Dynamische stad

Thema 2.3: Dynamische stad

Product 1: Cultureel erfgoed

Wat wilden we hiervoor doen

Versterken van de unieke combinatie erfgoed, beeld en verbeelding (beeldcultuur), samen met ondernemers en City of Imagineers. Concept Stadsverhalen voor beleefbaar Bredaas erfgoed uitwerken. Uitvoeren van de herziene erfgoedvisie ‘Erfgoed in Context’ (o.a. de nieuwe Erfgoedwet, Omgevingswet en het Omgevingsplan). Erfgoed van de kunstenaar Van Gogh nauwer verbinden met de regio West-Brabant geeft een toeristische en economische impuls aan Breda en de regio.

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Gerealiseerd

Toelichting

In toenemende mate wordt uitvoering gegeven aan de combinatie erfgoed, beeld en verbeelding (beeldcultuur). Voorbeelden hiervan zijn het project Blind Walls Galerie en de realisatie van een nieuwe fontein op het kasteelplein. Waar mogelijk worden (cultureel) ondernemers en de City of Imagineers betrokken bij projecten. Het Stedelijk Museum Breda wordt een belangrijke pijler in de combinatie erfgoed en beeldcultuur. In 2016 zijn hierin de eerste stappen gezet.

 

Zowel het stadsarchief als de Nieuwe Veste hebben projecten opgestart om verhalen van inwoners van de gemeente Breda op te halen. De nieuwe citymarketingorganisatie heeft beschikking over deze verhalen om lading te geven aan het Verhaal van Breda.

 

Na het jubileumjaar zijn diverse projecten tot stand gekomen rond het thema Van Gogh. De pop-up tentoonstelling in het station is succesvol en wordt in 2017 gecontinueerd. Er is in 2016 een intensivering  van de samenwerking met Zundert en EttenLeur tot stand gebracht. Deze samenwerking is zowel publiek als privaat (stichting Cultuurbehoud Breda) en wordt in 2017 verder uitgewerkt.

 

In 2016 is een start gemaakt met het organiseren van de viering en herdenking van de Vrede van Breda. In de zomer van 2017 is het 350 jaar geleden dat dit verdrag in het Kasteel van Breda gesloten werd.  Gedurende de zomerperiode in 2017 zal door en met de stad en dorpen voor een breed publiek een aantrekkelijke manifestatie worden georganiseerd.

 

Voor de realisering van een Generaal Maczek memorial aan de Ettensebaan is een plan van aanpak en schetsontwerp gerealiseerd voor de ontwikkeling van het memorial. De intentie is om het memorial eind 2018 te realiseren, vooruitlopend op het themajaar Crossroads 1940-145, 75 jaar bevrijding van Brabant.

 

 

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

Erfgoedvisie

(Voortgang realisatie Erfgoedvisie)

Status van de indicator

Aandachtspunt

Uitgangspunten erfgoedvisie: in 2016 zijn op basis van een aantal kampvuursessies met het erfgoedveld de hoofdlijnen voor een nieuw erfgoedbeleid verkend. De focus ligt hierbij op een verbreding van het begrip erfgoed, de kansen om met erfgoed het Verhaal van Breda meer zeggingskracht te geven (historisch Breda vermarkten) en een sterke samenwerking tussen de gemeente en het erfgoedveld. Daarnaast geeft veranderende wet- en regelgeving, zoals de Omgevingswet, aanleiding om de inzet van erfgoed in het ruimtelijk domein tegen het licht te houden en aan te passen.

 

De uitgangspunten voor een erfgoedvisie zijn in het voorjaar 2017 aan de gemeenteraad voorgelegd.

 

Product 2: Cultuurpresentatie

Wat wilden we hiervoor doen

Samen met de stad, dorpen en wijken vorm geven aan cultuur in Breda. Plannen van de online / offline community uitvoeren. Er komen kaders voor de Rijkskunstenplanperiode 2017-2020. We geven een toeristische en economische impuls aan kunst en cultuur in Breda en de regio, door evenementen als Breda Photo, het Graphic Design Festival, de projectie op het Spanjaardsgat, “muren van de stad” en invulling van het havenkwartier/spoorzone.

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Gerealiseerd

Toelichting

In het kader van de nieuwe Rijkskunstenplanperiode 2017-2020 zijn meerjarenafspraken gemaakt met culturele organisaties in het kader van de Culturele Hoofdstructuur. De hoofdstructuur is uitgebreid en versterkt met de volgende organisaties: BredaPhoto, Graphic Design Festival (Blind Walls Gallery), Schippers&VanGucht en  LeineRoebana. In het kader van de gebiedsontwikkeling in het Havenkwartier is met culturele organisaties een artistiek profiel opgesteld dat de basis vormt voor de businesscase van een culturele hub in dit gebied, die in 2017 wordt ontwikkeld. Daarnaast wordt cultuur ook besproken in de geplande Krachtateliers in 2017. Dit zijn bijeenkomsten om input te krijgen voor het gebiedsperspectief, van bewoners, ondernemers, innovators en andere betrokken partijen. In het eerste krachtatelier in november 2016 is de identiteit en de kwaliteit van het gebied besproken. Daarnaast vormt CultuurBreda het on- en offline platform voor cultuur.

 

Voor het rijkskunstenplan is er een aanvang gemaakt met een taskforce  waarin de B5 en de provincie samenwerken om te komen tot een duurzaam Brabants groeimodel, waarin bewoners en bezoekers kunst en cultuur meemaken als vitaal onderdeel van een betekenisvol bestaan in een dynamische gemeenschap. Producenten en presentatieplekken maken de gemeente mee als essentiële bouwstenen van een levendige en leefbare gemeente. Doel is een betere samenhang  en integrale aanpak voor cultuur in Brabant en afstemming en samenwerking hierover met het rijk. In 2017 zal dit leiden tot een concreet voorstel waarin een koers gericht op vernieuwing en doorontwikkeling van de kunsten is opgenomen.

 

In 2016 heeft de editite van BredaPhoto meer dan 80.000 bezoekers bereikt in Breda. In het kader van Blind Walls (de muren van de stad) is een flink aantal muren opgeleverd, onder andere in de Haagdijk, de wijk Linie langs de spoorlijn, de Lunettunnel en in het nieuwe station aan de Stationslaan.   

 

Eind 2016 is de gemeente akkoord gegaan en heeft budget beschikbaar gesteld voor de uitvoering van noodzakelijke aanpassingen aan het pand Keizerstraat 101, waar poppodium Mezz is gevestigd. Gemeente Breda werkt samen met Mezz en de architect de plannen verder uit, waarna de verbouwing vermoedelijk in de zomer van 2018 plaats gaat vinden.

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

Factor C

(Evaluatie en herijking Factor C)

Status van de indicator

Gereed

Het actualiseren van de huidige beleidsnota gebeurt met het traject CultuurBreda. In het kader van CultuurBreda zijn met de gemeente drie richtinggevende thema’s bepaald voor de toekomst:

 

Excellentie (zogenoemde ‘Briljantjes’): het versterken van de internationale / nationale topkwaliteit in het cultuuraanbod;

 

Makersklimaat: het versterken van de positie van culturele en creatieve makers in Breda;

 

Verbindingen: het versterken van de relatie tussen cultuur en andere sectoren

 

De procesgroep CultuurBreda is opgegaan in de on- en offline community CultuurBreda. In de community is gewerkt aan het uitbouwen van CultuurBreda door co-creatie en delen. Dat heeft concreet geleid tot de start van een tweemaandelijks terugkerend cultuurcafé en het delen van plannen in de community. In dat kader zijn plannen ontwikkeld door culturele initiatiefnemers in projecten onder ander op het gebied van dance, het Makersklimaat in Breda en de verbinding met de wijk, bijvoorbeeld in het kader van cultuureducatie en -participatie. Daarnaast is er een regeling ontwikkeld voor excellente plannen en planvorming in het kader van de bovengenoemde thema’s en is er een aanvulling gemaakt op de nadere regels voor subsidieverstrekking in het cultuurveld.

 

Product 3: Musea

Wat wilden we hiervoor doen

Eén stedelijk aantrekkelijk museum met de thema’s “Het verhaal van Breda” en “Beeld en Verbeelding”.

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Gerealiseerd

Toelichting

MOTI en het Bredaas Museum zijn per 1 januari 2017 gefuseerd tot het Stedelijk Museum Breda, met een vaste locatie aan de Boschstraat. In de eerste maanden van 2017 is de locatie aan de Boschstraat verbouwd.

 

 

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

MOTI

(Realisatie oprichting Stedelijk museum)

Status van de indicator

Gereed

In 2016 heeft MOTI 10 tentoonstellingen en 14 projecten gerealiseerd waarin wordt samengewerkt met partners in binnen en buitenland, lokaal en internationaal, o.a. de tentoonstellingen Crypto design challenge, Nieuwe lusten in het kader van het Jeroen Bosch Jaar, de Van Gogh mini’s en het online project Beeldjagers. Het aantal bezoekers in 2016 bedroeg 48.832 (inclusief 3.140 bezoekers voor de reizende tentoonstelling).

Product 4: Bredaas museum

Wat wilden we hiervoor doen

Eén stedelijk aantrekkelijk museum met de thema’s “Het verhaal van Breda” en “Beeld en Verbeelding”.

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Gerealiseerd

Toelichting

Het Bredaas museum en MOTI zijn per 1 januari 2017 gefuseerd tot het Stedelijk Museum Breda, met een vaste locatie aan de Boschstraat. In de eerste maanden van 2017 is de locatie aan de Boschstraat verbouwd.

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

Bredaas museum

(Realisatie oprichting Stedelijk museum)

Status van de indicator

Gereed

In 2016 is een voorlopig ondernemingsplan ontwikkeld, een directie aangesteld en de stichting MOTI omgevormd tot de stichting Stedelijk Museum Breda. In het voorlopige ondernemingsplan  wordt uitwerking gegeven aan de museale visie en programmering voor 2017, inclusief een uitwerking aan de relatie en rol ten aanzien van het lokale en bovenlokale netwerk.  Het beheer en beleid van de museale collectie en de daaraan gekoppelde vraagstuk voor een nieuwe depot voorziening ( door het wegvallen van het pand aan de Parade) wordt in 2017 als een apart traject samen met museum, gemeente en  collectie eigenaren verder uitgewerkt.

 

De activiteiten van het Stedelijk Museum Breda zijn in het eerste half jaar van 2017 vooral gericht op de ontwikkeling, programmering en inrichting van het nieuwe museum. In juni 2017 gaat het Stedelijk Museum Breda open voor het publiek, locatie Boschstraat ( voormalig MOTI). Voor het pand aan de Parade, waar voorheen het Bredaas Museum was gevestigd, wordt momenteel een nieuwe bestemming gezocht.

 

In 2016 hebben in Bredaas Museum 5 tentoonstellingen plaatsgevonden, waarvan 2 in samenwerking met Breda Photo. Er is door Bredaas Museum stevig geïnvesteerd om het collectiebeheer op orde te krijgen  en is in samenwerking met de collectie eigenaren en relevante partners uitvoering  gegeven aan de operatie Collectiebeheer. Het aantal bezoekers in 2016 bedroeg 3.140 aan de Parade en 51.162 in de dependances (zijnde Grote Kerk en begijnhofmuseum).  

 

 

Product 5: Media

Wat wilden we hiervoor doen

Plannen van de online / offline community uitvoeren.

Wat hebben we ervoor gedaan

Mate van realisatie

Gerealiseerd

Toelichting

Door een wijziging in het convenant vanuit het ministerie is het streefbedrag per woonruimte bijgesteld naar een streefbedrag per huishouden. Dit streefbedrag  per huishouden wordt gebruikt als kader voor het verlenen van de bekostiging aan de lokale omroep. In dat kader is voor het jaar 2016 het volgende bedrag toegekend: € 111.000,-  

Waarop gingen we rapporteren/verantwoorden

Status van de indicator