Duurzaam wonen in Breda

Overzicht van lasten en baten per thema / product

(Bedragen x € 1.000)

Totaal van de producten

Primitieve begroting
2016

Begroting 2016
na wijzigingen

Rekening
2016

per thema

Lasten

Baten

Lasten

baten

Lasten

Baten

Breda is een duurzaam en bestendige stad

Natuur- en milieueducatie

934

309

902

250

914

291

Milieubeheer

3.128

1.104

3.104

1.114

3.188

563

Totaal van het thema

4.062

1.413

4.006

1.363

4.102

855

Verdeling beschikbare ruimte

Ruimtelijke ordening

1.550

390

1.650

390

1.540

305

Stedelijke planning en programmering

2.059

250

1.742

250

2.891

271

Totaal van het thema

3.608

640

3.391

640

4.431

577

Bereikbaar Breda

Parkeren

11.124

6.996

11.068

7.130

10.932

7.429

Parkeerbelasting

6.779

6.779

6.864

Mobiliteit

7.048

278

6.035

228

5.732

219

Totaal van het thema

18.172

14.053

17.103

14.137

16.665

14.513

Grote woonprojecten in de stad

Grondexploitatie ten behoeve van de woningbouw

29.954

23.711

30.553

23.711

17.433

23.673

Totaal van het thema

29.954

23.711

30.553

23.711

17.433

23.673

Wonen in Breda

Wonen

735

59

770

59

1.165

245

Totaal van het thema

735

59

770

59

1.165

245

Totaal exploitatie

56.531

39.876

55.823

39.909

43.796

39.862

Mutaties Reserves

Reserve Bodemfonds

429

256

429

256

429

Reserve Klimaatfonds

248

150

248

150

249

44

Totaal Mutaties Reserves

677

406

677

406

678

44

Totaal

57.207

40.282

56.499

40.315

44.474

39.905