Beheer van de openbare ruimte

Thema 4.3: Beheer van de openbare ruimte

Product 1: Beheer openbare ruimte, wegen

Wat wilden we hiervoor doen

We zorgen er voor dat de openbare ruimte veilig, functioneel en duurzaam gebruikt kan worden. Dit betekent dat de Bredanaars en bezoekers nu en ook straks de openbare ruimte, zonder reële risico’s en hinder kunnen gebruiken. Achterstanden in het onderhoud worden ingelopen.

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Gerealiseerd

Toelichting

We zetten in op de asfaltwegen, omdat de kapitaalvernietiging het grootst is. Daarmee hebben we gerealiseerd dat nog slechts 8,9% van de asfaltwegen niet voldoet aan de inspectienorm. Daar staat wel tegenover dat bij de open verharding 21,7% niet voldoet, maar hier speelt de factor kapitaalvernietiging nauwelijks.

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

Onderhoud wegen

(Percentage van de wegen vertoont geen ernstige schade)

Status van de indicator

Realisatie
2015

Begroting
2016

Realisatie
2016

Percentage van de wegen vertoont geen ernstige schade

87,5%

85%

Door een gerichte aanpak is het “overall” percentage van 87,5% niet gerealiseerd.

 

Uit de 2 jaarlijkse inspectie blijkt dat we 1e kwartaal 2016 op 83,5% zaten. Op basis van dit cijfer is onze verwachting dat we aan het einde van dat jaar 2016 op 84 á 85% zaten.

De reden dat we de streefwaarde niet hebben gehaald is dat onze inzet in de jaren 2014, 2015, 2016 voornamelijk gericht is geweest op het wegwerken van de grote ernstige schades in asfalt hoofdwegen.

Dit hebben we gedaan om;

- de grootste hinder voor de stad als eerste weg te nemen

- kapitaalvernietiging tegen te gaan. Voor open verharding, veelal in woongebieden, geldt de kapitaalvernietiging niet.

Met deze aanpak hebben we bereikte dat nog maar 8.9 % van de asfaltwegen niet voldoet aan de inspectienorm.

 

Doordat de asfaltwegen nu ruimschoots op schema liggen, kunnen we nu onze focus ook gaan verleggen naar, de veelal kleine ernstige schades, aan de open verharding.

 

Product 2: Beheer openbare ruimte, groen

Wat wilden we hiervoor doen

We zorgen er voor dat de gemeentelijke bomen gezond en veilig zijn.

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Gerealiseerd

Toelichting

Openbaar groen (bomen)

(Percentage bomen dat aan de veiligheidsnormen voldoet)

Bomen worden eens per drie jaar geïnspecteerd. 95% moet aan de veiligheidsnormen voldoen.

Uitdaging

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Openbaar groen (bomen)

 

95%

95%

95%

95%

95%

 

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

Openbaar groen (bomen)

(Percentage bomen dat aan de veiligheidsnormen voldoet)

Status van de indicator

Realisatie
2015

Begroting
2016

Realisatie
2016

Percentage bomen dat aan de veiligheidsnormen voldoet

95%

95%

Gerealiseerd

Product 3: Beheer openbare ruimte, begraafplaatsen

Wat wilden we hiervoor doen

Groenonderhoud aan de twee openbare begraafplaatsen in Ulvenhout en Bavel. De begraafplaatsen zijn gesloten om te begraven en worden onderhouden als park. Dit is inclusief de paden en bomen. De grafstenen worden op basis van melding onderhouden. Op dit moment loopt een verkooptraject voor de Lichtenberg. Een aantal partijen heeft belangstelling om deze begraafplaats te kopen. Met deze partijen gaan we in gesprek. Het streven is om in 2016 de verkoop rond te hebben.

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Gerealiseerd

Toelichting

Het traject rondom de verkoop heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd. Het college beraadt zich op het vervolg van het traject.

 

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

tevredenheid gebruiker bezoeker

Status van de indicator

Gerealiseerd; er is op de gesloten begraafplaatsen in 2016 één melding van een verzakte grafsteen ontvangen.

Product 4: Riolering

Wat wilden we hiervoor doen

De riolering en de waterwegen onderhouden we zo dat deze goed functioneren, we droge voeten houden en het water schoon blijft. Zo dragen we ook bij aan een gezond leefmilieu. We hebben een verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP 2014-2018) opgesteld waarin deze ambities vervat zijn. Opmerking: Het totaal van de baten overschrijdt het totaal van de lasten. Het verschil wordt veroorzaakt door de afdracht van BTW. De riool- en afvalstoffenheffing wordt inclusief BTW geïnd, de exploitatie lasten van de gemeentebegroting worden exclusief BTW getoond. Het verschil is een vast bedrag en wordt op concernniveau verrekend met het BTW-compensatiefonds’.

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Toelichting

Wateroverlast

(Beperken van wateroverlast door middel van maatregelen)

We beperken de wateroverlast door middel van maatregelen zodat er in het stadshart er gemiddeld maximaal maar 1x 2 jaar wateroverlast door zware hoosbuien voor komt en in de rest van Breda dit gemiddeld maar maximaal 1x per jaar gebeurt.

 

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

Wateroverlast

(Beperken van wateroverlast door middel van maatregelen)

Status van de indicator

Product 5: Afvalservice

Wat wilden we hiervoor doen

We leveren een bijdrage aan de circulaire economie door huishoudelijk afval anders in te gaan zamelen. Hiermee sluit Breda aan bij het landelijke doel van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het doel van de regio om in 2020 het restafval aanzienlijk te verminderen en de focus te verleggen van afval naar grondstof. Opmerking: Het totaal van de baten overschrijdt het totaal van de lasten. Het verschil wordt veroorzaakt door de afdracht van BTW. De riool- en afvalstoffenheffing wordt inclusief BTW geïnd, de exploitatie lasten van de gemeentebegroting worden exclusief BTW getoond. Het verschil is een vast bedrag en wordt op concernniveau verrekend met het BTW-compensatiefonds’.

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Deels gerealiseerd

Toelichting

In 2016 zijn we gestart met het gefaseerd invoeren van afvalinzameling gericht op maximalisering van de afvalscheiding en het hergebruik. De 1e fase betreft de huishoudens die geen gebruik kunnen gaan maken van  ondergrondse restafvalcontainers en een deel van de huishoudens die wel gebruik gaan maken van een ondergrondse container voor het huishoudelijk restafval.

In 2016 is bij 3300 huishoudens de afvalinzameling al veranderd en 44000 huishoudens zijn de veranderingen reeds aangekondigd. Ook zijn informatiebijeenkomsten georganiseerd om meer informatie over de veranderingen te geven.  

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

Huishoudelijk afval

(Afvaltransitie)

Status van de indicator

Product 6: Groen en water

Wat wilden we hiervoor doen

Natuur levert een positieve bijdrage aan de belevenis van Breda en zorgt dat het goed toeven is voor mensen en (wilde-)dieren in Breda. De Ecologische Hoofdstructuur is in 2027 gerealiseerd. De buiten de Ecologische Hoofdstructuur vallende groenblauwe structuren worden robuust ingericht zodat ze kunnen dienen als waterretentie en ecologische verbindingszones. Er wordt ingezet op het openbaar toegankelijk maken van de groene terreinen langs de binnensingel. Kansen en kwaliteiten van het water worden gebruikt bij ontwikkeling. Voor wat betreft de binnenstad worden watergebonden activiteiten versterkt en vormt de derde fase van de Nieuwe Mark een speerpunt. Meer in het algemeen richt de visie zich op het creëren van economische kansen door de bereikbaarheid van bedrijven per water beter te benutten (bijvoorbeeld Krouwelaarshaven). In stedelijk gebied zal water vaker worden ingezet als identiteit en kwaliteitsdrager van de openbare ruimte (zoals de singels).

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Toelichting

Ecologische hoofdstructuur

In 2027 is de Ecologische Hoofd Structuur afgerond.

Uitvoeringprogramma groen en water.

We rapporteren over de voortgang van het Uitvoeringsprogramma Groen en Water.

 

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

Ecologische hoofdstructuur

Status van de indicator

Uitvoeringprogramma groen en water

Status van de indicator