Leefbaarheid in wijken en dorpen

Thema 1.5: Leefbaarheid in wijken en dorpen

Product 1: Wijkontwikkeling

Wat wilden we hiervoor doen

Herontwikkelen van de Driesprong (aanleggen openbare ruimte). Pilot ID Lab en studentenwerkplaats3D met Avans. Herinrichten van de openbare ruimte in Linie/Doornbos (groenstempels in de openbare ruimte van Liniekwartier-Noord). Uitvoeren van het Masterplan Hoge Vucht; verbeteren toegankelijkheid van Park Hoge Vught en de aanleg van park Geeren Zuid. Aanpakken van de pleinen in Tuinzigt. Activeringsprogramma IngenHouszplein en Haagweg (ondersteuning van activiteiten en initiatieven die samen met de bewonersgroep Behaaglijk Haagdijk worden georganiseerd en uitgevoerd).

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Gerealiseerd

Toelichting

Het herontwikkelen van de Driesprong (aanleggen openbare ruimte) is in uitvoering en wordt in 2017 afgerond.

 

De Werkplaats Sociaal Domein is opgericht met Avans. Stadslab Breda is operationeel; evenals PakhuisB en de City Of Imagineers. De uitdaging is om lab-partijen en stadmakers aan elkaar te verbinden .

 

De eerste groenstempel is aangelegd; aan de tweede wordt gewerkt; voor de derde en vierde groenstempel is de ontwerpfase gestart.

 

Ter verbetering van de toegang van park Hoge Vucht zijn in 2016 parkeerplaatsen en bruggen aangelegd; dit project is gereed. De aanleg van park Geeren-Zuid was in 2016 op de beplanting na gereed. De beplanting heeft plaatsgevonden in het voorjaar 2017 en de opening van het park was in mei 2017. Daarmee is het project gereed.

 

Typisch Tuinzigt is opgeleverd in 2016. In 2016 is ook gestart met de voorbereidingen van de inrichting van Nelson Mandelaplein.

 

Het activeringstraject is afgerond in 2016. De opdracht is uitgevoerd door B-Inmotion. Met zoveel mogelijk bewoners, ondernemers en andere partijen is een programma van activiteiten georganiseerd met als doel een levend netwerk op en om het plein en Haagweg te realiseren. Dit is gelukt.

 

 

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

Realisatie projecten

(Realisatie van de projecten van Wijkontwikkeling )

Status van de indicator

Gereed

Deze projecten zijn grotendeels conform schema afgerond. Het programma Wijkontwikkeling, 2.0, burgerkracht was per 31 december 2014 afgerond. Vanuit het positieve resultaat is budget beschikbaar gesteld om een aantal wijkontwikkelingsprojecten af te ronden. Eind 2016 zijn deze projecten definitief afgerond. Deze projecten zijn genoemd onder product 1 Wijkontwikkeling.

Product 2: Wijkgericht werken

Wat wilden we hiervoor doen

Wijkcentra spelen een belangrijke rol en blijven zo veel mogelijk open. Voorzieningen in de meest kwetsbare wijken worden zoveel mogelijk open gehouden.

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Gerealiseerd

Toelichting

In 2016 heeft een integraal onderzoek plaatsgevonden naar wijkcentra. Dit onderzoek is afgerond en heeft geresulteerd in een visie op (gemeentelijk) vastgoed. De visie is opgehaald in de stad en dorpen. Met stakeholders, besturen van wijkcentra et cetera zijn verschillende gesprekken gevoerd. De nota Beleid Wijkcentra is in het 1e kwartaal 2017 aangeboden aan de raad.  

 

In deze nota is het volgende opgenomen:

We streven als gemeente naar een vitaal en sociaal Breda; een samenleving waarin mensen mee kunnen doen, hun talenten kunnen ontplooien, regie kunnen voeren op hun leven en een “thuis” hebben. Een van de thema’s binnen deze doelstelling is het thema “Betrokken zijn”. Bewoners zijn actief betrokken bij hun woonomgeving en voelen zich gesteund bij het nemen en realiseren van initiatieven en het doen van vrijwilligerswerk.

 

Een ander thema hierin is het thema “Ontmoeten”. De contacten met andere mensen dragen voor veel mensen bij aan zich thuis voelen in hun stad, wijk of dorp. Contact met mensen in de omgeving voorkomt eenzaamheid. Wanneer mensen een eigen netwerk hebben, kunnen zij daar vaak ook op steunen wanneer het (even) niet goed met ze gaat. Zo creëren bewoners hun eigen sociaal vangnet.

 

Een derde thema dat bijdraagt aan een vitaal en sociaal Breda is het thema “Opgroeien”. Om invulling te geven aan deze drie thema’s zijn ruimtes nodig waar mensen activiteiten kunnen organiseren, elkaar tegen kunnen komen en waar voorzieningen en activiteiten voor kinderen en jongeren plaatsvinden die aansluiten op hun behoeften. Denk hierbij aan maatschappelijke voorzieningen zoals scholen, sportkantines, sportzalen, scoutinggebouwen en (commerciële) ontmoetingsruimten in woonzorgresidenties, maar ook wijkcentra en multifunctionele accommodaties.

 

De gemeente zal de besturen van de wijkcentra integraal gaan ondersteunen met kennis en daar waar nodig met (financiële) middelen. Uitgangspunt daarbij is dat in de gratis ter beschikking gestelde accommodaties betaald personeel niet gesubsidieerd wordt.

 

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

Verantwoordelijkheid leefomgeving

(Meer verantwoordelijkheid voor de leefomgeving)

Status van de indicator

Gereed

Medio 2016 zijn we gestart met de inrichting van wijkplatforms waarbij we samen met de wijk, bewoners, ondernemers, vrijwilligers en professionals uitvoering geven aan het verleggen van zeggenschap naar de bewoners. In veel wijken hebben een aantal bijeenkomsten plaatsgevonden om tot de inrichting van wijkplatforms te komen. Eind 2016 zijn een aantal wijkplatforms goed van start gegaan. Instrumenten om tot medeverantwoordelijkheid te komen, zijn: Breda Begroot, Breda Breed, City Challenge Breda, Opgeruimd Breda, Wijkdeals, etc. De ervaring leert dat bewoners zich meer betrokken en gehoord voelen.  Kwalitatieve meting van betrokken zijn wijst dit ook uit. Eind 2017 vindt een volgend onderzoek hiernaar plaats (Gemeentelijke beleidsmonitor, inclusief de meting van sociale kracht).

 

De cijfers  zijn voor 2016 niet bekend, deze volgen uit de gemeentelijke beleidsmonitor welke tweejaarlijks wordt uitgevoerd (laatste keer in 2015).

 

Bijdragen aan de buurt

(Bijdrage van bewoners aan de buurt)

Status van de indicator

Op schema

Cijfers ten aanzien deze indicator komen uit de Gemeentelijke Beleidsmonitor. Deze monitor wordt tweejaarlijks uitgevoerd. De laatste gegevens dateren van 2015. Het volgende onderzoek start eind 2017 en levert gegevens over 2017 in het eerste kwartaal van 2018.

Tevredenheid over de buurt

(Stijging van de tevredenheid over de buurt)

Status van de indicator

Op schema

Cijfers ten aanzien deze indicator komen uit de Gemeentelijke Beleidsmonitor. Deze monitor wordt tweejaarlijks uitgevoerd. De laatste gegevens dateren van 2015. Het volgende onderzoek start eind 2017 en levert gegevens over 2017 in het eerste kwartaal van 2018.

Product 3: Sociale infrastructuur

Wat wilden we hiervoor doen

Sociale infrastructuur: Verder ontwikkelen van een eigen aanpak voor wijken en dorpen. Samenbrengen van de wensen en ideeën uit wijken en dorpen en uit het gemeentelijke beleid, om tot mooie resultaten te komen. Wijkimpuls: Mensen staan centraal bij de uitvoering van vernieuwende projecten. Er is ruimte voor sociaal economische experimenten. Er komt een platform waar wijken, bewoners en nieuwe samenwerkingsverbanden van elkaar kunnen leren. We investeren in het IDLab Breda en de praktijklabs van studenten in de wijk. Samen met onderwijspartners, ondernemers en inwoners verkennen we de toekomst van Breda. Samen met de Bredase kennisinstellingen werken we aan vernieuwing in de wijk.

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Gerealiseerd

Toelichting

In 2016 hebben we gewerkt aan het kader “Breda Doet, Samen verder”. Wijkgericht werken en werken met wijkplatforms maken onderdeel uit van dit kader. Het kader is vastgesteld en is er uitvoering gegeven aan het inrichten van wijkplatforms in de wijken en dorpen. Subsidieregels en budgetten zijn hierop aangepast en ingericht. Actieve voorlichting en vooral gesprekken met deelnemers aan wijkplatforms hebben plaatsgevonden. Aan de wijkplatforms neemt een gemixt gezelschap van ondernemers, professionals, vrijwilligers en actieve wijkbewoners deel. Samen hebben zij inspraak op de activiteiten in de wijken en dorpen. Dit geldt ook voor de Wijkimpuls wijken. Elke wijkimpuls wijk heeft een operationeel wijkplatform waar wensen en ideeën van bewoners samenkomen.

 

In de wijkimpuls wijken lag de focus op het stimuleren van participatie, werkgelegenheid en leefbaarheid. Vooral de 3 Bredase corporaties hebben geïnvesteerd in leefbaarheid. Wij hebben participatie projecten gesubsidieerd en hebben innovatieve projecten ondersteund. Samen met initiatiefnemers hebben we gewerkt aan een vernieuwende wijze van monitoren, waarbij een lerende aanpak centraal stond. Tijdens bijeenkomst beoordeelden de initiatiefnemers elkaars projecten en resultaten en deelden zij kennis door  verhalen van mensen en beeldmateriaal. Daarnaast is een aantal experimenten gestart, zoals Bredabreed crowdfunding en City Challenge Breda. Deze experimenten zijn tot stand gekomen in samenwerking met stadsmakers en bedrijfsleven, zoals onder andere Pakhuis B, de Stadsambassade, Maatschappelijk Betrokken Ondernemers, Rabobank en Avans. Met deze experimenten stimuleren wij initiatieven en faciliteren wij middelen en innovaties voor en door bewoners.

 

Een pilot ID lab is niet opgericht; wel kennen we sinds 2016 een Werkplaats Sociaal Domein met Avans, een Stadslab Breda, Pakhuis B, Stadsambassade. Er liggen lijnen met Avans en NHTV-Performatory. Studenten doen opdrachten binnen sociaal domein. Een ID lab oprichten lijkt geen noodzaak meer; wel is het belangrijk om te verbinden en stimuleren.

 

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

Wijkimpuls

(Voortgang uitvoering Wijkimpuls)

Status van de indicator

Gereed

De activiteiten en projecten uit het beleidskader zijn gerealiseerd c.q. uitgevoerd conform planning.