

112.447

309.246

116.564

304.557

125.028

Mutaties Reserves

ATEA algemene reserve

474

627

200

Reserve Atea Sociaal Domein

Reserve SZ en Werkgelegenheid

Reserve Wijkontwikkeling

3.777

6.131

3.482

Reserve Wmo/Zorgfonds

Reserve SZ en werkgelegenheid BB

Reserve SZ en Werkgelegenheid Reintegratie

304

798

304

59

Reserve WMO / Zorgfonds

Reserve Sociaal Domein

753

753

Reserve Armoedebeleid

Totaal Mutaties Reserves

4.554

798

7.815

4.495

Totaal

295.337

117.002

310.044

124.379

304.557

129.523