Ondernemend Breda

Overzicht van lasten en baten per thema / product

(Bedragen x € 1.000)

Totaal van de producten

Primitieve begroting
2016

Begroting 2016
na wijzigingen

Rekening
2016

per thema

Lasten

Baten

Lasten

baten

Lasten

Baten

Dynamische stad

Cultureel erfgoed

1.664

258

1.664

258

1.926

164

Cultuurpresentatie

18.067

32

18.850

32

18.667

105

Musea

2.391

3.791

2.711

Breda's Museum

1.236

136

1.236

136

1.516

416

Media

111

111

111

Totaal van het thema

23.469

426

25.652

426

24.932

685

Grote projecten in de stad

Via Breda

4.223

2.590

8.830

14.177

3.474

12.742

Totaal van het thema

4.223

2.590

8.830

14.177

3.474

12.742

Onderwijs

Onderwijsbeleid

16.932

8.029

18.921

9.723

17.005

8.573

Onderwijshuisvesting

15.604

17.328

17.372

20

Totaal van het thema

32.536

8.029

36.249

9.723

34.377

8.594

Stimuleren economische ontwikkeling in Breda

Economische zaken

3.541

831

4.926

1.131

6.223

1.531

Grondexploitatie ten behoeve van bedrijfsterreinen

5.725

4.624

7.049

4.624

9.196

12.231

Evenementen

874

1.064

1.115

30

ESC Europese betrekkingen/ subsidies en citymarketing

114

114

67

Totaal van het thema

10.255

5.455

13.153

5.755

16.601

13.793

Totaal exploitatie

70.483

16.500

83.884

30.081

79.384

35.813

Mutaties Reserves

Investeringsreserve Via Breda

164

Investeringsreserve Bedrijventerreinen

1.000

1.000

569

Reserve Onderwijshuisvesting

Reserve Toeristenbelasting

56

56

186

130

Reserve SZ en Werkgelegenheid

Reserve culturele hoofdstad

Algemene reserve Via Breda

573

573

Totaal Mutaties Reserves

56

1.737

56

1.759

698

Totaal

70.539

18.237

83.941

31.839

79.384

36.512