Wonen in Breda

Thema 3.1: Wonen in Breda

Product 1: Wonen

Wat wilden we hiervoor doen

Uitvoeren van de Woonvisie, het Uitvoeringsprogramma en de Alliantie-afspraken, meer specifiek: Uitvoeren van de regeling Geschikt Wonen voor Iedereen. Uitvoeren van de Taskforce Beschikbaarheid en Betaalbaarheid. Afwikkelen van de verplaatsing van kermisexploitanten. Coördineren van de opvang en huisvesting van specifieke doelgroepen (statushouders, arbeidsmigranten). Uitvoeren en evalueren van de Startersleningen. Stimuleren van initiatieven vanuit Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Uitvoeren van de Gebiedsdoelen Wonen. Uitvoeren en evalueren van het Actieplan Studentenhuisvesting. Opstellen aanpak (particulier) woningbezit, waaronder de Blijverslening SVn. Binnen het reguliere beleid betreft het bevorderen van wonen en zorg om mensen zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen. Regie voeren op het scheiden van wonen en zorg.

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Toelichting

In 2016 is uitvoering gegeven aan de Woonvisie en het Uitvoeringsprogramma alsook aan de Alliantie-afspraken. Meer specifiek: er is in april 2016 een onderzoek uitgevoerd naar de omvang van de sociale woningvoorraad en aanvullend daarop heeft er in de periode mei t/m juni een Woonlastenonderzoek plaatsgevonden. Beide onderzoeken zijn benut voor de aanvulling op de Woonvisie. Centraal in de aanvulling op de Woonvisie is het programma sociale woningbouw (1.600 woningen voor de komende 10 jaar). Voor o.a. de huisvesting van vergunninghouders en verruiming van de sociale voorraad is de Taskforce Betaalbaarheid en Beschikbaarheid in het leven geroepen. De Taskforce heeft zich o.a. gericht op specifieke opgaven zoals woningdelen en tijdelijke huisvesting voor vergunninghouders (bijv. Koetshuis). Om tot versnelling van de opgave te komen is een Projectenoverleg (Aanjaagteam) in het leven geroepen. In 2016 zij 2 studentenprojecten in aanbouw genomen. Het betreffen voornamelijk zelfstandige woningen voor deze doelgroep. Voor 2016 is in Alliantieverband een Jaarschijf vastgesteld. Nadruk in de Jaarschijf waren de onderwerpen arbeidsmigranten). Uitvoeren en evalueren van de Startersleningen. Stimuleren van initiatieven vanuit Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO).  Uitvoeren van de Gebiedsdoelen Wonen. Uitvoeren en evalueren van het Actieplan Studentenhuisvesting. Opstellen aanpak (particulier) woningbezit, waaronder de Blijverslening SVn. Binnen het reguliere beleid betreft het bevorderen van wonen en zorg om mensen zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen. Regie voeren op het scheiden van wonen en zorg.

Onderwerpen Betaalbaarheid, Beschikbaarheid en Duurzaamheid.

In 2016 is de gebiedscampagne Wonen met  Gemak van start gegaan en zijn campagnes gevoerd in Prinsenbeek en Heusdenhout/Brabantpark. Ginneken/Blauwe Kei, Teteringen en Ijpelaar/Overakker.  Wonen met Gemak wil bewoners bewust maken en activeren om te zorgen voor een geschikte woonsituatie waardoor men zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen.  Daarbij gaat het niet alleen om manieren om comfortabel en veilig te kunnen blijven wonen in de koopwoning en de huurwoning, maar ook om met wonen verbonden zaken als gezondheid, zorg  voor elkaar, dementie en veiligheid. Per gebied vond gedurende twee maanden intensieve communicatie plaats en konden bewoners van 65 jaar en ouder deelnemen aan een breed programma.  In de campagne werkten diverse organisaties zoals gemeente, WIJ, wijk- en dorpsraden, maatschappelijke organisaties en vrijwilligers nauw samen. In 2016 is een begin gemaakt met het instellen van de Blijverslening en is gewerkt aan uitvoering van de Starterslening. De Starterslening  Breda bestaat sinds augustus 2009. De lening voorziet nog steeds in een behoefte van koopstarters tot en met 35 jaar bij de aankoop van hun eerste woning. De lening overbrugt het verschil tussen de te verkrijgen hypotheek bij de reguliere hypotheekverstrekkers en de totale verwervingskosten van de woning. Het college heeft in december 2016 het voorstel aan de raad vastgesteld om extra leencapaciteit te creëren voor koopstarters die een energieneutrale of nul-op-de-meter nieuwbouwwoning kopen. Daarnaast heeft het college besloten de leningen van de woningcorporaties AlleeWonen, Laurentius en WonenBreburg. Dit is noodzakelijk geworden als gevolg van verscherpte uitvoering regelgeving. De Blijverslening Breda biedt mogelijkheden in de financiering die hiervoor nodig is. Mensen met een zorgvraag kunnen een beroep blijven doen op de Wmo, maar kunnen, vanuit de gedachte van zelfredzaamheid, in plaats daarvan ook gebruik maken van de Blijverslening. Het college heeft in december 2016 het voorstel aan de raad vastgesteld waarin gevraagd wordt om akkoord te gaan met de voorgestelde voorwaarden voor de Blijverslening en  een krediet beschikbaar te stellen voor het kunnen verstrekken van de lening.

Sinds 2014 kunnen via het Nationaal Energiebespaar Fonds (NEF) laagrentende leningen voor energiemaatregelen (Energiebespaarlening) verstrekt worden aan particuliere woningeigenaren. Doel van het fonds is het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad, minder CO2 uitstoot en lagere energielasten. Met de Energiebespaarlening Breda, die de vorm heeft van een rentekortingregeling, gaat de gemeente de rente (volledig of gedeeltelijk) overnemen van mensen die deze lening afsluiten. Het college heeft hiervoor € 500.000,- beschikbaar gesteld. De Energiebespaarlening Breda loopt van 2017t/m 201 8of totdat het door de gemeente Breda beschikbaar gestelde budget uitgeput is.

Het Geschikt Wonen voor Iedereen-beleid (GWI-beleid) is met de invoering van Breda Doet een toetsingskader geworden, wat geraadpleegd wordt bij met name de uitvoering van het ruimtelijk beleid. De in 2015 geactualiseerde gebiedsbeschrijven van de GWI-gebieden vormen hierbij de richtsnoer. Ook ten aanzien van de extramuralisering en ambulantisering van de zorg zijn de beschrijvingen zoveel mogelijk richtinggevend voor de spreiding van zorg en wonen in de gemeente Breda. Met zorgaanbieders van de sectoren Verzorging & Verpleging en Beschermd wonen zijn in 2016 gesprekken gevoerd waar voor hen de kansen en uitdagingen liggen bij het leegkomend vastgoed en het zo lang mogelijk en weer thuis gaan wonen. Die gesprekking krijgen in 2017 een vervolg.

 

 

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

Realisatie wonen

(Voortgang realisatie woonactiviteiten)

Status van de indicator

Voorzien was om 5 Woonproducten op te leveren, waaronder Jaarschijf, beantwoording motie 11., onderzoek omvang sociale voorraad, Woonlastenonderzoek en Actualisering aktieplan Studentenhuisvesting. In verband met de drie aangenomen moties zijn meer activiteiten gerealiseerd, waaronder Aanvulling op de Woonvisie, de Verordening Doelgroepen en Woonstart

 

monitor 'sociale woningbouw'

In het kader van de Alliantie-afspraken wordt jaarlijks een monitor ‘sociale voorraad Breda’ opgesteld. Met de monitor wordt door de corporaties inzicht gegeven in de ontwikkeling van de kernvoorraad sociale huurwoningen in Breda. De monitor is tevens graadmeter of aan de gemaakte prestatie-afspraken over het behoud van de totale sociale voorraad (afspraak 2.2.1 en 2.2.2 Alliantie 2015-2018) wordt voldaan.

 

De ontwikkeling van de sociale voorraad in Breda 2016 kan als volgt worden weergegeven.

Bredase Corporaties 1-1-2016 31-12-2016           Ondergrens Alliantie 2015-2018

Kernvoorraad zelfstandig 22.199 21.713                   21.500

Goedkoop  3.123  3.052                     2.320

Betaalbaar 15.057 15.060                     geen afspraak

Bereikbaar  4.019  3.601                     geen afspraak

 

Bovenstaande tabel laat zien dat de sociale voorraad in 2016 met 486 woningen is afgenomen. De afname van de totale sociale huurvoorraad  is overigens conform de in 2015 ondertekende Alliantieafspraken. De Alliantie-partijen maken zich echter zorgen over de afname van de sociale voorraad. Inmiddels is de ‘Aanvulling op de Woonvisie’ vastgesteld (november 2016) en worden op basis hiervan enkele aanvullende prestatieafspraken gemaakt die gericht zijn op het vergroten van de voorraad huurwoningen in de sociale sector, door bijvoorbeeld terugkoop van Koopgarantwoningen door de corporaties en het versnellen van de nieuwbouwrealisatie. Net als bij de monitor over 2015 ligt de zorg ook nog bij de afname van de goedkope en met name de betaalbare voorraad als wordt gekeken naar streefhuurprijzen. Indien de voorraad per huurprijsklasse op basis van actuele netto huurprijzen wordt vergeleken met de voorraad per huurprijsklasse op basis van streefhuren, vindt bezien over de totale Bredase voorraad een toename plaats van het aantal bereikbare en dure huurwoningen en een afname van de goedkope en de

betaalbare voorraad. Deze monitor over 2016 laat wat betreft de betaalbare voorraad wel een positiever beeld zien dan de monitor over 2015; de afname van de betaalbare voorraad is op basis van de cijfers in deze monitor minder dan de monitor over 2015 liet zien

 

monitor 'sociale woningbouw'

Status van de indicator