Verdeling beschikbare ruimte

Thema 3.2: Verdeling beschikbare ruimte

Product 1: Stedelijke planning en programmering

Wat wilden we hiervoor doen

Voor de komende tien jaar maken we afspraken met marktpartijen en corporaties en verankeren deze in planologisch juridische producten. Nieuwbouw en hergebruik van bestaand vastgoed in stad en dorpen. Aandacht voor specifieke doelgroepen (studenten, arbeidsmigranten, ouderen en jongen). Samen met marktpartijen stellen we projecten bij, die niet tot ontwikkeling komen. Periodiek overzicht van het stedelijk programma en ontwikkelingen in bestaand vastgoed. Afzonderlijke projecten wegen in de context van de totale stad. Ze krijgen een plek in bestuurlijke besluitvorming. Inzetten van een breed palet aan maatregelen voor het terugdringen en voorkomen van leegstaand vastgoed, waarbij ook herbestemmen en sloop opties zijn. Braakliggende terreinen krijgen een tijdelijke invulling om initiatieven waar nodig te stimuleren en faciliteren. Tijdelijke invulling van locaties stimuleren tussen planvorming en realisatie. Beleids- en projectadvisering bij ruimtelijke vertaling van maatschappelijke vragen. Accountmanagement bij fysieke ontwikkelingen van bedrijven, instellingen en particulieren. Regionale samenwerking (onder andere West-Brabant, B5, Rijn-Schelde-Delta en de G32). Stimuleren van de transformatie van bestaand vastgoed (kantoren en zorg- en maatschappelijk vastgoed). Daar waar nodig het beleid aanpassen aan de maatschappelijke ontwikkelingen.

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Toelichting

Het MPG 2016 is op 18 oktober 2016 vastgesteld door het college en 2 november 2016 behandeld in de gecombineerde raadscommissie Bestuur en Ruimte. Vervolgens is het MPG 2016 op 13 december 2016 gepresenteerd aan externe partijen. Het MPG 2016 is voor het eerst een digitaal product en staat op de site “Het geld van Breda”.

http://2016.mpgbreda.nl/

 

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

Stedelijke planning en programmering

(Stedelijke planning en programmering)

Status van de indicator

Product 2: Ruimtelijke ordening

Wat wilden we hiervoor doen

Actuele bestemmingsplannen waarbij we al rekening houden met de invoering van de Omgevingswet in 2018. Begeleiden van nieuwe initiatieven, waarbij we de doorlooptijden van verzoeken blijven optimaliseren.

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Toelichting

Het vaststellen van bestemmingsplannen met verruimde reikwijdte (vanuit een pilot vooruitlopend op de invoering van de nieuwe omgevingswet) kent een langere doorlooptijd. Dit wordt veroorzaakt door het in een vroeg stadium betrekken van alle disciplines binnen de gemeentelijke organisatie, die betrokken zijn bij de fysieke leefomgeving en de grotere inbreng van (burger)participatie. Hierdoor ontstaat een integraler product. Door deze experimenten vindt de integrale afstemming en de aanpassing van de werkwijze, houding en gedrag reeds plaats voor invoering van de Nieuwe Omgevingswet in 2019, hetgeen de implementatie van die nieuwe wet straks vergemakkelijkt.

 

In 2016 hebben we:

10 Omgevingsvergunningen met afwijking (afwijkingsbesluiten) verleend (hieraan werkt de afdeling Ruimte mee);

11 Bestemmingsplannen vastgesteld om initiatieven in de gemeente te faciliteren;

8 wijzigingsplannen vastgesteld om initiatieven in de gemeente te faciliteren.

 

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

Bestemmingsplannen

(Vaststellen van bestemmingsplannen (meer reikwijdte))

Status van de indicator

Realisatie
2015

Begroting
2016

Realisatie
2016

Vaststellen van bestemmingsplannen (meer reikwijdte)

3

2

Voor het bestemmingsplan Claudius Prinsenlaan wordt eerst een gebiedsvisie opgesteld en is daarom niet in 2016 afgerond.