Veilig Breda

Thema 4.1: Veilig Breda

Product 1: Preventie en bestrijding criminaliteit

Wat wilden we hiervoor doen

In het meerjarenprogramma Veiligheid 2015-2018 ligt de focus op het bestrijden van de handel en overlast van soft- en harddrugs, het verminderen van het aantal woninginbraken, overvallen en straatroven en de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Met Veilig Thuis pakken we huiselijk geweld, kindermishandeling en eerwraak aan proberen we te voorkomen dat in zo min mogelijk Bredase gezinnen en huishoudens geweld voor komt en zoveel mogelijk kinderen opgroeien in een veilige thuisomgeving en zich ontwikkelen op een normale wijze én dat zoveel mogelijk ouderen een onbekommerde oude dag beleven. Via het Veiligheidshuis zetten we in op het doorbreken van criminele carrières. De bijzondere opsporingsambtenaren (BOA’s) staan midden in de samenleving en vervullen onze oor- en oogfunctie. Met de activiteiten beschreven in ons meerjarig programma Toezicht en Handhaving werken we aan de bereidheid van burgers en bezoekers om zich aan de regels te houden. We borgen veiligheid in de openbare ruimte. We reguleren veiligheidsrisico’s door middel van het toetsen van vergunningsaanvragen.

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Toelichting

Zie tekst Begroting.

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

Veiligheidsgevoel in de wijken

(• Alle wijken in Breda krijgen gemiddeld een zeven als het gaat om veiligheid;)

Status van de indicator

Realisatie
2015

Begroting
2016

Realisatie
2016

• Alle wijken in Breda krijgen gemiddeld een zeven als het gaat om veiligheid;

7 gemiddeld

Veiligheidsbeleving wordt alleen in de oneven jaren gemeten. Deze informatie is pas begin 2018 beschikbaar.

 

Verlaging van het aantal woninginbraken

(Verlaging van het aantal woninginbraken ten opzichte van 2013)

Status van de indicator

Het aantal woninginbraken is in 2016 verder gedaald naar 629. Dit is een daling van 21% tov 2015.

 

Daling van het aantal overvallen en straatroven

(Daling van het aantal overvallen en straatroven ten opzichte van 2013)

Status van de indicator

Zowel het aantal overvalllen als het aantal straatroven is in 2016 verder gedaald naar 61 totaal. Dit is een daling van 30% tov 2015.

 

Daling aantal geweldsincidenten

(daling aantal geweldsincidenten ten opzichte van 2013)

Status van de indicator

Het totaal aantal geweldsmisdrijven is met 100 misdrijven afgenomen in 2016 tot 1444 (daling van 7% tov 2015)

 

Product 2: Regionale brandweer

Wat wilden we hiervoor doen

Er wordt invulling gegeven aan de wettelijke taak van de brandweer zoals deze staat beschreven in de Wet Veiligheidsregio’s. Hierover wordt gerapporteerd in de begroting en jaarrekening/jaarverslag van de Veiligheidsregio.

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Toelichting

Documenten jaarverslag en jaarrekening regionale Brandweer zijn nog niet beschikbaar

 

 

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

Status van de indicator

Product 3: Toezicht en handhaving

Wat wilden we hiervoor doen

Het Toezichtsprogramma geeft de Bredase kaders weer met betrekking tot de uitvoering van toezicht en de handhaving door de Gemeente. De kaders zijn gestoeld op wettelijke en plaatselijke regelgeving. De dynamiek in de samenleving en het budget vereist continue prioritering van taken. De prioritering vindt plaats op basis van risico inschatting. De resultaten van de uitvoering worden vastgelegd in het jaarverslag Toezicht en Handhaving.

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Toelichting

Jaarverslag nog niet beschikbaar, uiterlijk 1 mei 2017

 

 

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

Toezichtsplan

Status van de indicator