Bereikbaar Breda

Thema 3.4: Bereikbaar Breda

Product 1a: Mobiliteit

Wat wilden we hiervoor doen

Bereikbaarheid: Ruimte voor auto- en vrachtverkeer. Bundelen autoverkeer op enkele stedelijke assen. In 2016 betere doorstroming bij ontsluitingswegen en economische toplocaties. Reistijd- en meerjarige trendmetingen. DRIP’s (dynamische route informatie paneel) spelen in op actuele verkeerssituaties in en rond Breda (operationeel verkeersmanagement). Fiets: Uitvoeren schaalsprong Stedelijke autoritten ombuigen naar fietsritten met meer snelfietsroutes en betere fietsbeleving op basis van lifestyleonderzoek. Openbaar Vervoer: Veranderd stedelijk OV systeem Meer aansluiten bij behoefte (vraaggericht en maatwerk) en optimaal inspelen op (inter-)lokaal vervoer, regionale en nationale netwerken (pilot in 2016). Verkeersveiligheid: geen dodelijke slachtoffers. Aanpak top 3 verkeersonveilige locaties in 2016.

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Toelichting

De uitwerking van de mobiliteitsaanpak(MAB) is vertaald naar het meerjarenuitvoerings programma mobiliteit, in 2016 zijn verschillende projecten voor de verschillende modaliteiten tot uitvoering  gebracht:

Bereikbaarheid: herinrichting krp. NRW-Westerparklaan, voorbereiding fase 3 aansluiting Breda-Noord-A16-Haagse Beemden, Voorbereiding vergroten afwikkelcapaciteit op ZRW-Fatimastraat.

Drips zijn actief, reistijdmetingen werken.

Singel mijden is gestart

 

Fiets: uitbouwen van de “076” fietsmarketing. Experiment Singelmijden loopt. Voorbereiding groene golf fiets C. Prinsenlaan

OV: buslijn naar Breepark gerealiseerd. OV pilot “laag 3” (kleinschalig OV op wijk niveau)

HOV fase 1 Claudius Prinsenlaan gerealiseerd

Verkeersveiligheid:

Realisatie kruispunt Kapittelweg-Baliëndijk

Kruispunt Bavelselaan-Allerheiligenweg is gerealiseerd

 

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

Doorstroming en reistijdmetingen

Status van de indicator

Doorstroming: herinrichting kruispunt NRW-Westerparklaan, voorbereiding fase 3 aansluiting Breda-Noord-A16-Haagse Beemden, Voorbereiding vergroten afwikkelcapaciteit op ZRW-Fatimastraat.

Reistijdmetingen: in 2016 is voor het eerst een volledig jaar reistijd gemeten op de stadsontsluitingswegen. Vanaf 2017 (resultaten in 2018) is een eerste vergelijking/trendbepaling mogelijk.  

 

Uitbreiding snelfietsroutes

Status van de indicator

Onder andere het project Boschstraat Fietsstraat is gerealiseerd en de voorbereiding voor snelfietsroute Oost is begonnen.

Aansluiting bij aanwezige vervoersbehoefte

Status van de indicator

Over deze indicator zijn geen norm en realisatiegegevens beschikbaar.

Aanpak verkeersonveilige locaties

Status van de indicator

Realisatie
2015

Begroting
2016

Realisatie
2016

3

Onder andere realisatie kruispunt Kapittelweg-Baliëndijk en kruispunt Bavelselaan-Allerheiligenweg.

Product 1b: Mobiliteit (aanvulling)

Wat wilden we hiervoor doen

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Toelichting

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

Status van de indicator

Product 2: Parkeren

Wat wilden we hiervoor doen

Breda heeft vijf parkeergarages, drie parkeerterreinen en zes bewaakte gratis fietsenstallingen. (12 maal per jaar) controleren weesfietsen en fietswrakken bij station, NAC en in binnenstad. Dagelijkse controle op gevaarlijk en hinderlijk gestalde fietsen bij station en in binnenstad.

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Toelichting

Na een aantal jaren waarin de parkeerinkomsten terugliepen zien we nu een licht herstel.  Per ingang van 1 januari 2016 is het eerste kwartier gratis in de inloopstraten ingevoerd. Of dit het gewenste effect heeft voor de aantrekkelijkheid van de binnenstad en de inkomsten voor ondernemers is onderwerp van een evaluatie begin 2017. De financiële consequenties van deze maatregel drukken het positieve jaarrekening resultaat.

 

Een andere belangrijke maatregel is het invoeren van parkeerregulering  in de Belcrum, Drie hoefijzers zuid en de Linie per 1 oktober. Dit proces is in nauwe samenspraak met vertegenwoordigers uit de wijk tot stand gekomen.  Afgesproken de maatregelen te monitoren en begin 2017 een eerste evaluatie te maken.

 

De lekkage Chasséparking is in 2016 binnen budget opgelost.

 

Ten aanzien van het bewaakt  fietsparkeren zien we een groei van circa 29% ten opzichte van 2015. Ongeveer 725.000 fietsparkeerders hebben hun fiets of scooter afgelopen jaar in een bewaakte stalling geplaatst.  

 

Qua fietshandhaving zijn er 7478 fietsen gelabeld waarvan er 5549 daadwerkelijk zijn overgebracht naar het fietsdepot, daarvan waren 4258 fietsen gevaarlijk of hinderlijk gestald.  Daarvan is ruim 56,8 % weer opgehaald door de eigenaar

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

(Fiets)parkeercapaciteit

Status van de indicator

De fietsenstallingen zien een groei in het gebruik naar 725.000 fietsparkeerders in 2016. De opening van de fietsenstalling aan de zuidzijde van het station en de oplevering van circa 500 plaatsen op maaiveld draagt eveneens bij aan een opgeruimde en bereikbare openbare ruimte.

% van de parkeerders betaalt parkeertarief

Status van de indicator

Realisatie
2015

Begroting
2016

Realisatie
2016

91%

In 2016 heeft geen betalingsbereidheidsonderzoek plaatsgevonden. Dit heeft meerdere oorzaken, de belangrijkste is gelegen in de variëteit aan betaalmogelijkheden en parkeren op kenteken, mobiel en met kort parkeerticket die leiden tot verwerkingsproblemen bij het onderzoeksbureau. Om die reden is besloten eerst alles op kenteken te laten registreren en dan met een nieuw bureau een doorstart te maken. Dat zal medio 2017 mogelijk zijn.

 

Het streven is de betalingsbereidheid zo hoog mogelijk te krijgen, handhaving is daarvoor een belangrijk middel. De afgelopen jaren was de betalingsbereidheid gemiddeld 90%. Het streven is dit percentage in de komende jaren te laten groeien naar  minimaal 95% door een andere aanpak van de ficale handhaving (meer variatie, minder voorspelbaar, meer digitaal,  inzetten op de hotspots).

Terugdringen overlast van gevaarlijk en hinderlijk gestalde fietsen

Status van de indicator

Zes dagen per week wordt gehandhaafd in de binnenstad en bij het station op 4 typen fietsen, gevaarlijk gestald, hinderlijk gestald, weesfietsen en fietswrakken. Daarbij wordt samengewerkt met ondernemers en wijkorganisaties.  Het depot nabij het station draagt er toe bij dat een groot percentage van de geruimde fietsen ook weer wordt opgehaald. Een goed communicatiemoment met de “fout”parkeerder

Product 3: Parkeerbelasting

Wat wilden we hiervoor doen

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Toelichting

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

Status van de indicator