Dienstverlening

Thema 4.2: Dienstverlening

Product 1: Publieksservice

Wat wilden we hiervoor doen

Publieksservice is de ingang voor de gemeentelijke dienstverlening door middel van verschillende kanalen. Daarnaast levert zij ook zelf producten, zoals de verstrekking van reisdocumenten, en organiseert zij verkiezingen. Ook wordt hier de basisregistratie Personen beheert.

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Toelichting

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

Status van de indicator

Product 2: Administratie en basisregistratie

Wat wilden we hiervoor doen

Ten behoeve van de basisregistraties vinden administratieve werkzaamheden plaats die te maken hebben met de uitvoering van de Wmo, de uitvoering van de Participatiewet, de uitvoering van de wet op de Schuldhulpverlening en enkele kleinere wetten. Ook worden hier de basisregistraties BAG en WOZ beheert en wordt de grondslag voor onroerend zaakbelasting vastgesteld.

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Toelichting

In 2016 is inzichtelijk gemaakt welke capaciteit nodig is om de basisregistraties Adressen Gebouwen (BAG) en WOZ op het gewenste niveau te brengen en te houden.

 

Voor 2017 is een substantieel bedrag beschikbaar gesteld om het uitvoeringsplan hiervoor te realiseren. In 2016 zijn er extra middelen beschikbaar gesteld zodat al met het uitvoeringsplan kon worden begonnen.  Het aantrekken van specialisten voor de uitvoering heeft langer geduurd, zodat niet het volledige bedrag in 2016 is besteed.

 

Op basis van aangepaste wetgeving krijgen gebruikers van woningen een WOZ-beschikking. Vanaf 1 oktober 2015 heeft de WOZ-waarde van woningen een grotere invloed op de maximale huurwaarde van huurwoningen.  Bij de 2e Berap is aangegeven dat niet kon worden voorzien wat de invloed is op de uitvoeringskosten door het versturen van ongeveer 28.000 informatiebrieven naar de gebruikers van woningen over de WOZ-waarde. Gebleken is dat deze actie een geringe invloed heeft gehad op de uitvoeringskosten. Er zijn naar aanleiding van de informatiebrieven op verzoek 151 WOZ-beschikkingen verzonden naar de gebruikers van woningen. Daarop zijn 18 bezwaren door gebruikers ingediend. Hiervan is 1 bezwaar gegrond verklaard, zijn er 11 ongegrond verklaard en zijn er 6 bezwaren ingetrokken.

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

Status van de indicator

Product 3: Vergunningen

Wat wilden we hiervoor doen

Het toetsen van vergunningsaanvragen van onder andere omgevingsrecht, Opiumwetgeving en Drank- en Horecawet en borgen van de voorgeschreven kwaliteit- en veiligheidseisen. Ook wordt een algemene belasting opgelegd: de precario.

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Toelichting

In het fysieke domein is met name de snelheid waarmee wij vergunningsaanvragen beoordelen van belang. De wettelijke termijn is acht weken, onze doorlooptijd is gemiddeld 4,9 week. Het lukt ons om in 98% van de aanvragen de vergunning binnen de termijnen te verlenen.

 

Daarnaast werden er in 2016, 4392 besluiten genomen op vergunningsaanvragen in het fysieke domein. In 2016 zijn er 304 procedures gevoerd (bezwaar, beroep, voorlopige voorziening en dergelijke). Hiervan waren er 51 gegrond/toegewezen en 127 ongegrond/afgewezen.

 

 

 

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

Status van de indicator