Breda is een duurzame en bestendige stad

Thema 3.5: Breda is een duurzame en bestendige stad

Product 1: Milieubeheer

Wat wilden we hiervoor doen

Afval: Gefaseerde uitvoering rijksbeleid: In 2030 naar nagenoeg 0 kg restafval per inwoner per jaar. Bodem: In 2020 alle risico’s van bodemverontreinigingen beheerst. Bouwstoffen: Vóór 2020 gemeentelijk depot voor milieu hygiënisch verantwoord hergebruik van grond en bouwstoffen. Energie en klimaat: Breda CO2 neutraal in 2044. Externe veiligheid: Risico’s bij BRZO bedrijven (Besluit risico zware ongevallen) zijn in beeld en beheerst. Geluid: Breda blijft een levendige gemeente met rustige plekken. Buitengebied is geschikt voor rustige recreatie en natuurontwikkeling. Geur: Breda kent geen ernstige geurhinder. Luchtkwaliteit: Actief werken aan gezondheid inwoners gebied van luchtkwaliteit. infrastructurele en ruimtelijke projecten blijven mogelijk. Natuur en ecologie: Natuur draagt positief bij aan de beleving van Breda. Door natuur is het goed toeven voor mensen en (wilde-)dieren in Breda. Waterkwaliteit: Kansen en kwaliteiten van water gebruiken bij ontwikkeling. Klimaatbestendigheid (adaptatie): Breda voorbereiden op de gevolgen klimaatverandering.

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Toelichting

Luchtkwaliteit:

Afval: In 2016 is de gefaseerde invoering gestart van het anders inzamelen gericht op het maximaliseren van de afvalscheiding en het hergebruik. De 1e fase betreft de huishoudens die geen gebruik kunnen gaan maken van ondergrondse restafvalcontainers en een deel van de huishoudens die wel gebruik gaan maken van een ondergrondse container voor het huishoudelijk restafval.

Bodem: In 2016 is door onderzoek, monitoring en sanering een aantal bodemverontreinigingen met risico’s beheerst.

Bouwstoffen: in 2016 is voorbereiding getroffen voor pilot gronddepot  2017.

Energie en klimaat: vele projecten gerealiseerd  zoals zonneweide, greendeals e.d.

Geluid: een aantal wegen is conform actieplan ingericht een met stiller asfalt.

 

Geur: een aantal geurklachten gemeld, afgehandeld door OMWB, geen actie van gemeente verwacht.

Luchtkwaliteit: In 2016 zijn diverse luchtkwaliteitsprojecten verder uitgevoerd. Verder is het thema gezondheid verkend binnen de pilot omgevingsplan.

Natuur en ecologie: In 2016 is er gewerkt aan de natte natuurparel Lage Vuchtpolder en Weerijs-Zuid, daarnaast is er aantal faunapassages gerealiseerd.  Verder zijn er voorbereidingen getroffen voor een aantal EVZ’s zoals Rudonk, Hazeldonk en Boomkikker. Tenslotte is er onder de noemer LandStad De Baronie gewerkt aan de versterking van de relatie stad-land.

Klimaatbestendigheid (adaptatie): zowel landelijk, regionaal als lokaal is de (bestuurlijke) aandacht toegenomen. Breda participeert in diverse (bestuurlijke) landelijke, provinciale en regionale platforms. Daarnaast wordt klimaatadaptatie ook binnen de organisatie meer en meer opgepakt, bijv. door de realisatie van het waterspelen op het Kasteelplein, de plannen voor de (tijdelijke) adaptieve inrichting van de Oude Vest en de vergroening van de gevel van parkeergarage de Barones.

Diverse Green Deals zijn afgesloten, o.a.:

Geothermie: Met de intentie om aardwarmte daadwerkelijk inzetbaar te krijgen voor de verduurzaming van de warmtebehoefte in Noord-Brabant is in 2016 de Green Deal De Geothermie BV afgesloten met de provincie, gemeenten Tilburg, Helmond en Breda,  Brabant Water en andere stakeholders en marktpartijen.

 

Milieuthermometer Zorg: Met 9 intramurale zorginstellingen is afgesproken dat de instellingen minimaal niveau brons gaan halen op de Milieuthermometer Zorg. Hierbij is ‘samendoen’ het uitgangspunt.

 

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

Afval

(Het reduceren van het aantal kilogram restafval lukt niet met enkel een technische maatregel, bewoners moeten afvalbewust worden. Ook hier zet Breda op in; met een communicatietraject op maat.)

Status van de indicator

Realisatie
2015

Begroting
2016

Realisatie
2016

Het reduceren van het aantal kilogram restafval lukt niet met enkel een technische maatregel, bewoners moeten afvalbewust worden. Ook hier zet Breda op in; met een communicatietraject op maat.

5

In 2016 is de gefaseerde invoering gestart van het anders inzamelen gericht op het maximaliseren van de afvalscheiding en het hergebruik. De 1e fase betreft de huishoudens die geen gebruik kunnen gaan maken van ondergrondse restafvalcontainers en een deel van de huishoudens die wel gebruik gaan maken van een ondergrondse container voor het huishoudelijk restafval ( zie thema niveau)

Beheersing risico`s bodemverontreiniging

(Na 2020 oppakken van resterende verontreinigingen. Focus op kracht natuurlijk kapitaal van bodem(bodemenergie, basis biobased economy en waterberging.)

Status van de indicator

In 2016 is door onderzoek, monitoring en sanering een aantal bodemverontreinigingen met risico’s beheerst.

Bouwstoffen

(Actuele bodemkwaliteitskaart is basis voor hergebruik grond en is houdbaar tot 2020.))

Status van de indicator

In 2016 is voorbereiding getroffen voor pilot gronddepot  2017.

Risico`s bij BRZO-bedrijven (besluit risico zware ongevallen)

(Informatie- en kennisinfrastructuur op orde; lokaal extern veiligheidsbeleid garandeert dat omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s adequate geborgde uitvoering houden.))

Status van de indicator

Externe Veiligheid wordt in een vroeg stadium van plantontwikkelingen en bestemmingsplannen meegenomen en is daarmee voorwaarde scheppend, zoals de bij de ontwikkeling van de Spoorzone.

Stiller wegdek

Status van de indicator

Een aantal wegen is conform actieplan ingericht een met stiller asfalt. Bijvoorbeeld Haagweg, Gilzeweg, Roosbergseweg.

Voorkomen ernstige geurhinder

(Geurcontouren van bedrijven inzichtelijk maken. Bij geurgevoelige objecten vergunning niet of onder voorwaarden verlenen.)

Status van de indicator

Een aantal geurklachten gemeld, afgehandeld door OMWB, geen actie van gemeente verwacht.

Maatregelen luchtkwaliteit

(Komende jaren continu zoeken naar passende maatregelen en slimme oplossingen.)

Status van de indicator

In 2016 zijn diverse luchtkwaliteitsprojecten verder uitgevoerd zoals e-laadpalen, milieuzone, doorstroming verkeer (zie thema 3.4). Verder is het thema gezondheid verkend binnen de pilot omgevingsplan.

Realisatie ecologische hoofdstructuur

(De Ecologische Hoofdstructuur in 2027 gereed. )

Status van de indicator

In 2016 is er gewerkt aan de natte natuurparel Lage Vuchtpolder en Weerijs-Zuid, daarnaast is er aantal faunapassages gerealiseerd.  Verder zijn er voorbereidingen getroffen voor een aantal EVZ’s zoals Rudonk, Hazeldonk en Boomkikker. Tenslotte is er onder de noemer LandStad De Baronie gewerkt aan de versterking van de relatie stad-land.

Versterking watergebonden activiteiten

Status van de indicator

Realisatie van het waterspelen op het Kasteelplein, Week van het water.

Gevolgen van klimaatverandering

(Klimaatbestendigheid (aanpassing).)

Status van de indicator

Zowel landelijk, regionaal als lokaal is de (bestuurlijke) aandacht toegenomen. Breda participeert in diverse (bestuurlijke) landelijke, provinciale en regionale platforms. Daarnaast wordt klimaatadaptatie ook binnen de organisatie meer en meer opgepakt, bijv. door de realisatie van het waterspelen op het Kasteelplein, de plannen voor de (tijdelijke) adaptieve inrichting van de Oude Vest en de vergroening van de gevel van parkeergarage de Barones.

Klimaatmitigatie

(Met klimaatuitvoeringsprogramma jaarlijks reduceren en monitoren van CO2 uitstoot om duurzame werkgelegenheid te bevorderen en energielasten te beheersen.)

Status van de indicator

Verschillende energie en klimaat projecten zijn gerealiseerd zoals zonnewijde, greendeals of geïnitieerd zoals Zonnebank en Wind A16.

Product 2: Natuur- en milieueducatie

Wat wilden we hiervoor doen

Natuur- en milieueducatie draagt bij aan bewustzijn en -wording en het biedt handvatten voor natuur- en duurzaamheidsthema’s. Educatie en communicatie richt zich op alle onderwijs en burgers en is niet exclusief gekoppeld aan een afdeling of programma. We werken samen met maatschappelijke organisaties én bedrijven voor natuur, milieu en duurzaamheid. Boerderij Wolfslaar is de etalage voor duurzaamheid en bedrijven, thuisbasis voor groengroepen, lezingen, cursussen en natuuractiviteiten. Ze verbindt doelgroepen zoals jeugd en onderwijs, geeft informatie over het gebied en is onderdeel van de Natuurpoort Wolfslaar.

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Toelichting

2016 was voor Boerderij Wolfslaar een zeer succesvol jaar. Dit jaar hebben ruim 200.000 mensen boerderij Wolfslaar bezocht en hebben er naast de reguliere boerderijactiviteiten  circa 100 publieksactiviteiten plaatsgevonden voor diverse doelgroepen. Enkele van de meest succesvolle waren:  de lente- en winterfair, boomfeestweek, de publieksdag Landgoed Wolfslaar, de workshop zelf zuurkool maken, met de boerin op stap en de no wast taste.

Alle activiteiten komen tot stand in nauwe samenwerking met partners uit de stad, dorpen en regio waarbij de volgende thema’s leidend zijn: stadslandbouw, natuurrecreatie, duurzaamheid en cultuurhistorie.

Alles wat op boerderij Wolfslaar gebeurt, heeft tot doel bezoekers te inspireren en op een vanzelfsprekende manier te enthousiasmeren om duurzame keuzes te maken in het dagelijks leven. Daarbij gaat het naast kennisaanbod vooral om beleving. Daarbij werd ook in 2016 uitgegaan van een gedifferentieerde aanpak: vanuit een goede basis de etalage zijn van gemeentelijk duurzaamheidsbeleid, samenwerking met en ondersteuning van scholen (vraaggestuurd) organisaties en bedrijven in stad, dorpen en regio, organiseren van workshops op het eigen terrein om mensen handvatten te bieden om vooral zelf te doen en een thematische programma’s aansluitend op lokale of landelijke aandachtspunten (bv de week van ons water of de dag van de duurzaamheid).

 

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

Vermindering afval per inwoner

Status van de indicator

In 2016 is de gefaseerde invoering gestart van het anders inzamelen gericht op het maximaliseren van de afvalscheiding en het hergebruik. De 1e fase betreft de huishoudens die geen gebruik kunnen gaan maken van ondergrondse restafvalcontainers en een deel van de huishoudens die wel gebruik gaan maken van een ondergrondse container voor het huishoudelijk restafval. ( zie thema 3.5)

 

Natuur en ecologie

Status van de indicator

In 2016 is er gewerkt aan de natte natuurparel Lage Vuchtpolder en Weerijs-Zuid, daarnaast is er aantal faunapassages gerealiseerd.  Verder zijn er voorbereidingen getroffen voor een aantal EVZ’s zoals Rudonk, Hazeldonk en Boomkikker. Tenslotte is er onder de noemer Land-stad De Baronie gewerkt aan de versterking van de relatie stad-land ( zie thema 3.5)

 

Product 3: Groenfonds

Wat wilden we hiervoor doen

De ontwikkelingen van het grondfonds kent in 2016 uitgaven ten laste van de reserve Groenfonds. Deze reserve is opgenomen in het financieel overzicht in dit programma Duurzaam wonen in Breda.

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Toelichting

zit in programma 4

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

Status van de indicator